Пребарување по активни огласи за продажба на недвижен имот

Untitled Document

Назад кон пребарување по активни огласи за продажба


Пребарување по недвижен имот

:

Пронајдени се : 2245  резултати.

Број на Оглас : 11196

Број на предмет: И.бр.457/22

Извршител :Гордан Станковиќ линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 58м2 , со почетна цена : 3,136,500 денари.

Дата на продажба :2023-10-25

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 25.10.2023 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 11195

Број на предмет: И.бр.631/22

Извршител :Данче Попчотрова – Ѓеоргиева линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 18495м2 , со почетна цена : 369,900 денари.

Дата на продажба :2023-10-18

Повеќе за огласот...

Забелешка:  Продажбата ќе се одржи на ден 18.10.2023 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 11194

Број на предмет: И.бр.439/22

Извршител :Александра Заринска Дуровска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 51м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-10-20

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена 45.943,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 20.10.2023 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 11193

Број на предмет: И.бр.422/213

Извршител :Александра Заринска Дуровска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 66м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-10-10

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена 72.170,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 10.10.2023 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 11192

Број на предмет: И.бр.725/12

Извршител :Анѓелка Ефкоска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 57м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-10-17

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена 135.437,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 17.10.2023 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 11191

Број на предмет: И.бр.996/21

Извршител :Данче Попчотрова – Ѓеоргиева линк...

Тип на недвижност :Гаража

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 20м2 , со почетна цена : 172,414 денари.

Дата на продажба :2023-10-17

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 17.10.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот

Број на Оглас : 11190

Број на предмет: И.бр.880/2021

Извршител :Гордан Станковиќ линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 76м2 , со почетна цена : 3,479,212 денари.

Дата на продажба :2023-10-18

Повеќе за огласот...

Забелешка: стан во идна градба запишан во ЛПГ 96739 КО Ѓорче Петров 6 ,Продажбата ќе се одржи на ден 18.10.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот

Број на Оглас : 11189

Број на предмет: И.бр.1009/2023

Извршител :Жанета Пријевиќ линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 50м2 , со почетна цена : 1,311,509 денари.

Дата на продажба :2023-09-23

Повеќе за огласот...

Забелешка: закажаната продажба на недвижен имот на должникот Нури Адемовски и Селда Адемовска на ден 22.09.2023 годинаво 11:00час, нема да се одржи поради тоа што должникот го намири долгот кон доверителот.

Број на Оглас : 11188

Број на предмет: И.бр.945/2021

Извршител :Билјана Николовска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 56м2 , со почетна цена : 3,048,850 денари.

Дата на продажба :2023-10-09

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 09.10.2023 година во 11:30 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 11187

Број на предмет: И.бр.627/2023

Извршител :Слободанка Колоска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 1855м2 , со почетна цена : 321,645 денари.

Дата на продажба :2023-10-09

Повеќе за огласот...

Забелешка: Имотен лист бр. 1005 за КО Арбиново Продажбата ќе се одржи на ден 09.10.2023 година во 10:)) часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 11186

Број на предмет: И.бр.494/2023

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 52м2 , со почетна цена : 1,660,230 денари.

Дата на продажба :2023-10-05

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 05.10.2023 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 11185

Број на предмет: И.бр.146/2014

Извршител :Станислав Тасески линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 95м2 , со почетна цена : 8,431,343 денари.

Дата на продажба :2023-10-18

Повеќе за огласот...

Забелешка: - стан, ДП и земјиште. Продажбата ќе се одржи на ден 18.10.2023 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 11184

Број на предмет: И.бр.2142/2014

Извршител :Благоја Бакрачевски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 969м2 , со почетна цена : 32,000,000 денари.

Дата на продажба :2023-09-29

Повеќе за огласот...

Забелешка: - стан и земјиште. Продажбата ќе се одржи на ден 29.09.2023 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 11183

Број на предмет: И.бр.425/2023

Извршител :Љупчо Јованов линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Неготино

Квадратура: 8651м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-10-18

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена 95.761,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 18.10.2023 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 11182

Број на предмет: И.бр.1712/22

Извршител :Васко Блажевски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Гевгелија

Квадратура: 700м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-10-09

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена 15.058,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 09.10.2023 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 11181

Број на предмет: И.бр.1602/23

Извршител :Весна Деловска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 87м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-10-10

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена 122.600,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 10.10.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 11180

Број на предмет: И.бр.3008/22

Извршител :Каролина Таневска линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Прилеп

Квадратура: 295м2 , со почетна цена : 2,806,632 денари.

Дата на продажба :2023-10-03

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 03.10.2023 година во 13:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 11179

Број на предмет: И.бр.32/22

Извршител :Гордана Џутеска линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 782м2 , со почетна цена : 27,310,000 денари.

Дата на продажба :2023-09-29

Повеќе за огласот...

Забелешка: -Заклучок за поправање на грешки во актите на извршителот на Заклучокот за усна јавна продажба од 29.08.2023 година.Продажбата ќе се одржи на ден 29.09.2023 година во 13:30 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 11178

Број на предмет: И.бр.1693/22

Извршител :Гордана Џутеска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 6460м2 , со почетна цена : 397,290 денари.

Дата на продажба :2023-10-02

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 02.10.2023 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 11176

Број на предмет: И.бр.358/2022

Извршител :Дејан Костовски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 346м2 , со почетна цена : 15,286,966 денари.

Дата на продажба :2023-10-04

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 04.10.2023 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 11175

Број на предмет: И.бр.804/2023

Извршител :Ивана Нешовска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 83м2 , со почетна цена : 8,003,437 денари.

Дата на продажба :2023-10-02

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 02.10.2023 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 11174

Број на предмет: И.бр.299/2022

Извршител :Александар Чамовски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 86м2 , со почетна цена : 3,806,146 денари.

Дата на продажба :2023-10-10

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 10.10.2023 година во 13 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 11173

Број на предмет: И.бр.950/2023

Извршител :Игор Антевски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 27м2 , со почетна цена : 837,820 денари.

Дата на продажба :2023-10-02

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 02.10.2023 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 11172

Број на предмет: И.бр.39/2015

Извршител :Христо Јованов линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 34м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-10-06

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена 64.530,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 06.10.2023 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 11171

Број на предмет: И.бр.2/2015

Извршител :Христо Јованов линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Штип

Квадратура: 59м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-10-13

Повеќе за огласот...

Забелешка:  - ДП од 21 м2, стан од 48 м2 и стан од 59 м2. Почетна цена 62.040,00 евра// 41.652,00 евра// 51.031,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 13.10.2023 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 11170

Број на предмет: И.бр.918/23

Извршител :Васко Блажевски линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 88м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-10-06

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена 375.310,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 06.10.2023 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 11169

Број на предмет: И.бр.1314/2023

Извршител :Весна Деловска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 85м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-10-05

Повеќе за огласот...

Забелешка: - стан од 70 м2 и стан од 85м2. Почетна цена 125.694,00 евра// 156.687,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 05.10.2023 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 11168

Број на предмет: И.бр.983/2022

Извршител :Александра Заринска Дуровска линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 33м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-10-02

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена 41.668,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 02.10.2023 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 11166

Број на предмет: И.бр.878/20

Извршител :Весна Јакимовска линк...

Тип на недвижност :Куќа

Недвижноста се наоѓа во: Гостивар

Квадратура: 279м2 , со почетна цена : 601,630 денари.

Дата на продажба :2023-09-26

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 26.09.2023 година во 13 часот и 30 минути во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 11165

Број на предмет: И.бр.882/14

Извршител :Весна Јакимовска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Гостивар

Квадратура: 362м2 , со почетна цена : 445,260 денари.

Дата на продажба :2023-09-27

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 27.09.2023 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 11164

Број на предмет: И.бр.1800/22

Извршител :Методија Костадинов линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 77м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-10-05

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена 68.051,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 05.10.2023 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 11163

Број на предмет: И.бр.631/20

Извршител :Жанета Пријевиќ линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Ресен

Квадратура: 379м2 , со почетна цена : 2,714,950 денари.

Дата на продажба :2023-10-03

Повеќе за огласот...

Забелешка: -стан, земјиште. Продажбата ќе се одржи на ден 03.10.2023 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 11162

Број на предмет: И.бр.166/2022

Извршител :Никола Богатинов линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 213м2 , со почетна цена : 6,868,300 денари.

Дата на продажба :2023-10-12

Повеќе за огласот...

Забелешка: -стан, земјиште. Продажбата ќе се одржи на ден 12.10.2023 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 11161

Број на предмет: И.бр.2425/2022

Извршител :Катерина Кокина линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 37м2 , со почетна цена : 1,410,800 денари.

Дата на продажба :2023-09-29

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 29.09.2023 година во 14 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 11160

Број на предмет: И.бр.859/2022

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 1641м2 , со почетна цена : 25,327,115 денари.

Дата на продажба :2023-09-28

Повеќе за огласот...

Забелешка: -куќа, ДП, земјиште. Продажбата ќе се одржи на ден 28.09.2023 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 11159

Број на предмет: И.бр.2144/2018

Извршител :Емилија Павловска линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Свети Николе

Квадратура: 1980м2 , со почетна цена : 76,416,210 денари.

