Информации за нови извршители

ИНФОРМАЦИИ ЗА НОВОИМЕНУВАНИ ИЗВРШИТЕЛИ

 

По именување од страна Министерот за правда и по добивање на Повелба за именување, новоименуваниот извршител согласно член 35 став 3 од ЗИ во рок од три дена од денот на предавањето на повелбата, потребно е во Комората на извршители да поднесе:

 

 1. Склучен договор за осигурување од одговорност за штета сторена на трети лица;
 2. Барање до Претседателот на КИРСМ, за изготвување мислење за утврдување на просторни услови согласно Правилникот за видот на опремата и просторот потребни за вршење на извршни работи, превземи тука :
 3. Барање до Претседателот на КИРСМ, за донесување на решение за определување на ден за отпочнување со работа како извршители согласно член 35 став 5 од ЗИ;
 4. Барање до Претседателот на КИРСМ, за одобрување и заверка на отисоци од печат, штембил и пломба, согласно член 36 став 2 од ЗИ;
 5. Барање за упис во Именикот на извршители на РСМ;
 6. Пополнета пријава за обезбедување на податоци преку едношалтерски систем до Централен регистар (Образец ПЕ) превземи тука:  Образец ПЕ

Забелешка :

–       Пријавата на страна 1 ја потпишува Претседателот на КИРСМ како овластено лице на Основниот Регистар, на страна 2 се потпишува извршителот.

–       Идентификациониот број  го добивате во КИРСМ како Основен Регистар

7. Образец заверен потпис –ЗП заверен на нотар;

превземи тука: Образец заверен потпис ЗП

8. Решение за именување на извршител–заверено на нотар;

9.Повелба за именување на извршител –заверена на нотар;

10. Копија од лична карта на извршител;

11.  Известување за е-маил адреса и телефонски броеви за контакт и банка депонент за посебната сметка на извршителот.

 

Потребни податоци за упис во електронски Именик на извршители на  КИРСМ  :

 1. Решение од Централен регистар на РСМ
 2. Број на посебна сметка на извршител и депонент банка
 3. Обрасци  М1 и М2 -копија
 4.  Е-маил адреса на извршител

 

Потребни податоци за Книгата за депонирање на потпис, печат, штембил и пломба , согласно член 36 став 2 од ЗИ и Праилникот за формата и содржината на таблата за означување на службената просторија на извршителот, печат, штембил, пломба, потпис, дигитален сертификат на извршителот и заменикот и начин на нивно користење :

 

 1.  Потпис, печат, штембил и пломба на извршител

Во случај на губење на печатот или штембилот извршителот е должен веднаш по електронски и писмен пат да извести судот на чие подрачје е неговото седиште и Комората согласно чл. 36 ст. 8 од Законот за извршување.

 

Забелешка: Објавата на Решението за определување на денот за почеток со работа во Службен весник на РСМ  ја врши Комората на извршители согласно чл.35 ст.5 од ЗИ.

 

За новоименуваниот извршител кој го продолжува извршувањето на предметите на извршителот чија должност престанала, согласно член 74 став 2: Комората ќе објави известување во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и во два дневни весници, од кои што едниот на службен јазик што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните на Република Северна Македонија, на кои што македонскиот јазик и кирилско писмо не им е мајчин јазик, кој извршител ги презема предметите од извршителот чија должност престанала.

 

Барањето за упис во Централниот регистар се доставува преку Комората на извршители на РСМ.

 

Легитимацијата на извршителот ја издава Министерство за правда до каде што се поднесува барање за издавање на легитимација согласно чл.37 од ЗИ и

Правилникот за формата и содржината на легитимацијата на извршителот и на заменикот на извршител, начин на нејзиното издавање, одземање и поништување, превземи тука:

Pravilnik za2 formata i sodrzinata na legitimacijata izvrsitelot sl.v.br.226.16

 

 

Корисни Информации:

–       Уписнина во КИРСМ изнесува 10.000,00 денари

–       Месечната членарина изнесува 6.000 денари

–       Кварталниот извештај за работата на извршителот ,се пополнува на образец, се доставува 4 пати во годината, во електронска форма до Министерство за правда  на е-маил: vnelovski@mjustice.gov.mk и до Комората на извршители на е-маил: izvrsitelinarm@yahoo.com во рок од 10 дена по истекот на кварталот, определено со член 56 ст.1 од ЗИ и Правилник за формата и содржината на кварталниот извештај и годишниот писмен извештај за работата на извршителот.

–       Образецот од кварталиниот извештај е составен дел од Правилникот за формата и содржината на кварталниот извештај и годишниот писмен извештај за работата на извршителот објавен на сајтот на Комората http://kirm.mk/?page_id=39

 

–       Согласно член 49 став 1 од ЗИ: Секој извршител има обврска да достави предлог до за именување на заменик на извршител во рок од 30 дена од денот на започнување со работа.

–       Согласно член 50 став 6 од ЗИ: Извршителот е должен, истовремено со именувањето на неговиот заменик-извршител, да му издаде овластување на заменикот да располага со редовната и посебна сметка.

