📰 Јавни oбјави за достава од извршители

Предупредување: Овај начин на доставување се смета за уредна достава. Штетните последици кои можат да настанат ги сноси странката.
 
2022/1260
Извршител: Весна Деловска
Име/назив на странката: Асмир Алиќ
Позната адреса: ул.Џон Кенеди бр.11/2-28 Скопје
Бр.на предмет: И.бр.07/2022
Повикувањето е заради достава на: -Записник за продажба на недвижност со усно јавно наддавање И.бр.07/2022 од 09.06.2022 година -Заклучок за втора усна јавна продажба И.бр.07/2022 од 13.06.2022 година
Да се јави во: Канцеларијата на извршителот
Рок: ВО РОК ОД 1 (еден) ДЕН
Комплетниот текст на објавата: Јавна објава КИРСМ_27.6.2022_485.doc
Датум на објава: 28/06/2022

2022/1261
Извршител: Крум Коцарев
Име/назив на странката: Горјан Симоновски
Позната адреса: ул.Константин Петковиќ бр.5
Бр.на предмет: 896/21
Повикувањето е заради достава на: Заклучок за определување на геометар со цел идентификација на недвижноста од 16.11.2021 година за И.бр.896/21 на Извршител Крум Коцарев од Скопје; Записник за испразнување и предавање на недвижност (врз основа на член 226 став (1) и член 189 став (3) од Законот за извршување) од 17.11.2021 година за И.бр.896/21 на Извршител Крум Коцарев од Скопје; Геодетски Елаборат за геод.работи за посебни намени – теренска идентификација со премерување на недвижноста од 14.12.2021 година од Гео – парт инженеринг ДОО Скопје за И.бр.896/21 на Извршител Крум Коцарев од Скопје;
Да се јави во: Канцеларијата на извршителот
Рок: 1
Комплетниот текст на објавата: ЈАВНА ОБЈАВА за Должник на Закл.и Записн.и Геод.елаборат.doc
Датум на објава: 28/06/2022

2022/1262
Извршител: Моника Муча
Име/назив на странката: Леон и Мирјана Атансов
Позната адреса: Ул.Кирил и Методиј бр.24,Кочани
Бр.на предмет: И.бр.105/2016
Повикувањето е заради достава на: Записник за делба на износот постигнат со продажба на недвижност (врз основа на член 202 од ЗИ) од 06.06.2022 година и Заклучок за намирување (врз основа на член 203 од ЗИ) од 06.06.2022 година
Да се јави во: Канцеларијата на извршителот
Рок: 28.06.2022 во рок од еден ден
Комплетниот текст на објавата: 2016_105_Јавна објава за достава на записник и заклучуок за намирување.docx
Датум на објава: 28/06/2022

2022/1256
Извршител: Весна Деловска
Име/назив на странката: Горан Чадиковски, Илија Чадиковски и Нада Чадиковска
Позната адреса: ул.Народен Фронт бр.5/1-56 Скопје
Бр.на предмет: И.бр.533/2020
Повикувањето е заради достава на: Заклучок за втора усна јавна продажба од 07.06.2022 година И.бр.533/2020
Да се јави во: Канцеларијата на извршителот
Рок: ВО РОК ОД 1 (еден) ДЕН
Комплетниот текст на објавата: Јавна објава КИРСМ_24.6.2022_2537.doc
Датум на објава: 27/06/2022

2022/1257
Извршител: Слободанка Колоска
Име/назив на странката: соседи на КП бр. 116 едентирана во ИЛ 313 за КО Оровник при АКН-ОКН Охрид
Позната адреса: с. Оровник Охрид
Бр.на предмет: И.бр.976/13
Повикувањето е заради достава на: Заклучок за прва усна јавна продажба врз основа на членовите 179 став1, 181 став1, и 182 став1 од ЗИ заведено со И.бр. 976/13 од 20.06.2022 год
Да се јави во: Канцеларијата на извршителот
Рок: 27/06/2022 до 30/06/2022
Комплетниот текст на објавата: Јавна објава _20.6.2022_2915.doc
Датум на објава: 27/06/2022

2022/1258
Извршител: Благоја Каламатиев
Име/назив на странката: Кираца Трајковска
Позната адреса: Ул.Адолф Циборовски бр.20-16
Бр.на предмет: 2869/18
Повикувањето е заради достава на: Заклучок за предавање на недвижност во владение (врз основа на чл. 189 став (1) од ЗИ) од 05.03.2021 година Заклучок и за извршена продажба на недвижност (врз основа на член 186 став (6) од Законот за извршување) од 05.03.2022 година
Да се јави во: Канцеларијата на извршителот
Рок: 1 ден
Комплетниот текст на објавата: 2018_2869_Јавна објава 2869-18.docx
Датум на објава: 27/06/2022