Дата на продажба :2023-09-27

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 27.09.2023 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 11158

Број на предмет: И.бр.207/2009

Извршител :Андреја Буневски линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Тетово

Квадратура: 171м2 , со почетна цена : 33,544,189 денари.

Дата на продажба :2023-09-29

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 29.09.2023 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 11157

Број на предмет: И.бр.1504/2018

Извршител :Гордан Станковиќ линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 106м2 , со почетна цена : 5,591,126 денари.

Дата на продажба :2023-10-04

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 04.10.2023 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 11156

Број на предмет: И.бр.576/2021

Извршител :Орце Гоцевски линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Делчево

Квадратура: 7м2 , со почетна цена : 111,814 денари.

Дата на продажба :2023-09-25

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 25.09.2023 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 11155

Број на предмет: И.бр.221/2023

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 2500м2 , со почетна цена : 9,364,456 денари.

Дата на продажба :2023-09-27

Повеќе за огласот...

Забелешка: - ДП и друго. Продажбата ќе се одржи на ден 27.09.2023 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 11154

Број на предмет: И.бр.32/2022

Извршител :Гордана Џутеска линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Струга

Квадратура: 782м2 , со почетна цена : 27,310,000 денари.

Дата на продажба :2023-09-29

Повеќе за огласот...

Забелешка: - ДП и друго. Продажбата ќе се одржи на ден 29.09.2023 година во 13 часот и 30 минути во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 11153

Број на предмет: И.бр.1853/21

Извршител :Снежана Андреевска линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 317м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-09-19

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена 388.739,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 19.09.2023 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 11152

Број на предмет: И.бр.611/2016

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Тип на недвижност :Куќа

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 91м2 , со почетна цена : 1,068,538 денари.

Дата на продажба :2023-09-22

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 22.09.2023 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 11151

Број на предмет: И.бр.668/2010

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Тип на недвижност :Куќа

Недвижноста се наоѓа во: Радовиш

Квадратура: 103м2 , со почетна цена : 4,602,491 денари.

Дата на продажба :2023-09-27

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 27.09.2023 година во 13 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 11150

Број на предмет: И.бр.438/2014

Извршител :Гордана Џутеска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Струга

Квадратура: 16694м2 , со почетна цена : 1,421,942 денари.

Дата на продажба :2023-09-26

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 26.09.2023 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 11149

Број на предмет: И.бр.1063/2022

Извршител :Гордана Џутеска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 54м2 , со почетна цена : 3,354,825 денари.

Дата на продажба :2023-09-25

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 25.09.2023 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 11148

Број на предмет: И.бр.1194/2012

Извршител :Васко Еленов линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Кавадарци

Квадратура: 197м2 , со почетна цена : 4,880,825 денари.

Дата на продажба :2023-09-12

Повеќе за огласот...

Забелешка: - Заклучок за одлагање на извршување И.бр.1194/2012 од 05.09.2023 година на извршител Васко Еленов.

Број на Оглас : 11147

Број на предмет: И.бр.1273/14

Извршител :Јадранка Јовановска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 2498м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-09-28

Повеќе за огласот...

Забелешка: - стан, земјиште и друго. Почетна цена 146.100,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 28.09.2023 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 11146

Број на предмет: И.бр.217/23

Извршител :Зоран Димов линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 63м2 , со почетна цена : 3,255,960 денари.

Дата на продажба :2023-09-22

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 22.09.2023 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 11145

Број на предмет: И.бр.272/2012

Извршител :Славица Ацовска линк...

Тип на недвижност :Куќа

Недвижноста се наоѓа во: Тетово

Квадратура: 476м2 , со почетна цена : 12,381,726 денари.

Дата на продажба :2023-09-26

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 26.09.2023 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 11144

Број на предмет: И.бр.41/18

Извршител :Методија Костадинов линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 304м2 , со почетна цена : 1,050,000 денари.

Дата на продажба :2023-09-28

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 28.09.2023 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 11143

Број на предмет: И.бр.1602/2023

Извршител :Весна Деловска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 2295м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-09-25

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена 91.720,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 25.09.2023 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 11142

Број на предмет: И.бр.315/2023

Извршител :Дејан Костовски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 62м2 , со почетна цена : 3,460,594 денари.

Дата на продажба :2023-09-20

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 20.09.2023 година во 9 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 11141

Број на предмет: И.бр.165/2023

Извршител :Каролина Таневска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Прилеп

Квадратура: 9200м2 , со почетна цена : 905,362 денари.

Дата на продажба :2023-09-27

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 27.09.2023 година во 13 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 11140

Број на предмет: И.бр.948/18

Извршител :Каролина Таневска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Прилеп

Квадратура: 505м2 , со почетна цена : 4,354,503 денари.

Дата на продажба :2023-09-21

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 21.09.2023 година во 13 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 11139

Број на предмет: И.бр.63/19

Извршител :Слободанка Колоска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 494м2 , со почетна цена : 1,033,200 денари.

Дата на продажба :2023-09-13

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 13.09.2023 година во 10 часот и 30 минути во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 11138

Број на предмет: И.бр.983/2022

Извршител :Александра Заринска Дуровска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 954м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-09-22

Повеќе за огласот...

Забелешка: - лозја. Почетна цена 138.330,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 22.09.2023 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 11137

Број на предмет: И.бр.468/2023

Извршител :Александра Заринска Дуровска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 59м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-09-21

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена 77.300,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 21.09.2023 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 11136

Број на предмет: И.бр.785/2022

Извршител :Славица Ацовска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Тетово

Квадратура: 89м2 , со почетна цена : 2,036,798 денари.

Дата на продажба :2023-09-26

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 26.09.2023 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 11135

Број на предмет: И.бр.434/2022

Извршител :Александра Заринска Дуровска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 52м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-09-21

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена 80.400,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 21.09.2023 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 11134

Број на предмет: И.бр.346/2022

Извршител :Николина Иванова линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Ресен

Квадратура: 78м2 , со почетна цена : 1,425,338 денари.

Дата на продажба :2023-09-25

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 25.09.2023 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 11133

Број на предмет: И.бр.346/2022

Извршител :Николина Иванова линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Ресен

Квадратура: 78м2 , со почетна цена : 1,425,338 денари.

Дата на продажба :2023-09-25

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 25.09.2023 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 11132

Број на предмет: И.бр.99/22

Извршител :Слободанка Колоска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 82м2 , со почетна цена : 5,816,362 денари.

Дата на продажба :2023-09-15

Повеќе за огласот...

Забелешка: -Заклучок за поправање на грешки во работата на извршителот И.бр.99/22 од 22.08.2023 година.Продажбата ќе се одржи на ден 15.09.2023 година во 11:00 часот во просториите на канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 11131

Број на предмет: И.бр.1009/23

Извршител :Жанета Пријевиќ линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 50м2 , со почетна цена : 1,311,509 денари.

Дата на продажба :2023-09-22

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 22.09.2023 година во 11:00 часот во просториите на канцеларија на извршителот.

Број на Оглас : 11130

Број на предмет: И.бр.284/2017

Извршител :Николче Диневски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 58м2 , со почетна цена : 799,486 денари.

Дата на продажба :2023-09-20

Повеќе за огласот...

Забелешка: ИМОТЕН ЛИСТ бр. 15334 КО Битола 5 и ИМОТЕН ЛИСТ бр.50600 КО Битола 5 Продажбата ќе се одржи на ден 20.09.2023 година во 11:00 часот во просториите на канцеларија на Извршителот

Број на Оглас : 11129

Број на предмет: И.бр.439/2022

Извршител :Александра Заринска Дуровска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 51м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-09-21

Повеќе за огласот...

Забелешка: Лист за предбележување на градба бр. 96739 за КО Ѓорче Петров 6 Почетна цена 51.048,00 евра во денарска противвредност-Продажбата ќе се одржи на ден 21.09.2023 година во 10:00 часот во просториите на канцеларија на Извршителот

Број на Оглас : 11128

Број на предмет: И.бр.1278/2022

Извршител :Чедомир Личковски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Гостивар

Квадратура: 68м2 , со почетна цена : 2,728,185 денари.

Дата на продажба :2023-09-18

Повеќе за огласот...

Забелешка:  Продажбата ќе се одржи на ден 18.09.2023 година во 7:30 часот во просториите на канцеларија на Извршителот

Број на Оглас : 11127

Број на предмет: И.бр.433/2023

Извршител :Благој Бањански линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Гевгелија

Квадратура: 735м2 , со почетна цена : 27,872,034 денари.

Дата на продажба :2023-09-28

Повеќе за огласот...

Забелешка: ЛИСТ ЗА ПРЕДБЕЛЕЖУВАЊЕ бр.2654 КО Стар Дојран при АКН Гевгелија. Продажбата ќе се одржи на ден 28.09.2023 година во 11:00 часот во просториите на канцеларија на Извршителот

Број на Оглас : 11126

Број на предмет: И.бр.408/2022

Извршител :Васко Еленов линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Демир Капија

Квадратура: 45м2 , со почетна цена : 612,749 денари.

