📰 Јавни oбјави за достава од извршители

Предупредување: Овај начин на доставување се смета за уредна достава. Штетните последици кои можат да настанат ги сноси странката.
 
2024/2391
Извршител: Димитар Ѓоршевски
Име/назив на странката: Друштво за производство и трговија ЕУРО КАНН увоз-извоз ДОО Демир Хисар
Позната адреса: Битолска ББ , Демир хисар
Бр.на предмет: 121/23
Повикувањето е заради достава на: Налог за извршување врз плата и други парични побарувања врз основа на член 141 од ЗИ од 15.11.2023 година
Да се јави во: Канцеларијата на извршителот
Рок: 29.05.2024 во рок од 1 ден
Комплетниот текст на објавата:
Датум на објава: 28/05/2024

2024/2392
Извршител: Мики Лазаров
Име/назив на странката: Друштво за угостителство, трговија и услуги МИКС ИКС ДООЕЛ Скопје
Позната адреса: ГРАД:СКОПЈЕ - БУТЕЛ, ул.АЛЕКСАНДАР ТУРУНЏОВ 43А
Бр.на предмет: 333/24
Повикувањето е заради достава на: Налог за извршување по член 141 од З.И
Да се јави во: Канцеларијата на извршителот
Рок: во рок од еден ден
Комплетниот текст на објавата: 2024_333_микс икс.docx
Датум на објава: 28/05/2024

2024/2393
Извршител: Мики Лазаров
Име/назив на странката: Друштво за внатрешен и мегународен транспорт ЛЕГАСИ ТРАНСПОРТ ДООЕЛ Скопје
Позната адреса: СКОПЈЕ-К. ВОДА, ХРИСТО ТАТАРчЕВ 43А/2-2
Бр.на предмет: 295/24
Повикувањето е заради достава на: Налог за извршување по член 141 од З.И
Да се јави во: Канцеларијата на извршителот
Рок: во рок од еден ден
Комплетниот текст на објавата: 2024_295_Ј О.docx
Датум на објава: 28/05/2024

2024/2394
Извршител: Мики Лазаров
Име/назив на странката: Друштво за трговија и услуги ТОТО ФОР РЕНТ ДООЕЛ Скопје
Позната адреса: ГРАД:СКОПЈЕ - БУТЕЛ, ул:ИВАН МАНОЛЕВ 41А
Бр.на предмет: 298/24
Повикувањето е заради достава на: Налог за извршување по член 141 од З.И
Да се јави во: Канцеларијата на извршителот
Рок: во рок од еден ден
Комплетниот текст на објавата: 2024_298_toto for.docx
Датум на објава: 28/05/2024

2024/2395
Извршител: Премтим Ќерими
Име/назив на странката: ДПТУ АЛПИНА ЕУРО ДООЕЛ с.Романовце
Позната адреса: с.Романовце, Куманово , Р.С.Македонија
Бр.на предмет: И.бр.337/2023
Повикувањето е заради достава на: Записник за трета продажба на недвижност со усно јавно наддавање врз основа на чл. 186 ст 4 од ЗИ од 10.05.2024 година Заклучок за запирање на извршување - бришење на прибелешка од 16.05.2024 година
Да се јави во: Канцеларијата на извршителот
Рок: 1 (еден) ден
Комплетниот текст на објавата: јавна објава И.бр.337-2023.docx
Датум на објава: 28/05/2024