–       Согласно член 36 став 4 од ЗИ: Извршителот е должен да обезбеди дигитален сертификат издаден од овластен издавач на сертификати (електронски потпис) веднаш по давањето на свечената изјава.

–       Согласно член 36 став 10 од ЗИ: Извршителот пред започнувањето со работа е должен да се поврзе електронски со Агенцијата за катастар на недвижности, Клириншките куќи, банките, Централниот регистар, Управата за водење на матични книги, Министерството за внатрешни работи и за конкретен предмет по електронски пат да ги доставува налозите, записниците, заклучоците, и другите документи кои произлегуваат од вршењето на неговата работа.

–       Согласно член 35 став 12 од ЗИ: Именуваниот извршител е должен најдоцна во рок од 30 дена од денот на именувањето, да пополни анкетен лист со детален попис на недвижен имот, подвижни предмети од поголема вредност, хартии од вредност и побарувања и долгови, како и друг имот што е во негова сопственост, или сопственост на членовите на неговото семејство, со наведување на основот на стекнување на пријавениот имот и депонира заверена изјава од нотар за откажување од заштита на банкарска тајна во однос на сите сметки во домашни и странски банки. Анкетниот лист се доставува до Државната комисија за спречување на корупција и Управата за јавни приходи. Превземи Образец тука :

https://dksk.mk/647-2/

 

–       Извршителот согласно член 178 став(2) од ЗИ има обврска Заклучокот за продажба со усно јавно наддавање да се објавуви во најмалку еден дневен весник кој излегува на целата територија на Република Македонија и електронски на веб страницата на Комората. Огласот кој треба да се објави на веб страната на КИРМ се доставува до Комората на е-маилот: oglasi@kirm.mk

Преводот на содржините е целосно автоматизиран

Преводот на содржините е целосно автоматизиран

Партнерства и соработка

Јавни објави за достава

Logotype1111

2024/2432
Извршител: Станислав Тасески
Име/назив на странката: АСПАСИЈА БАШЕСКА
Позната адреса: ул: 23 Октомври бр.38-2/22 Скопје
Бр.на предмет: 180/2024
Рок: 3 дена

2024/2431
Извршител: Зоран Петрески
Име/назив на странката: Далибор Илиевски
Позната адреса: ул.159 бр.8 с.Карпош Куманово
Бр.на предмет: И.бр.477/21
Рок: еден ден од објавувањето

2024/2430
Извршител: Благоја Бакрачевски
Име/назив на странката: Шенѓул Кадир
Позната адреса: Ул.Јајце бр.2 (согласно добиен податок од МВР на ден 08.04.2024 година Ул.Фадил Бектеши бр.2 Општина Чаир),
Бр.на предмет: И.бр.987/2023
Рок: 1 (еден) ден

2024/2429
Извршител: Влатко Лалков
Име/назив на странката: ДПТУ МСГ БАЛКАН ДООЕЛ Гевгелија од Гевгелија
Позната адреса: ул.Борис Кидрич бр.3, Гевгелија
Бр.на предмет: И.бр.538/2023
Рок: 1 ден

2024/2427
Извршител: Премтим Ќерими
Име/назив на странката: Стоје Илиевски
Позната адреса: ул. 159 бр.8, Куманово , Р.С.Македонија
Бр.на предмет: И.бр.342/2023
Рок: 1 (еден) ден

Продажба на имот

 

НЕДВИЖЕН ИМОТ


  1078/2019
Тип недвижност: Стан
Извршител: Зоран Димов
Датум продажба: 2024-07-05
 имотен лист бр.14708 КО Бутел при АКН РСМ Скопје-Продажбата ќе се одржи на ден 05.07.2024 година во 10:00 часот во просториите на извршителот .
Почетна цена: 22,776,463
Квадратура: 98
Град: Скопје


  477/2021
Тип недвижност: Куќа
Извршител: Зоран Петрески
Датум продажба: 2024-07-04
 Имотен лист број 614, за КО Страцин -Имотен лист број 614, за КО Страцин -Продажбата ќе се одржи на ден 04.07.2024 година во 10 часот во просториите на извршителот.
Почетна цена: 1,387,000
Квадратура: 23
Град: Кратово


  567/2022
Тип недвижност: Деловен простор
Извршител: Александар Чамовски
Датум продажба: 2024-07-02
 имотен лист бр.13900 КО Струмица- Продажбата ќе се одржи на ден 02.07.2024 година, во 14,00 часот во просториите на Извршител Саветка Георгиева од Струмица, ул.Ленинова ГТЦ бр.14/1-13.
Почетна цена: 743,537
Квадратура: 15
Град: Струмица


  64/2024
Тип недвижност: Стан
Извршител: Александар Чамовски
Датум продажба: 2024-07-09
 имотен лист бр.908 КО ИЛОВИЦА, при АКН-Струмица-Продажбата ќе се одржи на ден 09.07.2024 година во 12.00 часот во просториите на Извршител Саветка Георгиева од Струмица
Почетна цена: 1,946,563
Квадратура: 81
Град: Струмица