Дата на продажба :2023-09-20

Повеќе за огласот...

Забелешка: ИМОТЕН ЛИСТ број 977 за КО Демир Капија Продажбата ќе се одржи на ден 20.09.2023 година во 10:00 часот во просториите на канцеларија на Извршителот

Број на Оглас : 11125

Број на предмет: И.бр.100/2022

Извршител :Гордан Станковиќ линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Македонски Брод

Квадратура: 259м2 , со почетна цена : 5,745,614 денари.

Дата на продажба :2023-09-26

Повеќе за огласот...

Забелешка: стамбено-деловена зграда -Продажбата ќе се одржи на ден 26.09.2023 година во 11:00 часот во просториите на канцеларија на Извршителот

Број на Оглас : 11124

Број на предмет: И.бр.425/2023

Извршител :Љупчо Јованов линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Неготино

Квадратура: 4345м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-09-28

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена 95.761,00 евра во денарска противвредност-Продажбата ќе се одржи на ден 28.09.2023 година во 11:00 часот во просториите на канцеларија на Извршителот

Број на Оглас : 11123

Број на предмет: И.бр.727/2022

Извршител :Маја Гркова Караколева линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Велес

Квадратура: 101м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-09-18

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена 43.060,08 евра во денарска противвредност- Продажбата ќе се одржи на ден 18.09.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот

Број на Оглас : 11121

Број на предмет: И.бр.254/2022

Извршител :Љупчо Јованов линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Неготино

Квадратура: 77м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-09-27

Повеќе за огласот...

Забелешка:  Почетна цена 40.500,00 евра во денарска противвредност- Продажбата ќе се одржи на ден 27.09.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот

Број на Оглас : 11120

Број на предмет: И.бр.147/2013

Извршител :Анѓелка Ефкоска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 296м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-09-18

Повеќе за огласот...

Забелешка: згради во останато стопанство Почетна цена 288.361,00 евра во денарска противвредност- Продажбата ќе се одржи на ден 18.09.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот

Број на Оглас : 11119

Број на предмет: И.бр.303/2022

Извршител :Христо Јованов линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 74м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-09-21

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена 59.529,00 евра во денарска противвредност Продажбата ќе се одржи на ден 21.09.2023 година во 10:00 часот во просториите на Извршителот

Број на Оглас : 11118

Број на предмет: И.бр.284/2023

Извршител :Александра Заринска Дуровска линк...

Тип на недвижност :Гаража

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 13м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-09-14

Повеќе за огласот...

Забелешка:  гаражни места во затворен простор. Почетна цена 5.030,00 евра во денарска противвредност Продажбата ќе се одржи на ден 14.09.2023 година во 10:00 часот во просториите на Извршителот

Број на Оглас : 11117

Број на предмет: И.бр.1119/2022

Извршител :Дашмир Саити линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Тетово

Квадратура: 22м2 , со почетна цена : 922,500 денари.

Дата на продажба :2023-09-19

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 19.09.2023 година во 12:00 часот во просториите на Извршителот.

Број на Оглас : 11116

Број на предмет: И.бр.73/2023

Извршител :Ванчо Марковски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Тетово

Квадратура: 9703м2 , со почетна цена : 1,940,571 денари.

Дата на продажба :2023-09-06

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 06.09.2023 година во 12:00 часот во просториите на Извршителот.

Број на Оглас : 11115

Број на предмет: И.бр.4663/2021

Извршител :Андреја Буневски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 69м2 , со почетна цена : 5,230,061 денари.

Дата на продажба :2023-09-21

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 21.09.2023 година во 12:00 часот во просториите на Извршителот.

Број на Оглас : 11114

Број на предмет: И.бр.642/2023

Извршител :Премтим Ќерими линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 1477м2 , со почетна цена : 54,182,312 денари.

Дата на продажба :2023-09-15

Повеќе за огласот...

Забелешка: деловна зграда вон стопанство,Продажбата ќе се одржи на ден 15.09.2023 година во 10:00 часот во просториите на Извршителот.

Број на Оглас : 11113

Број на предмет: И.бр.62/2021

Извршител :Гордана Џутеска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 19м2 , со почетна цена : 4,428,000 денари.

Дата на продажба :2023-09-11

Повеќе за огласот...

Забелешка: Заклучок за поправање на грешки во актите на извршителот член 10ст 1од ЗИ и чл 331 од ЗПП продажбата ќе се одржи на ден 11.09.2023 година во 10:00 часот во просториите на Извршителот.

Број на Оглас : 11112

Број на предмет: И.бр.62/2021

Извршител :Гордана Џутеска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 19м2 , со почетна цена : 4,428,000 денари.

Дата на продажба :2023-08-31

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 31.08.2023 година во 10:00 часот во просториите на Извршителот

Број на Оглас : 11111

Број на предмет: И.бр.1684/2022

Извршител :Каролина Таневска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Прилеп

Квадратура: 67м2 , со почетна цена : 1,462,669 денари.

Дата на продажба :2023-08-23

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр. 58951 при АКН КО Прилеп .Продажбата ќе се одржи на ден 23.08.2023 година во 13,00 часот во просториите на Извршителот

Број на Оглас : 11110

Број на предмет: И.бр.627/2023

Извршител :Слободанка Колоска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 1855м2 , со почетна цена : 482,468 денари.

Дата на продажба :2023-09-15

Повеќе за огласот...

Забелешка: Имотен лист бр. 1005 за КО Арбиново Продажбата ќе се одржи на ден 15.09.2023 год. год, во 13:00 часот во просториите на Извршителот

Број на Оглас : 11109

Број на предмет: И.бр.165/2023

Извршител :Каролина Таневска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 9200м2 , со почетна цена : 1,358,043 денари.

Дата на продажба :2023-08-30

Повеќе за огласот...

Забелешка: 1/2 идеален дел од имотен лист бр. 421 при АКН КО Миладиновци-Вонград Продажбата ќе се одржи на ден30.08.2023 година во 13:00 часот во канцеларијата на извршителот

Број на Оглас : 11108

Број на предмет: И.бр.1401/2018

Извршител :Гордан Станковиќ линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Виница

Квадратура: 925м2 , со почетна цена : 28,817,962 денари.

Дата на продажба :2023-09-21

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр.8263 за КО Виница Продажбата ќе се одржи на ден 21.09.2023 година во 11:00 часот во просториите на извршителот

Број на Оглас : 11107

Број на предмет: И.бр.718/2021

Извршител :Ангел Костадиновски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Кавадарци

Квадратура: 52м2 , со почетна цена : 707,807 денари.

Дата на продажба :2023-09-19

Повеќе за огласот...

Забелешка: земјиште И.Л1574 КО МАРЕНАИ.Л 851 КО МАРЕНА,И.Л. 620 КО СОПОТ. Продажбата ќе се одржи на ден 19.09.2023 година во 12:00 часот во просториите на Извршителот

Број на Оглас : 11106

Број на предмет: И.бр.1411/2017

Извршител :Крум Коцарев линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 114м2 , со почетна цена : 4,800,998 денари.

Дата на продажба :2023-09-19

Повеќе за огласот...

Забелешка: дел од недвижноста 1/2 од имотен лист бр. 43499 КО КАРПОШ . Продажбата ќе се одржи на ден 19.09.2023 година во 11:00 часот во просториите на Извршителот

Број на Оглас : 11105

Број на предмет: И.бр.99/2022

Извршител :Слободанка Колоска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 82м2 , со почетна цена : 5,816,362 денари.

Дата на продажба :2023-09-15

Повеќе за огласот...

Забелешка: двор, земјиште и стан Имотен лист 283 за КО ОРОВНИК, нива и лозјеИмотен лист 283 за КО ОРОВНИК Продажбата ќе се одржи на ден 15.09.2023 год. во 11:00 часот во просториите на Извршителот

Број на Оглас : 11104

Број на предмет: И.бр.216/2022

Извршител :Никола Богатинов линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 17м2 , со почетна цена : 456,846 денари.

Дата на продажба :2023-09-11

Повеќе за огласот...

Забелешка: 1/2 од недвижноста СТАН на КП 869/1, на адреса ПАТЕРИЦА и помошни површини . Продажбата ќе се одржи на ден 11.09.2023 година во 12:00 часот во просториите на извршителот.

Број на Оглас : 11103

Број на предмет: И.бр.583/2014

Извршител :Слободанка Колоска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 211м2 , со почетна цена : 51,008,200 денари.

Дата на продажба :2023-09-07

Повеќе за огласот...

Забелешка: Земјиште, деловен простор Имотен лист 187 за КО Охрид 3,Продажбата ќе се одржи на ден 07.09.2023 година во 13:00 часот во просториите на Извршителот

Број на Оглас : 11099

Број на предмет: И.бр.1194/2012

Извршител :Васко Еленов линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Кавадарци

Квадратура: 197м2 , со почетна цена : 4,880,825 денари.

Дата на продажба :2023-09-12

Повеќе за огласот...