2024/2387
Извршител: Павел Томашевски
Име/назив на странката: Друштво за консалтинг,градежништво и финансирање Р-ГРОУПФИНАНСИНГ ИНВЕСТМЕНТ ДООЕЛ Скопје
Позната адреса: Мирче Ацев бр.117 /3-18
Бр.на предмет: 321/2024
Повикувањето е заради достава на: И З В Р Ш И Т Е Л ПАВЕЛ ТОМАШЕВСКИ ул.11 Октомври бр.23А-2/4 именуван за подрачјето на Основен Кривичен суд и Основен Граѓански суд тел.тел. 02 31-31-800; tomashevski@izvrsitel.com И.бр.321/2024 ЈАВНА ОБЈАВА (врз основа на член 48 од Законот за извршување, Сл. Весник на РМ бр.233/2018 од 20.12.2018 година) Извршителот Павел Томашевски постапувајќи по предлог на доверителот Лила Коџоман од Скопје и живеалиште на Живко Чинго бр.5, против должникот Друштво за консалтинг,градежништво и финансирање Р-ГРОУПФИНАНСИНГ ИНВЕСТМЕНТ ДООЕЛ Скопје од Скопје со ЕДБ 4030008038083 и седиште на Мирче Ацев бр.117 /3-18, заради остварување на непарично побарување, на ден 27.05.2024 го ПОВИКУВА должникот Друштво за консалтинг,градежништво и финансирање Р-ГРОУПФИНАНСИНГ ИНВЕСТМЕНТ ДООЕЛ Скопје со ЕДБ 4030008038083 да се јави во канцеларијата на извршителот на ул.11 Октомври бр.23А-2/4 Скопје, заради доставување на НАЛОГ ЗА ИЗВРШУВАЊЕзаради испразнување и предавање на недвижност (врз основа на член 226 став (2) од Законот за извршување) од 27.03.2024 год, заведено со И.бр.321/2024 ВО РОК ОД 1 ДЕН, сметано од денот на последното објавување на ова јавно повикување во јавното гласило. СЕ ПРЕДУПРЕДУВА должникот Друштво за консалтинг,градежништво и финансирање Р-ГРОУПФИНАНСИНГ ИНВЕСТМЕНТ ДООЕЛ Скопје дека ваквиот начин на доставување се смета за уредна достава и дека за негативните последици кои можат да настанат ги сноси самата странка. Ова објавување претставува ПРВА ОБЈАВА на јавниот повик. ИЗВРШИТЕЛ Павел Томашевски
Да се јави во: Канцеларијата на извршителот
Рок: 1 ден
Комплетниот текст на објавата: 2024_321_Јавна објава за достава.docx
Датум на објава: 27/05/2024

2024/2388
Извршител: Васко Блажевски
Име/назив на странката: Друштво за трговија и услуги МОМЕНТУМ МОБИЛЕ ДООЕЛ Скопје
Позната адреса: СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЈ 13
Бр.на предмет: И.бр.1434/23
Повикувањето е заради достава на: Записник за продажба на предмети со усно јавно наддавање (врз основа на член 109 став 6 од Законот за извршување), И.бр.1434/23 од 11.04.2024 година, Заклучок за продажба на подвижни предмети со усно јавно наддавање (врз основа на членовите 108 и 109 од Законот за извршување), И.бр.1434/23 од 23.04.2024 година, Записник за продажба на предмети со усно јавно наддавање (врз основа на член 109 став 6 од Законот за извршување), И.бр.1434/23 од 10.05.2024 година, и Заклучок за продажба на подвижни предмети со усно јавно наддавање (врз основа на членовите 108 и 109 од Законот за извршување), И.бр.1434/23 од 13.05.2024 година
Да се јави во: Канцеларијата на извршителот
Рок: 1 (еден) ден
Комплетниот текст на објавата: Јавна објава_27.05.2024_252.doc
Датум на објава: 27/05/2024

2024/2384
Извршител: Мики Лазаров
Име/назив на странката: Друштво за производство трговија и услуги Т-СТЕФАНИ ДООЕЛ увоз-извоз Валандово
Позната адреса: Град:Валандово ул.ПРВОМАЈСКА 1-А/-
Бр.на предмет: 178/24
Повикувањето е заради достава на: Налог за извршување по член 141 од Закон за извршување
Да се јави во: Канцеларијата на извршителот
Рок: во рок од еден ден
Комплетниот текст на објавата: 2024_178_јавна објава.docx
Датум на објава: 23/05/2024

2024/2385
Извршител: Слободанка Колоска
Име/назив на странката: Друштво за трговија производство и услуги МУСЛИМШОП ДООЕЛ експорт-импорт Скопје
Позната адреса: ул.20 бр.78 с.Бразда Чучер Сандево,Скопје
Бр.на предмет: 395/18
Повикувањето е заради достава на: - Барање информација од работодавец И.бр.395/18 (чл.143 од ЗИ) од 29.02.2024г., - Налог за извршување врз плата и други парични побарувања (чл.141 од ЗИ) И.бр.395/18 од 29.02.2024г.,
Да се јави во: Канцеларијата на извршителот
Рок: 23/05/2024 до 28/05/2024
Комплетниот текст на објавата: Јавна објава за 395-18.docx
Датум на објава: 23/05/2024

