📰 Јавни oбјави за достава од извршители

Предупредување: Овај начин на доставување се смета за уредна достава. Штетните последици кои можат да настанат ги сноси странката.
 
2022/1455
Извршител: Данчо Диманчев
Име/назив на странката: Алексовски Златко од Гевгелија
Позната адреса: Бул. Гевгелиуја лам.бр.1/9
Бр.на предмет: И.бр.814/22
Повикувањето е заради достава на: Решение ППНИ.бр.45/22 од 11. 11 2022 година на Основен суд Неготино
Да се јави во: Канцеларијата на извршителот
Рок: 1 ден сметано од денот на објавување на јавната објава
Комплетниот текст на објавата: јавна објава до КИРМ златко.doc
Датум на објава: 28/11/2022

2022/1456
Извршител: Зоран Петрески
Име/назив на странката: Милча Арсовски
Позната адреса: ул.Радишанска бр.49, Скопје
Бр.на предмет: И.бр.14/2021
Повикувањето е заради достава на: Налог за извршување врз основа на чл.96 од ЗИ
Да се јави во: Канцеларијата на извршителот
Рок: од 1 (еден) ден од последната објава
Комплетниот текст на објавата: јавна објав МИЛЧА А..docx
Датум на објава: 28/11/2022

2022/1457
Извршител: Катерина Кокина
Име/назив на странката: Марина Ристеска
Позната адреса: ул.Петар Ацев бр.19/1
Бр.на предмет: и.бр.896/22
Повикувањето е заради достава на: - Решение ППНИ -383/22 од 17.06.2022 година на Основен граѓански суд Скопје за И.бр.896/22 на Извршител Катерина Кокина;
Да се јави во: Канцеларијата на извршителот
Рок: 1 (еден) ден
Комплетниот текст на објавата: јавна објава 28.11.2022.docx
Датум на објава: 28/11/2022

2022/1458
Извршител: Александра Заринска Дуровска
Име/назив на странката: Сељам Селами
Позната адреса: ул.101 бб, с.Вејце, Тетово
Бр.на предмет: И.бр.79/21
Повикувањето е заради достава на: -Заклучок И.бр. 79/21 од 19.11.2022г -Заклучок за определување на геодет И.бр.79/21 од 19.10.2022г -Записник за превземање на извршни дејствија И.бр.79/21 од 27.10.2022г -Заклучок за утврдување на вредност на посебен дел од недвижен имот И.бр.79/21 од 21.11.2022г -Заклучок за усна јавна продажба И.бр.79/21 од 28.11.2022г, сите на извршител Александра Заринска Дуровска и -Геодетски елаборат за геодетски работи за посебни намени за КО Ѓорче Петров 1 Ново Село дел.бр. 0801-854/3-22 од 08.11.2022г на Друштво за геодетски услуги Геопроект Плус -Извештај за извршена процена на пазарна вредност на недвижен имот арх.бр. 0802-330/2/2022 на МЕДИУС ТЕРРА ДООЕЛ Скопје
Да се јави во: Канцеларијата на извршителот
Рок: ВО РОК ОД 1 (еден) ДЕН, сметано од денот на објавување на ова јавно повикување во Службен весник на Република Македонија
Комплетниот текст на објавата: јавна објава.doc
Датум на објава: 28/11/2022

2022/1459
Извршител: Весна Јакимовска
Име/назив на странката: Шмеки Зис ДООЕЛ Гостивар
Позната адреса: ул.Ленинградска бр.20 Гостивар
Бр.на предмет: 439/20 ,1166/20 и 897/21
Повикувањето е заради достава на: - Покана за попис на недвижен имот по чл.205 а и чл.239 а ст.2 од ЗИ И.бр.439/20 -Заклучок за определување на проценител врз основа на чл.176 и 205 а од ЗИ И.бр.439/20 - Покана за попис на недв.имот по чл.205 а и чл.239 а ст.2 од ЗИ И.бр.1166/20 -Заклучок за определување на проценител врз основа на чл.176 и 205 а од ЗИ И.бр.1166/20 - Покана за попис на недв.имот по чл.205а и чл.239 а ст.2 од ЗИ И.бр.897/21 -Заклучок за определување на проценител врз основа на чл.176 и 205 а од ЗИ И.бр.897/21
Да се јави во: Канцеларијата на извршителот
Рок: 28.11.2022/ во рок од 1 ден
Комплетниот текст на објавата:
Датум на објава: 28/11/2022

