📰 Јавни oбјави за достава од извршители

Предупредување: Овај начин на доставување се смета за уредна достава. Штетните последици кои можат да настанат ги сноси странката.
 
2023/1970
Извршител: Васко Блажевски
Име/назив на странката: Друштво за градежништво, проектирање и услуги ХАМЕР КОНСТРАКШН ДОО Скопје
Позната адреса: Мито Хаџивасилев Јасмин бр.бб лок.34-ТЦ Рамстор, Скопје
Бр.на предмет: И.бр.29/23
Повикувањето е заради достава на: Заклучок за извршена продажба на недвижност (врз основа на член 186 став (6) од Законот за извршување), И.бр.29/23 од 24.08.2023 година, Заклучок за предавање на недвижност во владение (врз основа на член 189 став (1) од Законот за извршување), И.бр.29/23 од 29.08.2023 година, Заклучок за определување на времето за делба (врз основа на член 202 став (1) од Законот за извршување), И.бр.29/23 од 29.08.2023 година, Записник за делба на износот постигнат со продажба на недвижност (врз основа на член 202 од Законот за извршување), И.бр.29/23 од 12.09.2023 година и Заклучок за определување на времето за делба (врз основа на член 202 став (1) од Законот за извршување), И.бр.29/23 од 14.09.2023 година на извршител Васко Блажевски од Скопје
Да се јави во: Канцеларијата на извршителот
Рок: (1) еден ден
Комплетниот текст на објавата: Јавна објава_22.09.2023_2039.doc
Датум на објава: 22/09/2023

2023/1971
Извршител: Васко Блажевски
Име/назив на странката: Друштво за производство, трговија и услуги Герман Електро Мехатроникс ДОО Илинден
Позната адреса: Технолошко индустриска развојна зона бр.Скопје 1 парцела 14,6, Илинден, Скопје
Бр.на предмет: И.бр.407/23
Повикувањето е заради достава на: Налог за извршување (врз основа на член 96 од Законот за извршување), И.бр.407/23 од 29.06.2023 година на извршител Васко Блажевски од Скопје
Да се јави во: Канцеларијата на извршителот
Рок: (1) еден ден
Комплетниот текст на објавата: Јавна објава_22.09.2023_3133.doc
Датум на објава: 22/09/2023

2023/1968
Извршител: Љупчо Јованов
Име/назив на странката: ДПТУ ВС-ГД ДООЕЛ Кавадарци и др. граничари-соседи
Позната адреса: ул.Дисанска бб Кавадарци
Бр.на предмет: И.бр.425/2023
Повикувањето е заради достава на: Заклучок за прва продажба со усно јавно наддавање И.бр.425/2023 од 18.09.2023 година
Да се јави во: Канцеларијата на извршителот
Рок: 1 (еден) ден да се јави во канцеларијата на Извршителот
Комплетниот текст на објавата: 2023_425_Јавна Објава за 1 продажба.docx
Датум на објава: 21/09/2023

2023/1969
Извршител: Каролина Таневска
Име/назив на странката: ИСМАИЛ РАСИМОСКИ ул."Стибера" бр.12 Прилеп
Позната адреса: да се јави во канцеларија на Извршителот Каролина Таневска од Прилеп ул.„Кузман Јосифоски “ бр.67, Прилеп
Бр.на предмет: 1944/2023
Повикувањето е заради достава на: Доставница за лична достава 27 П4-888/22 на Основен Граѓански суд Скопје со Известување од 18.07.2023 година и Известување за регрес и за течење на парница од ТРИГЛАВ ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје од 30.11.2022 година
Да се јави во: Канцеларијата на извршителот
Рок: три дена
Комплетниот текст на објавата:
Датум на објава: 21/09/2023

2023/1965
Извршител: Сузана Гилевска
Име/назив на странката: Снежана Лазороска
Позната адреса: ул.Маршал Тито бр.49 Битола
Бр.на предмет: И бр. (16481,1649,1650,1651,1652)/2021
Повикувањето е заради достава на: Налог за извршување врз недвижност Ибр.1648/2021 од 29.09.2021 врз основа на чл.166, потоа Ибр.1649/2021,Ибр.1650/2021, Ибр.1651/2021,Ибр.1652/2021 сите врз основа на чл.169 на Извршител Сузана Гилевска од Битола
Да се јави во: Канцеларијата на извршителот
Рок: ВО РОК ОД 3(три) ДЕНА, сметано од денот на објавување на ова јавно повикување во јавното гласило.
Комплетниот текст на објавата: 1648.docx
Датум на објава: 20/09/2023

