Вести

И З В Е С Т У В А Њ Е


Комората на извршители на Република Северна Македонија, согласно член 74 став 2 од Законот за извршување ( “Службен весник на РМ” бр.72/16, 142/16,  233/18, 14/20 и 154/23) го објавува следното известување,
Се известуваат граѓаните кои биле странки во предмет/ти кои се водеа во канцеларијата на извршител Драган Кочовски од Велес дека предметите ги презеде извршител Ангел Костадиновски од Кавадарци со седиште на ул. Шишка бр.2 локал 1 во Кавадарци,  определена со Решение на Министерство за правда на РСМ бр.09-1566/1 од 16.05.2024 година
КОМОРА НА ИЗВРШИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
Претседател Весна Деловска

И З В Е С Т У В А Њ Е

Комората на извршители на Република Северна Македонија, согласно член 74 став 2 од Законот за извршување ( “Службен весник на РМ” бр.72/16, 142/16, 233/18, 14/20 и 154/23) го објавува следното известување,
Се известуваат граѓаните кои биле странки во предмет/ти кои се водеа во канцеларијата на извршител Музафер Хоџиќ од Скопје дека предметите ги презеде извршител Лидија Радеска со седиште на ул.Св.Кирил и Методиј бр.52 Б/1-4 во Скопје, определена со Решение на Министерство за правда на РСМ бр. 09-1468/2 од 16.05.2024 година .
КОМОРА НА ИЗВРШИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
Претседател Весна Деловска

Потпишан Меморандум за соработка помеѓу Судскиот совет на РСМ и Комората на извршители на РСМ

Претседателката на Судскиот совет на Република Северна Македонија, Весна Дамева денес потпиша Меморандум за соработка со претседателката на Комората на извршители на Република Северна Македонија, Весна Деловска. Официјализирање на соработката со потпишување на овој Меморандум е од особено значење и во истиот се дефинира начинот на соработката која ќе се остварува преку едукација, обука, придонес во објавување на стручни и научни трудови, давање на експертска помош при изработка на одредени проекти, анализи, предлози, како и други форми на размена на знaење и искуство во насока на истражување и развој од заеднички интерес.    ПревземеноИзвор

Комората на извршители на Република Северна Македонија потпиша Меморандум за соработка со Здружението на правници на Република Северна Македонија

На ден 09.04.2024 година Комората на извршители на РСМ и Здружението на правници на РСМ потпишаа Меморандум за соработка.
Со овој Меморандум се продлабочува соработката помеѓу КИРСМ и Здружението ставајќи акцент на размена на знаења, искуства, едукација и усовршување на кадри од областите во кои двете страни имаат заеднички интерес.

Барање за прибирање понуди од Адвокати за анализа и правно мислење за потребите на КИРСМ

Барање за прибирање понуди од Адвокати за анализа и правно мислење за потребите на КИРСМ

Реакција на Министерството за правда за протестот „Стоп за извршителите“

Министерството за правда нема законски надлежности да дава автентично толкување на законските норми што е во исклучива надлежност на Собранието на Република Северна Македонија.
Министерството за правда ве информира дека исклучива надлежност за постапување по основа на застареност на предмет кај извршител има судот во соодветна постапка.
Правниот институт -застарување, роковите, прекинот и начинот на утврдување, се регулирани со бројни одредби од Законот за облигациони односи (член 349-382) и истиот не се применува автоматски, туку се утврдува во судска постапка на предлог на должникот.
Извршителот е должен да постапува по барањето на доверителот и притоа не е овластен да носи никакви процедурални одлуки во однос на текот на извршувањето, што е во исклучива надлежност на судот.
Превземено од Министерството за правда

Барање за прибирање на понуди за превод од албански јазик на македонски и од македонски јазик на албански

Барање за прибирање на понуди за превод од албански јазик на македонски и од македонски јазик на албански за потребите на Комората на извршители на РСМ

Конкурси за именување на извршители

Конкурси за именување на извршители (службен весник бр.13)

Доделени Повелби на новоименувани извршители

На ден 22.12.2023 година во Министерството за правда на РСМ беа доделени Повелби на новоименувани извршители, Лидија Радеска за подрачјето на Основен граѓански суд Скопје и Основен кривичен суд Скопје, Бране Милчески за подрачјето на Основен суд Струмица и Основен суд Радовиш и Марија Попов за подрачјето на Основен суд Велес, Основен суд Гевгелија, Основен суд Кавадарци и Основен суд Неготино. На доделувањето на Повелбите беше присутен и Претседaтелот на КИРСМ, Весна Деловска од Скопје.

Постојан совет на Меѓународната унија на судски извршители (UIHJ)

Делегација на Комората на извршители на Република Северна Македонија во состав од Претседател на КИРСМ Весна Деловска и Потпретседател на КИРСМ Билјана Николовска учествува на Постојан совет на Меѓународната унија на судски извршители (UIHJ) во Париз, Франција во период од 21-24.11.2023 година.

