Вести

Потпишан Меморандум за соработка помеѓу Судскиот совет на РСМ и Комората на извршители на РСМ

Претседателката на Судскиот совет на Република Северна Македонија, Весна Дамева денес потпиша Меморандум за соработка со претседателката на Комората на извршители на Република Северна Македонија, Весна Деловска. Официјализирање на соработката со потпишување на овој Меморандум е од особено значење и во истиот се дефинира начинот на соработката која ќе се остварува преку едукација, обука, придонес во објавување на стручни и научни трудови, давање на експертска помош при изработка на одредени проекти, анализи, предлози, како и други форми на размена на знaење и искуство во насока на истражување и развој од заеднички интерес.    ПревземеноИзвор

Комората на извршители на Република Северна Македонија потпиша Меморандум за соработка со Здружението на правници на Република Северна Македонија

На ден 09.04.2024 година Комората на извршители на РСМ и Здружението на правници на РСМ потпишаа Меморандум за соработка.
Со овој Меморандум се продлабочува соработката помеѓу КИРСМ и Здружението ставајќи акцент на размена на знаења, искуства, едукација и усовршување на кадри од областите во кои двете страни имаат заеднички интерес.

Барање за прибирање понуди од Адвокати за анализа и правно мислење за потребите на КИРСМ

Барање за прибирање понуди од Адвокати за анализа и правно мислење за потребите на КИРСМ

Реакција на Министерството за правда за протестот „Стоп за извршителите“

Министерството за правда нема законски надлежности да дава автентично толкување на законските норми што е во исклучива надлежност на Собранието на Република Северна Македонија.
Министерството за правда ве информира дека исклучива надлежност за постапување по основа на застареност на предмет кај извршител има судот во соодветна постапка.
Правниот институт -застарување, роковите, прекинот и начинот на утврдување, се регулирани со бројни одредби од Законот за облигациони односи (член 349-382) и истиот не се применува автоматски, туку се утврдува во судска постапка на предлог на должникот.
Извршителот е должен да постапува по барањето на доверителот и притоа не е овластен да носи никакви процедурални одлуки во однос на текот на извршувањето, што е во исклучива надлежност на судот.
Превземено од Министерството за правда

Барање за прибирање на понуди за превод од албански јазик на македонски и од македонски јазик на албански

Барање за прибирање на понуди за превод од албански јазик на македонски и од македонски јазик на албански за потребите на Комората на извршители на РСМ

Конкурси за именување на извршители

Конкурси за именување на извршители (службен весник бр.13)

Доделени Повелби на новоименувани извршители

На ден 22.12.2023 година во Министерството за правда на РСМ беа доделени Повелби на новоименувани извршители, Лидија Радеска за подрачјето на Основен граѓански суд Скопје и Основен кривичен суд Скопје, Бране Милчески за подрачјето на Основен суд Струмица и Основен суд Радовиш и Марија Попов за подрачјето на Основен суд Велес, Основен суд Гевгелија, Основен суд Кавадарци и Основен суд Неготино. На доделувањето на Повелбите беше присутен и Претседaтелот на КИРСМ, Весна Деловска од Скопје.

Постојан совет на Меѓународната унија на судски извршители (UIHJ)

Делегација на Комората на извршители на Република Северна Македонија во состав од Претседател на КИРСМ Весна Деловска и Потпретседател на КИРСМ Билјана Николовска учествува на Постојан совет на Меѓународната унија на судски извршители (UIHJ) во Париз, Франција во период од 21-24.11.2023 година.

Галерија

Конкурс за именување на извршители и нотари

Конкурси за именување на извршители и нотари (службен весник бр.238)

Известување

На ден 18.10.2023 година, делегација на Комората на извршители на РСМ во состав од Претседателот на КИРСМ Весна Деловска, Извршител Методија Костадинов од Скопје и Извршител Васко Блажевски од Скопје , остварија средба со Министерот за правда Г-дин Кренар Лога, на која  присуствува и претставници на Министерството за правда, Шеф на кабинет г-ѓа Арбереша Селими и Помошник раководител на секторот за извршување, нотаријат и медијација г-дин Владимир Јанковски, на која остварена средба е разговарано  за законските измени со цел за изнаоѓање на најдобри решенија, предизвиците на извршителите , како и барања и проблемите на граѓаните.
На состанокот имавме дискусија и за надзорот врз работата на извршителите со цел надминување на секакви проблеми, недоразбирања, како и решавање на забелешките на граѓаните.
Ги повикуваме граѓаните , во иднина за сите  нивни жалби  и проблеми , да се обратат до Комората на извршители на РСМ  како и во Министерство за правда.

