📰 Јавни oбјави за достава од извршители

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234
Предупредување: Овај начин на доставување се смета за уредна достава. Штетните последици кои можат да настанат ги сноси странката.
 
2024/2473
Извршител: Весна Јакимовска
Име/назив на странката: Гарип Цапа
Позната адреса: ул.Богомилски Поход бр.10 во Дебар
Бр.на предмет: 755/07
Повикувањето е заради достава на: -Заклучок за трета усна јавна продажба врз основа на чл.179 ст 1, 181 ст 1 и 182 ст 1 од ЗИ од 20.06.2024год -Записник за продажба на недвижност со второ усно јавно наддање по чл.186 став 4 од ЗИ од 26.01.2024год
Да се јави во: Канцеларијата на извршителот
Рок: 1(еден)
Комплетниот текст на објавата:
Датум на објава: 12/07/2024

2024/2474
Извршител: Весна Јакимовска
Име/назив на странката: Граничари на КП .бр.968 запишана во имотен лист бр.475 за КО Хаме
Позната адреса: Дебар
Бр.на предмет: 755/07
Повикувањето е заради достава на: -Заклучок за трета усна јавна продажба врз основа на чл.179 ст 1, 181 ст 1 и 182 ст 1 од ЗИ од 20.06.2024год
Да се јави во: Канцеларијата на извршителот
Рок: 1(еден)
Комплетниот текст на објавата:
Датум на објава: 12/07/2024

2024/2475
Извршител: Зорица Симиќ
Име/назив на странката: Адвокат Иво Николов од Скопје
Позната адреса: ул.”Ѓорѓи Пулевски” бр.27-16
Бр.на предмет: 634/2024, 635/2024, 636/2024
Повикувањето е заради достава на: Решение ППНИ бр.166/24 од 12.04.2024 година на Претседателот на Основниот граѓански суд Скопје
Да се јави во: Канцеларијата на извршителот
Рок: 1 den
Комплетниот текст на објавата: 2024_636_Јавна објава за достава.docx
Датум на објава: 12/07/2024

2024/2471
Извршител: Благоја Каламатиев
Име/назив на странката: Тони Вељанов од Скопје
Позната адреса: Ул.Ѓоре Ѓорески бр.113
Бр.на предмет: 750/2014
Повикувањето е заради достава на: Записник за продажба на недвижност со усно јавно наддавање(врз основа на чл.186 став 4 од ЗИ) од 20.06.2024 година и Заклучок за усна јавна продажба (врз основа на член 179 став 1, 181 став (1) и 182 став (1) од Законот за извршување) од 20.06.2024 година,
Да се јави во: Канцеларијата на извршителот
Рок: 1 ден
Комплетниот текст на објавата: 2014_750_јавна објава за достава.docx
Датум на објава: 11/07/2024

2024/2472
Извршител: Жанета Пријевиќ
Име/назив на странката: Љубица Гроздановска - Димишкова и Љупчо Гроздановски
Позната адреса: Кресна 5 Б и 11 септемви бр. 29 Ресен
Бр.на предмет: И.бр. 52/24
Повикувањето е заради достава на: Заклучок за прва продазба И.бр.52/24 од 17.05.2024 Записник за прва продажба И.бр.52/24 од 07.06.2024 Заклучок за втора продажба и.бр.52/24 од 02.07.2024 г.
Да се јави во: Канцеларијата на извршителот
Рок: Во рок од 3 дена да се јави во канцеларија на извршителот
Комплетниот текст на објавата: Јавна објава КИРСМ.docx
Датум на објава: 11/07/2024

2024/2469
Извршител: Весна Деловска
Име/назив на странката: Ристевски Тони
Позната адреса: ул.Јустинијан први 2 бр.12
Бр.на предмет: 1650/2023
Повикувањето е заради достава на: -Записник за попис и процена на подвижни предмети врз основа на чл.103, 104 и 105 од ЗИ И.бр.1650/2023 од 14.05.2024 година и -Решение ППНИ бр.439/24 од 27.05.2024 година на Основен Граѓански суд Скопје
Да се јави во: Канцеларијата на извршителот
Рок: во рок од 1 (еден) ден
Комплетниот текст на објавата: Јавна Објава КИРМ_10.7.2024_1955.doc
Датум на објава: 10/07/2024

2024/2470
Извршител: Весна Деловска
Име/назив на странката: Стефан Ристевски
Позната адреса: ул.Јустинијан први 2 бр.12
Бр.на предмет: 1650/2023
Повикувањето е заради достава на: -Записник за попис и процена на подвижни предмети врз основа на чл.103, 104 и 105 од ЗИ И.бр.1650/2023 од 14.05.2024 година и -Решение ППНИ бр.439/24 од 27.05.2024 година на Основен Граѓански суд Скопје
Да се јави во: Канцеларијата на извршителот
Рок: во рок од 1 (еден) ден
Комплетниот текст на објавата: Јавна Објава КИРМ_10.7.2024_1955.doc
Датум на објава: 10/07/2024