  52/2024
Тип недвижност: Стан
Извршител: Жанета Пријевиќ
Датум продажба: 2024-07-02
 Имотен лист бр.4800 за КО Ресен-Имотен лист бр.6440 за КО Ресен Имотен лист бр.6441 за КО Ресен-Продажбата ќе се одржи на ден 02.07.2024 година во 11 часот во просториите на извршителoт
Почетна цена: 2,714,950
Квадратура: 100
Град: Ресен


ПОДВИЖЕН ИМОТ


 25/2024
Движнина: Друго
Извршител: Данчо Диманчев
Датум на продажба: 2024-07-05
  Пакет бр.1 - ОПРЕМА ЗА НЕСИЛКИ ВО ГОРНА ФАРМА-ВАЛАНДОВООПРЕМА ЗА ОДГЛЕДУВАЊЕ НА КОКОШКИ-НЕСИЛКИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЈАЈЦА СМЕСТЕНИ ВО 4 ОБЈЕКТИ СО ВКУПЕН КАПАЦИТЕТ ОД 36.480,количина 36480 несилки комплет производител Salmet-Germanija;тип 24 реда x 76 кафези=1824 кафези x 5 кокошки=9120 кокошки x 4 објекти=36.480 несилки,година на набавка 1983;со сета пратечка опрeма -Пакет бр.2 ОПРЕМА ЗА ЈАРКИ ВО ЈОСИФОВО
ОПРЕМА ЗА ОДГЛЕДУВАЊЕ НА КОКОШКИ-ЈАРКИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО СМЕСТЕНИ ВО 3-ри ОБЈЕКТИ СО ВКУПЕН КАПАЦИТЕТ ОД 46.000 јарки,количина 46.000 јарки комплет, производител Salmet-Germanija;тип 1 хала-134 кафези x 24 реда=3216 кафези= вкупно 20.000 јарки,2 хали-98 кафези x 12 реда=1176 кафези x 2 хали-вкупно 20.000 јарки, година на набавка 1983,со сета пратечка опрeмасо продажна вредност од 276.000,00 денариПродажбата ќе се одржи на ден 05. 07 2024 година во 11,30 часот во просториите на Извршителoт.

Почетна цена: 452,750
Град: Гевгелија


 448/2024
Движнина: Друго
Извршител: Горан Манојлов
Датум на продажба: 2024-06-24
  26 рафтови со висина 2 метри,ширина 1 метар,длабочина 40 цм -3 аголни рафта со исти димензии -8 гондоли (рафтови) со висина 1.80,ширина 1.30,длабочина 40 цм и други подвижни предмети -Продажбата ќе се одржи на ден 24.06.2024 година во 10:00 часот во просториите на Извршителот.

Почетна цена: 358,168
Град: Кочани


 641/2022
Движнина: Друго
Извршител: Славе Дончев
Датум на продажба: 2024-06-26
  Котлара,компресорска станица со дизел агрегат , пумпна станица и други подвижни предмети.-Продажбата ќе се одржи на ден 26.06.2024 година во 12:00 часот во просториите на Извршителот.
Почетна цена: 6,936,642
Град: Кочани


 2110/2023
Движнина: Друго
Извршител: Игор Антевски
Датум на продажба: 2024-06-18
  Самоуслужна перална за возила лоцирана во Прилеп, на КП 14406 на ул.Кеј 1-ви Мај, производител: TECON, JWTEC 5-22 G- RO, година на производство 2020 година, количина1--Продажбата ќе се одржи на ден 18.06.2024 година во 12:00 часот во просториите на Извршител на Извршителот.
Почетна цена: 2,528,000
Град: Скопје


 538/2023
Движнина: Автомобил
Извршител: Влатко Лалков
Датум на продажба: 2024-06-18
  .-ПМВ ФОРД Мондео со регистарски ознаки GE-1256-AB, со број на шасија WF05XXGBB5YY40879 -.- Женски велосипед RED ROSE - и други подвижни предмети-Продажбата ќе се одржи на ден 18.06.2024 година во 10,00 часот во просториите на Извршителот.
Почетна цена: 47,663
Град: Кавадарци

Обука за обучувачи (ТоТ)

1111

Одлуки

Logotype1111

Дисциплинска комисија

Најди извршител

mapa_mk

Огласи за продажба

nedvizen imot
New Image
LogoHeader2014
aukciska_kukja

Академик

image001

Член на Деловен совет

uacs_logo

зсрм

header
QRCode
lupa-6

Испит за извршители

ispit na izvrsiteli 2

bannerbg_main

usaid

Најчести прашања

prasalnik 2

26122011162156_g_komisija-za-zastita-na-prav

usaid

Анкета

Новиот дизајн е:

Резултати од гласањето

Loading ... Loading ...
June 2024
M T W T F S S
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930