2022/1449
Извршител: Христо Јованов
Име/назив на странката: Ристо Папазов
Позната адреса: ул. Ѓорче Петров бр.49 Скопје
Бр.на предмет: 196/2017
Повикувањето е заради достава на: Заклучок за усна јавна продажба И.бр.196/2017 од 23.11.2022 г. (обр.бр.66)
Да се јави во: Канцеларијата на извршителот
Рок: три дена
Комплетниот текст на објавата: јавна објава 196 2017 2 - втора.docx
Датум на објава: 24/11/2022

2022/1450
Извршител: Манолева Милена
Име/назив на странката: Смиљка Делева
Позната адреса: ул.Ленинова бр.14/3-2 Струмица
Бр.на предмет: и.бр.276/2022
Повикувањето е заради достава на: Заклучок за определување на проценител кој ќе врши процена на недвижност од 18.10.2022 год., Заклучок за утврдување на вредност на недвижност од 16.11.2022 год. и Заклучок за усна јавна продажба од 22.11.2022 год.
Да се јави во: Канцеларијата на извршителот
Рок: 25/11/2022 до 27/11/2022
Комплетниот текст на објавата: javna objava_22.11.2022_1121.doc
Датум на објава: 24/11/2022

2022/1451
Извршител: Цветанка Треневска
Име/назив на странката: Друштво за производство,транспорт,трговија и угостителски услуги ТОП-ПЕТ,ТОП ПЕСЕ ДООЕЛ експорт-импорт Тетово од Тетово,Абдули Даут,Реџепи Абдулсами,Реџепи Дашмир,Реџепи Фаредин,Реџепи Џеладин
Позната адреса: ул.Видое Смилевски Бато бб и ул.Б.Миладинови бр.188
Бр.на предмет: И бр.267/2020
Повикувањето е заради достава на: Налог за извршување врз недвижност(чл.166 од ЗИ)од 05.10.2020,Заклучок за определување на проценител кој ќе врши процена на недвижност(чл.176 ст.1 од ЗИ) од 29.09.2021,Извештај за процена,Заклучок за утврдување на вредност на недвижност(чл.177 од ЗИ)од 01.10.2021,Заклучок за усна јавна продажба(чл.179 ст.1,чл.181 ст.2 и чл.182 ст.1од ЗИ)од 16.11.2021,Записник од 06.12.2021,Заклучок за усна јавна продажба(чл.179 ст.1,чл.181 ст.2 и чл.182 ст.1од ЗИ) од 07.12.2021 година,Записник од 30.12.2021 година, Заклучок за усна јавна продажба(чл.179 ст.1,чл.181 ст.2 и чл.182 ст.1од ЗИ)од 11.11.2022 заведени под И.бр.267/2020.
Да се јави во: Канцеларијата на извршителот
Рок: 1 ден
Комплетниот текст на објавата:
Датум на објава: 24/11/2022

