📰 Јавни oбјави за достава од извршители

Предупредување: Овај начин на доставување се смета за уредна достава. Штетните последици кои можат да настанат ги сноси странката.
 
2023/1637
Извршител: Каролина Таневска
Име/назив на странката: соседи чие земјиште граничи со земјиштето КП бр. 1365-зз, нива, класа 3, м.в.Азмак 4317.54 м2 и за КП бр.1358-зз, нива, класа 3, м.в.Азмак 1590.76 м2,
Позната адреса: с.Канатларци
Бр.на предмет: 284/2020
Повикувањето е заради достава на:
Да се јави во: Канцеларијата на извршителот
Рок: еден ден
Комплетниот текст на објавата: javen oglas -22.03.2023 г..docx
Датум на објава: 22/03/2023

2023/1636
Извршител: Гордан Станковиќ
Име/назив на странката: Нехат Мехмети
Позната адреса: ул.Ферид Бајрам бр.26А
Бр.на предмет: И.бр.1506/2018
Повикувањето е заради достава на: -Записник за испразнување и предавање на недвижност (врз основа на член 226 ст.1 и чл.189 ст.3 од ЗИ) од 14.03.2023 година; -Записник за делба на износот постигнат со продажба на недвижност (врз основа на чл.202 од ЗИ) од 17.03.2023 година; -Заклучок за намирување (врз основа на чл.203 од ЗИ) од 17.03.2023 година;
Да се јави во: Канцеларијата на извршителот
Рок: 22/03/2023 до 23/03/2023
Комплетниот текст на објавата: 2018_1506_за закл. за нам., зап.делба и селење.docx
Датум на објава: 21/03/2023

2023/1634
Извршител: Весна Јакимовска
Име/назив на странката: 654/22 i 2238/22
Позната адреса: 7-ма зона бб
Бр.на предмет: 654/22 i 2238/22
Повикувањето е заради достава на: -Записник за науспешна продажба по чл.109 од ЗИ од 27.02.2023 г.И.бр.654/22 -Записник за науспешна продажба по чл.109 од ЗИ од 27.02.2023 г.И.бр.2238/22 -Заклучок по чл.108 и чл.109 од 28.02.2023 г И.бр.654/22 -Заклучок по чл.108 и чл.109 од ЗИ од 27.02.2023 год. И.бр.2238/22
Да се јави во: Канцеларијата на извршителот
Рок: 20.03.2023
Комплетниот текст на објавата: јавна објава - _17.3.2023_3726.doc
Датум на објава: 20/03/2023

2023/1635
Извршител: Дејан Костовски
Име/назив на странката: лица со првенствено право на купување односно сосопственици
Позната адреса: Даме Груев 214
Бр.на предмет: И.бр.8/2022
Повикувањето е заради достава на: записник за продажба на недвижност со усно јавно наддавање (врз основа на член 186 став 4 од ЗИ) И.бр.8/2022 од 10.03.2023 година, заклучок за извршена продажба на недвижност (врз основа на член 186 став 6 од ЗИ) И.бр.8/2022 од 17.03.2023 година и заклучок за предавање на недвижност во владение (врз основа на член 189 став 1 од ЗИ) И.бр.8/2022 од 17.03.2023 година
Да се јави во: Канцеларијата на извршителот
Рок: 1 (еден) ден
Комплетниот текст на објавата: 2022_8_Јавна објава за достава-записник и заклучоци.docx
Датум на објава: 20/03/2023

2023/1632
Извршител: Николче Диневски
Име/назив на странката: Друштво за производство, трговија и услуги Пеце Стојчевски ТЕО-ТРАВЕЛ увоз-извоз ДООЕЛ Битола, Пеце Стојчевски и Славица Стојчевска
Позната адреса: ул. “Димитрије Туцовиќ” бр.77
Бр.на предмет: 41/2022
Повикувањето е заради достава на: Записник за продажба на недвижност со усно јавно наддавање (врз основа на член 186 став (4) од Законот за извршување), образец 67, И.бр.41/2022 од 25.01.2023 година ; Заклучок за усна јавна продажба (врз основа на член 179 став (1), 181 став (1) и 182 став (1) од Законот за извршување), образец бр.66, И.бр.41/2022 од 02.02.2023 година ; Записник за продажба на недвижност со усно јавно наддавање (врз основа на член 186 став (4) од Законот за извршување), образец 67, И.бр.41/2022 од 23.02.2023 година ; Заклучок за усна јавна продажба (врз основа на член 179 став (1), 181 став (1), 182 став (1) и член 185 став (2) од Законот за извршување), образец бр.66, И.бр.41/2022 од 23.02.2023 година
Да се јави во: Канцеларијата на извршителот
Рок: ВО РОК ОД 1 (еден) ден сметано од денот на објавата
Комплетниот текст на објавата: Јавна објава ПОВИК за достава (15.03.2023).doc
Датум на објава: 16/03/2023

