Извршители чија должност престанала

Преземи детална листа со податоци

р.б Извршител чија должност престанала Извршител што ги презел и постапува по предметите
1 Анѓеловски Јовица Извршител Петровски Лазар ул.Тане Георгиевски бр.6/1-5 Куманово тел. 031 453- 308 ; 070 297- 323
2 Велкова Верица  Извршител  Петрески Зоран  бул.Климент Охридски бр.21 a/2 Скопје  тел.3 207 207  
3 Деребан Марјан Извршител Стрезоска Елена ул.Димитар Влахов бр.57 влез А, Стан 12 Охрид тел. 046/277-170
4 Ѓоргиева Јулита Извршител  Костадинов Методија бул.Илинден бр.42/1-3 Скопје, тел.02/5112-033, факс 02/5112-383
5 Камчева Снежана Извршител Бањански Благој  ул.Фемо Кулаков бр.15-1/1   Неготино тел 043 370 111
6 Кулакова Станка Извршител  Митевска Силвана ул.Kирил и Методи 11/1кат/3  Штип  032-390-101
7 Мартиновска Биљана Извршители именувани за подрачјето на Основен граѓански суд Скопје и Основен кривичен суд Скопје
8 Митрески Јане Извршител Таневска Каролина ул. Кузман Јосифоски бр.67  Прилеп  тел.048 613 828  075 290 121
9 Младеновиќ Весна Извршител Поп Иванов Павел ул „Васил Ѓоргов” бр. 19/1-12, Скопје 02/ 5 202-610
10 Николовска Милица Извршители Пријевиќ Жанета Бул. 1- ви  Мај  бр.120, Битола  тел. 047 24 23 30, факс: 047 24 23 40
11 Николовски Благоја Извршител Муча Моника булевар “Свети Климент Охридски” бр. 66/2-4 Скопје, телефон: 02 3208-002
12 Пулејков Александар Извршител Заринска Дуровска Александра ул “ Костурски херои ” бр.66 /7, Скопје 02/ 3 127 -226
13 Ребула Алберто ИзвршителКаламатиев Благоја ул. Дебарца бр.25а/1-2 Скопје  телефон 02-2044-554
14 Стоиловски Зоран  Извршител Маријана Кацарска Могилевска ул. Маршал Тито бр.97/7-1 Кочани тел. 033 280 180
15 Фитеска Снежана  Извршител Максимовски Александар ул.Орце Николов бр.52/1-1 Скопје 3 130 331
16 Стеваноски Владо  Извршител Катова Наташа ул. Андон Слабејко бр. 17/1 Прилеп  тел.048 613 883
17 Брескиска Стојанка Извршител Митевска Силвана ул.Kирил и Методи 11/1кат/3  Штип  032-390-101
18 Станковски Гоце Извршител  Диманчев Данчо ул. Маршал Тито бр.74 Гевгелија  тел. 034 211 633  
19 Донев Васил Извршител  Манолева Милена ул.Маршал Тито бр.4/1-1 Струмица тел.034 550-557
20 Митровска Зорица Извршители Именувани за подрачјето на Основен суд Куманово, Основен суд Кр
21 Иван Митаноски  Извршител Колоска Слободанка  ул.Димитар Влахов бр. 1/3 Охрид тел.046 256 420
22 Весна Кавракова Извршител  Николовска Билјана ул. Ленинова бр.20 А /1-1 Куманово тел. 031 550-722
23 Александар Тасевски  ИзвршителНешовска Ивана ул “Никола Вапцаров ” бр.7/1-15, Скопје   02/ 3 144 -664
24 Стојка Николиќ Извршител Силвана Митевска ул. Кирил и Методи 11/1кат/3 032-390-101
25 Љубиша Димитров Извршител Блажевски Васко ул.Свети Климент Охридски бр.66/1-1 Скопје, телефон 02/3214-280
26 Благој Панов  Извршител  Гоцевски Орце ул.Булевар Македонија бр.45-5/14 Делчево тел. 033/ 411- 608;  033/270-266 
27 Владе Милевски Извршител Николина Стојковска ул. у Булевар 1- ви Мај 202 /6,7,9 Битола 047 609-002 и 075-481-037
28 Милена Мажевска Извршител  Стојковска Николина ул. Булевар 1- ви Мај 202 /6,7,9 Битола тел. 047 609 002, 075-481-037
29 Звонимир Мисајловски Извршител Санида Јашар ул. ЈНА бр. 5/2-12 Тетово 044 340 195
30 Џемаљи Арифи Извршител Саити Дашмир ул. ЈНА БР.3-6 Тетово тел. 044 333 521
31 Димитар Стаменков Извршител Стрезоска Елена ул.Димитар Влахов бр.57 влез А, Стан 12 Охрид тел. 046/277-170
32 Магдалена Симовска Давидовиќ Извршител Богатинов Никола ул. Даме Груев бр.3/4-3 Скопје 02/6090-316, 074-223381
33 Даница Страчкова Извршител Aнтевски Игор ул.8-ма Ударна бригада бр.20-А/1-2 Скопје  02/2050-206
35 Драган Алексиќ  Извршител Петровски Лазар ул.Тане Георгиевски бр.6/1-5 Куманово тел. 031 453- 308 ; 070 297- 323
36 Менка Мицеска Извршител Трајаноски Златко ул.Кресненско востание бр.2, Прилеп
37 Санида Јашар Извршител   Перовски Сашо ул.ЈНА бр.5/2-12, Тетово
38 Aнтончо Коштанов Извршител Павел Томашевски ул.11-ти Октомври 23А-2/4 Скопје 02-3131800
39 Душан Филиповиќ Извршител Дејан Костовски ул.Партизанска бр.1/лок4,17 Охрид 046-280314
40 Елена Стрзоска Извршител Дејан Костовски ул.Партизанска бр.1/лок4,17 Охрид 046-280314
41 Златко Пејовски Извршител Благоја Бакрачевски ул.Ленинова бр.17, згр.1/влез1 кат2 број 4 Скопје 02 3 201-701 
42 Јадранка Антовска Извршител Соња Антовска ул.Железничка бр.40А-3 Скопје 02/3207-143, моб.072-252-208
43 Ненад Миноски Извршител Јасер Асани ул.Браќа Гиноски бр.46 Гостивар 042/521-010
44 Славе Кромидоски Извршител Таневска Каролина ул. Кузман Јосифоски бр.67  Прилеп  тел.048 613 828  075 290 121
45 Снежана Маролова Извршител Марија Ваневска ул.Јосиф Ковачев бр.3/1 влез 2/кат 1- стан 1 Штип 032-606-661
46 Благојче Кипровски                     Извршител  Андреја Буневски ул.Њуделхиска бр.4/2-1, Скопје
47 Снежана Андреевска  Извршител  Јадранка Пајиќ Поп-Кочева адреса ул.Ѓуро Стругар бр.11а-3, Скопје-Центар
48 Светлана Јосифовска  Извршител  Зорица Симиќ  ул.„Петричка“ бр.6/1-2, Скопје
49 Николина Стојковска  Извршител Сашо Стојковски Бул.1-ви Мај  бр.202/7 ,Битола
50 Томислав Џумеркоски Извршител  Виктор Џумеркоски ул.Орде Кабецот бр.8 ,Прилеп

