Информации за заменици

ИНФОРМАЦИИ ЗА  ЗАМЕНИЦИ НА ИЗВРШИТЕЛИ

 

Заменик на извршител, по именувањето поднесува до Комората :

  1. Барање за упис во Именик на заменици при Комората (објавено на сајтот на Комората- http://kirm.mk/?attachment_id=3732) ;

Потребни податоци за упис во Именик на заменици на  КИРМ  :

  • Решение за именување на заменик на извршител од Министерство за правда на РМ -копија;
  • М1/М2 образец-копија;
  • Кратка биографија

По уписот во Именикот на заменици, заменикот поднесува до Комората:

  1. Барање за депонирање на отисоци од печат, штембил, пломба и потпис во Книга за печат и потпис на заменик на извршител при Комората на извршители на РМ (објавено на сајтот на Комората –http://kirm.mk/?attachment_id=3733) ;

 

Потребно за во Книгата за печат и потпис на заменик на извршител при Комората на извршители на РМ:

–  Печат, штембил, пломба и потпис на заменик на извршител

 

Отисоците од печатот, штембилот и пломбата ги одобрува и заверува претседателот на Комората на извршители на Република Македонија а истите се депонираат во судот на чие подрачје е именуван извршителот, чиј заменик е, и Комората. Печатот, штембилот и пломбата по престанок на должноста заменик извршител, се депонираат во Комората, согласно член 49 ст. 4 од ЗИ.

Во случај на губење на печатот или штембилот заменик извршителот е должен веднаш по електронски и писмен пат да го извести судот и Комората согласно чл. 36 ст. 8 в.в.чл.50 ст.1 од Законот за извршување.

Заменик извршителот веднаш по именувањето е должен да обезбеди дигитален сертификат издаден од овластен издавач на сертификати (електронски потпис), и да ја извести Комората за серискиот број на електронскиот сертификат- токен.

Формата и содржината на печатот, штембилот и пломбата, како и начинот на нивното користење, е определена со Правилник за формата и содржината на таблата за означување на службените простории на извршителот, печат, штембил, пломба, потпис, дигитален сертификат на извршителот и заменикот и начинот на нивното користење (објавено на сајтот на Комората –http://kirm.mk/?attachment_id=3769  )

 

Легитимацијата на заменикот ја издава Министерство за правда до каде што се поднесува барање за издавање на легитимација согласно чл.37 од ЗИ и Правилникот за формата и содржината на легитимацијата на извршителот и на заменикот на извршител, начин на нејзиното издавање, одземање и поништување.

 

Корисна информација:

–       Согласно член 50 став 6 од ЗИ: Извршителот е должен, истовремено со именувањето на неговиот заменик-извршител, да му издаде овластување на заменикот да располага со редовната и посебна сметка.

Заменик извршителот доставува до Комората информација за бројот на посебната сметка на извршителот и депонент Банка, за која му е издадено овластување да располага.

БАРАЊЕ ЗА УПИС ВО ИМЕНИКОТ НА ЗАМЕНИЦИ ПРИ КОМОРАТА НА ИЗВРШИТЕЛИ НА РМ

БАРАЊЕ ЗА ДЕПОНИРАЊЕ НА ПЕЧАТ

Преводот на содржините е целосно автоматизиран

Преводот на содржините е целосно автоматизиран

Партнерства и соработка

Јавни објави за достава

Logotype1111

2024/2298
Извршител: Златко Трајаноски
Име/назив на странката: Борис Солевски
Позната адреса: ул.„Коста Абрашевиќ“ бр.45
Бр.на предмет: 285/23
Рок: еден ден

2024/2297
Извршител: Премтим Ќерими
Име/назив на странката: сосопстевници на ИЛ бр. 72419 за КО Куманово и заедничари на ИЛ бр. 72488 за Куманово, ИЛ бр. 72420 за КО Куманово и ИЛ бр. 72750 за КО Куманово
Позната адреса: укл. О.Револуција бр.2А, Куманово , Р.С.Македонија
Бр.на предмет: И.бр.653/16
Рок: 1 (еден) ден

