Извршители чија должност престанала

Преземи детална листа со податоци

Список на извршители чија должност престанала
р.б Извршител чија должност престанала Извршител што ги презел и постапува по предметите
1 Анѓеловски Јовица Извршител Петровски Лазар ул.Тане Георгиевски бр.6/1-5 Куманово тел. 031 453- 308 ; 070 297- 323
2 Велкова Верица Извршител Петрески Зоран бул.Климент Охридски бр.21 a/2 Скопје тел.3 207 207
3 Деребан Марјан “Извршител Стрезоска Елена ул.Димитар Влахов бр.57 влез А, Стан 12 Охрид тел. 046/277-170”
4 Ѓоргиева Јулита “Извршител Костадинов Методија бул.Илинден бр.42/1-3 Скопје, тел.02/5112-033, факс 02/5112-383”
5 Камчева Снежана Извршител Бањански Благој ул.Фемо Кулаков бр.15-1/1 Неготино тел 043 370 111
6 Кулакова Станка Извршител  Митевска Силвана ул.Kирил и Методи 11/1кат/3 Штип 032-390-101
7 Мартиновска Биљана Извршители именувани за подрачјето на Основен граѓански суд Скопје и Основен кривичен суд Скопје
8 Митрески Јане Извршител Таневска Каролина ул. Кузман Јосифоски бр.67 Прилеп тел.048 613 828 075 290 121
9 Младеновиќ Весна “Извршител Поп Иванов Павел ул „Васил Ѓоргов” бр. 19/1-12, Скопје 02/ 5 202-610”
10 Николовска Милица “Извршители Пријевиќ Жанета Бул. 1- ви  Мај бр.120, Битола тел. 047 24 23 30, факс: 047 24 23 40”
11 Николовски Благоја “Извршител Муча Моника булевар “Свети Климент Охридски” бр. 66/2-4 Скопје, телефон: 02 3208-002”
12 Пулејков Александар “Извршител Заринска Дуровска Александра ул “ Костурски херои ” бр.66 /7, Скопје 02/ 3 127 -226”
13 Ребула Алберто ИзвршителКаламатиев Благоја ул. Дебарца бр.25а/1-2 Скопје телефон 02-2044-554
14 Стоиловски Зоран Извршител Маријана Кацарска Могилевска ул. Маршал Тито бр.97/7-1 Кочани тел. 033 280 180
15 Фитеска Снежана Извршител Максимовски Александар ул.Орце Николов бр.52/1-1 Скопје 3 130 331
16 Стеваноски Владо Извршител Катова Наташа ул. Андон Слабејко бр. 17/1 Прилеп тел.048 613 883
17 Брескиска Стојанка Извршител Митевска Силвана ул.Kирил и Методи 11/1кат/3 Штип 032-390-101
18 Станковски Гоце Извршител Диманчев Данчо ул. Маршал Тито бр.74 Гевгелија тел. 034 211 633
19 Донев Васил Извршител Манолева Милена ул.Маршал Тито бр.4/1-1 Струмица тел.034 550-557
20 Митровска Зорица “Извршители Именувани за подрачјето на Основен суд Куманово, Основен суд Кр”
21 Иван Митаноски Извршител Колоска Слободанка ул.Димитар Влахов бр. 1/3 Охрид тел.046 256 420
22 Весна Кавракова Извршител Николовска Билјана ул. Ленинова бр.20 А /1-1 Куманово тел. 031 550-722
23 Александар Тасевски “ИзвршителНешовска Ивана ул “Никола Вапцаров ” бр.7/1-15, Скопје 02/ 3 144 -664”
24 Стојка Николиќ Извршител Силвана Митевска ул. Кирил и Методи 11/1кат/3 032-390-101
25 Љубиша Димитров “Извршител Блажевски Васко ул.Свети Климент Охридски бр.66/1-1 Скопје, телефон 02/3214-280”
26 Благој Панов Извршител Гоцевски Орце ул.Булевар Македонија бр.45-5/14 Делчево тел. 033/ 411- 608; 033/270-266
27 Владе Милевски “Извршител Николина Стојковска ул. у Булевар 1- ви Мај 202 /6,7,9 Битола 047 609-002 и 075-481-037”
28 Милена Мажевска “Извршител Стојковска Николина ул. Булевар 1- ви Мај 202 /6,7,9 Битола тел. 047 609 002, 075-481-037”
29 Звонимир Мисајловски Извршител Санида Јашар ул. ЈНА бр. 5/2-12 Тетово 044 340 195
30 Џемаљи Арифи Извршител Саити Дашмир ул. ЈНА БР.3-6 Тетово тел. 044 333 521
31 Димитар Стаменков “Извршител Стрезоска Елена ул.Димитар Влахов бр.57 влез А, Стан 12 Охрид тел. 046/277-170”
32 Магдалена Симовска Давидовиќ “Извршител Богатинов Никола ул. Даме Груев бр.3/4-3 Скопје 02/6090-316, 074-223381”
33 Даница Страчкова Извршител Aнтевски Игор ул.8-ма Ударна бригада бр.20-А/1-2 Скопје  02/2050-206
34 Драган Алексиќ Извршител Петровски Лазар ул.Тане Георгиевски бр.6/1-5 Куманово тел. 031 453- 308 ; 070 297- 323
35 Менка Мицеска Извршител Трајаноски Златко ул.Кресненско востание бр.2, Прилеп
36 Санида Јашар Извршител Перовски Сашо ул.ЈНА бр.5/2-12, Тетово