2023/1966
Извршител: Билјана Николовска
Име/назив на странката: Драшко Серафимовски
Позната адреса: ул.Панчевачка бр.1, Куманово
Бр.на предмет: И.бр.449/21
Повикувањето е заради достава на: Решение XI.ППНИ - 92/23 на Основен суд Куманово од 27.07.2023 година
Да се јави во: Канцеларијата на извршителот
Рок: три дена
Комплетниот текст на објавата: 2021_449_Јавна објава за достава на ППНИ - 92-23.docx
Датум на објава: 20/09/2023

2023/1967
Извршител: Зоран Петрески
Име/назив на странката: Асен Хајчиќ
Позната адреса: Минхен, Германија
Бр.на предмет: И.бр.187/2017
Повикувањето е заради достава на: Решение на Основен Граѓански суд Скопје ППНИ-523/23
Да се јави во: Канцеларијата на извршителот
Рок: од 1 (еден) ден од последната објава
Комплетниот текст на објавата: јавна објава Мирјана Хајчиќ.docx
Датум на објава: 20/09/2023

2023/1963
Извршител: Христо Јованов
Име/назив на странката: Друштво за угостителство,трговија и услуги МАТО КАФЕ ДОО увоз-извоз Скопје
Позната адреса: ул.Св.Кирил и Методиј бр.23 ТЦ Рамстор/лок.34 Скопје
Бр.на предмет: 55/2023
Повикувањето е заради достава на: Заклучок за определување на времето за делба од 18.09.2023 г. (обр.бр.73)
Да се јави во: Канцеларијата на извршителот
Рок: три дена
Комплетниот текст на објавата: Ј.Објава Мато - 3.docx
Датум на објава: 19/09/2023

2023/1964
Извршител: Гордана Џутеска
Име/назив на странката: Граничар Јусуфи Енвер од Струга
Позната адреса: ул.Мислешевски пат бб Струга
Бр.на предмет: И.бр.438/2014
Повикувањето е заради достава на: Заклучок за усна јавна продажба на недвижност ( врз основа на членовите 179 став 1, 181 став 1 и 182 став 1 од Законот за извршување ) од 29.08.2023 год. И.бр.438/2014
Да се јави во: Канцеларијата на извршителот
Рок: 20/09/2023 до 20/09/2023
Комплетниот текст на објавата:
Датум на објава: 19/09/2023

2023/1959
Извршител: Павел Томашевски
Име/назив на странката: Туна Ејуп Кахвеџи
Позната адреса: ул.Македонија бр. 43/2-7 општина Центар
Бр.на предмет: И.бр. 53/2020
Повикувањето е заради достава на: Налог за извршување врз основа на член 166 од Законот за извршување од 17.03.2021 година, Извештај за извршена процена на недвижен имот и Заклучок за утврдување на вредност на недвижност врз основа на член 177 од Законот за извршување од 09.08.2023 година
Да се јави во: Канцеларијата на извршителот
Рок: 1 ден
Комплетниот текст на објавата: ~$20_53_Јавна објава за достава за долж. за сите документи.docx
Датум на објава: 18/09/2023

Преводот на содржините е целосно автоматизиран

Преводот на содржините е целосно автоматизиран

Партнерства и соработка

Јавни објави за достава

Logotype1111

2023/1971
Извршител: Васко Блажевски
Име/назив на странката: Друштво за производство, трговија и услуги Герман Електро Мехатроникс ДОО Илинден
Позната адреса: Технолошко индустриска развојна зона бр.Скопје 1 парцела 14,6, Илинден, Скопје
Бр.на предмет: И.бр.407/23
Рок: (1) еден ден

2023/1970
Извршител: Васко Блажевски
Име/назив на странката: Друштво за градежништво, проектирање и услуги ХАМЕР КОНСТРАКШН ДОО Скопје
Позната адреса: Мито Хаџивасилев Јасмин бр.бб лок.34-ТЦ Рамстор, Скопје
Бр.на предмет: И.бр.29/23
Рок: (1) еден ден

2023/1969
Извршител: Каролина Таневска
Име/назив на странката: ИСМАИЛ РАСИМОСКИ ул."Стибера" бр.12 Прилеп
Позната адреса: да се јави во канцеларија на Извршителот Каролина Таневска од Прилеп ул.„Кузман Јосифоски “ бр.67, Прилеп
Бр.на предмет: 1944/2023
Рок: три дена