2024/2386
Извршител: Александар Кузмановски
Име/назив на странката: Сосопствениците на недвижниот имот опишан во И.лист бр.55917 за КО Кичево 8,
Позната адреса: -Адвокат Зорка Костеска со Адреса/Седиште на Бул.Ослободување бб Кичево, -Александар Ѓурчиноски со Адреса/Седиште на ул.29-ти Ноември 97 Кичево, -АСТРА МОНТАЖА ДООЕЛ Скопје со Адреса/Седиште на БУЛ.АВНОЈ 8-2/9 Скопје-Аеродром, -АТЛАНТИК ЛИФТОВИ ДООЕЛ Скопје се Адреса/Седиште на ул.Загребска 28 Скопје-Центар, -Билјана Беле со Адреса/Седиште на ул.Маршал Тито 173 Кичево, -Благица Крстеска со Адреса/Седиште на ул.Владимир Комаров 23/12/1 Скопје, -Бранко Серафилоски со Адреса/Седиште на ул.Мицко Станкоски 15 Кичево, -Владо Белески со Адреса/Седиште на Маршал Тито 173 Кичево, -ГОТЕХНИКА ДООЕЛ ШТИП со Адреса/Седиште на ул.Белградска 9 Штип, -ГЕОТЕХНИКА-НОВА ДООЕЛ Скопје со Адреса/Седиште ул.Михаил Чаков 23, Скопје-К.Вода, -Гордана Михајловска со Адреса/Седиште на ул. Брадфордска 3, Скопје-Карпош, -Димитар Станоевски со Адреса/Седиште на ул.Партизанска 63,Крива Паланка, -ДООРС ИМПЕКС со Адреса/Седиште на ул.Боца Иванова 35,Скопје-Бутел, -ДППУ АТВА увоз-извоз ДООЕЛ Кичево со Адреса/Седиште на ул.Мирко Милески 47, Кичево, -ЕВН МАКЕДОНИЈА АД Скопје со Адреса/Седиште на ул.11- ти Октомври бр.9 Скопје-Центар, -КИНГ ТРЕЈД КО ДОО увоз-извоз Кочани со Адреса/Седиште на ул.Раде Кончар бб Кочани, -КОМУНАЛЕЦ со Адреса/Седиште на Магистрален Пат 34, Кичево, -МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Скопје со Адреса/Седиште на КЕЈ 13-ти НОЕМВРИ 6, Скопје-Центар, -МЕТАЛМОНТИНГ ДОО извоз-увоз Скопје со Адреса/Седиште на ул.Борис Трајковски 264, Скопје-К.Вода, -МЕТАЛТЕХНА ДОО Скопје со Адреса/Седиште на ул.9-ти Мај 18, Скопје-Ценатар, -Милојко Цветаноски со Адреса/Седиште на ул.4-ти Јули 184/1/2, Кичево, -МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ УПРАВА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ со Адреса/Седиште на Бул.КУЗ.ЈОСИФОВСКИ-ПИТУ 1, Скопје-Центар, -МОМО БЕЛЕ со Адреса/Седиште на ул.Маршал Тито 173, Кичево, -МОНТЛИФТ-С ДООЕЛ Скопје со Адреса/Седиште на ул.Сава Ковачевиќ 1 38, Скопје-К.Вода, -ОСИГУРУВАЊЕ МАКЕДОНИЈА АД СКОПЈЕ-ВИЕНА ИНШУРЕНС ГРУП со Адреса/Седиште на ул 11-ти Октомври 25, Скопје-Центар, -ПАДЕДЕ 2002 ДОО Скопје со Адреса/Седиште на Бул.Јане Сандески, ТЦ 13- Ноември 9 лок 16, Скопје, -Светлана Крстеска со Адреса/Седиште на НАД ПАШИНО 15, Кичево, -Славица Белеска со Адреса/Седиште на ул.Маршал Тито 173, Кичево, -Слободан Стојкоски со Адреса/Седиште на ул.Арсо Војвода 35, Кичево, -ТИЛИНГ со Адреса/Седиште на УЛ.Живко Туфекџиоски 21, Кичево, -ХИДРОМАК2000 со Адреса/Седиште на бул.Кочо Рацин 36-1/1, Скопје-Центар, -8 НОЕМВРИ АД НЕГОТИНО со Адреса/Седиште на ул. ИНДУСТРИСКА 2, Неготино
Бр.на предмет: 740/2021
Повикувањето е заради достава на: Заклучок за втора усна јавна продажба (врз основа на чл.179 став (1), 181 став (1) и 182 став (1) од ЗИ) И.бр.740/2021 од 02.05.2024 година на Извршител Александар Кузмановски од Гостивар, ВО РОК ОД 3 (ТРИ) ДЕНА, сметано од денот на објавување на ова јавно повикување во јавното гласило.
Да се јави во: Канцеларијата на извршителот
Рок: ВО РОК ОД 3(три) ДЕНА, сметано од денот на објавување на ова јавно повикување во јавното гласило.
Комплетниот текст на објавата: objava sosopstvenici tajmiste.docx
Датум на објава: 23/05/2024