2022/1259
Извршител: Методија Костадинов
Име/назив на странката: Блерим Демири ,претходно Асир Сулимани
Позната адреса: ул.Киро Фетак бр.21 А Куманово ул.Јован Поповиќ бб Куманово
Бр.на предмет: И.бр.277/15
Повикувањето е заради достава на: Решение ППНИ бр.99/22 од 08.03.2022 год. на Основен граѓански суд Скопје
Да се јави во: Канцеларијата на извршителот
Рок: во рок од 1 (еден) ден
Комплетниот текст на објавата: Јавна објава И.бр.277-15.doc
Датум на објава: 27/06/2022

2022/1249
Извршител: Крум Коцарев
Име/назив на странката: Александар Масларковски од Скопје
Позната адреса: бул.АСНОМ бр.8/1-17
Бр.на предмет: 329/21
Повикувањето е заради достава на: Решение ППНИ бр.77/22 од 01.03.2022 година на Основен граѓански суд за И.бр.329/21 на Извршител Крум Коцарев од Скопје; Жалба на Решение ППНИ 77/22 од 01.03.2022 година на Основен Граѓански Суд Скопје од Доверител преку полномошник на Адвокат Билјана Јандриоска од Скопје за И.бр.329/21 на Извршител Крум Коцарев од Скопје;
Да се јави во: Канцеларијата на извршителот
Рок: 1
Комплетниот текст на објавата: ЈАВНА ОБЈАВА за Решение ППНИ 77-22 до Должник.doc
Датум на објава: 24/06/2022

2022/1250
Извршител: Крум Коцарев
Име/назив на странката: Александар Масларковски од Скопје
Позната адреса: бул. ,, АСНОМ “ бр. 8/1-17 Скопје
Бр.на предмет: 889/21
Повикувањето е заради достава на: Решение ППНИ бр.80/22 од 01.03.2022 година на Основен граѓански суд за И.бр.889/21 на Извршител Крум Коцарев од Скопје; Жалба на Решение ППНИ 80/22 од 01.03.2022 година на Основен Граѓански Суд Скопје од Доверител преку полномошник на Адвокат Билјана Јандриоска од Скопје за И.бр.889/21 на Извршител Крум Коцарев од Скопје;
Да се јави во: Канцеларијата на извршителот
Рок: 1
Комплетниот текст на објавата: ЈАВНА ОБЈАВА за Решение ППНИ 80-22 до Должник.doc
Датум на објава: 24/06/2022

2022/1251
Извршител: Крум Коцарев
Име/назив на странката: Олга Спасоска
Позната адреса: ул.Мито Хаџивасилев Јасмин бр.48-1/8
Бр.на предмет: 1216/19
Повикувањето е заради достава на: Решение ППНИ бр.72/22 од 01.03.2022 година на Основен граѓански суд за И.бр.1216/19 на Извршител Крум Коцарев од Скопје; Жалба на Решение ППНИ 72/22 од 01.03.2022 година на Основен Граѓански Суд Скопје од Доверител преку полномошник на Адвокат Билјана Јандриоска од Скопје за И.бр.1216/19 на Извршител Крум Коцарев од Скопје;
Да се јави во: Канцеларијата на извршителот
Рок: 1
Комплетниот текст на објавата: ЈАВНА ОБЈАВА за Решение ППНИ 72-22 до Должник.doc
Датум на објава: 24/06/2022

Преводот на содржините е целосно автоматизиран

Преводот на содржините е целосно автоматизиран

Translation


Партнерства и соработка

Јавни објави за достава

Logotype1111

2022/1262
Извршител: Моника Муча
Име/назив на странката: Леон и Мирјана Атансов
Позната адреса: Ул.Кирил и Методиј бр.24,Кочани
Бр.на предмет: И.бр.105/2016
Рок: 28.06.2022 во рок од еден ден

2022/1261
Извршител: Крум Коцарев
Име/назив на странката: Горјан Симоновски
Позната адреса: ул.Константин Петковиќ бр.5
Бр.на предмет: 896/21
Рок: 1