2024/2463
Извршител: Премтим Ќерими
Име/назив на странката: ПЗУ-Аптека ШЕНДИ ФАРМ Куманово
Позната адреса: ул. 11 Октомври бр.15-3/2, Куманово , Р.С.Македонија
Бр.на предмет: И.бр.969/2020
Повикувањето е заради достава на: Заклучок за трета усна јавна продажба врз основа на чл. 179 ст 1, 181 ст1 и 182 ст 1 од ЗИ од 25.06.2024 година
Да се јави во: Канцеларијата на извршителот
Рок: 1 (еден) ден
Комплетниот текст на објавата: јавна објава И.бр.969-20.docx
Датум на објава: 09/07/2024

2024/2464
Извршител: Дејан Костовски
Име/назив на странката: Антонио Терзиоски
Позната адреса: с.Волино
Бр.на предмет: И.бр.959/2021
Повикувањето е заради достава на: налог за извршување по чл.96 од ЗИ - И.бр.959/2021 од 07.06.2024 година и Барање за податоци од должник И.бр.959/2021 од 07.06.2024 год. двата на извршител Дејан Костовски
Да се јави во: Канцеларијата на извршителот
Рок: 1 (еден) ден
Комплетниот текст на објавата: 2021_959_Јавна објава за достава.docx
Датум на објава: 09/07/2024

2024/2465
Извршител: Дејан Костовски
Име/назив на странката: Беќим Бајрами
Позната адреса: ул.„Вељко Влаховиќ“ бб - Дебар
Бр.на предмет: И.бр.1335/2021
Повикувањето е заради достава на: налог за извршување врз недвижност по чл.166 од ЗИ - И.бр.1335/2021 од 27.05.2024 година на извршител Дејан Костовски од Охрид
Да се јави во: Канцеларијата на извршителот
Рок: 1 (еден) ден
Комплетниот текст на објавата: 2021_1335_Јавна објава за достава.docx
Датум на објава: 09/07/2024

Преводот на содржините е целосно автоматизиран

Преводот на содржините е целосно автоматизиран

Партнерства и соработка

Јавни објави за достава

Logotype1111

2024/2475
Извршител: Зорица Симиќ
Име/назив на странката: Адвокат Иво Николов од Скопје
Позната адреса: ул.”Ѓорѓи Пулевски” бр.27-16
Бр.на предмет: 634/2024, 635/2024, 636/2024
Рок: 1 den

2024/2474
Извршител: Весна Јакимовска
Име/назив на странката: Граничари на КП .бр.968 запишана во имотен лист бр.475 за КО Хаме
Позната адреса: Дебар
Бр.на предмет: 755/07
Рок: 1(еден)

2024/2473
Извршител: Весна Јакимовска
Име/назив на странката: Гарип Цапа
Позната адреса: ул.Богомилски Поход бр.10 во Дебар
Бр.на предмет: 755/07
Рок: 1(еден)

2024/2472
Извршител: Жанета Пријевиќ
Име/назив на странката: Љубица Гроздановска - Димишкова и Љупчо Гроздановски
Позната адреса: Кресна 5 Б и 11 септемви бр. 29 Ресен
Бр.на предмет: И.бр. 52/24
Рок: Во рок од 3 дена да се јави во канцеларија на извршителот

2024/2471
Извршител: Благоја Каламатиев
Име/назив на странката: Тони Вељанов од Скопје
Позната адреса: Ул.Ѓоре Ѓорески бр.113
Бр.на предмет: 750/2014
Рок: 1 ден

Продажба на имот

 

НЕДВИЖЕН ИМОТ


  141/2023
Тип недвижност: Земјиште
Извршител: Фросина Петровиќ Стојмановска
Датум продажба: 2024-08-01
 Имотен лист бр 82630 АКН Куманово-Продажбата ќе се одржи на ден 01.08.2024 год во 11:00 часот во просториите на Извршителот.
Почетна цена: 700,000
Квадратура: 4878
Град: Куманово


  567/2017
Тип недвижност: Земјиште
Извршител: Слободанка Колоска
Датум продажба: 2024-07-30
 Имотен лист бр.1648 за КО Бањица при АКН-ОКН Гостивар - 2/6 од градежно неизградено земјиште во Имотен лист бр.101303 за КО Бањица при АКН-ОКН ГостиварПродажбата ќе се одржи на ден 30.07.2024 год во 10:00 часот во просториите на Извршителот.
Почетна цена: 871,762
Квадратура: 337
Град: Гостивар


  13750/2023
Тип недвижност: Земјиште
Извршител: Андреја Буневски
Датум продажба: 2024-07-31
 Имотен лист бр.2187 за КО Горно Лисиче Вонград АКН Скопје,Продажбата ќе се одржи на ден 31.07.2024 година во 12:00 часот во просториите на извршителот .
Почетна цена: 2,582,517
Квадратура: 2189
Град: Скопје