2023/1968
Извршител: Љупчо Јованов
Име/назив на странката: ДПТУ ВС-ГД ДООЕЛ Кавадарци и др. граничари-соседи
Позната адреса: ул.Дисанска бб Кавадарци
Бр.на предмет: И.бр.425/2023
Рок: 1 (еден) ден да се јави во канцеларијата на Извршителот

2023/1967
Извршител: Зоран Петрески
Име/назив на странката: Асен Хајчиќ
Позната адреса: Минхен, Германија
Бр.на предмет: И.бр.187/2017
Рок: од 1 (еден) ден од последната објава

Продажба на имот

 

НЕДВИЖЕН ИМОТ


  457/22
Тип недвижност: Стан
Извршител: Гордан Станковиќ
Датум продажба: 2023-10-25
 Продажбата ќе се одржи на ден 25.10.2023 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.
Почетна цена: 3,136,500
Квадратура: 58
Град: Скопје


  631/22
Тип недвижност: Земјиште
Извршител: Данче Попчотрова – Ѓеоргиева
Датум продажба: 2023-10-18
  Продажбата ќе се одржи на ден 18.10.2023 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Почетна цена: 369,900
Квадратура: 18495
Град: Скопје


  439/22
Тип недвижност: Стан
Извршител: Александра Заринска Дуровска
Датум продажба: 2023-10-20
 Почетна цена 45.943,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 20.10.2023 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Почетна цена: 0
Квадратура: 51
Град: Скопје


  422/213
Тип недвижност: Стан
Извршител: Александра Заринска Дуровска
Датум продажба: 2023-10-10
 Почетна цена 72.170,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 10.10.2023 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Почетна цена: 0
Квадратура: 66
Град: Скопје


  725/12
Тип недвижност: Стан
Извршител: Анѓелка Ефкоска
Датум продажба: 2023-10-17
 Почетна цена 135.437,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 17.10.2023 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Почетна цена: 0
Квадратура: 57
Град: Скопје


ПОДВИЖЕН ИМОТ


 292/23
Движнина: Друго
Извршител: Христо Јованов
Датум на продажба: 2023-10-13
  -тенда,метална ограда,детски риквизит и др.Почетна цена 29.504,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 13.10.2023 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.
Почетна цена: 0
Град: Скопје


 239/2017
Движнина: Автомобил
Извршител: Николче Диневски
Датум на продажба: 2023-09-29
  T.m.v. MAN, T.m.v. IVECO-Daily ,P.m.v. VW-Caddy, T.m.v. CITROEN-Jumper и други подвижни ствари Продажбата ќе се одржи на ден 29.09.2023 година во 09:30 часот во канцеларијата на извршителот.
Почетна цена: 5,066,370
Град: Битола


 950/2022
Движнина: Друго
Извршител: Павел Томашевски
Датум на продажба: 2023-09-29
  Мелница за кафе, марка FIORENGATO Кафемат, марка EUROLAB INTERNATIONAL и две големи капсули ILLY
и други подвижни ствари.Продажбата ќе се одржи на ден 29.09.2023 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.
Почетна цена: 587,400
Град: Скопје


 286/2022
Движнина: Друго
Извршител: Саветка Георгиева
Датум на продажба: 2023-09-29
  Продажбата ќе се одржи на ден 29.09.2023 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Почетна цена: 319,800
Град: Струмица


 774/16
Движнина: Друго
Извршител: Јадранка Јовановска
Датум на продажба: 2023-10-03
  -Спецификацијата на предметите кои се предмет на продажба е достапна во канцеларијата на извршителот. Продажбата ќе се одржи на ден 03.10.2023 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.
Почетна цена: 44,581
Град: Куманово

Обука за обучувачи (ТоТ)

1111

Одлуки

Logotype1111

Дисциплинска комисија

Најди извршител

mapa_mk

Огласи за продажба

nedvizen imot
New Image
LogoHeader2014
aukciska_kukja

Академик

image001

Член на Деловен совет

uacs_logo

зсрм

header
QRCode
lupa-6

Испит за извршители

ispit na izvrsiteli 2

bannerbg_main

usaid

Најчести прашања

prasalnik 2

26122011162156_g_komisija-za-zastita-na-prav

usaid

Анкета

Новиот дизајн е:

Резултати од гласањето

Loading ... Loading ...
September 2023
M T W T F S S
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930