Вести

Барање за прибирање на понуди за превод од албански јазик на македонски и од македонски јазик на албански

Барање за прибирање на понуди за превод од албански јазик на македонски и од македонски јазик на албански за потребите на Комората на извршители на РСМ

Конкурси за именување на извршители

Конкурси за именување на извршители (службен весник бр.13)

Доделени Повелби на новоименувани извршители

На ден 22.12.2023 година во Министерството за правда на РСМ беа доделени Повелби на новоименувани извршители, Лидија Радеска за подрачјето на Основен граѓански суд Скопје и Основен кривичен суд Скопје, Бране Милчески за подрачјето на Основен суд Струмица и Основен суд Радовиш и Марија Попов за подрачјето на Основен суд Велес, Основен суд Гевгелија, Основен суд Кавадарци и Основен суд Неготино. На доделувањето на Повелбите беше присутен и Претседaтелот на КИРСМ, Весна Деловска од Скопје.

Постојан совет на Меѓународната унија на судски извршители (UIHJ)

Делегација на Комората на извршители на Република Северна Македонија во состав од Претседател на КИРСМ Весна Деловска и Потпретседател на КИРСМ Билјана Николовска учествува на Постојан совет на Меѓународната унија на судски извршители (UIHJ) во Париз, Франција во период од 21-24.11.2023 година.

Галерија

Конкурс за именување на извршители и нотари

Конкурси за именување на извршители и нотари (службен весник бр.238)

Известување

На ден 18.10.2023 година, делегација на Комората на извршители на РСМ во состав од Претседателот на КИРСМ Весна Деловска, Извршител Методија Костадинов од Скопје и Извршител Васко Блажевски од Скопје , остварија средба со Министерот за правда Г-дин Кренар Лога, на која  присуствува и претставници на Министерството за правда, Шеф на кабинет г-ѓа Арбереша Селими и Помошник раководител на секторот за извршување, нотаријат и медијација г-дин Владимир Јанковски, на која остварена средба е разговарано  за законските измени со цел за изнаоѓање на најдобри решенија, предизвиците на извршителите , како и барања и проблемите на граѓаните.
На состанокот имавме дискусија и за надзорот врз работата на извршителите со цел надминување на секакви проблеми, недоразбирања, како и решавање на забелешките на граѓаните.
Ги повикуваме граѓаните , во иднина за сите  нивни жалби  и проблеми , да се обратат до Комората на извршители на РСМ  како и во Министерство за правда.

Извор: Министерство за правда

Фотографии од средбата:

 

Остварив средба со ново избраната претседателка на Комората на извршители, Весна Деловска, на која и посакав успех во должноста и изразив мое задоволство за нејзиниот конструктивен пристап и подготвеност за соработка и заедничко решавање на сите предизвици, со кои се соочуваат граѓаните и извршителите во секојдневната работа.
Разговаравме за законските измени со цел изнаоѓање најдобри решенија, предизвиците на извршителите, како и барањата и проблемите на граѓаните.
На состанокот имавме и дискусија за надзорот врз работата на извршителите со цел надминување на секакви проблеми, недоразбирања, како и за решавање на забелешките на граѓаните.
Ги повикуваме граѓаните, во иднина за сите нивни жалби и проблеми, да се обратат до Комора на извршители како и во Министерството за правда.

Realizova takim me kryetaren e sapo zgjedhur të Odës së Përmbaruesve, Vesna Dellovska, së cilës i urova suksese në detyrë dhe ia shpreha kënaqësinë time për qasjen e saj konstruktive dhe gatishmërinë për bashkëpunim dhe zgjidhje të përbashkët të të gjitha sfidave, me të cilat ballafaqohen qytetarët dhe përmbaruesit në punën e tyre të përditshme.
Diskutuam për ndryshimet ligjore për të gjetur zgjidhjet më të mira, sfidat e përmbaruesve, si dhe kërkesat dhe problemet e qytetarëve.
Në takim diskutuam edhe për mbikëqyrjen në punën e përmbaruesve, me qëllim të tejkalimit të çdo problemi, keqkuptimi, si dhe për zgjidhjen e vërejtjeve të qytetarëve.
Ftojmë qytetarët që në të ardhmen, të gjitha ankesat dhe problemet, t’i adresojnë në Odën e Përmbaruesve si dhe në Ministrinë e Drejtësisë.