2023/1633
Извршител: Орце Гоцевски
Име/назив на странката: Елфида Демовска
Позната адреса: ул. "Стамен Манов" бр.58 Кочани
Бр.на предмет: 2150/2016
Повикувањето е заради достава на: 1.Записник по член 202 од ЗИ од 10.03.2023 година, 2.Заклучок по член 203од ЗИ од 10.03.2023 година, заведени со И.бр.2150/2016
Да се јави во: Канцеларијата на извршителот
Рок: еден ден
Комплетниот текст на објавата:
Датум на објава: 16/03/2023

2023/1624
Извршител: Весна Јакимовска
Име/назив на странката: ДПТУ Шмеки Зис ДООЕЛ
Позната адреса: ул.Ленинградска бр.20
Бр.на предмет: 897/21
Повикувањето е заради достава на: -Записник за преземање изв.дејствија по чл.84 од ЗИ од 30.12.2021 г. -Записник за попис на предм.недвижност по чл.205 а и чл.239 а ст.2 од ЗИ од 30.12.2021 г. -Заклучок за утврдување на вредност на недвижност по чл.177 од ЗИ од 20.02.2023 г -Заклучок усна јавна продажба по чл.179 ,181 и 182 од ЗИ од 27.02.2023 год.
Да се јави во: Канцеларијата на извршителот
Рок: 1 ден.
Комплетниот текст на објавата:
Датум на објава: 13/03/2023

2023/1625
Извршител: Премтим Ќерими
Име/назив на странката: ДГИ МЕГА ГРАДБА ИНЖЕНЕРИНГ ДОО Скопје
Позната адреса: ул. Ѓорѓи Капчев бр.27/2, Скопје, Р.С.Македонија
Бр.на предмет: И.бр.30/19
Повикувањето е заради достава на: Записник за трета продажба на недвижност со усно јавно наддавање врз основа на чл. 186 ст 4 од ЗИ од 02.03.2023 година Заклучок за извршена продажба на недвижност врз основа на чл. 186 ст 6 од ЗИ од 06.03.2023 година Заклучок за предавање на недвижност во владение врз основа на чл. 189 ст 1 од ЗИ од 10.03.2023 година
Да се јави во: Канцеларијата на извршителот
Рок: 1 (еден) ден
Комплетниот текст на објавата: јавна објаваа И.бр.30-19.docx
Датум на објава: 13/03/2023

2023/1626
Извршител: Премтим Ќерими
Име/назив на странката: ДПСОУТУ КОЖАРА МЕНД експорт-импорт ДООЕЛ Куманово - преку законски наследници Арктик Саити, Блерим Саити и Куштрим Саити
Позната адреса: ул. 11-ти Ноември бр.282, Куманово , Р.С.Македонија
Бр.на предмет: И.бр.85/2023
Повикувањето е заради достава на: Заклучок за прва продажба на подвижни предмети со усно јавно наддавање врз основа на чл. 108 и 109 од ЗИ од 07.03.2023 година
Да се јави во: Канцеларијата на извршителот
Рок: 1 (еден) ден
Комплетниот текст на објавата: јавна објава И.бр.85-23.docx
Датум на објава: 13/03/2023

2023/1627
Извршител: Премтим Ќерими
Име/назив на странката: ДПСОУТУ КОЖАРА МЕНД експорт-импорт ДООЕЛ Куманово - преку законски наследници Арктик Саити, Блерим Саити и Куштрим Саити
Позната адреса: ул. 11-ти Ноември бр.282, Куманово , Р.С.Македонија
Бр.на предмет: И.бр. 1283/22
Повикувањето е заради достава на: Заклучок за прва продажба на подвижни предмети со усно јавно наддавање врз основа на чл. 108 и 109 од ЗИ од 07.03.2023 година
Да се јави во: Канцеларијата на извршителот
Рок: 1 (еден) ден
Комплетниот текст на објавата: јавна објава И.бр.1283-22 1.docx
Датум на објава: 13/03/2023

Преводот на содржините е целосно автоматизиран

Преводот на содржините е целосно автоматизиран

Партнерства и соработка

Јавни објави за достава

Logotype1111

2023/1637
Извршител: Каролина Таневска
Име/назив на странката: соседи чие земјиште граничи со земјиштето КП бр. 1365-зз, нива, класа 3, м.в.Азмак 4317.54 м2 и за КП бр.1358-зз, нива, класа 3, м.в.Азмак 1590.76 м2,
Позната адреса: с.Канатларци
Бр.на предмет: 284/2020
Рок: еден ден

