Извршители чија должност престанала

Преземи детална листа со податоци

Список на извршители чија должност престанала
р.б Извршител чија должност престанала Извршител што ги презел и постапува по предметите
1 Анѓеловски Јовица Извршител Петровски Лазар ул.Тане Георгиевски бр.6/1-5 Куманово тел. 031 453- 308 ; 070 297- 323
2 Велкова Верица Извршител Петрески Зоран бул.Климент Охридски бр.21 a/2 Скопје тел.3 207 207
3 Деребан Марјан “Извршител Стрезоска Елена ул.Димитар Влахов бр.57 влез А, Стан 12 Охрид тел. 046/277-170”
4 Ѓоргиева Јулита “Извршител Костадинов Методија бул.Илинден бр.42/1-3 Скопје, тел.02/5112-033, факс 02/5112-383”
5 Камчева Снежана Извршител Бањански Благој ул.Фемо Кулаков бр.15-1/1 Неготино тел 043 370 111
6 Кулакова Станка Извршител  Митевска Силвана ул.Kирил и Методи 11/1кат/3 Штип 032-390-101
7 Мартиновска Биљана Извршители именувани за подрачјето на Основен граѓански суд Скопје и Основен кривичен суд Скопје
8 Митрески Јане Извршител Таневска Каролина ул. Кузман Јосифоски бр.67 Прилеп тел.048 613 828 075 290 121
9 Младеновиќ Весна “Извршител Поп Иванов Павел ул „Васил Ѓоргов” бр. 19/1-12, Скопје 02/ 5 202-610”
10 Николовска Милица “Извршители Пријевиќ Жанета Бул. 1- ви  Мај бр.120, Битола тел. 047 24 23 30, факс: 047 24 23 40”
11 Николовски Благоја “Извршител Муча Моника булевар “Свети Климент Охридски” бр. 66/2-4 Скопје, телефон: 02 3208-002”
12 Пулејков Александар “Извршител Заринска Дуровска Александра ул “ Костурски херои ” бр.66 /7, Скопје 02/ 3 127 -226”
13 Ребула Алберто ИзвршителКаламатиев Благоја ул. Дебарца бр.25а/1-2 Скопје телефон 02-2044-554
14 Стоиловски Зоран Извршител Маријана Кацарска Могилевска ул. Маршал Тито бр.97/7-1 Кочани тел. 033 280 180
15 Фитеска Снежана Извршител Максимовски Александар ул.Орце Николов бр.52/1-1 Скопје 3 130 331
16 Стеваноски Владо Извршител Катова Наташа ул. Андон Слабејко бр. 17/1 Прилеп тел.048 613 883
17 Брескиска Стојанка Извршител Митевска Силвана ул.Kирил и Методи 11/1кат/3 Штип 032-390-101
18 Станковски Гоце Извршител Диманчев Данчо ул. Маршал Тито бр.74 Гевгелија тел. 034 211 633
19 Донев Васил Извршител Манолева Милена ул.Маршал Тито бр.4/1-1 Струмица тел.034 550-557
20 Митровска Зорица “Извршители Именувани за подрачјето на Основен суд Куманово, Основен суд Кр”
21 Иван Митаноски Извршител Колоска Слободанка ул.Димитар Влахов бр. 1/3 Охрид тел.046 256 420
22 Весна Кавракова Извршител Николовска Билјана ул. Ленинова бр.20 А /1-1 Куманово тел. 031 550-722
23 Александар Тасевски “ИзвршителНешовска Ивана ул “Никола Вапцаров ” бр.7/1-15, Скопје 02/ 3 144 -664”
24 Стојка Николиќ Извршител Силвана Митевска ул. Кирил и Методи 11/1кат/3 032-390-101
25 Љубиша Димитров “Извршител Блажевски Васко ул.Свети Климент Охридски бр.66/1-1 Скопје, телефон 02/3214-280”
26 Благој Панов Извршител Гоцевски Орце ул.Булевар Македонија бр.45-5/14 Делчево тел. 033/ 411- 608; 033/270-266
27 Владе Милевски “Извршител Николина Стојковска ул. у Булевар 1- ви Мај 202 /6,7,9 Битола 047 609-002 и 075-481-037”
28 Милена Мажевска “Извршител Стојковска Николина ул. Булевар 1- ви Мај 202 /6,7,9 Битола тел. 047 609 002, 075-481-037”
29 Звонимир Мисајловски Извршител Санида Јашар ул. ЈНА бр. 5/2-12 Тетово 044 340 195
30 Џемаљи Арифи Извршител Саити Дашмир ул. ЈНА БР.3-6 Тетово тел. 044 333 521
31 Димитар Стаменков “Извршител Стрезоска Елена ул.Димитар Влахов бр.57 влез А, Стан 12 Охрид тел. 046/277-170”
32 Магдалена Симовска Давидовиќ “Извршител Богатинов Никола ул. Даме Груев бр.3/4-3 Скопје 02/6090-316, 074-223381”
33 Даница Страчкова Извршител Aнтевски Игор ул.8-ма Ударна бригада бр.20-А/1-2 Скопје  02/2050-206
34 Драган Алексиќ Извршител Петровски Лазар ул.Тане Георгиевски бр.6/1-5 Куманово тел. 031 453- 308 ; 070 297- 323
35 Менка Мицеска Извршител Трајаноски Златко ул.Кресненско востание бр.2, Прилеп
36 Санида Јашар Извршител Перовски Сашо ул.ЈНА бр.5/2-12, Тетово

