Извршители чија должност престанала

Преземи детална листа со податоци

Список на извршители чија должност престанала
р.б Извршител чија должност престанала Извршител што ги презел и постапува по предметите
1 Анѓеловски Јовица Извршител Петровски Лазар ул.Тане Георгиевски бр.6/1-5 Куманово тел. 031 453- 308 ; 070 297- 323
2 Велкова Верица Извршител Петрески Зоран бул.Климент Охридски бр.21 a/2 Скопје тел.3 207 207
3 Деребан Марјан “Извршител Стрезоска Елена ул.Димитар Влахов бр.57 влез А, Стан 12 Охрид тел. 046/277-170”
4 Ѓоргиева Јулита “Извршител Костадинов Методија бул.Илинден бр.42/1-3 Скопје, тел.02/5112-033, факс 02/5112-383”
5 Камчева Снежана Извршител Бањански Благој ул.Фемо Кулаков бр.15-1/1 Неготино тел 043 370 111
6 Кулакова Станка Извршител  Митевска Силвана ул.Kирил и Методи 11/1кат/3 Штип 032-390-101
7 Мартиновска Биљана Извршители именувани за подрачјето на Основен граѓански суд Скопје и Основен кривичен суд Скопје
8 Митрески Јане Извршител Таневска Каролина ул. Кузман Јосифоски бр.67 Прилеп тел.048 613 828 075 290 121
9 Младеновиќ Весна “Извршител Поп Иванов Павел ул „Васил Ѓоргов” бр. 19/1-12, Скопје 02/ 5 202-610”
10 Николовска Милица “Извршители Пријевиќ Жанета Бул. 1- ви  Мај бр.120, Битола тел. 047 24 23 30, факс: 047 24 23 40”
11 Николовски Благоја “Извршител Муча Моника булевар “Свети Климент Охридски” бр. 66/2-4 Скопје, телефон: 02 3208-002”
12 Пулејков Александар “Извршител Заринска Дуровска Александра ул “ Костурски херои ” бр.66 /7, Скопје 02/ 3 127 -226”
13 Ребула Алберто ИзвршителКаламатиев Благоја ул. Дебарца бр.25а/1-2 Скопје телефон 02-2044-554
14 Стоиловски Зоран Извршител Маријана Кацарска Могилевска ул. Маршал Тито бр.97/7-1 Кочани тел. 033 280 180
15 Фитеска Снежана Извршител Максимовски Александар ул.Орце Николов бр.52/1-1 Скопје 3 130 331
16 Стеваноски Владо Извршител Катова Наташа ул. Андон Слабејко бр. 17/1 Прилеп тел.048 613 883
17 Брескиска Стојанка Извршител Митевска Силвана ул.Kирил и Методи 11/1кат/3 Штип 032-390-101
18 Станковски Гоце Извршител Диманчев Данчо ул. Маршал Тито бр.74 Гевгелија тел. 034 211 633
19 Донев Васил Извршител Манолева Милена ул.Маршал Тито бр.4/1-1 Струмица тел.034 550-557
20 Митровска Зорица “Извршители Именувани за подрачјето на Основен суд Куманово, Основен суд Кр”
21 Иван Митаноски Извршител Колоска Слободанка ул.Димитар Влахов бр. 1/3 Охрид тел.046 256 420
22 Весна Кавракова Извршител Николовска Билјана ул. Ленинова бр.20 А /1-1 Куманово тел. 031 550-722
23 Александар Тасевски “ИзвршителНешовска Ивана ул “Никола Вапцаров ” бр.7/1-15, Скопје 02/ 3 144 -664”
24 Стојка Николиќ Извршител Силвана Митевска ул. Кирил и Методи 11/1кат/3 032-390-101
25 Љубиша Димитров “Извршител Блажевски Васко ул.Свети Климент Охридски бр.66/1-1 Скопје, телефон 02/3214-280”
26 Благој Панов Извршител Гоцевски Орце ул.Булевар Македонија бр.45-5/14 Делчево тел. 033/ 411- 608; 033/270-266
27 Владе Милевски “Извршител Николина Стојковска ул. у Булевар 1- ви Мај 202 /6,7,9 Битола 047 609-002 и 075-481-037”
28 Милена Мажевска “Извршител Стојковска Николина ул. Булевар 1- ви Мај 202 /6,7,9 Битола тел. 047 609 002, 075-481-037”
29 Звонимир Мисајловски Извршител Санида Јашар ул. ЈНА бр. 5/2-12 Тетово 044 340 195
30 Џемаљи Арифи Извршител Саити Дашмир ул. ЈНА БР.3-6 Тетово тел. 044 333 521
31 Димитар Стаменков “Извршител Стрезоска Елена ул.Димитар Влахов бр.57 влез А, Стан 12 Охрид тел. 046/277-170”
32 Магдалена Симовска Давидовиќ “Извршител Богатинов Никола ул. Даме Груев бр.3/4-3 Скопје 02/6090-316, 074-223381”
33 Даница Страчкова Извршител Aнтевски Игор ул.8-ма Ударна бригада бр.20-А/1-2 Скопје  02/2050-206
34 Драган Алексиќ Извршител Петровски Лазар ул.Тане Георгиевски бр.6/1-5 Куманово тел. 031 453- 308 ; 070 297- 323
35 Менка Мицеска Извршител Трајаноски Златко ул.Кресненско востание бр.2, Прилеп
36 Санида Јашар Извршител Перовски Сашо ул.ЈНА бр.5/2-12, Тетово