Известување

Се известуваат граѓаните кои биле странки во предмет/ти кои се водеа во канцеларијата на извршител Снежана Андреевска од Скопје дека предметите ги презеде извршител Јадранка Пајиќ Поп-Кочева со седиште на ул. Ѓуро Стругар бр.11 а стан 3 во Скопје,  именувана со Решение на Министерство за правда на РСМ  со бр. 09-2426/1 од 06.09.2023 година.

Известување


Комората на извршители на Република Северна Македонија, согласно член 74 став 2 од Законот за извршување ( “Службен весник на РМ” бр.72/16, 142/16, 233/18, 14/20 и 154/23) го објавува следното,

Известување

Се известуваат граѓаните кои биле странки во предметите кои се водеа во канцеларијата на извршител Николина Стојковска од Битола дека предметите ги презема извршител Сашо Стојковски од Битола, именуван со Решение на Министерство за правда бр. 09-2479/1 од 19.09.2023 година. Извршител Сашо Стојковски започна со работа на ден 09.10.2023 година на адреса ул. Булевар 1-ви Мај бр.202 / 7 , Битола

 

Известување

Се известуваат граѓаните кои биле странки во предмет/ти кои се водеа во канцеларијата на извршител Томислав Џумеркоски (izvrsitel.vdjumerkoski@yahoo.com) од Прилеп, дека предметите ги презеде извршител Виктор Џумеркоски со седиште на ул. Орде Кабецо бр 8 во Прилеп, именуван со Решение на Министерство за правда на РСМ со бр. 09-2459/1 од 13.09.2023 година.

Известување

Се известуваат граѓаните кои биле странки во предмет/ти кои се водеа во канцеларијата на извршител Светлана Јосифоска од Скопје дека предметите ги презеде извршител Зорица Симиќ со седиште на ул. Петричка бр.6/1-2 во Скопје,  именувана со Решение на Министерство за правда на РСМ  со бр. 09-2407/1 од 04.09.2023 година.

Известување

На седница на Вонредно Собрание на Комората на извршители на РСМ, одржана на ден 10.08.2023 година, извршител Весна Деловска од Скопје, е избрана за Претседател на КИРСМ, со мандат од три години започнувајќи од 12.10.2023 година.

Известување

Конкурс за именување на извршители. Врз основа на член 74 од законот за извршување. (Сл. весник 72/16, 142/16, 233/18и 14/20) Министерството за правда распишува конкурс за именување на три извршители. Конкурсот е во прилог на објавата на следниот линк:   Конкурс за именување на извршители

Известување

Се известуваат граѓаните кои биле странки во предметите кои се водеа во канцеларијата на извршител Благојче Кипровски од Скопје, дека предметите ги презема извршител Андреја Буневски од Скопје, определен со Решение бр.09-1070/2 од 26.04.2022 година на Министер за правда на РСМ за подрачје на Основен граѓански суд Скопје и Основен кривичен суд Скопје, со седиште на ул.Њуделхиска бр.4/2-1 Скопје. повеќе...

Конкурс за именување на извршител

Конкурс за именување на извршител

Известување

Се известуваат граѓаните кои биле странки во предметите кои се водеа во канцеларијата на извршител Славе Кромидоски од Прилеп дека предметите ги презема определениот извршител Каролина Таневска од Прилеп со седиште на ул Кузман Јосифовски бр.67 Прилеп, определен со Решение на Министерство за правда на РСМ бр. 09-605/2 од 22.03.2023 година.

Известување

Се известуваат граѓаните кои биле странки во предметите кои се водеа во канцеларијата на извршител Ненад Миноски од Гостивар, дека предметите ги презема определениот извршител Асани Јасер од Гостивар со седиште на ул.Браќа Гиноски бр.46 Гостивар, определен со Решение на Министерство за правда на РСМ бр. 09-337/3 од 22.03.2023 година.

