Собрание

Собранието на Комората го сочинуваат сите извршители и заменици на извршители на територијата на Република Македонија.

Собранието на Комората ги штити угледот и честа на вршењето на должноста и се грижи извршителите да ги вршат своите овластувања совесно и во согласност со закон.

Собранието на Комората:
а) донесува Статут и други акти на Комората;
б) избира членови на Управниот одбор, претседател на Комората и членови на другите органи на Комората, ако со овој закон или со Статутот на Комората поинаку не е определено;
в) ја донесува тарифата за награда на извршителите по претходна согласност на министерот за правда и ја утврдува и предлогот на програмата за континуирана едукација на извршителите кои му ги предлага на министерот за правда на усвојување;
г) разгледува предлози, барања и препораки за успешно работење на извршителите;
д) ги усвојува годишната сметка за изминатата година и предлогот на пресметката за наредната година, го разгледува и усвојува извештајот за севкупните активности, подготвен од претседателот на Комората;
ѓ) одлучува за висината на членарината и начинот на нејзиното плаќање;
е) одлучува за употребата на паричните казни согласно со одредбите на овој закон и
ж) одлучува за сите други прашања предвидени со овој закон и Статутот на Комората.

(2) Собранието на Комората се состанува редовно еднаш годишно и тоа во првата недела на месец февруари. На седницата е потребно присуство од најмалку половина од вкупниот број извршители, а одлучува со мнозинство од присутните.

(3) На редовната годишна седница Собранието на Комората одлучува за годишната сметка и за предлогот на пресметката за наредната година и го разгледува и усвојува извештајот за севкупните активности на извршителите.

(4) Вонредна седница на Собранието на Комората може да свика претседателот на Комората, а врз основа на одлука на Управниот одбор или по писмено барање од најмалку 30 члена на Комората. Ако претседателот не ја свика седницата во рок од еден месец од денот на донесувањето на одлуката на Управниот одбор, односно поднесувањето на барањето од членовите на Комората, седницата ќе ја свика членот на Управниот одбор одреден од овој орган, односно членовите на Комората кои го поднеле барањето.

(5) Членовите на Управниот одбор, претседателот на Комората и на другите органи се избираат за време од две години.

 

Собранието е највисок орган на Комората.

Собранието на Комората го сочинуваат сите извршители и заменици на извршители на територијата на Република Македонија.

Собранието на Комората се одржува редовно еднаш годишно и тоа во првата недела од месец февруари. Собранието може по потреба да одржи и вонредна седница.

Собранието на Комората :

 •  донесува Статут на Комората;
 •  донесува Кодекс на професионалната етика на извршителите;
 •  донесува Правилник за дисциплинска одговорност и водење на дисциплинска постапка;
 •  донесува Одлуки, заклучоци и препораки;
 •  избира Претседател на Комората;
 •  избира членови на Управниот одбор;
 •  избира членови на Дисциплинската комисија;
 •  избира Надзорен одбор;
 •  избира и други комисии и работни тела на Комората (постојани или времени);
 •  утврдува начин на комуникација со државните органи, банките, јавните претпријатија и други субјекти при прибирање на податоци за должникот;
 •  дава мислење до Министерот за Правда за предлог за тарифата;
 •  утврдува предлог за континуирана едукација на извршителите која му ја предлага на Министерот за правда на усвојување;
 •  разгледува предлози, барања и препораки за успешно работење на Комората и извршителите;
 •  утврдува форма и начин на впишување во уписниците кои ги водат извршителите;
 •  ги усвојува годишната сметка за изминатата година и предлогот на пресметката за наредната година, го разгледува и усвојува извештајот за севкупните активности, подготвен од претседателот на Комората;
 •  утврдува форма на печатот и штембилот на извршителот и начинот на нивна употреба;
 •  утврдува форма на таблата за означување на службената просторија на извршителот, формата, бројот и оддалеченоста на патоказите кои упатуваат кон службената просторија на извршителот;
 •  одлучува за висината на членарината и начинот на нејзиното плаќање;
 •  одлучува за употребата на средствата добиени од наплата на паричните казни;
 •  доделува Плакета за успешно извршување на извршителската дејност и Плакета за особени заслуги, по предлог на Управниот одбор и
 •  одлучува за сите други прашања предвидени со закон и Статутот на Комората.