Преводот на содржините е целосно автоматизиран

Преводот на содржините е целосно автоматизиран

Партнерства и соработка

Јавни објави за достава

Logotype1111

2023/2090
Извршител: Весна Јакимовска
Име/назив на странката: Eлизабета Ѓорѓиевска и Вецко Ѓорѓиевски
Позната адреса: ул.1596 бр.28 вл.1 025 Г.Петров Скопје
Бр.на предмет: 1134/22
Рок: 05.12.2023

2023/2089
Извршител: Весна Јакимовска
Име/назив на странката: Беќири Абдулади
Позната адреса: с.М.Турчане
Бр.на предмет: 1261/21
Рок: 05.12.2023

2023/2088
Извршител: Премтим Ќерими
Име/назив на странката: ДПТГМУ ХАНЗА ДОО Куманово
Позната адреса: ул. Иво Лола Рибар бр.85, Куманово , Р.С.Македонија
Бр.на предмет: И.бр.414/2023
Рок: 1 (еден) ден

2023/2087
Извршител: Премтим Ќерими
Име/назив на странката: Горан Дамјановски
Позната адреса: с.старо Нагоричане - маала Бели Грамаде , Куманово , Р.С.Македонија
Бр.на предмет: И.бр.414/2023
Рок: 1 (еден) ден

2023/2086
Извршител: Премтим Ќерими
Име/назив на странката: трето лице Валентина Дамјановска ( лице со право на плодоуживање прибележано во ИЛ бр. 1091 за КО Старо Нагоричане )
Позната адреса: с.Старо Нагоричане - маала Бели Грамаде , Куманово , Р.С.Македонија
Бр.на предмет: И.бр.414/2023
Рок: 1 (еден) ден

Продажба на имот

 

НЕДВИЖЕН ИМОТ


  301/2017
Тип недвижност: Стан
Извршител: Крум Коцарев
Датум продажба: 2023-12-26
 Имотен лист бр.75363 Катастарска општина Карпош -Продажбата ќе се одржи на ден 26.12.2023 година во 12:00 часот во просториите на Извршител
Почетна цена: 4,379,353
Квадратура: 56
Град: Скопје