Преводот на содржините е целосно автоматизиран

Преводот на содржините е целосно автоматизиран

Партнерства и соработка

Јавни објави за достава

Logotype1111

2024/2395
Извршител: Премтим Ќерими
Име/назив на странката: ДПТУ АЛПИНА ЕУРО ДООЕЛ с.Романовце
Позната адреса: с.Романовце, Куманово , Р.С.Македонија
Бр.на предмет: И.бр.337/2023
Рок: 1 (еден) ден

2024/2394
Извршител: Мики Лазаров
Име/назив на странката: Друштво за трговија и услуги ТОТО ФОР РЕНТ ДООЕЛ Скопје
Позната адреса: ГРАД:СКОПЈЕ - БУТЕЛ, ул:ИВАН МАНОЛЕВ 41А
Бр.на предмет: 298/24
Рок: во рок од еден ден

2024/2393
Извршител: Мики Лазаров
Име/назив на странката: Друштво за внатрешен и мегународен транспорт ЛЕГАСИ ТРАНСПОРТ ДООЕЛ Скопје
Позната адреса: СКОПЈЕ-К. ВОДА, ХРИСТО ТАТАРчЕВ 43А/2-2
Бр.на предмет: 295/24
Рок: во рок од еден ден

2024/2392
Извршител: Мики Лазаров
Име/назив на странката: Друштво за угостителство, трговија и услуги МИКС ИКС ДООЕЛ Скопје
Позната адреса: ГРАД:СКОПЈЕ - БУТЕЛ, ул.АЛЕКСАНДАР ТУРУНЏОВ 43А
Бр.на предмет: 333/24
Рок: во рок од еден ден

2024/2391
Извршител: Димитар Ѓоршевски
Име/назив на странката: Друштво за производство и трговија ЕУРО КАНН увоз-извоз ДОО Демир Хисар
Позната адреса: Битолска ББ , Демир хисар
Бр.на предмет: 121/23
Рок: 29.05.2024 во рок од 1 ден

Продажба на имот

 

НЕДВИЖЕН ИМОТ


  4/2022
Тип недвижност: Деловен простор
Извршител: Гордана Џутеска
Датум продажба: 2024-06-18
 имотен лист 88117 за КО Охрид 3- Продажбата ќе се одржи на ден 18.06.2024 година во 10.00 часот во просториите на Извршителот .
Почетна цена: 30,161,015
Квадратура: 344
Град: Охрид


  675/2023
Тип недвижност: Земјиште
Извршител: Гордана Џутеска
Датум продажба: 2024-06-18
 имотен лист 2788 за КО ВЕЛГОШТИ- Продажбата ќе се одржи на ден 18.06.2024 година во 11.30 часот во просториите на Извршителот.
Почетна цена: 1,591,005
Квадратура: 398
Град: Охрид


  101/2022
Тип недвижност: Стан
Извршител: Гордан Станковиќ
Датум продажба: 2024-06-26
 имотен лист бр.2393 за КО Кисела Вода 1 -имотен лист бр.53035 за КО Кисела Вода 1- Продажбата ќе се одржи на ден 26.06.2024 година во 11:00 часот во просториите на извршителот.
Почетна цена: 4,278,060
Квадратура: 62
Град: Скопје


