📰 Јавни oбјави за достава од извршители

Предупредување: Овај начин на доставување се смета за уредна достава. Штетните последици кои можат да настанат ги сноси странката.
 
2023/1801
Извршител: Васко Блажевски
Име/назив на странката: Усеин Јашар од Скопје
Позната адреса: ул.Христијан Тодоровски Карпош бр.68, Скопје,
Бр.на предмет: И.бр.1473/22
Повикувањето е заради достава на: Налог за извршување заради испразнување и предавање на недвижност (врз основа на член 226 став 2 од ЗИ), И.бр.1473/22 од 16.12.2022 година на извршител Васко Блажевски
Да се јави во: Канцеларијата на извршителот
Рок: еден ден
Комплетниот текст на објавата: Јавна Објава._05.06.2023_289.doc
Датум на објава: 05/06/2023

2023/1802
Извршител: Премтим Ќерими
Име/назив на странката: Мирослав Симоновски
Позната адреса: ул.Егејска Македонија бр. 12/2-2, Куманово , Р.С.Македонија
Бр.на предмет: И.бр.49/2022
Повикувањето е заради достава на: Заклучок за утврдување на вредност на недвижност врз основа на чл.177 од ЗИ од 29.05.2023 година и Проценка на пазарна вредност на семејна куќа, гаража и дворно место од 17.05.2023 година
Да се јави во: Канцеларијата на извршителот
Рок: 1 (еден) ден
Комплетниот текст на објавата: javna objava ibr 49 22.docx
Датум на објава: 05/06/2023

2023/1798
Извршител: Васко Блажевски
Име/назив на странката: Друштво за трговија и услуги ДИЕЛ-ДОН ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
Позната адреса: ул.Кеј 13-ти Ноември бр.1 ГТЦ-Анекс3/локал 0481 Центар
Бр.на предмет: И.бр.918/23
Повикувањето е заради достава на: Налог за извршување кај пристапување кон извршување (врз основа на член 169 од ЗИ), И.бр.918/23 од 19.04.2023 година и Налог за извршување заради испразнување и предавање на недвижност (врз основа на член 226 став 2 од Законот за извршување), И.бр.918/23 од 19.04.2023 година
Да се јави во: Канцеларијата на извршителот
Рок: во рок од 1 ден
Комплетниот текст на објавата: Јавна објава_01.06.2023_2036.doc
Датум на објава: 01/06/2023

2023/1799
Извршител: Крум Коцарев
Име/назив на странката: Алил Џаферовски
Позната адреса: ул.Орце Николов бр.190/2-9
Бр.на предмет: 1411/17
Повикувањето е заради достава на: Заклучок за определување на проценител кој ќе врши процена на недвижност (врз основа на член 176 став (1) од Законот за извршување) од 11.04.2023 година за И.бр.1411/17 на Извршител Крум Коцарев од Скопје; Решение ППНИ 231/23 од 05.05.2023 година од Основен Граѓански Суд Скопје за И.бр.1411/17 на Извршител Крум Коцарев од Скопје
Да се јави во: Канцеларијата на извршителот
Рок: 1
Комплетниот текст на објавата: ЈАВНА ОБЈАВА АЛИЛ-Закл.за опред.проц.и Решение ППННИ 231-23.doc
Датум на објава: 01/06/2023

2023/1800
Извршител: Александар Чамовски
Име/назив на странката: ДПТУ АГРОПРОЛИФЕ ДОО Струмица
Позната адреса: ул.Ленинова бр.1-1/6 Струмица
Бр.на предмет: И.бр.1952/2022
Повикувањето е заради достава на: -ЗАПИСНИК за прва продажба на недвижност со усно јавно наддавање (врз основа на член 186 став (4) од Законот за извршување) И.бр.1952/2022 од 18.05.2023 година -ЗАКЛУЧОК за извршена продажба на недвижност (врз основа на член 186 став (6) од Законот за извршување) И.бр.1952/2022 од 01.06.2023 година -ЗАКЛУЧОК за предавање на недвижност во владение (врз основа на член 189 став (1) од Законот за извршување) И.бр.1952/2022 од 01.06.2023 година
Да се јави во: Канцеларијата на извршителот
Рок: 1 ден
Комплетниот текст на објавата: 2022_1952_Јавна објава за достава 3.docx
Датум на објава: 01/06/2023

