Вести

Конкурс за именување на извршители и нотари

Конкурси за именување на извршители и нотари (службен весник бр.238)

Известување

На ден 18.10.2023 година, делегација на Комората на извршители на РСМ во состав од Претседателот на КИРСМ Весна Деловска, Извршител Методија Костадинов од Скопје и Извршител Васко Блажевски од Скопје , остварија средба со Министерот за правда Г-дин Кренар Лога, на која  присуствува и претставници на Министерството за правда, Шеф на кабинет г-ѓа Арбереша Селими и Помошник раководител на секторот за извршување, нотаријат и медијација г-дин Владимир Јанковски, на која остварена средба е разговарано  за законските измени со цел за изнаоѓање на најдобри решенија, предизвиците на извршителите , како и барања и проблемите на граѓаните.
На состанокот имавме дискусија и за надзорот врз работата на извршителите со цел надминување на секакви проблеми, недоразбирања, како и решавање на забелешките на граѓаните.
Ги повикуваме граѓаните , во иднина за сите  нивни жалби  и проблеми , да се обратат до Комората на извршители на РСМ  како и во Министерство за правда.

Извор: Министерство за правда

Фотографии од средбата:

СликаСлика Остварив средба со ново избраната претседателка на Комората на извршители, Весна Деловска, на која и посакав успех во должноста и изразив мое задоволство за нејзиниот конструктивен пристап и подготвеност за соработка и заедничко решавање на сите предизвици, со кои се соочуваат граѓаните и извршителите во секојдневната работа.
Разговаравме за законските измени со цел изнаоѓање најдобри решенија, предизвиците на извршителите, како и барањата и проблемите на граѓаните.
На состанокот имавме и дискусија за надзорот врз работата на извршителите со цел надминување на секакви проблеми, недоразбирања, како и за решавање на забелешките на граѓаните.
Ги повикуваме граѓаните, во иднина за сите нивни жалби и проблеми, да се обратат до Комора на извршители како и во Министерството за правда.

Realizova takim me kryetaren e sapo zgjedhur të Odës së Përmbaruesve, Vesna Dellovska, së cilës i urova suksese në detyrë dhe ia shpreha kënaqësinë time për qasjen e saj konstruktive dhe gatishmërinë për bashkëpunim dhe zgjidhje të përbashkët të të gjitha sfidave, me të cilat ballafaqohen qytetarët dhe përmbaruesit në punën e tyre të përditshme.
Diskutuam për ndryshimet ligjore për të gjetur zgjidhjet më të mira, sfidat e përmbaruesve, si dhe kërkesat dhe problemet e qytetarëve.
Në takim diskutuam edhe për mbikëqyrjen në punën e përmbaruesve, me qëllim të tejkalimit të çdo problemi, keqkuptimi, si dhe për zgjidhjen e vërejtjeve të qytetarëve.
Ftojmë qytetarët që në të ardhmen, të gjitha ankesat dhe problemet, t’i adresojnë në Odën e Përmbaruesve si dhe në Ministrinë e Drejtësisë.

Известување

Се известуваат граѓаните кои биле странки во предмет/ти кои се водеа во канцеларијата на извршител Снежана Андреевска од Скопје дека предметите ги презеде извршител Јадранка Пајиќ Поп-Кочева со седиште на ул. Ѓуро Стругар бр.11 а стан 3 во Скопје,  именувана со Решение на Министерство за правда на РСМ  со бр. 09-2426/1 од 06.09.2023 година.

Известување


Комората на извршители на Република Северна Македонија, согласно член 74 став 2 од Законот за извршување ( “Службен весник на РМ” бр.72/16, 142/16, 233/18, 14/20 и 154/23) го објавува следното,

Известување

Се известуваат граѓаните кои биле странки во предметите кои се водеа во канцеларијата на извршител Николина Стојковска од Битола дека предметите ги презема извршител Сашо Стојковски од Битола, именуван со Решение на Министерство за правда бр. 09-2479/1 од 19.09.2023 година. Извршител Сашо Стојковски започна со работа на ден 09.10.2023 година на адреса ул. Булевар 1-ви Мај бр.202 / 7 , Битола

 

Известување

Се известуваат граѓаните кои биле странки во предмет/ти кои се водеа во канцеларијата на извршител Томислав Џумеркоски (izvrsitel.vdjumerkoski@yahoo.com) од Прилеп, дека предметите ги презеде извршител Виктор Џумеркоски со седиште на ул. Орде Кабецо бр 8 во Прилеп, именуван со Решение на Министерство за правда на РСМ со бр. 09-2459/1 од 13.09.2023 година.