Преводот на содржините е целосно автоматизиран

Преводот на содржините е целосно автоматизиран

Translation


Партнерства и соработка

Јавни објави за достава

Logotype1111

2022/1459
Извршител: Весна Јакимовска
Име/назив на странката: Шмеки Зис ДООЕЛ Гостивар
Позната адреса: ул.Ленинградска бр.20 Гостивар
Бр.на предмет: 439/20 ,1166/20 и 897/21
Рок: 28.11.2022/ во рок од 1 ден

2022/1458
Извршител: Александра Заринска Дуровска
Име/назив на странката: Сељам Селами
Позната адреса: ул.101 бб, с.Вејце, Тетово
Бр.на предмет: И.бр.79/21
Рок: ВО РОК ОД 1 (еден) ДЕН, сметано од денот на објавување на ова јавно повикување во Службен весник на Република Македонија

2022/1457
Извршител: Катерина Кокина
Име/назив на странката: Марина Ристеска
Позната адреса: ул.Петар Ацев бр.19/1
Бр.на предмет: и.бр.896/22
Рок: 1 (еден) ден

2022/1456
Извршител: Зоран Петрески
Име/назив на странката: Милча Арсовски
Позната адреса: ул.Радишанска бр.49, Скопје
Бр.на предмет: И.бр.14/2021
Рок: од 1 (еден) ден од последната објава

2022/1455
Извршител: Данчо Диманчев
Име/назив на странката: Алексовски Златко од Гевгелија
Позната адреса: Бул. Гевгелиуја лам.бр.1/9
Бр.на предмет: И.бр.814/22
Рок: 1 ден сметано од денот на објавување на јавната објава

Продажба на имот

 

НЕДВИЖЕН ИМОТ


  79/2021
Тип недвижност: Стан
Извршител: Александра Заринска Дуровска
Датум продажба: 2022-12-23
 - стан од 55м2 и 41м2. Почетна цен 28.880,00/ 21.043,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 23.12.2022 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.
Почетна цена: 0
Квадратура: 55
Град: Скопје


  7155/2022
Тип недвижност: Друго
Извршител: Весна Деловска
Датум продажба: 2022-12-15
 Почетна цен 640.292,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 15.12.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.
Почетна цена: 0
Квадратура: 500
Град: Скопје


  715/21
Тип недвижност: Друго
Извршител: Ангел Костадиновски
Датум продажба: 2022-12-15
 Продажбата ќе се одржи на ден 15.12.2022 година во 13 часот во канцеларијата на извршителот.
Почетна цена: 16,498,396
Квадратура: 558
Град: Кавадарци


  4/2022
Тип недвижност: Друго
Извршител: Весна Деловска
Датум продажба: 2022-12-14
 - стан, ДП и друго. Почетна цен 307.080,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 14.12.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.
Почетна цена: 0
Квадратура: 142
Град: Скопје


  349/2022
Тип недвижност: Земјиште
Извршител: Николина Иванова
Датум продажба: 2022-12-02
 Продажбата ќе се одржи на ден 02.12.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.
Почетна цена: 2,763,000
Квадратура: 921
Град: Битола


ПОДВИЖЕН ИМОТ


 806/2022
Движнина: Друго
Извршител: Александра Заринска Дуровска
Датум на продажба: 2022-12-13
  -Моторен ваљак за набивање асфалт. Почетна цена 9.200,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 13.12.2022 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.
Почетна цена: 0
Град: Скопје


 822/2021
Движнина: Друго
Извршител: Ванчо Марковски
Датум на продажба: 2022-12-05
  - линија за производство на ПВЦ Црева. Продажбата ќе се одржи на ден 05.12.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Почетна цена: 441,315
Град: Тетово


 203/2022
Движнина: Друго
Извршител: Фросина Петровиќ Стојмановска
Датум на продажба: 2022-12-19
  - ресторански маси, фрижидери, витрини, судопер, тенда и друго. Продажбата ќе се одржи на ден 19.12.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Почетна цена: 259,325
Град: Куманово


 1165/2022
Движнина: Друго
Извршител: Весна Деловска
Датум на продажба: 2022-12-07
  -КРАН КУЛА КОМАНСА. Почетна цена 19.935,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 07.12.2022 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Почетна цена: 0
Град: Скопје


 702/2022
Движнина: Друго
Извршител: Васко Еленов
Датум на продажба: 2022-12-06
  - Опрема за производство на пелети, ротациона сушара, линија за пелетирање и дополнителна опрема. Продажбата ќе се одржи на ден 06.12.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.
Почетна цена: 3,350,000
Град: Кавадарци

Обука за обучувачи (ТоТ)

1111

Одлуки

Logotype1111

Дисциплинска комисија

Најди извршител

mapa_mk

Огласи за продажба

nedvizen imot
New Image
LogoHeader2014
aukciska_kukja

Академик

image001

Член на Деловен совет

uacs_logo

зсрм

header
QRCode
lupa-6

Испит за извршители

ispit na izvrsiteli 2

bannerbg_main

usaid

Најчести прашања

prasalnik 2

26122011162156_g_komisija-za-zastita-na-prav

usaid

Анкета

Новиот дизајн е:

Резултати од гласањето

Loading ... Loading ...
ноември 2022
П В С Ч П С Н
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930