Галерија

Конкурс за именување на извршители и нотари

Конкурси за именување на извршители и нотари (службен весник бр.238)

Известување

На ден 18.10.2023 година, делегација на Комората на извршители на РСМ во состав од Претседателот на КИРСМ Весна Деловска, Извршител Методија Костадинов од Скопје и Извршител Васко Блажевски од Скопје , остварија средба со Министерот за правда Г-дин Кренар Лога, на која  присуствува и претставници на Министерството за правда, Шеф на кабинет г-ѓа Арбереша Селими и Помошник раководител на секторот за извршување, нотаријат и медијација г-дин Владимир Јанковски, на која остварена средба е разговарано  за законските измени со цел за изнаоѓање на најдобри решенија, предизвиците на извршителите , како и барања и проблемите на граѓаните.
На состанокот имавме дискусија и за надзорот врз работата на извршителите со цел надминување на секакви проблеми, недоразбирања, како и решавање на забелешките на граѓаните.
Ги повикуваме граѓаните , во иднина за сите  нивни жалби  и проблеми , да се обратат до Комората на извршители на РСМ  како и во Министерство за правда.

Извор: Министерство за правда

 

 

 

Остварив средба со ново избраната претседателка на Комората на извршители, Весна Деловска, на која и посакав успех во должноста и изразив мое задоволство за нејзиниот конструктивен пристап и подготвеност за соработка и заедничко решавање на сите предизвици, со кои се соочуваат граѓаните и извршителите во секојдневната работа.
Разговаравме за законските измени со цел изнаоѓање најдобри решенија, предизвиците на извршителите, како и барањата и проблемите на граѓаните.
На состанокот имавме и дискусија за надзорот врз работата на извршителите со цел надминување на секакви проблеми, недоразбирања, како и за решавање на забелешките на граѓаните.
Ги повикуваме граѓаните, во иднина за сите нивни жалби и проблеми, да се обратат до Комора на извршители како и во Министерството за правда.

Realizova takim me kryetaren e sapo zgjedhur të Odës së Përmbaruesve, Vesna Dellovska, së cilës i urova suksese në detyrë dhe ia shpreha kënaqësinë time për qasjen e saj konstruktive dhe gatishmërinë për bashkëpunim dhe zgjidhje të përbashkët të të gjitha sfidave, me të cilat ballafaqohen qytetarët dhe përmbaruesit në punën e tyre të përditshme.
Diskutuam për ndryshimet ligjore për të gjetur zgjidhjet më të mira, sfidat e përmbaruesve, si dhe kërkesat dhe problemet e qytetarëve.
Në takim diskutuam edhe për mbikëqyrjen në punën e përmbaruesve, me qëllim të tejkalimit të çdo problemi, keqkuptimi, si dhe për zgjidhjen e vërejtjeve të qytetarëve.
Ftojmë qytetarët që në të ardhmen, të gjitha ankesat dhe problemet, t’i adresojnë në Odën e Përmbaruesve si dhe në Ministrinë e Drejtësisë.

Известување

Се известуваат граѓаните кои биле странки во предмет/ти кои се водеа во канцеларијата на извршител Снежана Андреевска од Скопје дека предметите ги презеде извршител Јадранка Пајиќ Поп-Кочева со седиште на ул. Ѓуро Стругар бр.11 а стан 3 во Скопје,  именувана со Решение на Министерство за правда на РСМ  со бр. 09-2426/1 од 06.09.2023 година.

Известување


Комората на извршители на Република Северна Македонија, согласно член 74 став 2 од Законот за извршување ( “Службен весник на РМ” бр.72/16, 142/16, 233/18, 14/20 и 154/23) го објавува следното,

Известување

Се известуваат граѓаните кои биле странки во предметите кои се водеа во канцеларијата на извршител Николина Стојковска од Битола дека предметите ги презема извршител Сашо Стојковски од Битола, именуван со Решение на Министерство за правда бр. 09-2479/1 од 19.09.2023 година. Извршител Сашо Стојковски започна со работа на ден 09.10.2023 година на адреса ул. Булевар 1-ви Мај бр.202 / 7 , Битола

 

Известување

Се известуваат граѓаните кои биле странки во предмет/ти кои се водеа во канцеларијата на извршител Томислав Џумеркоски (izvrsitel.vdjumerkoski@yahoo.com) од Прилеп, дека предметите ги презеде извршител Виктор Џумеркоски со седиште на ул. Орде Кабецо бр 8 во Прилеп, именуван со Решение на Министерство за правда на РСМ со бр. 09-2459/1 од 13.09.2023 година.