Извор: Министерство за правда

 

 

 

Остварив средба со ново избраната претседателка на Комората на извршители, Весна Деловска, на која и посакав успех во должноста и изразив мое задоволство за нејзиниот конструктивен пристап и подготвеност за соработка и заедничко решавање на сите предизвици, со кои се соочуваат граѓаните и извршителите во секојдневната работа.
Разговаравме за законските измени со цел изнаоѓање најдобри решенија, предизвиците на извршителите, како и барањата и проблемите на граѓаните.
На состанокот имавме и дискусија за надзорот врз работата на извршителите со цел надминување на секакви проблеми, недоразбирања, како и за решавање на забелешките на граѓаните.
Ги повикуваме граѓаните, во иднина за сите нивни жалби и проблеми, да се обратат до Комора на извршители како и во Министерството за правда.

Realizova takim me kryetaren e sapo zgjedhur të Odës së Përmbaruesve, Vesna Dellovska, së cilës i urova suksese në detyrë dhe ia shpreha kënaqësinë time për qasjen e saj konstruktive dhe gatishmërinë për bashkëpunim dhe zgjidhje të përbashkët të të gjitha sfidave, me të cilat ballafaqohen qytetarët dhe përmbaruesit në punën e tyre të përditshme.
Diskutuam për ndryshimet ligjore për të gjetur zgjidhjet më të mira, sfidat e përmbaruesve, si dhe kërkesat dhe problemet e qytetarëve.
Në takim diskutuam edhe për mbikëqyrjen në punën e përmbaruesve, me qëllim të tejkalimit të çdo problemi, keqkuptimi, si dhe për zgjidhjen e vërejtjeve të qytetarëve.
Ftojmë qytetarët që në të ardhmen, të gjitha ankesat dhe problemet, t’i adresojnë në Odën e Përmbaruesve si dhe në Ministrinë e Drejtësisë.

Известување

Се известуваат граѓаните кои биле странки во предмет/ти кои се водеа во канцеларијата на извршител Снежана Андреевска од Скопје дека предметите ги презеде извршител Јадранка Пајиќ Поп-Кочева со седиште на ул. Ѓуро Стругар бр.11 а стан 3 во Скопје,  именувана со Решение на Министерство за правда на РСМ  со бр. 09-2426/1 од 06.09.2023 година.

Известување


Комората на извршители на Република Северна Македонија, согласно член 74 став 2 од Законот за извршување ( “Службен весник на РМ” бр.72/16, 142/16, 233/18, 14/20 и 154/23) го објавува следното,

Известување

Се известуваат граѓаните кои биле странки во предметите кои се водеа во канцеларијата на извршител Николина Стојковска од Битола дека предметите ги презема извршител Сашо Стојковски од Битола, именуван со Решение на Министерство за правда бр. 09-2479/1 од 19.09.2023 година. Извршител Сашо Стојковски започна со работа на ден 09.10.2023 година на адреса ул. Булевар 1-ви Мај бр.202 / 7 , Битола

 

Известување

Се известуваат граѓаните кои биле странки во предмет/ти кои се водеа во канцеларијата на извршител Томислав Џумеркоски (izvrsitel.vdjumerkoski@yahoo.com) од Прилеп, дека предметите ги презеде извршител Виктор Џумеркоски со седиште на ул. Орде Кабецо бр 8 во Прилеп, именуван со Решение на Министерство за правда на РСМ со бр. 09-2459/1 од 13.09.2023 година.

Известување

Се известуваат граѓаните кои биле странки во предмет/ти кои се водеа во канцеларијата на извршител Светлана Јосифоска од Скопје дека предметите ги презеде извршител Зорица Симиќ со седиште на ул. Петричка бр.6/1-2 во Скопје,  именувана со Решение на Министерство за правда на РСМ  со бр. 09-2407/1 од 04.09.2023 година.

Известување

На седница на Вонредно Собрание на Комората на извршители на РСМ, одржана на ден 10.08.2023 година, извршител Весна Деловска од Скопје, е избрана за Претседател на КИРСМ, со мандат од три години започнувајќи од 12.10.2023 година.