Преводот на содржините е целосно автоматизиран

Преводот на содржините е целосно автоматизиран

Партнерства и соработка

Јавни објави за достава

Logotype1111

2024/2432
Извршител: Станислав Тасески
Име/назив на странката: АСПАСИЈА БАШЕСКА
Позната адреса: ул: 23 Октомври бр.38-2/22 Скопје
Бр.на предмет: 180/2024
Рок: 3 дена

2024/2431
Извршител: Зоран Петрески
Име/назив на странката: Далибор Илиевски
Позната адреса: ул.159 бр.8 с.Карпош Куманово
Бр.на предмет: И.бр.477/21
Рок: еден ден од објавувањето

2024/2430
Извршител: Благоја Бакрачевски
Име/назив на странката: Шенѓул Кадир
Позната адреса: Ул.Јајце бр.2 (согласно добиен податок од МВР на ден 08.04.2024 година Ул.Фадил Бектеши бр.2 Општина Чаир),
Бр.на предмет: И.бр.987/2023
Рок: 1 (еден) ден

2024/2429
Извршител: Влатко Лалков
Име/назив на странката: ДПТУ МСГ БАЛКАН ДООЕЛ Гевгелија од Гевгелија
Позната адреса: ул.Борис Кидрич бр.3, Гевгелија
Бр.на предмет: И.бр.538/2023
Рок: 1 ден

2024/2427
Извршител: Премтим Ќерими
Име/назив на странката: Стоје Илиевски
Позната адреса: ул. 159 бр.8, Куманово , Р.С.Македонија
Бр.на предмет: И.бр.342/2023
Рок: 1 (еден) ден

Продажба на имот

 

НЕДВИЖЕН ИМОТ


  1078/2019
Тип недвижност: Стан
Извршител: Зоран Димов
Датум продажба: 2024-07-05
 имотен лист бр.14708 КО Бутел при АКН РСМ Скопје-Продажбата ќе се одржи на ден 05.07.2024 година во 10:00 часот во просториите на извршителот .
Почетна цена: 22,776,463
Квадратура: 98
Град: Скопје


  477/2021
Тип недвижност: Куќа
Извршител: Зоран Петрески
Датум продажба: 2024-07-04
 Имотен лист број 614, за КО Страцин -Имотен лист број 614, за КО Страцин -Продажбата ќе се одржи на ден 04.07.2024 година во 10 часот во просториите на извршителот.
Почетна цена: 1,387,000
Квадратура: 23
Град: Кратово


  567/2022
Тип недвижност: Деловен простор
Извршител: Александар Чамовски
Датум продажба: 2024-07-02
 имотен лист бр.13900 КО Струмица- Продажбата ќе се одржи на ден 02.07.2024 година, во 14,00 часот во просториите на Извршител Саветка Георгиева од Струмица, ул.Ленинова ГТЦ бр.14/1-13.
Почетна цена: 743,537
Квадратура: 15
Град: Струмица


  64/2024
Тип недвижност: Стан
Извршител: Александар Чамовски
Датум продажба: 2024-07-09
 имотен лист бр.908 КО ИЛОВИЦА, при АКН-Струмица-Продажбата ќе се одржи на ден 09.07.2024 година во 12.00 часот во просториите на Извршител Саветка Георгиева од Струмица
Почетна цена: 1,946,563
Квадратура: 81
Град: Струмица


  52/2024
Тип недвижност: Стан
Извршител: Жанета Пријевиќ
Датум продажба: 2024-07-02
 Имотен лист бр.4800 за КО Ресен-Имотен лист бр.6440 за КО Ресен Имотен лист бр.6441 за КО Ресен-Продажбата ќе се одржи на ден 02.07.2024 година во 11 часот во просториите на извршителoт
Почетна цена: 2,714,950
Квадратура: 100
Град: Ресен


