Извршители чија должност престанала

Преземи детална листа со податоци

р.б Извршител чија должност престанала Извршител што ги презел и постапува по предметите
1 Анѓеловски Јовица Извршител Петровски Лазар ул.Тане Георгиевски бр.6/1-5 Куманово тел. 031 453- 308 ; 070 297- 323
2 Велкова Верица  Извршител  Петрески Зоран  бул.Климент Охридски бр.21 a/2 Скопје  тел.3 207 207  
3 Деребан Марјан Извршител Стрезоска Елена ул.Димитар Влахов бр.57 влез А, Стан 12 Охрид тел. 046/277-170
4 Ѓоргиева Јулита Извршител  Костадинов Методија бул.Илинден бр.42/1-3 Скопје, тел.02/5112-033, факс 02/5112-383
5 Камчева Снежана Извршител Бањански Благој  ул.Фемо Кулаков бр.15-1/1   Неготино тел 043 370 111
6 Кулакова Станка Извршител  Митевска Силвана ул.Kирил и Методи 11/1кат/3  Штип  032-390-101
7 Мартиновска Биљана Извршители именувани за подрачјето на Основен граѓански суд Скопје и Основен кривичен суд Скопје
8 Митрески Јане Извршител Таневска Каролина ул. Кузман Јосифоски бр.67  Прилеп  тел.048 613 828  075 290 121
9 Младеновиќ Весна Извршител Поп Иванов Павел ул „Васил Ѓоргов” бр. 19/1-12, Скопје 02/ 5 202-610
10 Николовска Милица Извршители Пријевиќ Жанета Бул. 1- ви  Мај  бр.120, Битола  тел. 047 24 23 30, факс: 047 24 23 40
11 Николовски Благоја Извршител Муча Моника булевар “Свети Климент Охридски” бр. 66/2-4 Скопје, телефон: 02 3208-002
12 Пулејков Александар Извршител Заринска Дуровска Александра ул “ Костурски херои ” бр.66 /7, Скопје 02/ 3 127 -226
13 Ребула Алберто ИзвршителКаламатиев Благоја ул. Дебарца бр.25а/1-2 Скопје  телефон 02-2044-554
14 Стоиловски Зоран  Извршител Маријана Кацарска Могилевска ул. Маршал Тито бр.97/7-1 Кочани тел. 033 280 180
15 Фитеска Снежана  Извршител Максимовски Александар ул.Орце Николов бр.52/1-1 Скопје 3 130 331
16 Стеваноски Владо  Извршител Катова Наташа ул. Андон Слабејко бр. 17/1 Прилеп  тел.048 613 883
17 Брескиска Стојанка Извршител Митевска Силвана ул.Kирил и Методи 11/1кат/3  Штип  032-390-101
18 Станковски Гоце Извршител  Диманчев Данчо ул. Маршал Тито бр.74 Гевгелија  тел. 034 211 633  
19 Донев Васил Извршител  Манолева Милена ул.Маршал Тито бр.4/1-1 Струмица тел.034 550-557
20 Митровска Зорица Извршители Именувани за подрачјето на Основен суд Куманово, Основен суд Кр
21 Иван Митаноски  Извршител Колоска Слободанка  ул.Димитар Влахов бр. 1/3 Охрид тел.046 256 420
22 Весна Кавракова Извршител  Николовска Билјана ул. Ленинова бр.20 А /1-1 Куманово тел. 031 550-722
23 Александар Тасевски  ИзвршителНешовска Ивана ул “Никола Вапцаров ” бр.7/1-15, Скопје   02/ 3 144 -664
24 Стојка Николиќ Извршител Силвана Митевска ул. Кирил и Методи 11/1кат/3 032-390-101
25 Љубиша Димитров Извршител Блажевски Васко ул.Свети Климент Охридски бр.66/1-1 Скопје, телефон 02/3214-280
26 Благој Панов  Извршител  Гоцевски Орце ул.Булевар Македонија бр.45-5/14 Делчево тел. 033/ 411- 608;  033/270-266 
27 Владе Милевски Извршител Николина Стојковска ул. у Булевар 1- ви Мај 202 /6,7,9 Битола 047 609-002 и 075-481-037
28 Милена Мажевска Извршител  Стојковска Николина ул. Булевар 1- ви Мај 202 /6,7,9 Битола тел. 047 609 002, 075-481-037
29 Звонимир Мисајловски Извршител Санида Јашар ул. ЈНА бр. 5/2-12 Тетово 044 340 195
30 Џемаљи Арифи Извршител Саити Дашмир ул. ЈНА БР.3-6 Тетово тел. 044 333 521
31 Димитар Стаменков Извршител Стрезоска Елена ул.Димитар Влахов бр.57 влез А, Стан 12 Охрид тел. 046/277-170
32 Магдалена Симовска Давидовиќ Извршител Богатинов Никола ул. Даме Груев бр.3/4-3 Скопје 02/6090-316, 074-223381
33 Даница Страчкова Извршител Aнтевски Игор ул.8-ма Ударна бригада бр.20-А/1-2 Скопје  02/2050-206
35 Драган Алексиќ  Извршител Петровски Лазар ул.Тане Георгиевски бр.6/1-5 Куманово тел. 031 453- 308 ; 070 297- 323
36 Менка Мицеска Извршител Трајаноски Златко ул.Кресненско востание бр.2, Прилеп
37 Санида Јашар Извршител   Перовски Сашо ул.ЈНА бр.5/2-12, Тетово
38 Aнтончо Коштанов Извршител Павел Томашевски ул.11-ти Октомври 23А-2/4 Скопје 02-3131800
39 Душан Филиповиќ Извршител Дејан Костовски ул.Партизанска бр.1/лок4,17 Охрид 046-280314
40 Елена Стрзоска Извршител Дејан Костовски ул.Партизанска бр.1/лок4,17 Охрид 046-280314
41 Златко Пејовски Извршител Благоја Бакрачевски ул.Ленинова бр.17, згр.1/влез1 кат2 број 4 Скопје 02 3 201-701 
42 Јадранка Антовска Извршител Соња Антовска ул.Железничка бр.40А-3 Скопје 02/3207-143, моб.072-252-208
43 Ненад Миноски Извршител Јасер Асани ул.Браќа Гиноски бр.46 Гостивар 042/521-010
44 Славе Кромидоски Извршител Таневска Каролина ул. Кузман Јосифоски бр.67  Прилеп  тел.048 613 828  075 290 121
45 Снежана Маролова Извршител Марија Ваневска ул.Јосиф Ковачев бр.3/1 влез 2/кат 1- стан 1 Штип 032-606-661
46 Благојче Кипровски                     Извршител  Андреја Буневски ул.Њуделхиска бр.4/2-1, Скопје
47 Снежана Андреевска  Извршител  Јадранка Пајиќ Поп-Кочева адреса ул.Ѓуро Стругар бр.11а-3, Скопје-Центар
48 Светлана Јосифовска  Извршител  Зорица Симиќ  ул.„Петричка“ бр.6/1-2, Скопје
49 Николина Стојковска  Извршител Сашо Стојковски Бул.1-ви Мај  бр.202/7 ,Битола
50 Томислав Џумеркоски Извршител  Виктор Џумеркоски ул.Орде Кабецот бр.8 ,Прилеп