Конкурс за именување на извршители

Конкурс за именување на извршители

Конкурс за имеување на извршители

Конкурс за именување на извршители

Известување

Се известуваат граѓаните кои биле странки во предметите кои се водеа во канцеларијата на извршител Елена Стрезоска од Охрид, дека предметите ги презема извршител Дејан Костовски од Охрид, oпределен со Решение на Министерство за правда бр. 09-2874/2 од 04.11.2022 година.

Известување

Се известуваат граѓаните кои биле странки во предметите кои се водеа во канцеларијата на извршител Антончо Коштанов од Скопје дека предметите ги презема определниот  извршител Павел Томашевски со Решение на Министерство за правда бр. 09-1896/7 од 18.11.2022 година.

Известување

Се известуваат граѓаните кои биле странки во предметите кои се водеа во канцеларијата на извршител Душан Филиповиќ од Охрид дека предметите ги презема извршител Дејан Костовски, именуван со Решение на Министерство за правда бр. 09-1065/6 од 09.05.2022 година. Извршител Дејан Костовски започна со работа на ден 03.08.2022 година на адреса ул.Партизанска бр.1 локал 4,17 Охрид.  

Преводот на содржините е целосно автоматизиран

Преводот на содржините е целосно автоматизиран

Партнерства и соработка

Јавни објави за достава

Logotype1111

2024/2229
Извршител: Љупчо Јованов
Име/назив на странката: Михов Камчев Ѓорѓи и др. граничари-соседи
Позната адреса: ул.Илинденска бр.133 с.Сопот
Бр.на предмет: И.бр.842/2023
Рок: 1 (еден) ден да се јави во канцеларијата на Извршителот

2024/2228
Извршител: Васко Блажевски
Име/назив на странката: Друштво за производство, трговија и услуги АЉБ ПЕТРОЛ ГАС ДООЕЛ експорт-импорт -Тетово
Позната адреса: ул.Илинденска бр.1, Тетово
Бр.на предмет: И.бр.1785/23
Рок: 1 (еден) ден

2024/2227
Извршител: Васко Блажевски
Име/назив на странката: Друштво за трговија и услуги МОМЕНТУМ МОБИЛЕ ДООЕЛ Скопје
Позната адреса: СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЈ 13, Скопје - Центар
Бр.на предмет: И.бр.1434/23
Рок: 1 (еден) ден

2024/2226
Извршител: Златко Трајаноски
Име/назив на странката: Борис Солевски
Позната адреса: ул.„Коста Абрашевиќ“ бр.45
Бр.на предмет: 285/23
Рок: еден ден

2024/2225
Извршител: Васко Блажевски
Име/назив на странката: Петар Вељаноски
Позната адреса: ул.Винковачка бр.67,Охрид
Бр.на предмет: И.бр.1696/23
Рок: (1) еден ден

Продажба на имот

 

НЕДВИЖЕН ИМОТ


  1695/2009
Тип недвижност: Земјиште
Извршител: Данче Попчотрова – Ѓеоргиева
Датум продажба: 2024-03-20
 во имотен лист бр. 85 КО НОВА МААЛА -Продажбата ќе се одржи на ден 20.03.2024 година во 12 часот во просториите на извршителот.
Почетна цена: 337,635
Квадратура: 2251
Град: Струмица


  166/2022
Тип недвижност: Куќа
Извршител: Никола Богатинов
Датум продажба: 2024-03-29
 имотен лист бр.8368 за КО Ѓорче Петров 4 – ВЛАЕ -Продажбата ќе се одржи на ден 29.03.2024 година во 12,00 часот во просториите на Извршителот.
Почетна цена: 6,868,300
Квадратура: 72
Град: Скопје


  1084/2021
Тип недвижност: Земјиште
Извршител: Саветка Георгиева
Датум продажба: 2024-03-15
 имотен лист бр.2103 за КО НОВО СЕЛО -имотен лист бр.373 за КО НОВО СЕЛО-ВОНГРАД, при АКН-Струмица, -Продажбата ќе се одржи на ден 15.03.2024 година во 12.00 часот во просториите на Извршителот.
Почетна цена: 142,200
Квадратура: 474
Град: Струмица