2022/1452
Извршител: Игор Антевски
Име/назив на странката: Емил Николовски и Олгица Николовска
Позната адреса: ул.Ловќенска бр.26
Бр.на предмет: И.бр.733/2012
Повикувањето е заради достава на: 1. за Должникот Емил Николовски од Скопје со живеалиште на ул. Ловќенска бр. 26, да се јави во канцеларијата на извршителот на ул. 8-ма Ударна Бригада” бр.20-А/1-2 Скопје, заради доставување на: Записник за преземање на извршни дејствија по чл.84 став 8 од ЗИ од 06.10.2022 год., Записник за попис на предметна недвижност по чл.239-а ст.1 од ЗИ од 06.10.2022 год., Извештај за извршена проценка на недвижност дел.бр.0813-136/3 од 07.10.2022 год., Заклучок за утврдување на вредност на недвижност по чл.177 од ЗИ од 31.10.2022 год. и Заклучок за усна јавна продажба по чл.179 ст.1, чл.181 ст.1 и чл.182 ст.1 од ЗИ од 31.10.2022 год., сите за предмет И.бр.733/12. 2.за Заложен должник Олгица Николовска од Скопје со живеалиште на ул. Ловќенска бр. 26, да се јави во канцеларијата на извршителот на ул. 8-ма Ударна Бригада” бр.20-А/1-2 Скопје, заради доставување на: Записник за преземање на извршни дејствија по чл.84 став 8 од ЗИ од 06.10.2022 год., Записник за попис на предметна недвижност по чл.239-а ст.1 од ЗИ од 06.10.2022 год., Извештај за извршена проценка на недвижност дел.бр.0813-136/3 од 07.10.2022 год., Заклучок за утврдување на вредност на недвижност по чл.177 од ЗИ од 31.10.2022 год. и Заклучок за усна јавна продажба по чл.179 ст.1, чл.181 ст.1 и чл.182 ст.1 од ЗИ од 31.10.2022 год., сите за предмет И.бр.733/12.
Да се јави во: Канцеларијата на извршителот
Рок: 1 ден
Комплетниот текст на објавата: 2012_733_Јавна објава за достава за 1-ва продажба за Емил и Олгица.pdf
Датум на објава: 24/11/2022

2022/1453
Извршител: Игор Антевски
Име/назив на странката: Ружица Панова - Пандиловска
Позната адреса: ул.Јуриј Гагарин бр.10 А, Скопје
Бр.на предмет: И.бр.2350/2022
Повикувањето е заради достава на: Должникот Ружица Панова - Пандиловска од Скопје со живеалиште на ул.Јуриј Гагарин бр.10 А,, да се јави во канцеларијата на извршителот на ул. 8-ма Ударна Бригада” бр.20-А/1-2 Скопје, заради доставување на: Заклучок за известување на странката за попис по чл.96 ст.4,5 и 6 од ЗИ од 17.10.2022 год., Заклучок за определување на проценител кој ќе врши процена на подвижни предмети по чл.103 од ЗИ од 17.10.2022 год., Записник за преземање на извршни дејствија по чл.84 ст.8 од ЗИ од 19.10.2022 год., Записник за попис и процена на подвижни предмети по чл.103, 104 и 105 од 19.10.2022 год., Извештај за извршена проценка на подвижни предмети бр.913/22 од 26.10.2022 год., Заклучок за начин на продажба на попишаните предмети по чл.109 од ЗИ од 09.11.2022 год., Договор за продажба на подвижни предмети со непосредна спогодба чл.110 став 4 од ЗИ од 09.11.2022 год., Записник за преземање на извршни дејствија по чл.84 ст.8 од ЗИ од 10.11.2022 год. и Заклучок за намирување на еден доверител по чл.113 ст.1 од 14.11.2022 год. сите за предмет И.бр.2350/22
Да се јави во: Канцеларијата на извршителот
Рок: 1 ден
Комплетниот текст на објавата: 2022_2350_Јавна објава за достава до должник.pdf
Датум на објава: 24/11/2022

Преводот на содржините е целосно автоматизиран

Преводот на содржините е целосно автоматизиран

Translation


Партнерства и соработка

Јавни објави за достава

Logotype1111

2022/1459
Извршител: Весна Јакимовска
Име/назив на странката: Шмеки Зис ДООЕЛ Гостивар
Позната адреса: ул.Ленинградска бр.20 Гостивар
Бр.на предмет: 439/20 ,1166/20 и 897/21
Рок: 28.11.2022/ во рок од 1 ден

2022/1458
Извршител: Александра Заринска Дуровска
Име/назив на странката: Сељам Селами
Позната адреса: ул.101 бб, с.Вејце, Тетово
Бр.на предмет: И.бр.79/21
Рок: ВО РОК ОД 1 (еден) ДЕН, сметано од денот на објавување на ова јавно повикување во Службен весник на Република Македонија

2022/1457
Извршител: Катерина Кокина
Име/назив на странката: Марина Ристеска
Позната адреса: ул.Петар Ацев бр.19/1
Бр.на предмет: и.бр.896/22
Рок: 1 (еден) ден