Преводот на содржините е целосно автоматизиран

Преводот на содржините е целосно автоматизиран

Translation


Партнерства и соработка

Јавни објави за достава

Logotype1111

2022/1262
Извршител: Моника Муча
Име/назив на странката: Леон и Мирјана Атансов
Позната адреса: Ул.Кирил и Методиј бр.24,Кочани
Бр.на предмет: И.бр.105/2016
Рок: 28.06.2022 во рок од еден ден

2022/1261
Извршител: Крум Коцарев
Име/назив на странката: Горјан Симоновски
Позната адреса: ул.Константин Петковиќ бр.5
Бр.на предмет: 896/21
Рок: 1

2022/1260
Извршител: Весна Деловска
Име/назив на странката: Асмир Алиќ
Позната адреса: ул.Џон Кенеди бр.11/2-28 Скопје
Бр.на предмет: И.бр.07/2022
Рок: ВО РОК ОД 1 (еден) ДЕН

2022/1259
Извршител: Методија Костадинов
Име/назив на странката: Блерим Демири ,претходно Асир Сулимани
Позната адреса: ул.Киро Фетак бр.21 А Куманово ул.Јован Поповиќ бб Куманово
Бр.на предмет: И.бр.277/15
Рок: во рок од 1 (еден) ден

2022/1258
Извршител: Благоја Каламатиев
Име/назив на странката: Кираца Трајковска
Позната адреса: Ул.Адолф Циборовски бр.20-16
Бр.на предмет: 2869/18
Рок: 1 ден

Продажба на имот

 

НЕДВИЖЕН ИМОТ


  336/2022
Тип недвижност: Друго
Извршител: Ивана Нешовска
Датум продажба: 2022-07-14
 -Згради во останато стопанство. Продажбата ќе се одржи на ден 14.07.2022 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.
Почетна цена: 10,539,212
Квадратура: 166
Град: Скопје


  1043/2019
Тип недвижност: Земјиште
Извршител: Саветка Георгиева
Датум продажба: 2022-07-14
 Продажбата ќе се одржи на ден 14.07.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.
Почетна цена: 1,439,557
Квадратура: 7678
Град: Струмица


  361/2021
Тип недвижност: Стан
Извршител: Благојче Кипровски
Датум продажба: 2022-07-14
 Продажбата ќе се одржи на ден 14.07.2022 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.
Почетна цена: 1,953,695
Квадратура: 82
Град: Скопје


  394/2021
Тип недвижност: Стан
Извршител: Благојче Кипровски
Датум продажба: 2022-07-14
 Продажбата ќе се одржи на ден 14.07.2022 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.
Почетна цена: 1,637,447
Квадратура: 77
Град: Скопје


  574/21
Тип недвижност: Земјиште
Извршител: Методија Костадинов
Датум продажба: 2022-07-14
 - Почетна цена: 60.811,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 14.07.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Почетна цена: 0
Квадратура: 1875
Град: Скопје


ПОДВИЖЕН ИМОТ


 986/2021
Движнина: Друго
Извршител: Саветка Георгиева
Датум на продажба: 2022-07-07
  - Комора за замрзнување-ладење. Продажбата ќе се одржи на ден 07.07.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.
Почетна цена: 273,750
Град: Струмица


 7/2020
Движнина: Друго
Извршител: Саветка Георгиева
Датум на продажба: 2022-07-07
  -Трактор.
Продажбата ќе се одржи на ден 07.07.2022 година во 13:00 часот во канцеларијата на извршителот.
Почетна цена: 48,825
Град: Струмица


 631/2020
Движнина: Друго
Извршител: Саветка Георгиева
Датум на продажба: 2022-07-06
  - ТМВ. Продажбата ќе се одржи на ден 06.07.2022 година во 13:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Почетна цена: 230,000
Град: Струмица


 1655/2021
Движнина: Автомобил
Извршител: Павел Томашевски
Датум на продажба: 2022-07-08
  Продажбата по пат на спогодба ќе се одржи на ден 08.07.2022 година во 13 часот во просториите на Извршител Павел Томашевски од Скопје ул.11 Октомври бр.23 А-2/4 Скопје .
Почетна цена: 197,000
Град: Скопје


 339/2022
Движнина: Друго
Извршител: Љупчо Јованов
Датум на продажба: 2022-06-30
  - Машина утоварувач, виљушкар и машина ровокопач.
Почетна цена: 35.772,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 30.06.2022 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.
Почетна цена: 0
Град: Кавадарци

Обука за обучувачи (ТоТ)

1111

Одлуки

Logotype1111

Дисциплинска комисија

Најди извршител

mapa_mk

Огласи за продажба

nedvizen imot
New Image
LogoHeader2014
aukciska_kukja

Академик

image001

Член на Деловен совет

uacs_logo

зсрм

header
QRCode
lupa-6

Испит за извршители

ispit na izvrsiteli 2

bannerbg_main

usaid

Најчести прашања

prasalnik 2

26122011162156_g_komisija-za-zastita-na-prav

usaid

Анкета

Новиот дизајн е:

Резултати од гласањето

Loading ... Loading ...
јуни 2022
П В С Ч П С Н
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930