Известување

Се известуваат граѓаните кои биле странки во предмет/ти кои се водеа во канцеларијата на извршител Светлана Јосифоска од Скопје дека предметите ги презеде извршител Зорица Симиќ со седиште на ул. Петричка бр.6/1-2 во Скопје,  именувана со Решение на Министерство за правда на РСМ  со бр. 09-2407/1 од 04.09.2023 година.

Известување

На седница на Вонредно Собрание на Комората на извршители на РСМ, одржана на ден 10.08.2023 година, извршител Весна Деловска од Скопје, е избрана за Претседател на КИРСМ, со мандат од три години започнувајќи од 12.10.2023 година.

Известување

Конкурс за именување на извршители. Врз основа на член 74 од законот за извршување. (Сл. весник 72/16, 142/16, 233/18и 14/20) Министерството за правда распишува конкурс за именување на три извршители. Конкурсот е во прилог на објавата на следниот линк:   Конкурс за именување на извршители

Известување

Се известуваат граѓаните кои биле странки во предметите кои се водеа во канцеларијата на извршител Благојче Кипровски од Скопје, дека предметите ги презема извршител Андреја Буневски од Скопје, определен со Решение бр.09-1070/2 од 26.04.2022 година на Министер за правда на РСМ за подрачје на Основен граѓански суд Скопје и Основен кривичен суд Скопје, со седиште на ул.Њуделхиска бр.4/2-1 Скопје. повеќе...

Конкурс за именување на извршител

Конкурс за именување на извршител

Известување

Се известуваат граѓаните кои биле странки во предметите кои се водеа во канцеларијата на извршител Славе Кромидоски од Прилеп дека предметите ги презема определениот извршител Каролина Таневска од Прилеп со седиште на ул Кузман Јосифовски бр.67 Прилеп, определен со Решение на Министерство за правда на РСМ бр. 09-605/2 од 22.03.2023 година.

Преводот на содржините е целосно автоматизиран

Преводот на содржините е целосно автоматизиран

Партнерства и соработка

Јавни објави за достава

Logotype1111

2024/2475
Извршител: Зорица Симиќ
Име/назив на странката: Адвокат Иво Николов од Скопје
Позната адреса: ул.”Ѓорѓи Пулевски” бр.27-16
Бр.на предмет: 634/2024, 635/2024, 636/2024
Рок: 1 den

2024/2474
Извршител: Весна Јакимовска
Име/назив на странката: Граничари на КП .бр.968 запишана во имотен лист бр.475 за КО Хаме
Позната адреса: Дебар
Бр.на предмет: 755/07
Рок: 1(еден)

2024/2473
Извршител: Весна Јакимовска
Име/назив на странката: Гарип Цапа
Позната адреса: ул.Богомилски Поход бр.10 во Дебар
Бр.на предмет: 755/07
Рок: 1(еден)

2024/2472
Извршител: Жанета Пријевиќ
Име/назив на странката: Љубица Гроздановска - Димишкова и Љупчо Гроздановски
Позната адреса: Кресна 5 Б и 11 септемви бр. 29 Ресен
Бр.на предмет: И.бр. 52/24
Рок: Во рок од 3 дена да се јави во канцеларија на извршителот

2024/2471
Извршител: Благоја Каламатиев
Име/назив на странката: Тони Вељанов од Скопје
Позната адреса: Ул.Ѓоре Ѓорески бр.113
Бр.на предмет: 750/2014
Рок: 1 ден

Продажба на имот

 

НЕДВИЖЕН ИМОТ


  141/2023
Тип недвижност: Земјиште
Извршител: Фросина Петровиќ Стојмановска
Датум продажба: 2024-08-01
 Имотен лист бр 82630 АКН Куманово-Продажбата ќе се одржи на ден 01.08.2024 год во 11:00 часот во просториите на Извршителот.
Почетна цена: 700,000
Квадратура: 4878
Град: Куманово


  567/2017
Тип недвижност: Земјиште
Извршител: Слободанка Колоска
Датум продажба: 2024-07-30
 Имотен лист бр.1648 за КО Бањица при АКН-ОКН Гостивар - 2/6 од градежно неизградено земјиште во Имотен лист бр.101303 за КО Бањица при АКН-ОКН ГостиварПродажбата ќе се одржи на ден 30.07.2024 год во 10:00 часот во просториите на Извршителот.
Почетна цена: 871,762
Квадратура: 337
Град: Гостивар


  13750/2023
Тип недвижност: Земјиште
Извршител: Андреја Буневски
Датум продажба: 2024-07-31
 Имотен лист бр.2187 за КО Горно Лисиче Вонград АКН Скопје,Продажбата ќе се одржи на ден 31.07.2024 година во 12:00 часот во просториите на извршителот .
Почетна цена: 2,582,517
Квадратура: 2189
Град: Скопје