2024/2296
Извршител: Премтим Ќерими
Име/назив на странката: ДГИ МЕГА ГРАДБА ИНЖЕНЕРИНГ ДОО Скопје
Позната адреса: ул. Ѓорѓи Капчев бр. 27/2, Скопје , Р.С.Македонија
Бр.на предмет: И.бр.653/16
Рок: 1 (еден) ден

2024/2295
Извршител: Дејан Костовски
Име/назив на странката: Друштво за производство, транспорт и услуги ГРЕЕНГО 2018 ДОО увоз-извоз Струга
Позната адреса: ул.„Плоштад на револуцијата“ бр.2 во Струга
Бр.на предмет: И.бр.311/2023
Рок: 1 (еден) ден

2024/2294
Извршител: Каролина Таневска
Име/назив на странката: Трговско друштво за производство, трговија и услуги ГОЛД ТЕКС увоз-извоз ДОО Крушево со седиште ул."Македонија" бр.11-а Скопје-Центар
Позната адреса: канцеларијата на Извршителот КаролинаТаневска од Прилеп бул. ,,Гоце Делчев" бр.44 Прилеп
Бр.на предмет: 2812/2023
Рок: три дена

Продажба на имот

 

НЕДВИЖЕН ИМОТ


  1291/2022
Тип недвижност: Земјиште
Извршител: Весна Деловска
Датум продажба: 2024-05-15
 ИЛ бр.528 КО Берово-Вонград -Почетната вредност на недвижноста изнесува 13.904,00 евра во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ на денот на продажбата-Продажбата ќе се одржи на ден 15.05.2024 година во 12:00 часот во просториите на Извршителот .
Почетна цена: 0
Квадратура: 23394
Град: Берово


  1290/2022
Тип недвижност: Куќа
Извршител: Весна Деловска
Датум продажба: 2024-05-15
 ИЛ 58420 КО Берово -ИЛ 775 КО Берово- Почетната вредност на недвижностите изнесува 142.234,00 евра во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ на денот на продажбата-Продажбата ќе се одржи на ден 15.05.2024 година во 11:00 часот во просториите на Извршителот.
Почетна цена: 0
Квадратура: 56
Град: Берово


  1657/2019
Тип недвижност: Деловен простор
Извршител: Гордан Станковиќ
Датум продажба: 2024-05-14
 -Деловен простор, запишан во имотен лист бр.19084 за КО Гевгелија- Продажбата ќе се одржи на ден 14.05.2024 година во 11:00 часот во просториите на извршителот .
Почетна цена: 562,843
Квадратура: 8
Град: Гевгелија


  737/2023
Тип недвижност: Стан
Извршител: Фросина Петровиќ Стојмановска
Датум продажба: 2024-05-07
 Имотен лист бр 22942 КО Куманово-Продажбата ќе се одржи на ден 07.05.2024 година во 12:00 часот во просториите на Извршителот .

Почетна цена: 1,821,347
Квадратура: 37
Град: Куманово


  408/2024
Тип недвижност: Стан
Извршител: Весна Деловска
Датум продажба: 2024-04-30
 имотен лист бр.78894 КО Карпош -Почетната вредност на недвижноста, изнесува 131.300,00 евра во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ на денот на продажба-Продажбата ќе се одржи на ден 30.04.2024 година во 10:00 часот во просториите на Извршителот .
Почетна цена: 0
Квадратура: 68
Град: Скопје