2023/1796
Извршител: Билјана Николовска
Име/назив на странката: Трајка Николовска
Позната адреса: ул.Васко Карангелевски бр.128, Куманово
Бр.на предмет: И.бр.449/23
Повикувањето е заради достава на: Налог за извршување врз основа на чл.149 од З.И од 18.04.2023 година, Заклучок за делумно запирање на извршување И.бр.449/23-III од 24.04.2023 година, Заклучок за делумно запирање на извршување И.бр.449/23-IV од 15.05.2023 година, Извештај за процена на пазарна вредност на недвижност бр.13-23/В од Трговец поединец ПРОЦЕНА ПЛУС ТП Штип од 15.04.2022 година, Заклучок за утврдување на вредност на недвижност врз основа на чл.177 од З.И од 25.05.2023 година , Заклучок за усна јавна продажба од 31.05.2023 година
Да се јави во: Канцеларијата на извршителот
Рок: еден
Комплетниот текст на објавата: 2023_449_Јавна објава за достава-2.docx
Датум на објава: 31/05/2023

2023/1797
Извршител: Весна Јакимовска
Име/назив на странката: Радован Богески
Позната адреса: ул.Гоце Делчев бр.6 Кичево
Бр.на предмет: И.бр.1376/21
Повикувањето е заради достава на: Заклучок за утврдување на вредност на недвижност по чл.177 од ЗИ од 11.04.2023 г Заклучок за прва усна јавна продажба по чл.179,181 и 182 од ЗИ од 09.05.2023 г
Да се јави во: Канцеларијата на извршителот
Рок: 1 (еден
Комплетниот текст на објавата:
Датум на објава: 31/05/2023

2023/1792
Извршител: Христо Јованов
Име/назив на странката: Друштво за угостителство,трговија и услуги МАТО КАФЕ ДОО увоз извоз Скопје
Позната адреса: ул.Св.Кирил и Методиј бр.23 ТЦ Рамстор/лок.34 Скопје
Бр.на предмет: 56/2023
Повикувањето е заради достава на: - Заклучок за определеување на проценител кој ќе врши проценка на подвижни предмети од 29.05.2023 г. (обр.бр.63) - Заклучок за продажба на подвижни предмети со усно јавно наддавање од 29.05.2023 г. (обр.бр.29)
Да се јави во: Канцеларијата на извршителот
Рок: три дена
Комплетниот текст на објавата: Ј.Објава Мато,Хамер, И.Андреев.docx
Датум на објава: 30/05/2023

2023/1793
Извршител: Христо Јованов
Име/назив на странката: Друштво за угостителство,трговија и услуги МАТО КАФЕ ДОО увоз-извоз Скопје
Позната адреса: ул.Св.Кирил и Методиј бр.23 ТЦ Рамстор/лок.34 Скопје
Бр.на предмет: 55/2023
Повикувањето е заради достава на: - Заклучок за усна јавна продажба од 25.05.2023 г. (обр.бр.66)
Да се јави во: Канцеларијата на извршителот
Рок: три дена
Комплетниот текст на објавата: Ј.Објава Мато - 2.docx
Датум на објава: 30/05/2023

2023/1795
Извршител: Христо Јованов
Име/назив на странката: Друштво за угостителство, трговија и услуги РАМОНА ФУД ГРУП ДОО Скопје
Позната адреса: ул.Максим Горки бр.11 Скопје
Бр.на предмет: 169/2023
Повикувањето е заради достава на: - Налог за извршување заради испразнување и предавање на недвижност од 03.05.2023 г. (обр.бр.86) - Налог за извршување од сметка на должник од 03.05.2023 г. (обр.бр.79)
Да се јави во: Канцеларијата на извршителот
Рок: три дена
Комплетниот текст на објавата: Ј.Објава Рамона.docx
Датум на објава: 30/05/2023

Преводот на содржините е целосно автоматизиран

Преводот на содржините е целосно автоматизиран

Партнерства и соработка

Јавни објави за достава

Logotype1111

2023/1802
Извршител: Премтим Ќерими
Име/назив на странката: Мирослав Симоновски
Позната адреса: ул.Егејска Македонија бр. 12/2-2, Куманово , Р.С.Македонија
Бр.на предмет: И.бр.49/2022
Рок: 1 (еден) ден

2023/1801
Извршител: Васко Блажевски
Име/назив на странката: Усеин Јашар од Скопје
Позната адреса: ул.Христијан Тодоровски Карпош бр.68, Скопје,
Бр.на предмет: И.бр.1473/22
Рок: еден ден

2023/1800
Извршител: Александар Чамовски
Име/назив на странката: ДПТУ АГРОПРОЛИФЕ ДОО Струмица
Позната адреса: ул.Ленинова бр.1-1/6 Струмица
Бр.на предмет: И.бр.1952/2022
Рок: 1 ден