Преводот на содржините е целосно автоматизиран

Преводот на содржините е целосно автоматизиран

Партнерства и соработка

Јавни објави за достава

Logotype1111

2023/1637
Извршител: Каролина Таневска
Име/назив на странката: соседи чие земјиште граничи со земјиштето КП бр. 1365-зз, нива, класа 3, м.в.Азмак 4317.54 м2 и за КП бр.1358-зз, нива, класа 3, м.в.Азмак 1590.76 м2,
Позната адреса: с.Канатларци
Бр.на предмет: 284/2020
Рок: еден ден

2023/1636
Извршител: Гордан Станковиќ
Име/назив на странката: Нехат Мехмети
Позната адреса: ул.Ферид Бајрам бр.26А
Бр.на предмет: И.бр.1506/2018
Рок:

2023/1635
Извршител: Дејан Костовски
Име/назив на странката: лица со првенствено право на купување односно сосопственици
Позната адреса: Даме Груев 214
Бр.на предмет: И.бр.8/2022
Рок: 1 (еден) ден

2023/1634
Извршител: Весна Јакимовска
Име/назив на странката: 654/22 i 2238/22
Позната адреса: 7-ма зона бб
Бр.на предмет: 654/22 i 2238/22
Рок: 20.03.2023

2023/1633
Извршител: Орце Гоцевски
Име/назив на странката: Елфида Демовска
Позната адреса: ул. "Стамен Манов" бр.58 Кочани
Бр.на предмет: 2150/2016
Рок: еден ден

Продажба на имот

 

НЕДВИЖЕН ИМОТ


  299/2022
Тип недвижност: Стан
Извршител: Александар Чамовски
Датум продажба: 2023-04-19
 Продажбата ќе се одржи на ден 19.04.2023 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.
Почетна цена: 4,229,051
Квадратура: 86
Град: Струмица


  284/2020
Тип недвижност: Земјиште
Извршител: Каролина Таневска
Датум продажба: 2023-04-11
 Продажбата ќе се одржи на ден 11.04.2023 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.
Почетна цена: 151,130
Квадратура: 4317
Град: Прилеп


  1548/22
Тип недвижност: Деловен простор
Извршител: Благој Бањански
Датум продажба: 2023-04-19
 Продажбата ќе се одржи на ден 19.04.2023 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.
Почетна цена: 2,318,764
Квадратура: 17
Град: Велес


  961/21
Тип недвижност: Друго
Извршител: Весна Јакимовска
Датум продажба: 2023-04-12
 Продажбата ќе се одржи на ден 12.04.2023 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.
Почетна цена: 3,701,580
Квадратура: 359
Град: Гостивар


  254/2022
Тип недвижност: Куќа
Извршител: Љупчо Јованов
Датум продажба: 2023-04-12
 Почетна цена 40.500,00 евра во денарска противвредност.Продажбата ќе се одржи на ден 12.04.2023 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.
Почетна цена: 0
Квадратура: 112
Град: Неготино


ПОДВИЖЕН ИМОТ


 1878/2022
Движнина: Машини
Извршител: Гордана Џутеска
Датум на продажба: 2023-04-10
  -Подвижна дробилка со гасеници, Подвижно сито(2), Утоварач и Грејдер. Продажбата ќе се одржи на ден 10.04.2023 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.
Почетна цена: 9,057,849
Град: Охрид


 1691/2022
Движнина: Друго
Извршител: Гордана Џутеска
Датум на продажба: 2023-04-07
  -Заклучок за поправање на грешки во актите на извршителот И.бр.1691/2022 од 21.03.2023 година. Продажбата ќе се одржи на ден 07.04.2023 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.
Почетна цена: 215,000
Град: Охрид


 284/2020
Движнина: Друго
Извршител: Каролина Таневска
Датум на продажба: 2023-04-11
  - ПМВ, Трактор и Моторцикл. Продажбата ќе се одржи на ден 11.04.2023 година во 13 часот во канцеларијата на извршителот.
Почетна цена: 399,750
Град: Прилеп


 1459/2022
Движнина: Друго
Извршител: Саветка Георгиева
Датум на продажба: 2023-03-31
  - кујна, биро, мермерни- гранитни плочки и друго. Продажбата ќе се одржи на ден 31.03.2023 година во 13 часот во канцеларијата на извршителот.
Почетна цена: 276,750
Град: Струмица


 19/20
Движнина: Друго
Извршител: Јадранка Јовановска
Датум на продажба: 2023-04-07
  - Линија за вафли; Линија за кори за наполитанки и дополнителна опрема. Продажбата ќе се одржи на ден 07.04.2023 година во 13 часот во канцеларијата на извршителот.
Почетна цена: 19,552,730
Град: Крива Паланка

Обука за обучувачи (ТоТ)

1111

Одлуки

Logotype1111

Дисциплинска комисија

Најди извршител

mapa_mk

Огласи за продажба

nedvizen imot
New Image
LogoHeader2014
aukciska_kukja

Академик

image001

Член на Деловен совет

uacs_logo

зсрм

header
QRCode
lupa-6

Испит за извршители

ispit na izvrsiteli 2

bannerbg_main

usaid

Најчести прашања

prasalnik 2

26122011162156_g_komisija-za-zastita-na-prav

usaid

Анкета

Новиот дизајн е:

Резултати од гласањето

Loading ... Loading ...
March 2023
M T W T F S S
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031