ПОДВИЖЕН ИМОТ


 320/2024
Движнина: Друго
Извршител: Никола Богатинов
Датум на продажба: 2024-05-10
  удел сопственост на должникот Друштво за производство трговија и услуги АГРО-СОЛАР ДООЕЛ Скопје од Скопје со ЕДБ 4073010500194 и ЕМБС 6613152 и седиште на ул. ХАШКА 1-9 кој преставува 1 % од основната главнина на трговското друштво Друштво за производство и промет со електрична енергија ХИДРО ДОШНИЦА ДОО Скопје од Скопје со ЕДБ 4011019516870 и ЕМБС 7360940 и седиште на Ул.Борис Трајковски бр.198А-Продажбата ќе се одржи на ден 10.05.2024 година во 12:00 часот во просториите на извршителот.
Почетна цена: 11,762
Град: Скопје


 25/2024
Движнина: Друго
Извршител: Данчо Диманчев
Датум на продажба: 2024-04-18
  ОПРЕМА ЗА НЕСИЛКИ ВО ГОРНА ФАРМА-ВАЛАНДОВООПРЕМА ЗА ОДГЛЕДУВАЊЕ НА КОКОШКИ-НЕСИЛКИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЈАЈЦА СМЕСТЕНИ ВО 4 ОБЈЕКТИ СО ВКУПЕН КАПАЦИТЕТ ОД 36.480,количина 36480 несилки комплет производител Salmet-Germanija;тип 24 реда x 76 кафези=1824 кафези x 5 кокошки=9120 кокошки x 4 објекти=36.480 несилкисо сета пратечка опрeма i drugi podvi\ni predmeti Продажбата ќе се одржи на ден 18. 04 2024 година во 10,00 часот во просториите на Извршителoт.
Почетна цена: 757,700
Град: Гевгелија


 371/2021
Движнина: Друго
Извршител: Ангел Костадиновски
Датум на продажба: 2024-04-25
  1. ЛАДИЛНА КОМОРА (испаривач , компресор тип GXJQ15MBGY, фабрички број GF00484)-производител: Горењско ДООЕЛ Скопје, тип: 11.75x9.3x4, и други подвижни предмети-Продажбата ќе се одржи на ден 25.04.2024 г. во 11:00 часот во просториите на Извршителот.
Почетна цена: 1,036,891
Град: Кавадарци


 551/2023
Движнина: Друго
Извршител: Павел Томашевски
Датум на продажба: 2024-04-16
  предметниот удел во сопственост на должникот Друштво за инженеринг,производство и промет КГМ ИНЖЕНЕРИНГ ДОО Скопје,ао ЕДБ 4030990119555 и ЕМБС 4144503, со седиште бул.Јане Сандански бр.113, Скопје, во висина од 20,03 % во основната главнина на Друштво за производство, сервис и промет РАДЕ КОНЧАР ЗАВАРУВАЊЕ И СЕРВИС ДОО Скопје од Скопје со ЕМБС 6706649, ЕДБ 4032011513801-Продажбата ќе се одржи на ден 16.04.2024 година во 12.00 часот во просториите на Извршителот.
Почетна цена: 907,898
Град: Скопје


 301/2023
Движнина: Друго
Извршител: Јадранка Јовановска
Датум на продажба: 2024-04-16
  Товарно моторно возило, Марка: MERCEDES BENZ, тип SPRINTERсо вредност 7.000,00 Евра во денарска противредност сметана по среден курс на НБ на РСМ на денот на продажбата и други подвижни предмети-Продажбата ќе се одржи на ден 16.04.2024 година во 13,00 часот во просториите на Извршителот.
Почетна цена: 0
Град: Куманово

Обука за обучувачи (ТоТ)

1111

Одлуки

Logotype1111

Дисциплинска комисија

Најди извршител

mapa_mk

Огласи за продажба

nedvizen imot
New Image
LogoHeader2014
aukciska_kukja

Академик

image001

Член на Деловен совет

uacs_logo

зсрм

header
QRCode
lupa-6

Испит за извршители

ispit na izvrsiteli 2

bannerbg_main

usaid

Најчести прашања

prasalnik 2

26122011162156_g_komisija-za-zastita-na-prav

usaid

Анкета

Новиот дизајн е:

Резултати од гласањето

Loading ... Loading ...
April 2024
M T W T F S S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930