Преводот на содржините е целосно автоматизиран

Преводот на содржините е целосно автоматизиран

Партнерства и соработка

Јавни објави за достава

Logotype1111

2024/2395
Извршител: Премтим Ќерими
Име/назив на странката: ДПТУ АЛПИНА ЕУРО ДООЕЛ с.Романовце
Позната адреса: с.Романовце, Куманово , Р.С.Македонија
Бр.на предмет: И.бр.337/2023
Рок: 1 (еден) ден

2024/2394
Извршител: Мики Лазаров
Име/назив на странката: Друштво за трговија и услуги ТОТО ФОР РЕНТ ДООЕЛ Скопје
Позната адреса: ГРАД:СКОПЈЕ - БУТЕЛ, ул:ИВАН МАНОЛЕВ 41А
Бр.на предмет: 298/24
Рок: во рок од еден ден

2024/2393
Извршител: Мики Лазаров
Име/назив на странката: Друштво за внатрешен и мегународен транспорт ЛЕГАСИ ТРАНСПОРТ ДООЕЛ Скопје
Позната адреса: СКОПЈЕ-К. ВОДА, ХРИСТО ТАТАРчЕВ 43А/2-2
Бр.на предмет: 295/24
Рок: во рок од еден ден

2024/2392
Извршител: Мики Лазаров
Име/назив на странката: Друштво за угостителство, трговија и услуги МИКС ИКС ДООЕЛ Скопје
Позната адреса: ГРАД:СКОПЈЕ - БУТЕЛ, ул.АЛЕКСАНДАР ТУРУНЏОВ 43А
Бр.на предмет: 333/24
Рок: во рок од еден ден

2024/2391
Извршител: Димитар Ѓоршевски
Име/назив на странката: Друштво за производство и трговија ЕУРО КАНН увоз-извоз ДОО Демир Хисар
Позната адреса: Битолска ББ , Демир хисар
Бр.на предмет: 121/23
Рок: 29.05.2024 во рок од 1 ден

Продажба на имот

 

НЕДВИЖЕН ИМОТ


  4/2022
Тип недвижност: Деловен простор
Извршител: Гордана Џутеска
Датум продажба: 2024-06-18
 имотен лист 88117 за КО Охрид 3- Продажбата ќе се одржи на ден 18.06.2024 година во 10.00 часот во просториите на Извршителот .
Почетна цена: 30,161,015
Квадратура: 344
Град: Охрид


  675/2023
Тип недвижност: Земјиште
Извршител: Гордана Џутеска
Датум продажба: 2024-06-18
 имотен лист 2788 за КО ВЕЛГОШТИ- Продажбата ќе се одржи на ден 18.06.2024 година во 11.30 часот во просториите на Извршителот.
Почетна цена: 1,591,005
Квадратура: 398
Град: Охрид