2022/1456
Извршител: Зоран Петрески
Име/назив на странката: Милча Арсовски
Позната адреса: ул.Радишанска бр.49, Скопје
Бр.на предмет: И.бр.14/2021
Рок: од 1 (еден) ден од последната објава

2022/1455
Извршител: Данчо Диманчев
Име/назив на странката: Алексовски Златко од Гевгелија
Позната адреса: Бул. Гевгелиуја лам.бр.1/9
Бр.на предмет: И.бр.814/22
Рок: 1 ден сметано од денот на објавување на јавната објава

Продажба на имот

 

НЕДВИЖЕН ИМОТ


  79/2021
Тип недвижност: Стан
Извршител: Александра Заринска Дуровска
Датум продажба: 2022-12-23
 - стан од 55м2 и 41м2. Почетна цен 28.880,00/ 21.043,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 23.12.2022 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.
Почетна цена: 0
Квадратура: 55
Град: Скопје


  7155/2022
Тип недвижност: Друго
Извршител: Весна Деловска
Датум продажба: 2022-12-15
 Почетна цен 640.292,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 15.12.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.
Почетна цена: 0
Квадратура: 500
Град: Скопје


  715/21
Тип недвижност: Друго
Извршител: Ангел Костадиновски
Датум продажба: 2022-12-15
 Продажбата ќе се одржи на ден 15.12.2022 година во 13 часот во канцеларијата на извршителот.
Почетна цена: 16,498,396
Квадратура: 558
Град: Кавадарци


  4/2022
Тип недвижност: Друго
Извршител: Весна Деловска
Датум продажба: 2022-12-14
 - стан, ДП и друго. Почетна цен 307.080,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 14.12.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.
Почетна цена: 0
Квадратура: 142
Град: Скопје


  349/2022
Тип недвижност: Земјиште
Извршител: Николина Иванова
Датум продажба: 2022-12-02
 Продажбата ќе се одржи на ден 02.12.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.
Почетна цена: 2,763,000
Квадратура: 921
Град: Битола


ПОДВИЖЕН ИМОТ


 806/2022
Движнина: Друго
Извршител: Александра Заринска Дуровска
Датум на продажба: 2022-12-13
  -Моторен ваљак за набивање асфалт. Почетна цена 9.200,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 13.12.2022 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.
Почетна цена: 0
Град: Скопје


 822/2021
Движнина: Друго
Извршител: Ванчо Марковски
Датум на продажба: 2022-12-05
  - линија за производство на ПВЦ Црева. Продажбата ќе се одржи на ден 05.12.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Почетна цена: 441,315
Град: Тетово


 203/2022
Движнина: Друго
Извршител: Фросина Петровиќ Стојмановска
Датум на продажба: 2022-12-19
  - ресторански маси, фрижидери, витрини, судопер, тенда и друго. Продажбата ќе се одржи на ден 19.12.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Почетна цена: 259,325
Град: Куманово


 1165/2022
Движнина: Друго
Извршител: Весна Деловска
Датум на продажба: 2022-12-07
  -КРАН КУЛА КОМАНСА. Почетна цена 19.935,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 07.12.2022 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Почетна цена: 0
Град: Скопје


 702/2022
Движнина: Друго
Извршител: Васко Еленов
Датум на продажба: 2022-12-06
  - Опрема за производство на пелети, ротациона сушара, линија за пелетирање и дополнителна опрема. Продажбата ќе се одржи на ден 06.12.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.
Почетна цена: 3,350,000
Град: Кавадарци

Обука за обучувачи (ТоТ)

1111

Одлуки

Logotype1111

Дисциплинска комисија

Најди извршител

mapa_mk

Огласи за продажба

nedvizen imot
New Image
LogoHeader2014
aukciska_kukja

Академик

image001

Член на Деловен совет

uacs_logo

зсрм

header
QRCode
lupa-6

Испит за извршители

ispit na izvrsiteli 2

bannerbg_main

usaid

Најчести прашања

prasalnik 2

26122011162156_g_komisija-za-zastita-na-prav

usaid

Анкета

Новиот дизајн е:

Резултати од гласањето

Loading ... Loading ...
ноември 2022
П В С Ч П С Н
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930