ПОДВИЖЕН ИМОТ


 25/2024
Движнина: Друго
Извршител: Данчо Диманчев
Датум на продажба: 2024-07-05
  Пакет бр.1 - ОПРЕМА ЗА НЕСИЛКИ ВО ГОРНА ФАРМА-ВАЛАНДОВООПРЕМА ЗА ОДГЛЕДУВАЊЕ НА КОКОШКИ-НЕСИЛКИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЈАЈЦА СМЕСТЕНИ ВО 4 ОБЈЕКТИ СО ВКУПЕН КАПАЦИТЕТ ОД 36.480,количина 36480 несилки комплет производител Salmet-Germanija;тип 24 реда x 76 кафези=1824 кафези x 5 кокошки=9120 кокошки x 4 објекти=36.480 несилки,година на набавка 1983;со сета пратечка опрeма -Пакет бр.2 ОПРЕМА ЗА ЈАРКИ ВО ЈОСИФОВО
ОПРЕМА ЗА ОДГЛЕДУВАЊЕ НА КОКОШКИ-ЈАРКИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО СМЕСТЕНИ ВО 3-ри ОБЈЕКТИ СО ВКУПЕН КАПАЦИТЕТ ОД 46.000 јарки,количина 46.000 јарки комплет, производител Salmet-Germanija;тип 1 хала-134 кафези x 24 реда=3216 кафези= вкупно 20.000 јарки,2 хали-98 кафези x 12 реда=1176 кафези x 2 хали-вкупно 20.000 јарки, година на набавка 1983,со сета пратечка опрeмасо продажна вредност од 276.000,00 денариПродажбата ќе се одржи на ден 05. 07 2024 година во 11,30 часот во просториите на Извршителoт.

Почетна цена: 452,750
Град: Гевгелија


 448/2024
Движнина: Друго
Извршител: Горан Манојлов
Датум на продажба: 2024-06-24
  26 рафтови со висина 2 метри,ширина 1 метар,длабочина 40 цм -3 аголни рафта со исти димензии -8 гондоли (рафтови) со висина 1.80,ширина 1.30,длабочина 40 цм и други подвижни предмети -Продажбата ќе се одржи на ден 24.06.2024 година во 10:00 часот во просториите на Извршителот.

Почетна цена: 358,168
Град: Кочани


 641/2022
Движнина: Друго
Извршител: Славе Дончев
Датум на продажба: 2024-06-26
  Котлара,компресорска станица со дизел агрегат , пумпна станица и други подвижни предмети.-Продажбата ќе се одржи на ден 26.06.2024 година во 12:00 часот во просториите на Извршителот.
Почетна цена: 6,936,642
Град: Кочани


 2110/2023
Движнина: Друго
Извршител: Игор Антевски
Датум на продажба: 2024-06-18
  Самоуслужна перална за возила лоцирана во Прилеп, на КП 14406 на ул.Кеј 1-ви Мај, производител: TECON, JWTEC 5-22 G- RO, година на производство 2020 година, количина1--Продажбата ќе се одржи на ден 18.06.2024 година во 12:00 часот во просториите на Извршител на Извршителот.
Почетна цена: 2,528,000
Град: Скопје


 538/2023
Движнина: Автомобил
Извршител: Влатко Лалков
Датум на продажба: 2024-06-18
  .-ПМВ ФОРД Мондео со регистарски ознаки GE-1256-AB, со број на шасија WF05XXGBB5YY40879 -.- Женски велосипед RED ROSE - и други подвижни предмети-Продажбата ќе се одржи на ден 18.06.2024 година во 10,00 часот во просториите на Извршителот.
Почетна цена: 47,663
Град: Кавадарци

Обука за обучувачи (ТоТ)

1111

Одлуки

Logotype1111

Дисциплинска комисија

Најди извршител

mapa_mk

Огласи за продажба

nedvizen imot
New Image
LogoHeader2014
aukciska_kukja

Академик

image001

Член на Деловен совет

uacs_logo

зсрм

header
QRCode
lupa-6

Испит за извршители

ispit na izvrsiteli 2

bannerbg_main

usaid

Најчести прашања

prasalnik 2

26122011162156_g_komisija-za-zastita-na-prav

usaid

Анкета

Новиот дизајн е:

Резултати од гласањето

Loading ... Loading ...
June 2024
M T W T F S S
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930