2023/1799
Извршител: Крум Коцарев
Име/назив на странката: Алил Џаферовски
Позната адреса: ул.Орце Николов бр.190/2-9
Бр.на предмет: 1411/17
Рок: 1

2023/1798
Извршител: Васко Блажевски
Име/назив на странката: Друштво за трговија и услуги ДИЕЛ-ДОН ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
Позната адреса: ул.Кеј 13-ти Ноември бр.1 ГТЦ-Анекс3/локал 0481 Центар
Бр.на предмет: И.бр.918/23
Рок: во рок од 1 ден

Продажба на имот

 

НЕДВИЖЕН ИМОТ


  726/2011
Тип недвижност: Деловен простор
Извршител: Лазар Петровски
Датум продажба: 2023-06-21
  ИЛ 10124 КО Куманово-Почетна цена 140.000,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 21.06.2023 година во 13:00 часот во канцеларијата на извршителот
Почетна цена: 0
Квадратура: 194
Град: Куманово


  405/2023
Тип недвижност: Земјиште
Извршител: Слободанка Балгурова
Датум продажба: 2023-06-27
 земјиште , намена на посебен дел О, ИЛ98 КО Д.Враштица-Радовиш
Продажбата ќе се одржи на ден 27.06.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Почетна цена: 8,200,656
Квадратура: 2663
Град: Радовиш


  872/18
Тип недвижност: Друго
Извршител: Весна Деловска
Датум продажба: 2023-06-19
 Почетна цена 21.580,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 19.06.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.
Почетна цена: 0
Квадратура: 24
Град: Скопје


  2410/19
Тип недвижност: Земјиште
Извршител: Снежана Андреевска
Датум продажба: 2023-06-19
 -деловен простор и др.Почетна цена 792.839,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 19.06.2023 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Почетна цена: 0
Квадратура: 16730
Град: Кавадарци


  2410/19
Тип недвижност: Деловен простор
Извршител: Снежана Андреевска
Датум продажба: 2023-06-09
 -Заклучок за запирање на извршување на заклучокот за усна јавна продажба И.бр.2410/19 од 23.05.2023 година.
Почетна цена: 0
Квадратура: 297
Град: Кавадарци


ПОДВИЖЕН ИМОТ


 740/2021
Движнина: Друго
Извршител: Александар Кузмановски
Датум на продажба: 2023-06-13
  -товарно возило FURGON- IVECO,
BULDOZER-CATERPILLAR-Продажбата ќе се одржи на ден 13.06.2023 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.
Почетна цена: 634,988
Град: Гостивар


 639/2023
Движнина: Друго
Извршител: Весна Деловска
Датум на продажба: 2023-06-09
  фрижидери вкупен број 443 .Почетна цена 88.600,00евра во денарска противвредност Продажбата ќе се одржи на ден 09.06.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.
Почетна цена: 0
Град: Скопје


 56/2023
Движнина: Друго
Извршител: Христо Јованов
Датум на продажба: 2023-06-15
  машина за конвертирање пари вожетони,надворешно детско игралиште-пиратски брод.Почетна цена 29,504.00 евра во денарска противвредност.Продажбата ќе се одржи на ден 15.06.2023 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.
Почетна цена: 0
Град: Скопје


 56/2023
Движнина: Друго
Извршител: Христо Јованов
Датум на продажба: 2023-06-15
  машина за конвертирање пари вожетони,надворешно детско игралиште-пиратски брод.Почетна цена 29,504.00 евра во денарска противвредност.Продажбата ќе се одржи на ден 15.06.2023 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.
Почетна цена: 0
Град: Скопје


 1305/2022
Движнина: Друго
Извршител: Александар Кузмановски
Датум на продажба: 2023-06-13
  колска вага дигитално електрична
Продажбата ќе се одржи на ден 13.06.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.
Почетна цена: 169,675
Град: Гостивар

Обука за обучувачи (ТоТ)

1111

Одлуки

Logotype1111

Дисциплинска комисија

Најди извршител

mapa_mk

Огласи за продажба

nedvizen imot
New Image
LogoHeader2014
aukciska_kukja

Академик

image001

Член на Деловен совет

uacs_logo

зсрм

header
QRCode
lupa-6

Испит за извршители

ispit na izvrsiteli 2

bannerbg_main

usaid

Најчести прашања

prasalnik 2

26122011162156_g_komisija-za-zastita-na-prav

usaid

Анкета

Новиот дизајн е:

Резултати од гласањето

Loading ... Loading ...
June 2023
M T W T F S S
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930