Забелешка: зфгради во останато стопанство имотен лист со број 72 за КО КАВАДАРЦИ Продажбата ќе се одржи на ден 12.09.2023 година во 10:00 часот, во просториите на извршителот

Број на Оглас : 11098

Број на предмет: И.бр.386/2013

Извршител :Станислав Тасески линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 57м2 , со почетна цена : 2,783,398 денари.

Дата на продажба :2023-09-12

Повеќе за огласот...

Забелешка: Имотен Лист бр. 132 за КО Охрид 3Продажбата ќе се одржи на ден 12.09.2023 година во 12,00 часот, во просториите на Извршителот

Број на Оглас : 11097

Број на предмет: И.бр.470/2022

Извршител :Станислав Тасески линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 112м2 , со почетна цена : 8,258,889 денари.

Дата на продажба :2023-09-15

Повеќе за огласот...

Забелешка: ИМОТЕН ЛИСТ број : 157023 за КО ОХРИД 2 Имотен Лист број: 8274, за КО Охрид 2 Продажбата ќе се одржи на ден 15.09.2023 година во 12:00 часот, во просториите на извршителот

Број на Оглас : 11096

Број на предмет: И.бр.1043/2019

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 2578м2 , со почетна цена : 1,439,557 денари.

Дата на продажба :2023-09-15

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр.14453, КО СТРУМИЦА,имотен лист бр.59355, КО СТРУМИЦАПродажбата ќе се одржи на ден 15.09.2023 година, во 12,00 часот, во просториите на Извршителот

Број на Оглас : 11095

Број на предмет: И.бр.1424/2022

Извршител :Жанета Пријевиќ линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 108м2 , со почетна цена : 2,767,275 денари.

Дата на продажба :2023-09-06

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр. 92794 за КО Битола 4, имотен лист бр. 43680 за КО Битола 4. Продажбата ќе се одржи на ден 06.09.2023 година, во 11:00 часот, во просториите на Извршителот.

Број на Оглас : 11094

Број на предмет: И.бр.494/2023

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 52м2 , со почетна цена : 2,206,962 денари.

Дата на продажба :2023-09-06

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр.10293, за КО СтрумицаПродажбата ќе се одржи на ден 06.09.2023 година, во 14:00 часот, во просториите на Извршителот.

Број на Оглас : 11093

Број на предмет: И.бр.668/2010

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Тип на недвижност :Куќа

Недвижноста се наоѓа во: Радовиш

Квадратура: 75м2 , со почетна цена : 4,602,491 денари.

Дата на продажба :2023-09-06

Повеќе за огласот...

Забелешка: Имотен лист бр.83357 за КО Радовиш, Имотен лист бр.8982, за КО Радовиш.Продажбата ќе се одржи на ден 06.09.2023 година, во 12.00 часот, во просториите на Извршителот.

Број на Оглас : 11092

Број на предмет: И.бр.1389/2018

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Радовиш

Квадратура: 8210м2 , со почетна цена : 131,360 денари.

Дата на продажба :2023-09-06

Повеќе за огласот...

Забелешка: Имотен лист бр.205, за КО ДАМЈАН при АКН-Радовиш, Продажбата ќе се одржи на ден 06.09.2023 година во 13:00 часот во просториите на Извршителот

Број на Оглас : 11091

Број на предмет: И.бр.530/2021

Извршител :Жанета Пријевиќ линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Прилеп

Квадратура: 24680м2 , со почетна цена : 40,394,430 денари.

Дата на продажба :2023-09-04

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен л.бр. 213 за КО Веселчани,имотен л. бр. 674 за КО Тополчани, лист за предбележување на градба со број 240 за КО Веселчани Продажбата ќе се одржи на ден 04.09.2023 година во 11:00 часот во просториите на Извршителот

Број на Оглас : 11090

Број на предмет: И.бр.2142/2014

Извршител :Благоја Бакрачевски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 1196м2 , со почетна цена : 42,814,552 денари.

Дата на продажба :2023-09-01

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр. 18137 КО ЦЕНТАР 2,имотен лист бр. 56223 КО ЦЕНТАР 2, Продажбата ќе се одржи на ден 01.09.2023 година во 10:00 часот во просториите на Извршителот.

Број на Оглас : 11089

Број на предмет: И.бр.949/2014

Извршител :Лазар Петровски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 63м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-09-14

Повеќе за огласот...

Забелешка: земјиште Ил.бр 43639,Ил.бр7836 КО Куманово Почетна цена 41.116,00 евра во денарска противвредност- Продажбата ќе се одржи на ден 14.09.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот

Број на Оглас : 11088

Број на предмет: И.бр.1809/2018

Извршител :Васко Блажевски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 2379м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-09-15

Повеќе за огласот...

Забелешка:  имотен лист број 401 КО Д.Коњари Почетна цена 6555,00 евра во денарска противвредност- Продажбата ќе се одржи на ден 15.09.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот

Број на Оглас : 11087

Број на предмет: И.бр.495/2021

Извршител :Јадранка Јовановска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Крива Паланка

Квадратура: 271м2 , со почетна цена : 198,414 денари.

Дата на продажба :2023-09-12

Повеќе за огласот...

Забелешка: Имотен лист бр.153 за КО БС,Имотен лист бр.146 за КО БС Продажбата ќе се одржи на ден 12.09.2023 година во 12,00 часот, во просториите на Извршителот

Број на Оглас : 11086

Број на предмет: И.бр.1261/2021

Извршител :Весна Јакимовска линк...

Тип на недвижност :Куќа

Недвижноста се наоѓа во: Гостивар

Квадратура: 63м2 , со почетна цена : 4,578,017 денари.

Дата на продажба :2023-09-11

Повеќе за огласот...

Забелешка: продажбата ќе се одржи на ден 11.09.2023 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот

Број на Оглас : 11085

Број на предмет: И.бр.170/2023

Извршител :Орце Гоцевски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Делчево

Квадратура: 2372м2 , со почетна цена : 14,265 денари.

Дата на продажба :2023-09-01

Повеќе за огласот...

Забелешка: лист бр. 689 КО Црник Продажбата ќе се одржи на ден 01.09.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот

Број на Оглас : 11084

Број на предмет: И.бр.1712/2022

Извршител :Васко Блажевски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Гевгелија

Квадратура: 700м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-09-14

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр.100460 КО Нов Дојран Почетна цена 15.058,00 евра во денарска противвредност- Продажбата ќе се одржи на ден 14.09.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот

Број на Оглас : 11083

Број на предмет: И.бр.475/2022

Извршител :Гордана Џутеска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Струга

Квадратура: 4207м2 , со почетна цена : 114,990 денари.

Дата на продажба :2023-09-05

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист 337 за КО Мороишта. Продажбата ќе се одржи на ден 05.09.2023 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот

Број на Оглас : 11082

Број на предмет: И.бр.1817/2022

Извршител :Гордана Џутеска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 110м2 , со почетна цена : 18,757,500 денари.

Дата на продажба :2023-09-04

Повеќе за огласот...

Забелешка: земјиште имотен лист 341, имотен лист 356имотен лист 1126КО ЕЛШАНИ Продажбата ќе се одржи на ден 04.09.2023 година во 09:00 часот во канцеларијата на извршителот

Број на Оглас : 11081

Број на предмет: И.бр.804/2023

Извршител :Ивана Нешовска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 83м2 , со почетна цена : 8,892,707 денари.

Дата на продажба :2023-09-04

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр.56184 за КО Центар 2 Продажбата ќе се одржи на ден 04.09.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот

Број на Оглас : 11080

Број на предмет: И.бр.3008/2022

Извршител :Каролина Таневска линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Прилеп

Квадратура: 295м2 , со почетна цена : 2,806,632 денари.

Дата на продажба :2023-08-31

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр.66660 при АКН КО Прилеп.Продажбата ќе се одржи на ден 31.08.2023 година во 13:00 часот во канцеларијата на извршителот

Број на Оглас : 11079

Број на предмет: И.бр.948/18

Извршител :Каролина Таневска линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Прилеп

Квадратура: 318м2 , со почетна цена : 9,542,080 денари.

Дата на продажба :2023-08-24

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 24.08.2023 година во 13:00 часот во канцеларијата на извршителот

Број на Оглас : 11076

Број на предмет: И.бр.486/2023

Извршител :Благоја Каламатиев линк...

Тип на недвижност :Гаража

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 16м2 , со почетна цена : 610,588 денари.

Дата на продажба :2023-09-05

Повеќе за огласот...

Забелешка: ИЛ 104547 за КО Кисела Вода Продажбата ќе се одржи на ден 05.09.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот

Број на Оглас : 11075

Број на предмет: И.бр.398/2023

Извршител :Благоја Каламатиев линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 39м2 , со почетна цена : 2,213,640 денари.

Дата на продажба :2023-09-07

Повеќе за огласот...

Забелешка: гаражно местоПродажбата ќе се одржи на ден 07.09.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот

Број на Оглас : 11074

Број на предмет: И.бр.349/2023

Извршител :Билјана Николовска линк...

Тип на недвижност :Куќа

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 90м2 , со почетна цена : 5,900,000 денари.