  1843/2016
Тип недвижност: Деловен простор
Извршител: Премтим Ќерими
Датум продажба: 2024-07-30
 Имотен лист бр.33460 за КО Куманово -Имотен лист бр.35645 за КО Куманово -имотен лист бр. 32938 за КО Куманово-Продажбата ќе се одржи на ден 30.07.2024 година во 11:00 часот во просториите на канцеларија на Извршител0т.
Почетна цена: 72,667,651
Квадратура: 673
Град: Куманово


  1100/2023
Тип недвижност: Стан
Извршител: Гордана Џутеска
Датум продажба: 2024-08-09
 имотен лист 1991 за КО Лабуниште -Продажбата ќе се одржи на ден 09.08.2024 година во 10.00 часот во просториите на Извршителот.
Почетна цена: 10,702,845
Квадратура: 246
Град: Охрид


ПОДВИЖЕН ИМОТ


 741/2024
Движнина: Друго
Извршител: Зорица Симиќ
Датум на продажба: 2024-07-19
  Вертикален нумерички контролен машински центар CNC Вертикален работен центар за стакло-производителBIESSE C.n.A тип/модел-MAN8500001(VERTMAX 2.6)-Сериски број1000029696 и други подвижни предмети-Почетната вредност на подвижните предмети изнесува вкупно 787.950,00 ЕУР во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ на денот на продажбата,Продажбата ќе се одржи на ден 19.07.2024 година во 09:00 часот во просториите на Извршителот.

Почетна цена: 0
Град: Скопје


 780/2023
Движнина: Друго
Извршител: Емилија Павловска
Датум на продажба: 2024-07-26
  Опрема во лабораторија составена од:
-лабораториска сушара (Sutjeska), количина 1,
-дигитална вага (Athena), количина 1,-аналитичка вага, количина 1 и-апарат за дестилирање вода, количина 1,-2. Колска вага (Libela),производство 1978, количина 1 и други подвижни предмети-со почетна цена за наддавање од 1.573.043,00 денари и тоа за сите предмети во пакет заедно. Предметите не може да се продаваат поединечно.
Продажбата ќе се одржи на ден 26.07.2024 година во 12.00 часот во просториите на Извршителот.

Почетна цена: 1,573,043
Град: Штип


 1552/2023
Движнина: Друго
Извршител: Благој Бањански
Датум на продажба: 2024-07-31
  1. Товарно возило, марка MERCEDES-BENZ, тип-906 ОК35/906.135/FFMD1350E/LEC2GXA3, комерцијална ознака-SPRINTER 316CDI.43, идентификационен број на возилото-WDB9061351N479755, тип/број на мотор-651.955/0370458, вид на возилото-N1 товарно, година на производство-2011, регистарска ознака-KA 5741 AC и други подвижни предмети-Продажбата ќе се одржи на ден 31.07.2024 година во 10:00 часот во просториите на Извршителот.
Почетна цена: 431,200
Град: Кавадарци


 457/2024
Движнина: Друго
Извршител: Цветанка Треневска
Датум на продажба: 2024-07-19
  МАШИНА СОРНИНИ/СЕФЛА СМАРТКОАТЕР МФ,2003Производител:SORBINIМодел:SMARTCOATER MFСериски број:MR1TFF23237Година на производство:2003-БУСЕТТИ Ф12ХОРИЗОНТАЛНА ДАБАЛ ЕДГЕР ЛИНИЈА+НЕПТУН ВОШЕР
Производител:BUSETTIМодел:F12 LINEAСериски број:FLF 949Година на производство:2008-вредноста на двете машини се утврдува во вкупен износ од 106.650,00 ЕВРА во денарска противвредност на денот на продажбата-Продажбата ќе се одржи на ден 19.07.2024 година во 15:00 часот во просториите на Извршителот.

Почетна цена: 0
Град: Тетово


 134/23
Движнина: Машини
Извршител: Славе Дончев
Датум на продажба: 2024-07-24
  Продажбата ќе се одржи на ден год. 24.07.2024год. во 13:00 часот во просториите на Извршителот
Почетна цена: 8,279,044
Град: Виница

Обука за обучувачи (ТоТ)

1111

Одлуки

Logotype1111

Дисциплинска комисија

Најди извршител

mapa_mk

Огласи за продажба

nedvizen imot
New Image
LogoHeader2014
aukciska_kukja

Академик

image001

Член на Деловен совет

uacs_logo

зсрм

header

Browse Вести

Featuring Top 10/243 of Вести

Subscribe

Read more

QRCode
lupa-6

Испит за извршители

ispit na izvrsiteli 2

bannerbg_main

usaid

Најчести прашања

prasalnik 2

26122011162156_g_komisija-za-zastita-na-prav

usaid

Анкета

Новиот дизајн е:

Резултати од гласањето

Loading ... Loading ...
July 2024
M T W T F S S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031