Известување

Конкурс за именување на извршители. Врз основа на член 74 од законот за извршување. (Сл. весник 72/16, 142/16, 233/18и 14/20) Министерството за правда распишува конкурс за именување на три извршители. Конкурсот е во прилог на објавата на следниот линк:   Конкурс за именување на извршители

Известување

Се известуваат граѓаните кои биле странки во предметите кои се водеа во канцеларијата на извршител Благојче Кипровски од Скопје, дека предметите ги презема извршител Андреја Буневски од Скопје, определен со Решение бр.09-1070/2 од 26.04.2022 година на Министер за правда на РСМ за подрачје на Основен граѓански суд Скопје и Основен кривичен суд Скопје, со седиште на ул.Њуделхиска бр.4/2-1 Скопје. повеќе...

Конкурс за именување на извршител

Конкурс за именување на извршител

Известување

Се известуваат граѓаните кои биле странки во предметите кои се водеа во канцеларијата на извршител Славе Кромидоски од Прилеп дека предметите ги презема определениот извршител Каролина Таневска од Прилеп со седиште на ул Кузман Јосифовски бр.67 Прилеп, определен со Решение на Министерство за правда на РСМ бр. 09-605/2 од 22.03.2023 година.

Известување

Се известуваат граѓаните кои биле странки во предметите кои се водеа во канцеларијата на извршител Ненад Миноски од Гостивар, дека предметите ги презема определениот извршител Асани Јасер од Гостивар со седиште на ул.Браќа Гиноски бр.46 Гостивар, определен со Решение на Министерство за правда на РСМ бр. 09-337/3 од 22.03.2023 година.

Конкурс за именување на извршители

Конкурс за именување на извршители

Преводот на содржините е целосно автоматизиран

Преводот на содржините е целосно автоматизиран

Партнерства и соработка

Јавни објави за достава

Logotype1111

2024/2395
Извршител: Премтим Ќерими
Име/назив на странката: ДПТУ АЛПИНА ЕУРО ДООЕЛ с.Романовце
Позната адреса: с.Романовце, Куманово , Р.С.Македонија
Бр.на предмет: И.бр.337/2023
Рок: 1 (еден) ден

2024/2394
Извршител: Мики Лазаров
Име/назив на странката: Друштво за трговија и услуги ТОТО ФОР РЕНТ ДООЕЛ Скопје
Позната адреса: ГРАД:СКОПЈЕ - БУТЕЛ, ул:ИВАН МАНОЛЕВ 41А
Бр.на предмет: 298/24
Рок: во рок од еден ден

2024/2393
Извршител: Мики Лазаров
Име/назив на странката: Друштво за внатрешен и мегународен транспорт ЛЕГАСИ ТРАНСПОРТ ДООЕЛ Скопје
Позната адреса: СКОПЈЕ-К. ВОДА, ХРИСТО ТАТАРчЕВ 43А/2-2
Бр.на предмет: 295/24
Рок: во рок од еден ден

2024/2392
Извршител: Мики Лазаров
Име/назив на странката: Друштво за угостителство, трговија и услуги МИКС ИКС ДООЕЛ Скопје
Позната адреса: ГРАД:СКОПЈЕ - БУТЕЛ, ул.АЛЕКСАНДАР ТУРУНЏОВ 43А
Бр.на предмет: 333/24
Рок: во рок од еден ден

2024/2391
Извршител: Димитар Ѓоршевски
Име/назив на странката: Друштво за производство и трговија ЕУРО КАНН увоз-извоз ДОО Демир Хисар
Позната адреса: Битолска ББ , Демир хисар
Бр.на предмет: 121/23
Рок: 29.05.2024 во рок од 1 ден

Продажба на имот

 

НЕДВИЖЕН ИМОТ


  4/2022
Тип недвижност: Деловен простор
Извршител: Гордана Џутеска
Датум продажба: 2024-06-18
 имотен лист 88117 за КО Охрид 3- Продажбата ќе се одржи на ден 18.06.2024 година во 10.00 часот во просториите на Извршителот .
Почетна цена: 30,161,015
Квадратура: 344
Град: Охрид


  675/2023
Тип недвижност: Земјиште
Извршител: Гордана Џутеска
Датум продажба: 2024-06-18
 имотен лист 2788 за КО ВЕЛГОШТИ- Продажбата ќе се одржи на ден 18.06.2024 година во 11.30 часот во просториите на Извршителот.
Почетна цена: 1,591,005
Квадратура: 398
Град: Охрид


  101/2022
Тип недвижност: Стан
Извршител: Гордан Станковиќ
Датум продажба: 2024-06-26
 имотен лист бр.2393 за КО Кисела Вода 1 -имотен лист бр.53035 за КО Кисела Вода 1- Продажбата ќе се одржи на ден 26.06.2024 година во 11:00 часот во просториите на извршителот.
Почетна цена: 4,278,060
Квадратура: 62
Град: Скопје