  866/2011
Тип недвижност: Друго
Извршител: Жанета Пријевиќ
Датум продажба: 2024-03-28
 Силоси запишани во Имотен лист број 10206 за КО Илинден- Намена на зграда и други објекти – СИ намена на посебен/заеднички дел О , волумен во м3—11522, -Продажбата ќе се одржи на ден 28.03.2024 година во 11 часот во просториите на Извршителот.
Почетна цена: 19,884,597
Квадратура: 11522
Град: Скопје


  8/2023
Тип недвижност: Деловен простор
Извршител: Анѓелка Ефкоска
Датум продажба: 2024-03-18
 имотен лист бр.16747 КО Центар 2 -Продажбата ќе се одржи на ден 18.03.2024 година во 11:30 часот во просториите на извршителот.
Почетна цена: 4,005,000
Квадратура: 40
Град: Скопје


ПОДВИЖЕН ИМОТ


 22/2024
Движнина: Друго
Извршител: Љупчо Јованов
Датум на продажба: 2024-03-06
  З аклучок за поправање на грешки во актите на извршителот (врз основа на член 10 став (1) од ЗИ и член 331 од ЗПП) -Продажбата ќе се одржи на ден 06.03.2024 година во 11.00 часот во просториите на канцеларијата на Извршителот.

Почетна цена: 0
Град: Кавадарци


 2109/2023
Движнина: Друго
Извршител: Николче Диневски
Датум на продажба: 2024-03-07
  16 КАНДЕЛАБРИ ЗА ОСВЕТЛУВАЊЕ СО ЛЕД СВЕТИЛКИ, изведувач ЈО-АН, тип/модел: Висина: 4,5 m со LED светилки- АПАРАТ ЗА ТОЧЕЊЕ ГОРИВО, производител PIUSI, тип/модел: SELF SERVICE 70MC 230/50 и други подвижни предмети-Продажбата ќе се одржи на ден 07.03.2024 година во 11:00 часот во просториите на извршителот .
Почетна цена: 196,800
Град: Битола


 530/2021
Движнина: Друго
Извршител: Премтим Ќерими
Датум на продажба: 2024-03-12
  Возило TMV , производител Volkswagen , тип/модел Caddy 2.0 SDI Furgon-Виљушкар TMV , производител Simitomojale , тип/модел Jale и други подвижни предмети-Продажбата ќе се одржи на ден 12.03.2024 година во 11:00 часот во просториите на Извршителот.
Почетна цена: 215,849
Град: Куманово


 2951/2023
Движнина: Автомобил
Извршител: Весна Деловска
Датум на продажба: 2024-03-05
  ПМВ марка AUDI тип 4 G A6 3.0 TDIсила на мотор 150 kw, работна зафатнина 2967, места за седење 5, боја MET. CRNA /20,-почетна цена од 11.000,00 Евра во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ на денот на продажбата-Продажбата ќе се одржи на ден 05.03.2024 година во 11:00 часот во просториите на Извршителот.
Почетна цена: 0
Град: Скопје


 1136/2021
Движнина: Друго
Извршител: Гордана Џутеска
Датум на продажба: 2024-03-11
  Работна машина подвижна дробилка со гасеници производител METSO LOCOTRAC, модел LT 1213, сериски број 74893 година на производство 2008 година, тежина 41500 кг. сила на опрема 415 к.сили, и други подвижни предмети -Продажбата ќе се одржи на ден 11.03.2024 година во 10.00 часот во просториите на Извршителот.
Почетна цена: 5,674,407
Град: Охрид

Обука за обучувачи (ТоТ)

1111

Одлуки

Logotype1111

Дисциплинска комисија

Најди извршител

mapa_mk

Огласи за продажба

nedvizen imot
New Image
LogoHeader2014
aukciska_kukja

Академик

image001

Член на Деловен совет

uacs_logo

зсрм

header

Browse Вести

Featuring Top 10/237 of Вести

Subscribe

Read more

QRCode
lupa-6

Испит за извршители

ispit na izvrsiteli 2

bannerbg_main

usaid

Најчести прашања

prasalnik 2

26122011162156_g_komisija-za-zastita-na-prav

usaid

Анкета

Новиот дизајн е:

Резултати од гласањето

Loading ... Loading ...
March 2024
M T W T F S S
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031