2022/1260
Извршител: Весна Деловска
Име/назив на странката: Асмир Алиќ
Позната адреса: ул.Џон Кенеди бр.11/2-28 Скопје
Бр.на предмет: И.бр.07/2022
Рок: ВО РОК ОД 1 (еден) ДЕН

2022/1259
Извршител: Методија Костадинов
Име/назив на странката: Блерим Демири ,претходно Асир Сулимани
Позната адреса: ул.Киро Фетак бр.21 А Куманово ул.Јован Поповиќ бб Куманово
Бр.на предмет: И.бр.277/15
Рок: во рок од 1 (еден) ден

2022/1258
Извршител: Благоја Каламатиев
Име/назив на странката: Кираца Трајковска
Позната адреса: Ул.Адолф Циборовски бр.20-16
Бр.на предмет: 2869/18
Рок: 1 ден

Продажба на имот

 

НЕДВИЖЕН ИМОТ


  336/2022
Тип недвижност: Друго
Извршител: Ивана Нешовска
Датум продажба: 2022-07-14
 -Згради во останато стопанство. Продажбата ќе се одржи на ден 14.07.2022 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.
Почетна цена: 10,539,212
Квадратура: 166
Град: Скопје


  1043/2019
Тип недвижност: Земјиште
Извршител: Саветка Георгиева
Датум продажба: 2022-07-14
 Продажбата ќе се одржи на ден 14.07.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.
Почетна цена: 1,439,557
Квадратура: 7678
Град: Струмица


  361/2021
Тип недвижност: Стан
Извршител: Благојче Кипровски
Датум продажба: 2022-07-14
 Продажбата ќе се одржи на ден 14.07.2022 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.
Почетна цена: 1,953,695
Квадратура: 82
Град: Скопје


  394/2021
Тип недвижност: Стан
Извршител: Благојче Кипровски
Датум продажба: 2022-07-14
 Продажбата ќе се одржи на ден 14.07.2022 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.
Почетна цена: 1,637,447
Квадратура: 77
Град: Скопје


  574/21
Тип недвижност: Земјиште
Извршител: Методија Костадинов
Датум продажба: 2022-07-14
 - Почетна цена: 60.811,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 14.07.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Почетна цена: 0
Квадратура: 1875
Град: Скопје


ПОДВИЖЕН ИМОТ


 986/2021
Движнина: Друго
Извршител: Саветка Георгиева
Датум на продажба: 2022-07-07
  - Комора за замрзнување-ладење. Продажбата ќе се одржи на ден 07.07.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.
Почетна цена: 273,750
Град: Струмица


 7/2020
Движнина: Друго
Извршител: Саветка Георгиева
Датум на продажба: 2022-07-07
  -Трактор.
Продажбата ќе се одржи на ден 07.07.2022 година во 13:00 часот во канцеларијата на извршителот.
Почетна цена: 48,825
Град: Струмица


 631/2020
Движнина: Друго
Извршител: Саветка Георгиева
Датум на продажба: 2022-07-06
  - ТМВ. Продажбата ќе се одржи на ден 06.07.2022 година во 13:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Почетна цена: 230,000
Град: Струмица


 1655/2021
Движнина: Автомобил
Извршител: Павел Томашевски
Датум на продажба: 2022-07-08
  Продажбата по пат на спогодба ќе се одржи на ден 08.07.2022 година во 13 часот во просториите на Извршител Павел Томашевски од Скопје ул.11 Октомври бр.23 А-2/4 Скопје .
Почетна цена: 197,000
Град: Скопје


 339/2022
Движнина: Друго
Извршител: Љупчо Јованов
Датум на продажба: 2022-06-30
  - Машина утоварувач, виљушкар и машина ровокопач.
Почетна цена: 35.772,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 30.06.2022 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.
Почетна цена: 0
Град: Кавадарци

Обука за обучувачи (ТоТ)

1111

Одлуки

Logotype1111

Дисциплинска комисија

Најди извршител

mapa_mk

Огласи за продажба

nedvizen imot
New Image
LogoHeader2014
aukciska_kukja

Академик

image001

Член на Деловен совет

uacs_logo

зсрм

header
QRCode
lupa-6

Испит за извршители

ispit na izvrsiteli 2

bannerbg_main

usaid

Најчести прашања

prasalnik 2

26122011162156_g_komisija-za-zastita-na-prav

usaid

Анкета

Новиот дизајн е:

Резултати од гласањето

Loading ... Loading ...
јуни 2022
П В С Ч П С Н
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930