Известување

Се известуваат граѓаните кои биле странки во предмет/ти кои се водеа во канцеларијата на извршител Светлана Јосифоска од Скопје дека предметите ги презеде извршител Зорица Симиќ со седиште на ул. Петричка бр.6/1-2 во Скопје,  именувана со Решение на Министерство за правда на РСМ  со бр. 09-2407/1 од 04.09.2023 година.

Известување

На седница на Вонредно Собрание на Комората на извршители на РСМ, одржана на ден 10.08.2023 година, извршител Весна Деловска од Скопје, е избрана за Претседател на КИРСМ, со мандат од три години започнувајќи од 12.10.2023 година.

Известување

Конкурс за именување на извршители. Врз основа на член 74 од законот за извршување. (Сл. весник 72/16, 142/16, 233/18и 14/20) Министерството за правда распишува конкурс за именување на три извршители. Конкурсот е во прилог на објавата на следниот линк:   Конкурс за именување на извршители

Известување

Се известуваат граѓаните кои биле странки во предметите кои се водеа во канцеларијата на извршител Благојче Кипровски од Скопје, дека предметите ги презема извршител Андреја Буневски од Скопје, определен со Решение бр.09-1070/2 од 26.04.2022 година на Министер за правда на РСМ за подрачје на Основен граѓански суд Скопје и Основен кривичен суд Скопје, со седиште на ул.Њуделхиска бр.4/2-1 Скопје. повеќе...

Конкурс за именување на извршител

Конкурс за именување на извршител

Известување

Се известуваат граѓаните кои биле странки во предметите кои се водеа во канцеларијата на извршител Славе Кромидоски од Прилеп дека предметите ги презема определениот извршител Каролина Таневска од Прилеп со седиште на ул Кузман Јосифовски бр.67 Прилеп, определен со Решение на Министерство за правда на РСМ бр. 09-605/2 од 22.03.2023 година.

Известување

Се известуваат граѓаните кои биле странки во предметите кои се водеа во канцеларијата на извршител Ненад Миноски од Гостивар, дека предметите ги презема определениот извршител Асани Јасер од Гостивар со седиште на ул.Браќа Гиноски бр.46 Гостивар, определен со Решение на Министерство за правда на РСМ бр. 09-337/3 од 22.03.2023 година.

Конкурс за именување на извршители

Конкурс за именување на извршители

Конкурс за имеување на извршители

Конкурс за именување на извршители

Известување

Се известуваат граѓаните кои биле странки во предметите кои се водеа во канцеларијата на извршител Елена Стрезоска од Охрид, дека предметите ги презема извршител Дејан Костовски од Охрид, oпределен со Решение на Министерство за правда бр. 09-2874/2 од 04.11.2022 година.

Известување

Се известуваат граѓаните кои биле странки во предметите кои се водеа во канцеларијата на извршител Антончо Коштанов од Скопје дека предметите ги презема определниот  извршител Павел Томашевски со Решение на Министерство за правда бр. 09-1896/7 од 18.11.2022 година.

Известување

Се известуваат граѓаните кои биле странки во предметите кои се водеа во канцеларијата на извршител Душан Филиповиќ од Охрид дека предметите ги презема извршител Дејан Костовски, именуван со Решение на Министерство за правда бр. 09-1065/6 од 09.05.2022 година. Извршител Дејан Костовски започна со работа на ден 03.08.2022 година на адреса ул.Партизанска бр.1 локал 4,17 Охрид.  

Конкурс за именување на извршител

Конкурс за именување на извршител 

Известување

Комората на извршители на Република Северна Македонија, согласно член 74 став 2 од Законот за извршување извршување ( “Службен весник на РМ” бр.72/16, 142/16,  233/18 и 14/20) го објавува следното известување.

