Управен одбор

Членови на Управен одбор се:

  1. Весна Деловска, Претседател на Управен одбор, извршител од Скопје;
  2. Билјана Николовска, Потпретседател  на Управен одбор, извршител од Куманово
  3. Каролина Таневска, извршител од Прилеп;
  4. Методија Костадинов извршител од Скопје;
  5. Влатко Лалков, извршител од Кавадарци;
  6. Александар Чамовски, извршител од Струмица; и
  7. Сашо Перовски, извршител од Тетово.

(1) Управниот одбор:

а) утврдува нацрт на статутот и другите акти на Комората;

б) подготвува и доставува до министерот за правда предлози и мислења што се однесуваат на основната поставеност на извршителите, како и по сите други прашања што се однесуваат н професијата извршител;

в) го подготвува предлогот на тарифата која му ја предлага на Собранието на Комората за утврдување;

г) презема и спроведува иницијативи за разгледување на прашања од интерес на извршителите, како што се прашањата за социјалната заштита на извршителите, основањето на солидарен фонд за економска помош на извршителите, како и фонд за помош на лица кои трајно се оспособуваат за самостојно вршење на дејноста и прашања за организирање на трајно осигурување на извршителите;

д) врши надзор над работењето на извршителите и дава иницијатива за вршење на вонредна инспекција за поведување дисциплинска постапка;

ѓ) ја изготвува и предлага Програмата за континуирана едукација на извршителите и врши надзор над стручното оспособување на извршителите и издава уверенија за спроведено стручно оспособување, врз основа на потврда издадена од извршителот кај кого се врши оспособувањето;

е) се грижи за статусот на извршителите и за односите кон други органи и воопшто кон трети лица;

ж) го организира континуираното стручно оспособување на извршителите со организирање семинари и предавања согласно со програмата утврдена од страна на министерот за правда. Учеството на семинарите и предавањата е задолжителна за извршителите, замениците на извршителите и помошниците на извршителите, а нивното неоправдано отсуство претставува дисциплинска повреда;

з) води именик на извршителите, замениците на извршителите и помошниците на извршителите;

ѕ) ги подготвува седниците на Собранието на Комората;

и) ги извршува одлуките на Собранието на Комората;

ј) составува предлог на годишната пресметка и предлог за пресметка за наредната година;

к) се грижи за наплата на членарината и

л) одлучува за други прашања кои со закон или со Статутот на Комората се ставени во негова надлежност, како и за сите прашања кои не се ставени во надлежност на некој друг орган на Комората.

(2) Бројот на членовите на Управниот одбор го одредува Собранието во согласност со Статутот. Бројот на членовите на Управниот одбор, вклучувајќи го и претседателот на Комората, мора да биде непарен.

(3) Управниот одбор на Комората го свикува претседателот на Комората или на барање на една третина од вкупниот број членови на Управниот одбор. За полноважност на одлуките на Управниот одбор е потребно на седницата да присуствуваат повеќе од половина од членовите на Управниот одбор. Одлуките се донесуваат по правило со мнозинство гласови на присутните членови на Управниот одбор. Со Статутот на Комората посебно ќе се утврдат за кои случаи за полноважност на одлуката е потребно мнозинство од вкупниот број членови на Управниот одбор.

Преводот на содржините е целосно автоматизиран

Преводот на содржините е целосно автоматизиран

Партнерства и соработка

Јавни објави за достава

Logotype1111

2024/2432
Извршител: Станислав Тасески
Име/назив на странката: АСПАСИЈА БАШЕСКА
Позната адреса: ул: 23 Октомври бр.38-2/22 Скопје
Бр.на предмет: 180/2024
Рок: 3 дена

2024/2431
Извршител: Зоран Петрески
Име/назив на странката: Далибор Илиевски
Позната адреса: ул.159 бр.8 с.Карпош Куманово
Бр.на предмет: И.бр.477/21
Рок: еден ден од објавувањето

2024/2430
Извршител: Благоја Бакрачевски
Име/назив на странката: Шенѓул Кадир
Позната адреса: Ул.Јајце бр.2 (согласно добиен податок од МВР на ден 08.04.2024 година Ул.Фадил Бектеши бр.2 Општина Чаир),
Бр.на предмет: И.бр.987/2023
Рок: 1 (еден) ден

2024/2429
Извршител: Влатко Лалков
Име/назив на странката: ДПТУ МСГ БАЛКАН ДООЕЛ Гевгелија од Гевгелија
Позната адреса: ул.Борис Кидрич бр.3, Гевгелија
Бр.на предмет: И.бр.538/2023
Рок: 1 ден

2024/2427
Извршител: Премтим Ќерими
Име/назив на странката: Стоје Илиевски
Позната адреса: ул. 159 бр.8, Куманово , Р.С.Македонија
Бр.на предмет: И.бр.342/2023
Рок: 1 (еден) ден

Продажба на имот

 

НЕДВИЖЕН ИМОТ


  1078/2019
Тип недвижност: Стан
Извршител: Зоран Димов
Датум продажба: 2024-07-05
 имотен лист бр.14708 КО Бутел при АКН РСМ Скопје-Продажбата ќе се одржи на ден 05.07.2024 година во 10:00 часот во просториите на извршителот .
Почетна цена: 22,776,463
Квадратура: 98
Град: Скопје


  477/2021
Тип недвижност: Куќа
Извршител: Зоран Петрески
Датум продажба: 2024-07-04
 Имотен лист број 614, за КО Страцин -Имотен лист број 614, за КО Страцин -Продажбата ќе се одржи на ден 04.07.2024 година во 10 часот во просториите на извршителот.
Почетна цена: 1,387,000
Квадратура: 23
Град: Кратово