2023/1636
Извршител: Гордан Станковиќ
Име/назив на странката: Нехат Мехмети
Позната адреса: ул.Ферид Бајрам бр.26А
Бр.на предмет: И.бр.1506/2018
Рок:

2023/1635
Извршител: Дејан Костовски
Име/назив на странката: лица со првенствено право на купување односно сосопственици
Позната адреса: Даме Груев 214
Бр.на предмет: И.бр.8/2022
Рок: 1 (еден) ден

2023/1634
Извршител: Весна Јакимовска
Име/назив на странката: 654/22 i 2238/22
Позната адреса: 7-ма зона бб
Бр.на предмет: 654/22 i 2238/22
Рок: 20.03.2023

2023/1633
Извршител: Орце Гоцевски
Име/назив на странката: Елфида Демовска
Позната адреса: ул. "Стамен Манов" бр.58 Кочани
Бр.на предмет: 2150/2016
Рок: еден ден

Продажба на имот

 

НЕДВИЖЕН ИМОТ


  299/2022
Тип недвижност: Стан
Извршител: Александар Чамовски
Датум продажба: 2023-04-19
 Продажбата ќе се одржи на ден 19.04.2023 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.
Почетна цена: 4,229,051
Квадратура: 86
Град: Струмица


  284/2020
Тип недвижност: Земјиште
Извршител: Каролина Таневска
Датум продажба: 2023-04-11
 Продажбата ќе се одржи на ден 11.04.2023 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.
Почетна цена: 151,130
Квадратура: 4317
Град: Прилеп


  1548/22
Тип недвижност: Деловен простор
Извршител: Благој Бањански
Датум продажба: 2023-04-19
 Продажбата ќе се одржи на ден 19.04.2023 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.
Почетна цена: 2,318,764
Квадратура: 17
Град: Велес


  961/21
Тип недвижност: Друго
Извршител: Весна Јакимовска
Датум продажба: 2023-04-12
 Продажбата ќе се одржи на ден 12.04.2023 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.
Почетна цена: 3,701,580
Квадратура: 359
Град: Гостивар


  254/2022
Тип недвижност: Куќа
Извршител: Љупчо Јованов
Датум продажба: 2023-04-12
 Почетна цена 40.500,00 евра во денарска противвредност.Продажбата ќе се одржи на ден 12.04.2023 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.
Почетна цена: 0
Квадратура: 112
Град: Неготино


ПОДВИЖЕН ИМОТ


 1878/2022
Движнина: Машини
Извршител: Гордана Џутеска
Датум на продажба: 2023-04-10
  -Подвижна дробилка со гасеници, Подвижно сито(2), Утоварач и Грејдер. Продажбата ќе се одржи на ден 10.04.2023 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.
Почетна цена: 9,057,849
Град: Охрид


 1691/2022
Движнина: Друго
Извршител: Гордана Џутеска
Датум на продажба: 2023-04-07
  -Заклучок за поправање на грешки во актите на извршителот И.бр.1691/2022 од 21.03.2023 година. Продажбата ќе се одржи на ден 07.04.2023 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.
Почетна цена: 215,000
Град: Охрид


 284/2020
Движнина: Друго
Извршител: Каролина Таневска
Датум на продажба: 2023-04-11
  - ПМВ, Трактор и Моторцикл. Продажбата ќе се одржи на ден 11.04.2023 година во 13 часот во канцеларијата на извршителот.
Почетна цена: 399,750
Град: Прилеп


 1459/2022
Движнина: Друго
Извршител: Саветка Георгиева
Датум на продажба: 2023-03-31
  - кујна, биро, мермерни- гранитни плочки и друго. Продажбата ќе се одржи на ден 31.03.2023 година во 13 часот во канцеларијата на извршителот.
Почетна цена: 276,750
Град: Струмица


 19/20
Движнина: Друго
Извршител: Јадранка Јовановска
Датум на продажба: 2023-04-07
  - Линија за вафли; Линија за кори за наполитанки и дополнителна опрема. Продажбата ќе се одржи на ден 07.04.2023 година во 13 часот во канцеларијата на извршителот.
Почетна цена: 19,552,730
Град: Крива Паланка

Обука за обучувачи (ТоТ)

1111

Одлуки

Logotype1111

Дисциплинска комисија

Најди извршител

mapa_mk

Огласи за продажба

nedvizen imot
New Image
LogoHeader2014
aukciska_kukja

Академик

image001

Член на Деловен совет

uacs_logo

зсрм

header
QRCode
lupa-6

Испит за извршители

ispit na izvrsiteli 2

bannerbg_main

usaid

Најчести прашања

prasalnik 2

26122011162156_g_komisija-za-zastita-na-prav

usaid

Анкета

Новиот дизајн е:

Резултати од гласањето

Loading ... Loading ...
March 2023
M T W T F S S
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031