Се известуваат граѓаните кои биле странки во предметите кои се водеа во канцеларијата на извршител Златко Пејовски од Скопје дека предметите ги презема извршител Благоја Бакрачевски, именуван со Решение на Министерство за правда бр. 09-2449/1 од 25.08.2022 година. Извршител Благоја Бакрачевски започна со работа на ден 14.10.2022 година на адреса ул.Ленинова бр.17 згр.1/влез 1 кат 2 бр.4 Скопје.  

 

Известување


Се известуваат граѓаните кои биле странки во предметите кои се водеа во канцеларијата на извршител Снежана Маролова од Штип дека предметите ги презема извршител Марија Ваневска, именуван со Решение на Министерство за правда бр. 09-2448/1 од 25.08.2022 година. Извршител Марија Ваневска од Штип започна со работа на ден 03.10.2022 година на адреса ул.Јосиф Ковачев бр.3/1/2 кат1-1 Штип.

Известување

Се известуваат граѓаните кои биле странки во предметите кои се водеа во канцеларијата на извршител Јадранка Антовска од Скопје дека предметите ги презема извршител Соња Антовска, именуван со Решение на Министерство за правда бр. 09-2447/1 од 25.08.2022 година. Извршител Соња Антовска започна со работа на ден 10.10.2022 година на адреса ул.Железничка бр. 40А-3 Скопје

Преводот на содржините е целосно автоматизиран

Преводот на содржините е целосно автоматизиран

Партнерства и соработка

Јавни објави за достава

Logotype1111

2023/2090
Извршител: Весна Јакимовска
Име/назив на странката: Eлизабета Ѓорѓиевска и Вецко Ѓорѓиевски
Позната адреса: ул.1596 бр.28 вл.1 025 Г.Петров Скопје
Бр.на предмет: 1134/22
Рок: 05.12.2023

2023/2089
Извршител: Весна Јакимовска
Име/назив на странката: Беќири Абдулади
Позната адреса: с.М.Турчане
Бр.на предмет: 1261/21
Рок: 05.12.2023

2023/2088
Извршител: Премтим Ќерими
Име/назив на странката: ДПТГМУ ХАНЗА ДОО Куманово
Позната адреса: ул. Иво Лола Рибар бр.85, Куманово , Р.С.Македонија
Бр.на предмет: И.бр.414/2023
Рок: 1 (еден) ден

2023/2087
Извршител: Премтим Ќерими
Име/назив на странката: Горан Дамјановски
Позната адреса: с.старо Нагоричане - маала Бели Грамаде , Куманово , Р.С.Македонија
Бр.на предмет: И.бр.414/2023
Рок: 1 (еден) ден

2023/2086
Извршител: Премтим Ќерими
Име/назив на странката: трето лице Валентина Дамјановска ( лице со право на плодоуживање прибележано во ИЛ бр. 1091 за КО Старо Нагоричане )
Позната адреса: с.Старо Нагоричане - маала Бели Грамаде , Куманово , Р.С.Македонија
Бр.на предмет: И.бр.414/2023
Рок: 1 (еден) ден

Продажба на имот

 

НЕДВИЖЕН ИМОТ


  301/2017
Тип недвижност: Стан
Извршител: Крум Коцарев
Датум продажба: 2023-12-26
 Имотен лист бр.75363 Катастарска општина Карпош -Продажбата ќе се одржи на ден 26.12.2023 година во 12:00 часот во просториите на Извршител
Почетна цена: 4,379,353
Квадратура: 56
Град: Скопје


  770/2021
Тип недвижност: Стан
Извршител: Весна Деловска
Датум продажба: 2023-12-26
 ИЛ бр.96001 КО Ѓорче Петров 6-Ѓорче -Почетната вредност на недвижностаизнесува 120.000,00 евра во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ на денот на продажбата-Продажбата ќе се одржи на ден 26.12.2023 година во 11:00 часот во просториите на Извршителот
Почетна цена: 0
Квадратура: 100
Град: Скопје


  771/2021
Тип недвижност: Стан
Извршител: Весна Деловска
Датум продажба: 2023-12-26
 ИЛ бр.85570 КО Карпош -Почетната вредност на недвижноста изнесува 105.000,00 евра во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ на денот на продажбата-Продажбата ќе се одржи на ден 26.12.2023 година во 12:00 часот во просториите на Извршителот
Почетна цена: 0
Квадратура: 59
Град: Скопје