  101/2022
Тип недвижност: Стан
Извршител: Гордан Станковиќ
Датум продажба: 2024-06-26
 имотен лист бр.2393 за КО Кисела Вода 1 -имотен лист бр.53035 за КО Кисела Вода 1- Продажбата ќе се одржи на ден 26.06.2024 година во 11:00 часот во просториите на извршителот.
Почетна цена: 4,278,060
Квадратура: 62
Град: Скопје


  323/2024
Тип недвижност: Деловен простор
Извршител: Весна Деловска
Датум продажба: 2024-06-18
 ИЛ бр.115916 КО Центар 1 -ИЛ бр.1228 КО Центар 1 -Продажбата ќе се одржи на ден 18.06.2024 година во 11:00 часот во просториите на Извршителот.
Почетна цена: 5,792,446
Квадратура: 57
Град: Скопје


  1245/2023
Тип недвижност: Земјиште
Извршител: Наташа Катова
Датум продажба: 2024-06-19
 имотен лист бр. 25522 при АКН ОКН Прилеп -Продажбата ќе се одржи на ден 19.06.2024 година во 11,00 часот во просториите на Извршителот.
Почетна цена: 1,127,356
Квадратура: 550
Град: Прилеп


ПОДВИЖЕН ИМОТ


 317/2024
Движнина: Друго
Извршител: Горан Манојлов
Датум на продажба: 2024-06-13
  .Машина за сечење иверици,модел CUT 6010,со димензии за сечење 4400мм х 4300мм,сериски број 66,гар.рок 26.02.2016 година-Машина за сечење иверици,модел CUT 6120,со димензии за сечење 3900мм х 3900мм,сериски број 404,гар.рок 13.04.2016 година и други подвижни предмети-Продажбата ќе се одржи на ден 13.06.2024 година во 11:00h часот во просториите на Извршителот.
Почетна цена: 1,001,196
Град: Кочани


 1978/2022
Движнина: Машини
Извршител: Жанета Пријевиќ
Датум на продажба: 2024-06-07
  Градежна машина – БАГЕР, марка CATERPILLAR тип 375 L, модел 1999, со број на шасија
9WL00269,- Продажбата ќе се одржи на ден 07.06.2024 во 12 часот во просториите на
извршителoт.
Почетна цена: 873,300
Град: Битола


 448/2024
Движнина: Друго
Извршител: Горан Манојлов
Датум на продажба: 2024-06-11
  26 рафтови со висина 2 метри,ширина 1 метар,длабочина 40 цм -иноксна маса 1.80х0.80 м- и други подвижни предмети-Продажбата ќе се одржи на ден 11.06.2024 година во 10:00 часот во просториите на Извршителот.
Почетна цена: 716,337
Град: Кочани


 506/2024
Движнина: Друго
Извршител: Горан Манојлов
Датум на продажба: 2024-06-07
  1 Столбна трафостаница ,Rade Koncar,60 KVA,1982 год- 5 батерии, Троспратен кафезен систем , Farmin ,20.000 nesilki,1986 год.-комплет Млин за сточна храна со мешач,Србија,капацитет 2t/h 2014/2017, и други подвижни предмети-Продажбата ќе се одржи на ден 07.06.2024 година во 11:00 часот во просториите на Извршителот.
Почетна цена: 1,391,664
Град: Кочани


 258/2024
Движнина: Друго
Извршител: Александар Чамовски
Датум на продажба: 2024-06-11
  Број на сообраќајна дозвола МК 0715260, Регистарски број: SR 8451 AC, D1-Марка: VOLKSWAGEN, D2-Тип: 2KN/BBBSTX01, D3-Комерцијална ознака: CADDY 2.0 SDI, E-Идентификационен број на возилото: WV1ZZZ2KZ7X019770, 5A-Година на производство: 2006, J-Категорија и вид на возилото: N1 – TOVARNO, 38-Облик и намена на каросерија: BB – FURGON, 21-Тип на мотор: RST, P5-Идентификационен број на мотор: 028 846; и други подвижни предмети-Продажбата ќе се одржи на ден 11.06.2024 година во 12,00 часот во просториите на Извршителот .
Почетна цена: 140,000
Град: Струмица

Обука за обучувачи (ТоТ)

1111

Одлуки

Logotype1111

Дисциплинска комисија

Најди извршител

mapa_mk

Огласи за продажба

nedvizen imot
New Image
LogoHeader2014
aukciska_kukja

Академик

image001

Член на Деловен совет

uacs_logo

зсрм

header
QRCode
lupa-6

Испит за извршители

ispit na izvrsiteli 2

bannerbg_main

usaid

Најчести прашања

prasalnik 2

26122011162156_g_komisija-za-zastita-na-prav

usaid

Анкета

Новиот дизајн е:

Резултати од гласањето

Loading ... Loading ...
May 2024
M T W T F S S
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031