Дата на продажба :2023-08-29

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр.38422 за КО Куманово Продажбата ќе се одржи на ден 29.08.2023 година во 11:30 часот во канцеларијата на извршителот

Број на Оглас : 11073

Број на предмет: И.бр.349/2023

Извршител :Билјана Николовска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 747м2 , со почетна цена : 1,800,000 денари.

Дата на продажба :2023-08-29

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр.29027 за КО Куманово Продажбата ќе се одржи на ден 29.08.2023 година во 12:30 часот во канцеларијата на извршителот

Број на Оглас : 11072

Број на предмет: И.бр.349/2023

Извршител :Билјана Николовска линк...

Тип на недвижност :Куќа

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 75м2 , со почетна цена : 3,900,000 денари.

Дата на продажба :2023-08-29

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр.74610 за КО Куманово Продажбата ќе се одржи на ден 29.08.2023 година во 10:30 часот во канцеларијата на извршителот

Број на Оглас : 11071

Број на предмет: И.бр.7987/2022

Извршител :Весна Деловска линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 175м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-08-31

Повеќе за огласот...

Забелешка: ИЛ бр.112453 КО Центар 1, ИЛ бр.54850 КО Центар 1 Почетна цена 1.003.000,00 евра во денарска противвредност- Продажбата ќе се одржи на ден 31.08.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот

Број на Оглас : 11070

Број на предмет: И.бр.217/2023

Извршител :Зоран Димов линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 63м2 , со почетна цена : 4,884,392 денари.

Дата на продажба :2023-09-04

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр.7766 КО Центар 2 Продажбата ќе се одржи на ден 04.09.2023 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот

Број на Оглас : 11069

Број на предмет: И.бр.149/2023

Извршител :Николчо Саздов линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Штип

Квадратура: 184826м2 , со почетна цена : 6,674,780 денари.

Дата на продажба :2023-08-30

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист 355 за К.О Таринци, Продажбата ќе се одржи на ден 30.08.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот

Број на Оглас : 11068

Број на предмет: И.бр.950/2023

Извршител :Игор Антевски линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 27м2 , со почетна цена : 1,256,726 денари.

Дата на продажба :2023-09-04

Повеќе за огласот...

Забелешка: Имотен лист бр.25896 за КО Центар 1, згради во останато стопанство,Продажбата ќе се одржи на ден 04.09.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот

Број на Оглас : 11067

Број на предмет: И.бр.117/2021

Извршител :Игор Антевски линк...

Тип на недвижност :Куќа

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 115м2 , со почетна цена : 9,198,123 денари.

Дата на продажба :2023-09-01

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр.48022 КО БардовциПродажбата ќе се одржи на ден 01.09.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот

Број на Оглас : 11066

Број на предмет: И.бр.39/2015

Извршител :Христо Јованов линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 34м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-09-07

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист број 43727 за КО Кисела Вода 2 Почетна цена 71.700,00 евра во денарска противвредност- Продажбата ќе се одржи на ден 07.09.2023 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот

Број на Оглас : 11065

Број на предмет: И.бр.479/2023

Извршител :Данчо Диманчев линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Валандово

Квадратура: 103м2 , со почетна цена : 3,835,769 денари.

Дата на продажба :2023-09-06

Повеќе за огласот...

Забелешка: земјиште Имотен лист бр.10423 Имотен лист бр.862заКО Валандово, Имотен лист бр.832 КО Пирава ВонградПродажбата ќе се одржи на ден06.09.2023 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот

Број на Оглас : 11063

Број на предмет: И.бр.1030/2021

Извршител :Славе Дончев линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Делчево

Квадратура: 549м2 , со почетна цена : 6,531,300 денари.

Дата на продажба :2023-08-30

Повеќе за огласот...

Забелешка: намена на зграда П,ИЛ 10501 КО Делчево,Продажбата ќе се одржи на ден30.08.2023 година во 13:00 часот во канцеларијата на извршителот

Број на Оглас : 11060

Број на предмет: И.бр.1819/2023

Извршител :Андреја Буневски линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Струга

Квадратура: 41м2 , со почетна цена : 4,120,734 денари.

Дата на продажба :2023-08-30

Повеќе за огласот...

Забелешка: Имотен лист бр.48733 Имотен лист бр.108093 за КО Центар 1 згр. во останато стопанство и гаражиПродажбата ќе се одржи на ден30.08.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот

Број на Оглас : 11058

Број на предмет: И.бр.611/2016

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Тип на недвижност :Куќа

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 57м2 , со почетна цена : 1,602,806 денари.

Дата на продажба :2023-08-25

Повеќе за огласот...

Забелешка: Имотен лист бр.5487, за КО СТРУМИЦАПродажбата ќе се одржи на ден25.08.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот

Број на Оглас : 11057

Број на предмет: И.бр.1749/2022

Извршител :Каролина Таневска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Прилеп

Квадратура: 687м2 , со почетна цена : 167,526 денари.

Дата на продажба :2023-08-24

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист број 140 за КО Ропотово Продажбата ќе се одржи на ден24.08.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот

Број на Оглас : 11055

Број на предмет: И.бр.63/2019

Извршител :Слободанка Колоска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 494м2 , со почетна цена : 1,549,800 денари.

Дата на продажба :2023-08-25

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр.20845 за КО Охрид 4 Продажбата ќе се одржи на ден 25.08.2023 година во 10:30 часот во канцеларијата на извршителот

Број на Оглас : 11054

Број на предмет: И.бр.878/2020

Извршител :Весна Јакимовска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Гостивар

Квадратура: 279м2 , со почетна цена : 902,446 денари.

Дата на продажба :2023-08-28

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр. 968 при АКН Гостивар Продажбата ќе се одржи на ден 28.08.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот

Број на Оглас : 11053

Број на предмет: И.бр.207/2019

Извршител :Андреја Буневски линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Тетово

Квадратура: 171м2 , со почетна цена : 33,544,189 денари.

Дата на продажба :2023-08-31

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр.110320 за КО Тетово 1 Продажбата ќе се одржи на ден 31.08.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот

Број на Оглас : 11052

Број на предмет: И.бр.129/2022

Извршител :Љупчо Јованов линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Кавадарци

Квадратура: 158м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-08-25

Повеќе за огласот...

Забелешка: Ил.бр2557,И.л.бр2242,Ил.бр1689,Илбр2327КОРосоман згради во останато стопанство и земјиште Почетна цена 41.064,00 евра во денарска противвредност- Продажбата ќе се одржи на ден 25.08.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот

Број на Оглас : 11051

Број на предмет: И.бр.267/2017

Извршител :Драган Кочовски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 105м2 , со почетна цена : 258,151 денари.

Дата на продажба :2023-08-24

Повеќе за огласот...

Забелешка: 4/84 идеален дел од И.Л40223 КО Куманово и земјиште,Продажбата ќе се одржи на ден 24.08.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот

Број на Оглас : 11050

Број на предмет: И.бр.1684/2022

Извршител :Каролина Таневска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Прилеп

Квадратура: 67м2 , со почетна цена : 1,462,669 денари.

Дата на продажба :2023-08-23

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр. 58951 при АКН КО Прилеп Продажбата ќе се одржи на ден -23.08.2023 година во 13:00 часот во канцеларијата на извршителот

Број на Оглас : 11049

Број на предмет: И.бр.2425/2022

Извршител :Катерина Кокина линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 37м2 , со почетна цена : 2,116,115 денари.

Дата на продажба :2023-08-31

Повеќе за огласот...

Забелешка: Имотен лист бр.5844 КО Чаир Продажбата ќе се одржи на ден 31.08.2023 година во 14:00 часот во канцеларијата на извршителот

Број на Оглас : 11048

Број на предмет: И.бр.351/2023

Извршител :Кети Арсова линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 76м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-08-23

Повеќе за огласот...

Забелешка:  имотен лист бр. 109573 за КО ЦЕНТАР 1 Почетна цена 85.097,00 евра во денарска противвредност- Продажбата ќе се одржи на ден 23.08.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот

Број на Оглас : 11047

Број на предмет: И.бр.535/2018

Извршител :Роза Родиќ линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 78м2 , со почетна цена : 3,813,000 денари.

Дата на продажба :2023-08-23

Повеќе за огласот...

Забелешка: Имотен лист број 94923 за КО ЧАИР Продажбата ќе се одржи на ден 23.08.2023 година во 11:30 часот во канцеларијата на извршителот

Број на Оглас : 11044

Број на предмет: И.бр.585/2012

Извршител :Николина Иванова линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 280м2 , со почетна цена : 8,477,511 денари.

Дата на продажба :2023-08-22

Повеќе за огласот...

Забелешка: згр.во останато стопанство Имотен лист бр.52788 за КО Битола 5,Продажбата ќе се одржи на ден 22.08.2023 година во 8:30 часот во канцеларијата на извршителот

Број на Оглас : 11043

Број на предмет: И.бр.535/2018

Извршител :Роза Родиќ линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 80м2 , со почетна цена : 3,936,000 денари.

Дата на продажба :2023-08-22

Повеќе за огласот...