  1241/2018
Тип недвижност: Гаража
Извршител: Гордан Станковиќ
Датум продажба: 2023-12-26
 имотен лист бр.108672 за КО Кисела Вода 2 -Продажбата ќе се одржи на ден 26.12.2023 година во 11:00 часот во просториите на извршителот
Почетна цена: 336,648
Квадратура: 13
Град: Скопје


  307/2017
Тип недвижност: Стан
Извршител: Благој Бањански
Датум продажба: 2023-12-22
 Имотен лист бр.4426 за КО Неготино ,Имотен лист бр.1291 за КО Неготино-почетната вредност на недвижноста ќе изнесува 21.347,оо ЕВРА во денарска противвредност на денот на уплатата-Продажбата ќе се одржи на ден 22.12.2023 година во 11:00 часот во просториите на извршителот
Почетна цена: 0
Квадратура: 67
Град: Неготино


ПОДВИЖЕН ИМОТ


 1957/2023
Движнина: Машини
Извршител: Весна Деловска
Датум на продажба: 2023-12-15
  Ровокопач HYUNDAI EXCAVATOR тип/модел ROBEX 450 LC-7A,со вредност од 25.000,00 Евра во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ на денот на продажбата, и други подвижни предмети-Продажбата ќе се одржи на ден 15.12.2023 година во 11:00 часот во просториите на Извршителот
Почетна цена: 0
Град: Скопје


 1660/2022
Движнина: Автомобил
Извршител: Васко Блажевски
Датум на продажба: 2023-12-12
  Патничко моторно возило марка SKODA Kodiaq Ambition 2.0TDI 150Ks MT6 4x4со вредност од 18.000,00 евра, во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ, на денот на продажбата-Патничко моторно возило марка SKODA Kodiaq Ambition 2.0TDI 150Ks MT6 4x4со вредност од 18.000,00 евра, во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ, на денот на продажбатаПродажбата ќе се одржи на ден 12.12.2023 година (вторник) во 12:00 часот во просториите на Извршителот
Почетна цена: 0
Град: Скопје


 1474/2021
Движнина: Машини
Извршител: Гордана Џутеска
Датум на продажба: 2023-12-11
  Работна машина подвижна дробилка со гасеници производител METSO LOCOTRAC, модел LT 1213 и други подвижни предметиПродажбата ќе се одржи на ден 11.12.2023 година во 10.00 часот во просториите на Извршителот
Почетна цена: 5,674,407
Град: Охрид


 237/2023
Движнина: Машини
Извршител: Зорица Симиќ
Датум на продажба: 2023-12-01
  -5 пиштоли за перење под висок притисок,производител Germany, тип ST-1500 идруги подвижни предмети со вкупна проценета вредност од 54.340,00 ЕУР во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ на денот на продажбатаПродажбата ќе се одржи на ден 01.12.2023 година во 12.00 часот во просториите на Извршителот
Почетна цена: 0
Град: Скопје


 237/2023
Движнина: Машини
Извршител: Зорица Симиќ
Датум на продажба: 2023-12-01
  1 машина за издавање на жетони,производител TECON/UNIVERSAL Hopper,тип МК4,1 пумпа за восок, производител EMEC, тип PUMP KAPLUS 085.5FP и други подвижни предмети,со вкупна проценета вредност од 48.370,00 ЕУР во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ на денот на продажбатаПродажбата ќе се одржи на ден 01.12.2023 година во 11.30 часот во просториите на Извршителот
Почетна цена: 0
Град: Скопје

Обука за обучувачи (ТоТ)

1111

Одлуки

Logotype1111

Дисциплинска комисија

Најди извршител

mapa_mk

Огласи за продажба

nedvizen imot
New Image
LogoHeader2014
aukciska_kukja

Академик

image001

Член на Деловен совет

uacs_logo

зсрм

header

Browse Вести

Featuring Top 10/233 of Вести

Subscribe

Read more

QRCode
lupa-6

Испит за извршители

ispit na izvrsiteli 2

bannerbg_main

usaid

Најчести прашања

prasalnik 2

26122011162156_g_komisija-za-zastita-na-prav

usaid

Анкета

Новиот дизајн е:

Резултати од гласањето

Loading ... Loading ...
December 2023
M T W T F S S
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031