  1843/2016
Тип недвижност: Деловен простор
Извршител: Премтим Ќерими
Датум продажба: 2024-07-30
 Имотен лист бр.33460 за КО Куманово -Имотен лист бр.35645 за КО Куманово -имотен лист бр. 32938 за КО Куманово-Продажбата ќе се одржи на ден 30.07.2024 година во 11:00 часот во просториите на канцеларија на Извршител0т.
Почетна цена: 72,667,651
Квадратура: 673
Град: Куманово


  1100/2023
Тип недвижност: Стан
Извршител: Гордана Џутеска
Датум продажба: 2024-08-09
 имотен лист 1991 за КО Лабуниште -Продажбата ќе се одржи на ден 09.08.2024 година во 10.00 часот во просториите на Извршителот.
Почетна цена: 10,702,845
Квадратура: 246
Град: Охрид


ПОДВИЖЕН ИМОТ


 741/2024
Движнина: Друго
Извршител: Зорица Симиќ
Датум на продажба: 2024-07-19
  Вертикален нумерички контролен машински центар CNC Вертикален работен центар за стакло-производителBIESSE C.n.A тип/модел-MAN8500001(VERTMAX 2.6)-Сериски број1000029696 и други подвижни предмети-Почетната вредност на подвижните предмети изнесува вкупно 787.950,00 ЕУР во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ на денот на продажбата,Продажбата ќе се одржи на ден 19.07.2024 година во 09:00 часот во просториите на Извршителот.

Почетна цена: 0
Град: Скопје


 780/2023
Движнина: Друго
Извршител: Емилија Павловска
Датум на продажба: 2024-07-26
  Опрема во лабораторија составена од:
-лабораториска сушара (Sutjeska), количина 1,
-дигитална вага (Athena), количина 1,-аналитичка вага, количина 1 и-апарат за дестилирање вода, количина 1,-2. Колска вага (Libela),производство 1978, количина 1 и други подвижни предмети-со почетна цена за наддавање од 1.573.043,00 денари и тоа за сите предмети во пакет заедно. Предметите не може да се продаваат поединечно.
Продажбата ќе се одржи на ден 26.07.2024 година во 12.00 часот во просториите на Извршителот.

Почетна цена: 1,573,043
Град: Штип


 1552/2023
Движнина: Друго
Извршител: Благој Бањански
Датум на продажба: 2024-07-31
  1. Товарно возило, марка MERCEDES-BENZ, тип-906 ОК35/906.135/FFMD1350E/LEC2GXA3, комерцијална ознака-SPRINTER 316CDI.43, идентификационен број на возилото-WDB9061351N479755, тип/број на мотор-651.955/0370458, вид на возилото-N1 товарно, година на производство-2011, регистарска ознака-KA 5741 AC и други подвижни предмети-Продажбата ќе се одржи на ден 31.07.2024 година во 10:00 часот во просториите на Извршителот.
Почетна цена: 431,200
Град: Кавадарци


 457/2024
Движнина: Друго
Извршител: Цветанка Треневска
Датум на продажба: 2024-07-19
  МАШИНА СОРНИНИ/СЕФЛА СМАРТКОАТЕР МФ,2003Производител:SORBINIМодел:SMARTCOATER MFСериски број:MR1TFF23237Година на производство:2003-БУСЕТТИ Ф12ХОРИЗОНТАЛНА ДАБАЛ ЕДГЕР ЛИНИЈА+НЕПТУН ВОШЕР
Производител:BUSETTIМодел:F12 LINEAСериски број:FLF 949Година на производство:2008-вредноста на двете машини се утврдува во вкупен износ од 106.650,00 ЕВРА во денарска противвредност на денот на продажбата-Продажбата ќе се одржи на ден 19.07.2024 година во 15:00 часот во просториите на Извршителот.

Почетна цена: 0
Град: Тетово


 134/23
Движнина: Машини
Извршител: Славе Дончев
Датум на продажба: 2024-07-24
  Продажбата ќе се одржи на ден год. 24.07.2024год. во 13:00 часот во просториите на Извршителот
Почетна цена: 8,279,044
Град: Виница

Обука за обучувачи (ТоТ)

1111

Одлуки

Logotype1111

Дисциплинска комисија

Најди извршител

mapa_mk

Огласи за продажба

nedvizen imot
New Image
LogoHeader2014
aukciska_kukja

Академик

image001

Член на Деловен совет

uacs_logo

зсрм

header
QRCode
lupa-6

Испит за извршители

ispit na izvrsiteli 2

bannerbg_main

usaid

Најчести прашања

prasalnik 2

26122011162156_g_komisija-za-zastita-na-prav

usaid

Анкета

Новиот дизајн е:

Резултати од гласањето

Loading ... Loading ...
July 2024
M T W T F S S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031