Забелешка: Имотен лист број 3860 за КО ЧАИР Продажбата ќе се одржи на ден 22.08.2023 година во 11:30 часот во канцеларијата на извршителот

Број на Оглас : 11042

Број на предмет: И.бр.859/2022

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Тип на недвижност :Куќа

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 217м2 , со почетна цена : 25,327,115 денари.

Дата на продажба :2023-08-24

Повеќе за огласот...

Забелешка: СЕМЕЈНА КУЌА И ДЕЛОВЕН ПРОСТОР-производна халаИ.л.бр12266 за КО СТРУМИЦА И.Л бр.831 за КО КУКЛИШ,Ил бр.16552 И.л. бр.16443 за КО Куклиш- ВОН ГРАД Продажбата ќе се одржи на ден 24.08.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот

Број на Оглас : 11041

Број на предмет: И.бр.1978/2022

Извршител :Благој Бањански линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Велес

Квадратура: 2364м2 , со почетна цена : 959,564 денари.

Дата на продажба :2023-08-24

Повеќе за огласот...

Забелешка: Имотен лист бр.615 за КО ОТОВИЦА-ВОНГРАД при АКН ВелесПродажбата ќе се одржи на ден 24.08.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот

Број на Оглас : 11040

Број на предмет: И.бр.1327/2023

Извршител :Весна Деловска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 62м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-08-24

Повеќе за огласот...

Забелешка: ИЛ бр.93928 за КО Ѓорче Петров 6,Почетна цена 71.367,00 евра во денарска противвредност- -Продажбата ќе се одржи на ден 24.08.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот

Број на Оглас : 11039

Број на предмет: И.бр.735/2023

Извршител :Весна Деловска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 65м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-08-25

Повеќе за огласот...

Забелешка: ИЛ бр.97224 КО Ѓорче Петров 6 - Почетна цена 46.000,00 евра во денарска противвредност- -Продажбата ќе се одржи на ден 25.08.2023 година во 09:00 часот во канцеларијата на извршителот

Број на Оглас : 11038

Број на предмет: И.бр.457/2023

Извршител :Гордана Џутеска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 64м2 , со почетна цена : 3,115,160 денари.

Дата на продажба :2023-08-18

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист 91165 за КО Охрид 4 -Продажбата ќе се одржи на ден 18.08.2023 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот

Број на Оглас : 11037

Број на предмет: И.бр.221/2023

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 145м2 , со почетна цена : 10,404,951 денари.

Дата на продажба :2023-08-29

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр.629, за КО ТУРНОВО-Продажбата ќе се одржи на ден 29.08.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот

Број на Оглас : 11036

Број на предмет: И.бр.284/2023

Извршител :Александра Заринска Дуровска линк...

Тип на недвижност :Гаража

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 13м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-08-24

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист број 112996 за КО Кисела Вода 2 Почетна цена 7.545,00 евра во денарска противвредност- -Продажбата ќе се одржи на ден 23.08.2023 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот

Број на Оглас : 11035

Број на предмет: И.бр.78/2021

Извршител :Александра Заринска Дуровска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 41м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-08-24

Повеќе за огласот...

Забелешка: Лист за предбележување на градба бр. 91955 за КО Ѓорче Петров 1- Ново Село земјиште Имотен лист број 91887 за КО Ѓорче Петров 1- Ново СелоПочетна цена 22.018,00 евра во денарска противвредност- -Продажбата ќе се одржи на ден 24.08.2023 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот

Број на Оглас : 11034

Број на предмет: И.бр.942/2023

Извршител :Васко Блажевски линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 37м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-08-16

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена 34.823,00 евра во денарска противвредност- -Продажбата ќе се одржи на ден 16.08.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата наизвршителот

Број на Оглас : 11033

Број на предмет: И.бр.1376/2021

Извршител :Весна Јакимовска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Кичево

Квадратура: 1900м2 , со почетна цена : 328,244 денари.

Дата на продажба :2023-08-16

Повеќе за огласот...

Забелешка: ИЛ 4334 за КО Кичево ВОНГРАД Продажбата ќе се одржи на ден 16.08.2023 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 11032

Број на предмет: И.бр.742/2019

Извршител :Николина Стојковска линк...

Тип на недвижност :Куќа

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 55м2 , со почетна цена : 1,803,648 денари.

Дата на продажба :2023-08-15

Повеќе за огласот...

Забелешка: Имотен лист број 11308 КО Битола 3 и Имотен лист број 91148 КО Битола 3 Продажбата ќе се одржи на ден 15.08.2023 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 11031

Број на предмет: И.бр.552/2023

Извршител :Љупчо Јованов линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Валандово

Квадратура: 185м2 , со почетна цена : 13,401,645 денари.

Дата на продажба :2023-08-14

Повеќе за огласот...

Забелешка: Имотен лист бр.10753 за КО Валандово Продажбата ќе се одржи на ден 14.08.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 11030

Број на предмет: И.бр.303/2022

Извршител :Христо Јованов линк...

Тип на недвижност :Куќа

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 74м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-08-25

Повеќе за огласот...

Забелешка: Имотен лист бр.1560 за КО РадишаниПочетна цена 89.294,00 евра во денарска противвредност- - Продажбата ќе се одржи на ден 25.08.2023 година во 10:00 часот во канцеларијата наизвршителот.

Број на Оглас : 11029

Број на предмет: И.бр.859/2022

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 115м2 , со почетна цена : 26,398,033 денари.

Дата на продажба :2023-07-26

Повеќе за огласот...

Забелешка: Заклучок за поправање на грешки во актите на извршителот во Заклучокот за прва усна јавна И.бр.859/2022 од 06.07.2023 година стамбено деловен комплекс млекараПродажбата ќе се одржи на ден 26.07.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 11028

Број на предмет: И.бр.983/2022

Извршител :Александра Заринска Дуровска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 954м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-08-23

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена 138.330,00 евра во денарска противвредност- - Продажбата ќе се одржи на ден 23.08.2023 година во 11:30 часот во канцеларијата наизвршителот.

Број на Оглас : 11027

Број на предмет: И.бр.73/2023

Извршител :Ванчо Марковски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Тетово

Квадратура: 9703м2 , со почетна цена : 2,910,843 денари.

Дата на продажба :2023-08-08

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр. 8288 за КО Тетово - Вонград Продажбата ќе се одржи на ден 08.08.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 11026

Број на предмет: И.бр.170/2023

Извршител :Орце Гоцевски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Делчево

Квадратура: 2372м2 , со почетна цена : 21,397 денари.

Дата на продажба :2023-08-16

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотeн лист бр. 689 КО Црник,Продажбата ќе се одржи на ден 16.08.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 11025

Број на предмет: И.бр.346/2023

Извршител :Гордана Џутеска линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 198м2 , со почетна цена : 16,513,970 денари.

Дата на продажба :2023-08-14

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист 6437 за КО Мислешево,Продажбата ќе се одржи на ден 14.08.2023 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 11024

Број на предмет: И.бр.1424/2022

Извршител :Жанета Пријевиќ линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 108м2 , со почетна цена : 3,643,583 денари.

Дата на продажба :2023-08-10

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр. 92794 имотен лист бр. 43680 за КО Битола 4 Продажбата ќе се одржи на ден 10.08.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 11023

Број на предмет: И.бр.1543/2014

Извршител :Орце Гоцевски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Делчево

Квадратура: 0м2 , со почетна цена : 7,189,166 денари.

Дата на продажба :2023-08-16

Повеќе за огласот...

Забелешка: базен на м.в. "Р. Брегалница" со волумен од 2100м3, имотниот лист бр. 1593 КО Делчево, Продажбата ќе се одржи на ден 16.08.2023 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 11022

Број на предмет: И.бр.725/2012

Извршител :Анѓелка Ефкоска линк...

Тип на недвижност :Куќа

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 57м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-08-10

Повеќе за огласот...

Забелешка:  имотен лист бр. 102533 за КО Бутел Почетна цена 135.437,00 евра во денарска противвредност- - Продажбата ќе се одржи на ден 10.08.2023 година во 11:30 часот во канцеларијата наизвршителот.

Број на Оглас : 11021

Број на предмет: И.бр.367/2023

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Тип на недвижност :Куќа

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 189м2 , со почетна цена : 3,603,900 денари.

Дата на продажба :2023-08-10

Повеќе за огласот...

Забелешка: Имотен лист бр.857 за КО КОЛЕШИНОПродажбата ќе се одржи на ден 10.08.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 11020

Број на предмет: И.бр.549/2021

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 2977м2 , со почетна цена : 610,772 денари.

Дата на продажба :2023-08-04

Повеќе за огласот...

Забелешка: Имотен лист бр.14231, Имотен лист бр.12511, Имотен лист бр.12510за КО Струмица, гаража Продажбата ќе се одржи на ден 04.08.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 11019

Број на предмет: И.бр.417/2017

Извршител :Ангел Костадиновски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Велес

Квадратура: 1857м2 , со почетна цена : 12,379,061 денари.

Дата на продажба :2023-08-11

Повеќе за огласот...