  770/2021
Тип недвижност: Стан
Извршител: Весна Деловска
Датум продажба: 2023-12-26
 ИЛ бр.96001 КО Ѓорче Петров 6-Ѓорче -Почетната вредност на недвижностаизнесува 120.000,00 евра во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ на денот на продажбата-Продажбата ќе се одржи на ден 26.12.2023 година во 11:00 часот во просториите на Извршителот
Почетна цена: 0
Квадратура: 100
Град: Скопје


  771/2021
Тип недвижност: Стан
Извршител: Весна Деловска
Датум продажба: 2023-12-26
 ИЛ бр.85570 КО Карпош -Почетната вредност на недвижноста изнесува 105.000,00 евра во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ на денот на продажбата-Продажбата ќе се одржи на ден 26.12.2023 година во 12:00 часот во просториите на Извршителот
Почетна цена: 0
Квадратура: 59
Град: Скопје


  1241/2018
Тип недвижност: Гаража
Извршител: Гордан Станковиќ
Датум продажба: 2023-12-26
 имотен лист бр.108672 за КО Кисела Вода 2 -Продажбата ќе се одржи на ден 26.12.2023 година во 11:00 часот во просториите на извршителот
Почетна цена: 336,648
Квадратура: 13
Град: Скопје


  307/2017
Тип недвижност: Стан
Извршител: Благој Бањански
Датум продажба: 2023-12-22
 Имотен лист бр.4426 за КО Неготино ,Имотен лист бр.1291 за КО Неготино-почетната вредност на недвижноста ќе изнесува 21.347,оо ЕВРА во денарска противвредност на денот на уплатата-Продажбата ќе се одржи на ден 22.12.2023 година во 11:00 часот во просториите на извршителот
Почетна цена: 0
Квадратура: 67
Град: Неготино


ПОДВИЖЕН ИМОТ


 1957/2023
Движнина: Машини
Извршител: Весна Деловска
Датум на продажба: 2023-12-15
  Ровокопач HYUNDAI EXCAVATOR тип/модел ROBEX 450 LC-7A,со вредност од 25.000,00 Евра во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ на денот на продажбата, и други подвижни предмети-Продажбата ќе се одржи на ден 15.12.2023 година во 11:00 часот во просториите на Извршителот
Почетна цена: 0
Град: Скопје


 1660/2022
Движнина: Автомобил
Извршител: Васко Блажевски
Датум на продажба: 2023-12-12
  Патничко моторно возило марка SKODA Kodiaq Ambition 2.0TDI 150Ks MT6 4x4со вредност од 18.000,00 евра, во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ, на денот на продажбата-Патничко моторно возило марка SKODA Kodiaq Ambition 2.0TDI 150Ks MT6 4x4со вредност од 18.000,00 евра, во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ, на денот на продажбатаПродажбата ќе се одржи на ден 12.12.2023 година (вторник) во 12:00 часот во просториите на Извршителот
Почетна цена: 0
Град: Скопје


 1474/2021
Движнина: Машини
Извршител: Гордана Џутеска
Датум на продажба: 2023-12-11
  Работна машина подвижна дробилка со гасеници производител METSO LOCOTRAC, модел LT 1213 и други подвижни предметиПродажбата ќе се одржи на ден 11.12.2023 година во 10.00 часот во просториите на Извршителот
Почетна цена: 5,674,407
Град: Охрид


 237/2023
Движнина: Машини
Извршител: Зорица Симиќ
Датум на продажба: 2023-12-01
  -5 пиштоли за перење под висок притисок,производител Germany, тип ST-1500 идруги подвижни предмети со вкупна проценета вредност од 54.340,00 ЕУР во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ на денот на продажбатаПродажбата ќе се одржи на ден 01.12.2023 година во 12.00 часот во просториите на Извршителот
Почетна цена: 0
Град: Скопје


 237/2023
Движнина: Машини
Извршител: Зорица Симиќ
Датум на продажба: 2023-12-01
  1 машина за издавање на жетони,производител TECON/UNIVERSAL Hopper,тип МК4,1 пумпа за восок, производител EMEC, тип PUMP KAPLUS 085.5FP и други подвижни предмети,со вкупна проценета вредност од 48.370,00 ЕУР во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ на денот на продажбатаПродажбата ќе се одржи на ден 01.12.2023 година во 11.30 часот во просториите на Извршителот
Почетна цена: 0
Град: Скопје

Обука за обучувачи (ТоТ)

1111

Одлуки

Logotype1111

Дисциплинска комисија

Најди извршител

mapa_mk

Огласи за продажба

nedvizen imot
New Image
LogoHeader2014
aukciska_kukja

Академик

image001

Член на Деловен совет

uacs_logo

зсрм

header
QRCode
lupa-6

Испит за извршители

ispit na izvrsiteli 2

bannerbg_main

usaid

Најчести прашања

prasalnik 2

26122011162156_g_komisija-za-zastita-na-prav

usaid

Анкета

Новиот дизајн е:

Резултати од гласањето

Loading ... Loading ...
December 2023
M T W T F S S
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031