  323/2024
Тип недвижност: Деловен простор
Извршител: Весна Деловска
Датум продажба: 2024-06-18
 ИЛ бр.115916 КО Центар 1 -ИЛ бр.1228 КО Центар 1 -Продажбата ќе се одржи на ден 18.06.2024 година во 11:00 часот во просториите на Извршителот.
Почетна цена: 5,792,446
Квадратура: 57
Град: Скопје


  1245/2023
Тип недвижност: Земјиште
Извршител: Наташа Катова
Датум продажба: 2024-06-19
 имотен лист бр. 25522 при АКН ОКН Прилеп -Продажбата ќе се одржи на ден 19.06.2024 година во 11,00 часот во просториите на Извршителот.
Почетна цена: 1,127,356
Квадратура: 550
Град: Прилеп


ПОДВИЖЕН ИМОТ


 317/2024
Движнина: Друго
Извршител: Горан Манојлов
Датум на продажба: 2024-06-13
  .Машина за сечење иверици,модел CUT 6010,со димензии за сечење 4400мм х 4300мм,сериски број 66,гар.рок 26.02.2016 година-Машина за сечење иверици,модел CUT 6120,со димензии за сечење 3900мм х 3900мм,сериски број 404,гар.рок 13.04.2016 година и други подвижни предмети-Продажбата ќе се одржи на ден 13.06.2024 година во 11:00h часот во просториите на Извршителот.
Почетна цена: 1,001,196
Град: Кочани


 1978/2022
Движнина: Машини
Извршител: Жанета Пријевиќ
Датум на продажба: 2024-06-07
  Градежна машина – БАГЕР, марка CATERPILLAR тип 375 L, модел 1999, со број на шасија
9WL00269,- Продажбата ќе се одржи на ден 07.06.2024 во 12 часот во просториите на
извршителoт.
Почетна цена: 873,300
Град: Битола


 448/2024
Движнина: Друго
Извршител: Горан Манојлов
Датум на продажба: 2024-06-11
  26 рафтови со висина 2 метри,ширина 1 метар,длабочина 40 цм -иноксна маса 1.80х0.80 м- и други подвижни предмети-Продажбата ќе се одржи на ден 11.06.2024 година во 10:00 часот во просториите на Извршителот.
Почетна цена: 716,337
Град: Кочани


 506/2024
Движнина: Друго
Извршител: Горан Манојлов
Датум на продажба: 2024-06-07
  1 Столбна трафостаница ,Rade Koncar,60 KVA,1982 год- 5 батерии, Троспратен кафезен систем , Farmin ,20.000 nesilki,1986 год.-комплет Млин за сточна храна со мешач,Србија,капацитет 2t/h 2014/2017, и други подвижни предмети-Продажбата ќе се одржи на ден 07.06.2024 година во 11:00 часот во просториите на Извршителот.
Почетна цена: 1,391,664
Град: Кочани


 258/2024
Движнина: Друго
Извршител: Александар Чамовски
Датум на продажба: 2024-06-11
  Број на сообраќајна дозвола МК 0715260, Регистарски број: SR 8451 AC, D1-Марка: VOLKSWAGEN, D2-Тип: 2KN/BBBSTX01, D3-Комерцијална ознака: CADDY 2.0 SDI, E-Идентификационен број на возилото: WV1ZZZ2KZ7X019770, 5A-Година на производство: 2006, J-Категорија и вид на возилото: N1 – TOVARNO, 38-Облик и намена на каросерија: BB – FURGON, 21-Тип на мотор: RST, P5-Идентификационен број на мотор: 028 846; и други подвижни предмети-Продажбата ќе се одржи на ден 11.06.2024 година во 12,00 часот во просториите на Извршителот .
Почетна цена: 140,000
Град: Струмица

Обука за обучувачи (ТоТ)

1111

Одлуки

Logotype1111

Дисциплинска комисија

Најди извршител

mapa_mk

Огласи за продажба

nedvizen imot
New Image
LogoHeader2014
aukciska_kukja

Академик

image001

Член на Деловен совет

uacs_logo

зсрм

header
QRCode
lupa-6

Испит за извршители

ispit na izvrsiteli 2

bannerbg_main

usaid

Најчести прашања

prasalnik 2

26122011162156_g_komisija-za-zastita-na-prav

usaid

Анкета

Новиот дизајн е:

Резултати од гласањето

Loading ... Loading ...
May 2024
M T W T F S S
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031