Забелешка:  згради во индустрија и рударство имотен лист бр.54 КО ВЕЛЕС Продажбата ќе се одржи на ден 11.08.2023 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 11018

Број на предмет: И.бр.277/2022

Извршител :Данче Чурлинова линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 61м2 , со почетна цена : 2,820,651 денари.

Дата на продажба :2023-08-16

Повеќе за огласот...

Забелешка: ИЛ.бр.51084 КО Струмица-Продажбата ќе се одржи на ден 16.08.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 11017

Број на предмет: И.бр.3749/2022

Извршител :Снежана Андреевска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 2772м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-08-04

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр.72 КО Бујковци Почетна цена 10.718,40 евра во денарска противвредност- Продажбата ќе се одржи на ден 04.08.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата наизвршителот.

Број на Оглас : 11016

Број на предмет: И.бр.30/2019

Извршител :Премтим Ќерими линк...

Тип на недвижност :Гаража

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 17м2 , со почетна цена : 104,960 денари.

Дата на продажба :2023-08-07

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр.43958 за КО Куманово Продажбата ќе се одржи на ден 07.08.2023 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 11015

Број на предмет: И.бр.3008/2022

Извршител :Каролина Таневска линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Прилеп

Квадратура: 295м2 , со почетна цена : 4,210,299 денари.

Дата на продажба :2023-08-09

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр.66660 КО Прилеп.Продажбата ќе се одржи на ден 09.08.2023 година во 13:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 11014

Број на предмет: И.бр.796/2021

Извршител :Жанета Пријевиќ линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 2734м2 , со почетна цена : 50,777,907 денари.

Дата на продажба :2023-08-07

Повеќе за огласот...

Забелешка: згради во останато стопанство Ил.бр.50759, Ил. бр.70897,Ил. бр.70776 за КО Битола 5-Продажбата ќе се одржи на ден 07.08.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 11013

Број на предмет: И.бр.408/2021

Извршител :Љупчо Јованов линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Кавадарци

Квадратура: 72м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-08-15

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр.11370 КО КавадарциПочетна цена 36.035,00 евра во денарска противвредност- Продажбата ќе се одржи на ден 15.08.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата наизвршителот.

Број на Оглас : 11012

Број на предмет: И.бр.216/2023

Извршител :Никола Богатинов линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 109м2 , со почетна цена : 9,539,204 денари.

Дата на продажба :2023-08-09

Повеќе за огласот...

Забелешка: ИЛ бр. 48524, ИЛбр. 46606, ИЛбр. 46607 во КО КИСЕЛА ВОДА 2,И.Л бр. 331, КО ЛОКВИЦА М.Брод-Продажбата ќе се одржи на ден 09.08.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата наизвршителот.

Број на Оглас : 11011

Број на предмет: И.бр.57/2023

Извршител :Крум Коцарев линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 54м2 , со почетна цена : 4,477,630 денари.

Дата на продажба :2023-08-04

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр. 86255 КО Карпош Продажбата ќе се одржи на ден 04.08.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата наизвршителот.

Број на Оглас : 11010

Број на предмет: И.бр.328/2023

Извршител :Андреја Буневски линк...

Тип на недвижност :Куќа

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 95м2 , со почетна цена : 20,937,410 денари.

Дата на продажба :2023-08-08

Повеќе за огласот...

Забелешка: Имотен лист бр.52555 за КО Визбегово имотен лист бр.53925 за КО ВизбеговоПродажбата ќе се одржи на ден 08.08.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 11009

Број на предмет: И.бр.2319/2022

Извршител :Андреја Буневски линк...

Тип на недвижност :Куќа

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 126м2 , со почетна цена : 10,150,756 денари.

Дата на продажба :2023-08-09

Повеќе за огласот...

Забелешка: Имотен Лист бр.100283 за КО Ѓорче Петров 4 - Влае Продажбата ќе се одржи на ден 09.08.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 11008

Број на предмет: И.бр.276/2022

Извршител :Ангел Костадиновски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Неготино

Квадратура: 1937м2 , со почетна цена : 82,635,175 денари.

Дата на продажба :2023-08-09

Повеќе за огласот...

Забелешка: згради во останато стопанство Ил. бр. 30 КО Неготино-Продажбата ќе се одржи на ден 09.08.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 11007

Број на предмет: И.бр.2305/2013

Извршител :Фанија Каламатиева линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 61м2 , со почетна цена : 3,131,887 денари.

Дата на продажба :2023-08-01

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 01.08.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 11006

Број на предмет: И.бр.7987/2022

Извршител :Весна Деловска линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 175м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-08-03

Повеќе за огласот...

Забелешка: ИЛ бр.112453КО Центар1,ИЛ бр.54850КОЦентар1 Почетна цена -1.416.733,00 евра во денарска противвредност-Продажбата ќе се одржи на ден 03.08.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 11005

Број на предмет: И.бр.349/2023

Извршител :Билјана Николовска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 75м2 , со почетна цена : 4,663,973 денари.

Дата на продажба :2023-07-31

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр.74610 за КО Куманово Продажбата ќе се одржи на ден 31.07.2023 година во 10:30 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 11004

Број на предмет: И.бр.349/2023

Извршител :Билјана Николовска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 747м2 , со почетна цена : 2,241,000 денари.

Дата на продажба :2023-07-31

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр.29027 за КО Куманово Продажбата ќе се одржи на ден 31.07.2023 година во 12:30 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 11003

Број на предмет: И.бр.349/2023

Извршител :Билјана Николовска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 85м2 , со почетна цена : 6,855,035 денари.

Дата на продажба :2023-07-31

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр.38422 за КО Куманово Продажбата ќе се одржи на ден 31.07.2023 година во 11:30 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 11002

Број на предмет: И.бр.166/2022

Извршител :Никола Богатинов линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 72м2 , со почетна цена : 6,868,300 денари.

Дата на продажба :2023-08-10

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр.8368 за КО Ѓорче Петров 4 – ВЛАЕ Продажбата ќе се одржи на ден 10.08.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 11001

Број на предмет: И.бр.4663/2021

Извршител :Андреја Буневски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 69м2 , со почетна цена : 5,230,061 денари.

Дата на продажба :2023-08-04

Повеќе за огласот...

Забелешка: Имотен лист бр.34992 КО Кисела Вода 1 Продажбата ќе се одржи на ден 04.08.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 11000

Број на предмет: И.бр.398/2023

Извршител :Благоја Каламатиев линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 39м2 , со почетна цена : 2,787,876 денари.

Дата на продажба :2023-08-09

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 09.08.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10999

Број на предмет: И.бр.486/2023

Извршител :Благоја Каламатиев линк...

Тип на недвижност :Гаража

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 16м2 , со почетна цена : 610,588 денари.

Дата на продажба :2023-08-10

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 10.08.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10998

Број на предмет: И.бр.1278/2022

Извршител :Чедомир Личковски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Гостивар

Квадратура: 68м2 , со почетна цена : 2,728,185 денари.

Дата на продажба :2023-07-27

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр.15313 КО Гостивар – 1 Продажбата ќе се одржи на ден 27.07.2023 година во 07:30 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10997

Број на предмет: И.бр.29/2023

Извршител :Васко Блажевски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 112м2 , со почетна цена : 7,582,264 денари.

Дата на продажба :2023-08-09

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр.116674 КО Центар 1 - Продажбата ќе се одржи на ден 09.08.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10996

Број на предмет: И.бр.583/2014

Извршител :Слободанка Колоска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 210м2 , со почетна цена : 76,502,199 денари.

Дата на продажба :2023-08-07

Повеќе за огласот...

Забелешка: Имотен лист 187 за КО Охрид 3 Продажбата ќе се одржи на ден 07.08.2023 година во 13:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10995

Број на предмет: И.бр.475/2022

Извршител :Гордана Џутеска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 4207м2 , со почетна цена : 172,483 денари.

Дата на продажба :2023-08-07

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист 337 за КО Мороишта Продажбата ќе се одржи на ден 07.08.2023 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10994

Број на предмет: И.бр.859/2022

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 115м2 , со почетна цена : 16,203,954 денари.

Дата на продажба :2023-07-26

Повеќе за огласот...

Забелешка:  стамбено деловен комплекс млекараПродажбата ќе се одржи на ден 26.07.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10992

Број на предмет: И.бр.1221/2018

Извршител :Снежана Андреевска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 53м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-07-18

Повеќе за огласот...

Забелешка: ИЛ.1218, ИЛ.56982, ИЛ.56983 и ИЛ.56984 за КО Кисела Вода 1Почетна цена -75.098,00 евра во денарска противвредност-Продажбата ќе се одржи на ден 18.07.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10991

Број на предмет: И.бр.535/2018

Извршител :Роза Родиќ линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 87м2 , со почетна цена : 3,997,500 денари.

Дата на продажба :2023-07-27

Повеќе за огласот...

Забелешка: Ил. бр.94923 КО ЧаирПродажбата ќе се одржи на ден 27.07.2023 година во 11:30 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10990

Број на предмет: И.бр.538/2018

Извршител :Роза Родиќ линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 78м2 , со почетна цена : 4,417,962 денари.