  567/2022
Тип недвижност: Деловен простор
Извршител: Александар Чамовски
Датум продажба: 2024-07-02
 имотен лист бр.13900 КО Струмица- Продажбата ќе се одржи на ден 02.07.2024 година, во 14,00 часот во просториите на Извршител Саветка Георгиева од Струмица, ул.Ленинова ГТЦ бр.14/1-13.
Почетна цена: 743,537
Квадратура: 15
Град: Струмица


  64/2024
Тип недвижност: Стан
Извршител: Александар Чамовски
Датум продажба: 2024-07-09
 имотен лист бр.908 КО ИЛОВИЦА, при АКН-Струмица-Продажбата ќе се одржи на ден 09.07.2024 година во 12.00 часот во просториите на Извршител Саветка Георгиева од Струмица
Почетна цена: 1,946,563
Квадратура: 81
Град: Струмица


  52/2024
Тип недвижност: Стан
Извршител: Жанета Пријевиќ
Датум продажба: 2024-07-02
 Имотен лист бр.4800 за КО Ресен-Имотен лист бр.6440 за КО Ресен Имотен лист бр.6441 за КО Ресен-Продажбата ќе се одржи на ден 02.07.2024 година во 11 часот во просториите на извршителoт
Почетна цена: 2,714,950
Квадратура: 100
Град: Ресен


ПОДВИЖЕН ИМОТ


 25/2024
Движнина: Друго
Извршител: Данчо Диманчев
Датум на продажба: 2024-07-05
  Пакет бр.1 - ОПРЕМА ЗА НЕСИЛКИ ВО ГОРНА ФАРМА-ВАЛАНДОВООПРЕМА ЗА ОДГЛЕДУВАЊЕ НА КОКОШКИ-НЕСИЛКИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЈАЈЦА СМЕСТЕНИ ВО 4 ОБЈЕКТИ СО ВКУПЕН КАПАЦИТЕТ ОД 36.480,количина 36480 несилки комплет производител Salmet-Germanija;тип 24 реда x 76 кафези=1824 кафези x 5 кокошки=9120 кокошки x 4 објекти=36.480 несилки,година на набавка 1983;со сета пратечка опрeма -Пакет бр.2 ОПРЕМА ЗА ЈАРКИ ВО ЈОСИФОВО
ОПРЕМА ЗА ОДГЛЕДУВАЊЕ НА КОКОШКИ-ЈАРКИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО СМЕСТЕНИ ВО 3-ри ОБЈЕКТИ СО ВКУПЕН КАПАЦИТЕТ ОД 46.000 јарки,количина 46.000 јарки комплет, производител Salmet-Germanija;тип 1 хала-134 кафези x 24 реда=3216 кафези= вкупно 20.000 јарки,2 хали-98 кафези x 12 реда=1176 кафези x 2 хали-вкупно 20.000 јарки, година на набавка 1983,со сета пратечка опрeмасо продажна вредност од 276.000,00 денариПродажбата ќе се одржи на ден 05. 07 2024 година во 11,30 часот во просториите на Извршителoт.

Почетна цена: 452,750
Град: Гевгелија


 448/2024
Движнина: Друго
Извршител: Горан Манојлов
Датум на продажба: 2024-06-24
  26 рафтови со висина 2 метри,ширина 1 метар,длабочина 40 цм -3 аголни рафта со исти димензии -8 гондоли (рафтови) со висина 1.80,ширина 1.30,длабочина 40 цм и други подвижни предмети -Продажбата ќе се одржи на ден 24.06.2024 година во 10:00 часот во просториите на Извршителот.

Почетна цена: 358,168
Град: Кочани


 641/2022
Движнина: Друго
Извршител: Славе Дончев
Датум на продажба: 2024-06-26
  Котлара,компресорска станица со дизел агрегат , пумпна станица и други подвижни предмети.-Продажбата ќе се одржи на ден 26.06.2024 година во 12:00 часот во просториите на Извршителот.
Почетна цена: 6,936,642
Град: Кочани


 2110/2023
Движнина: Друго
Извршител: Игор Антевски
Датум на продажба: 2024-06-18
  Самоуслужна перална за возила лоцирана во Прилеп, на КП 14406 на ул.Кеј 1-ви Мај, производител: TECON, JWTEC 5-22 G- RO, година на производство 2020 година, количина1--Продажбата ќе се одржи на ден 18.06.2024 година во 12:00 часот во просториите на Извршител на Извршителот.
Почетна цена: 2,528,000
Град: Скопје


 538/2023
Движнина: Автомобил
Извршител: Влатко Лалков
Датум на продажба: 2024-06-18
  .-ПМВ ФОРД Мондео со регистарски ознаки GE-1256-AB, со број на шасија WF05XXGBB5YY40879 -.- Женски велосипед RED ROSE - и други подвижни предмети-Продажбата ќе се одржи на ден 18.06.2024 година во 10,00 часот во просториите на Извршителот.
Почетна цена: 47,663
Град: Кавадарци

Обука за обучувачи (ТоТ)

1111

Одлуки

Logotype1111

Дисциплинска комисија

Најди извршител

mapa_mk

Огласи за продажба

nedvizen imot
New Image
LogoHeader2014
aukciska_kukja

Академик

image001

Член на Деловен совет

uacs_logo

зсрм

header
QRCode
lupa-6

Испит за извршители

ispit na izvrsiteli 2

bannerbg_main

usaid

Најчести прашања

prasalnik 2

26122011162156_g_komisija-za-zastita-na-prav

usaid

Анкета

Новиот дизајн е:

Резултати од гласањето

Loading ... Loading ...
June 2024
M T W T F S S
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930