  323/2024
Тип недвижност: Деловен простор
Извршител: Весна Деловска
Датум продажба: 2024-06-18
 ИЛ бр.115916 КО Центар 1 -ИЛ бр.1228 КО Центар 1 -Продажбата ќе се одржи на ден 18.06.2024 година во 11:00 часот во просториите на Извршителот.
Почетна цена: 5,792,446
Квадратура: 57
Град: Скопје


  1245/2023
Тип недвижност: Земјиште
Извршител: Наташа Катова
Датум продажба: 2024-06-19
 имотен лист бр. 25522 при АКН ОКН Прилеп -Продажбата ќе се одржи на ден 19.06.2024 година во 11,00 часот во просториите на Извршителот.
Почетна цена: 1,127,356
Квадратура: 550
Град: Прилеп


ПОДВИЖЕН ИМОТ


 317/2024
Движнина: Друго
Извршител: Горан Манојлов
Датум на продажба: 2024-06-13
  .Машина за сечење иверици,модел CUT 6010,со димензии за сечење 4400мм х 4300мм,сериски број 66,гар.рок 26.02.2016 година-Машина за сечење иверици,модел CUT 6120,со димензии за сечење 3900мм х 3900мм,сериски број 404,гар.рок 13.04.2016 година и други подвижни предмети-Продажбата ќе се одржи на ден 13.06.2024 година во 11:00h часот во просториите на Извршителот.
Почетна цена: 1,001,196
Град: Кочани


 1978/2022
Движнина: Машини
Извршител: Жанета Пријевиќ
Датум на продажба: 2024-06-07
  Градежна машина – БАГЕР, марка CATERPILLAR тип 375 L, модел 1999, со број на шасија
9WL00269,- Продажбата ќе се одржи на ден 07.06.2024 во 12 часот во просториите на
извршителoт.
Почетна цена: 873,300
Град: Битола


 448/2024
Движнина: Друго
Извршител: Горан Манојлов
Датум на продажба: 2024-06-11
  26 рафтови со висина 2 метри,ширина 1 метар,длабочина 40 цм -иноксна маса 1.80х0.80 м- и други подвижни предмети-Продажбата ќе се одржи на ден 11.06.2024 година во 10:00 часот во просториите на Извршителот.
Почетна цена: 716,337
Град: Кочани


 506/2024
Движнина: Друго
Извршител: Горан Манојлов
Датум на продажба: 2024-06-07
  1 Столбна трафостаница ,Rade Koncar,60 KVA,1982 год- 5 батерии, Троспратен кафезен систем , Farmin ,20.000 nesilki,1986 год.-комплет Млин за сточна храна со мешач,Србија,капацитет 2t/h 2014/2017, и други подвижни предмети-Продажбата ќе се одржи на ден 07.06.2024 година во 11:00 часот во просториите на Извршителот.
Почетна цена: 1,391,664
Град: Кочани


 258/2024
Движнина: Друго
Извршител: Александар Чамовски
Датум на продажба: 2024-06-11
  Број на сообраќајна дозвола МК 0715260, Регистарски број: SR 8451 AC, D1-Марка: VOLKSWAGEN, D2-Тип: 2KN/BBBSTX01, D3-Комерцијална ознака: CADDY 2.0 SDI, E-Идентификационен број на возилото: WV1ZZZ2KZ7X019770, 5A-Година на производство: 2006, J-Категорија и вид на возилото: N1 – TOVARNO, 38-Облик и намена на каросерија: BB – FURGON, 21-Тип на мотор: RST, P5-Идентификационен број на мотор: 028 846; и други подвижни предмети-Продажбата ќе се одржи на ден 11.06.2024 година во 12,00 часот во просториите на Извршителот .
Почетна цена: 140,000
Град: Струмица

Обука за обучувачи (ТоТ)

1111

Одлуки

Logotype1111

Дисциплинска комисија

Најди извршител

mapa_mk

Огласи за продажба

nedvizen imot
New Image
LogoHeader2014
aukciska_kukja

Академик

image001

Член на Деловен совет

uacs_logo

зсрм

header

Browse Вести

Featuring Top 10/241 of Вести

Subscribe

Read more

QRCode
lupa-6

Испит за извршители

ispit na izvrsiteli 2

bannerbg_main

usaid

Најчести прашања

prasalnik 2

26122011162156_g_komisija-za-zastita-na-prav

usaid

Анкета

Новиот дизајн е:

Резултати од гласањето

Loading ... Loading ...
May 2024
M T W T F S S
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031