Дата на продажба :2023-07-26

Повеќе за огласот...

Забелешка: Ил. бр.94923 КО ЧаирПродажбата ќе се одржи на ден 26.07.2023 година во 11:30 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10989

Број на предмет: И.бр.535/2018

Извршител :Роза Родиќ линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 80м2 , со почетна цена : 4,643,036 денари.

Дата на продажба :2023-07-25

Повеќе за огласот...

Забелешка: Ил. бр.3860 КО ЧаирПродажбата ќе се одржи на ден 25.07.2023 година во 11:30 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10988

Број на предмет: И.бр.735/2023

Извршител :Весна Деловска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 65м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-07-27

Повеќе за огласот...

Забелешка: Ил.бр .97224 КО Ѓ. Петров 6 -Почетна цена 58.388,00 евра во денарска противвредност-Продажбата ќе се одржи на ден 27.07.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10987

Број на предмет: И.бр.53/2023

Извршител :Весна Деловска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 52м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-07-26

Повеќе за огласот...

Забелешка: ЛПГ 92031 КО Ѓ. Петров 1 -Почетна цена 33.100,00 евра во денарска противвредност-Продажбата ќе се одржи на ден 26.07.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10986

Број на предмет: И.бр.1978/2022

Извршител :Благој Бањански линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Велес

Квадратура: 2364м2 , со почетна цена : 1,439,346 денари.

Дата на продажба :2023-07-28

Повеќе за огласот...

Забелешка: Ил.бр.615 КООтовица Вон град -ВелесПродажбата ќе се одржи на ден 28.07.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10983

Број на предмет: И.бр.1684/2022

Извршител :Каролина Таневска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Прилеп

Квадратура: 67м2 , со почетна цена : 1,462,669 денари.

Дата на продажба :2023-07-26

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 26.07.2023 година во 13:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10982

Број на предмет: И.бр.1817/2022

Извршител :Гордана Џутеска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 39м2 , со почетна цена : 18,757,500 денари.

Дата на продажба :2023-07-28

Повеќе за огласот...

Забелешка: земјиште КО Елшани,Продажбата ќе се одржи на ден 28.07.2023 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10981

Број на предмет: И.бр.405/2023

Извршител :Слободанка Балгурова линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Радовиш

Квадратура: 2390м2 , со почетна цена : 5,467,104 денари.

Дата на продажба :2023-07-25

Повеќе за огласот...

Забелешка: ИЛ.бр98 КОД.Врашица-РадовишПродажбата ќе се одржи на ден 25.07.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10980

Број на предмет: И.бр.949/2014

Извршител :Лазар Петровски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 63м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-07-31

Повеќе за огласот...

Забелешка: земјиштеИл.бр7836,Ил.бр43639КО КумановоПочетна цена 41.116,00 евра во денарска противвредност-Продажбата ќе се одржи на ден 31.07.2023 година во 13:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10978

Број на предмет: И.бр.1121/2018

Извршител :Премтим Ќерими линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 102м2 , со почетна цена : 3,511,502 денари.

Дата на продажба :2023-07-21

Повеќе за огласот...

Забелешка:  земјиште ИЛ.бр.2386КО ОтљаПродажбата ќе се одржи на ден 21.07.2023 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10977

Број на предмет: И.бр.1043/2019

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 2578м2 , со почетна цена : 1,439,557 денари.

Дата на продажба :2023-07-24

Повеќе за огласот...

Забелешка: земјиште Ил.бр14453 КОСтрумица, Ил.бр 59355 КОСтрумица Продажбата ќе се одржи на ден 24.07.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10976

Број на предмет: И.бр.1043/2019

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Берово

Квадратура: 102м2 , со почетна цена : 222,776 денари.

Дата на продажба :2023-07-24

Повеќе за огласот...

Забелешка: земјиште Ил.бр83 КОМитрашинци Продажбата ќе се одржи на ден 24.07.2023 година во 13:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10975

Број на предмет: И.бр.942/2023

Извршител :Васко Блажевски линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 37м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-07-25

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена 34.823,00 евра во денарска противвредност-Продажбата ќе се одржи на ден 25.07.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10974

Број на предмет: И.бр.29/2023

Извршител :Васко Блажевски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 112м2 , со почетна цена : 7,582,264 денари.

Дата на продажба :2023-07-05

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 05.07.2023 година во 12.00 часот канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10973

Број на предмет: И.бр.742/2019

Извршител :Николина Стојковска линк...

Тип на недвижност :Куќа

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 65м2 , со почетна цена : 1,807,708 денари.

Дата на продажба :2023-07-24

Повеќе за огласот...

Забелешка:  куќа со дворно местоБитола. Продажбата ќе се одржи на ден 24.07.2023 година во 10.00 часот канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10972

Број на предмет: И.бр.1283/2023

Извршител :Александар Максимовски линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 109м2 , со почетна цена : 10,995,278 денари.

Дата на продажба :2023-07-25

Повеќе за огласот...

Забелешка: ИЛ.бр.46086 КОКарпош Продажбата ќе се одржи на ден 25.07.2023 година во 10.00 часот канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10971

Број на предмет: И.бр.1213/2022

Извршител :Благој Бањански линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Гевгелија

Квадратура: 78м2 , со почетна цена : 22,500,000 денари.

Дата на продажба :2023-07-19

Повеќе за огласот...

Забелешка: земјиште ИЛ.бр10224,ИЛ19385КО Гевгелија Продажбата ќе се одржи на ден 19.07.2023 година во 11.00 часот канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10969

Број на предмет: И.бр.221/2023

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 145м2 , со почетна цена : 10,404,951 денари.

Дата на продажба :2023-06-23

Повеќе за огласот...

Забелешка:  семејна куќа со деловен простор ИЛ.бр.629КОТурново Продажбата ќе се одржи на ден 23.06.2023 година во 12.00 часот канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10968

Број на предмет: И.бр.19/2023

Извршител :Ангел Костадиновски линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Богданци

Квадратура: 88м2 , со почетна цена : 231,789,220 денари.

Дата на продажба :2023-07-10

Повеќе за огласот...

Забелешка: ИЛ.бр.5185 КО Богданци Вон Град. Продажбата ќе се одржи на ден 10.07.2023 година во 12.00 часот канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10967

Број на предмет: И.бр.1749/2022

Извршител :Каролина Таневска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Прилеп

Квадратура: 687м2 , со почетна цена : 251,289 денари.

Дата на продажба :2023-07-27

Повеќе за огласот...

Забелешка: земјиште ИЛ.бр140КОРопотово Продажбата ќе се одржи на ден 27.07.2023 година во 13:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10966

Број на предмет: И.бр.114/2023

Извршител :Гордана Џутеска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 67м2 , со почетна цена : 2,700,000 денари.

Дата на продажба :2023-07-19

Повеќе за огласот...

Забелешка: ИЛ.бр.100222 КО Мислешево Продажбата ќе се одржи на ден 19.07.2023 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10965

Број на предмет: И.бр.742/2019

Извршител :Николина Стојковска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 65м2 , со почетна цена : 2,705,783 денари.

Дата на продажба :2023-06-28

Повеќе за огласот...

Забелешка:  куќа со дворно место ИЛ бр.11308, ИЛ.бр.91148 КО Битола 3 Продажбата ќе се одржи на ден 28.06.2023 година во 14:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10964

Број на предмет: И.бр.192/2023

Извршител :Дејан Костовски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 300м2 , со почетна цена : 1,200,000 денари.

Дата на продажба :2023-07-14

Повеќе за огласот...

Забелешка: земјиште Ил.бр.634 КО Љубаништа Продажбата ќе се одржи на ден 14.07.2023 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10963

Број на предмет: И.бр.367/2023

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 189м2 , со почетна цена : 4,352,974 денари.

Дата на продажба :2023-07-14

Повеќе за огласот...

Забелешка:  семејна куќа со деловен простор, магацин и дворно место ИЛ.бр.857КО Колешино Продажбата ќе се одржи на ден 14.07.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10962

Број на предмет: И.бр.386/2013

Извршител :Станислав Тасески линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 57м2 , со почетна цена : 2,783,398 денари.

Дата на продажба :2023-07-20

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 20.07.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10961

Број на предмет: И.бр.253/2020

Извршител :Жанета Пријевиќ линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 85м2 , со почетна цена : 3,413,895 денари.

Дата на продажба :2023-07-14

Повеќе за огласот...

Забелешка: земјиште КО Вашарејца Продажбата ќе се одржи на ден 14.07.2023 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10960

Број на предмет: И.бр.2204/2018

Извршител :Андреја Буневски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 14354м2 , со почетна цена : 2,743,480 денари.

Дата на продажба :2023-07-18

Повеќе за огласот...

Забелешка: земјиште КО Катланово-Продажбата ќе се одржи на ден 18.07.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10958

Број на предмет: И.бр.961/21

Извршител :Весна Јакимовска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Гостивар

Квадратура: 359м2 , со почетна цена : 3,701,580 денари.

Дата на продажба :2023-07-17

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 17.07.2023 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10956

Број на предмет: И.бр.2410/2019

Извршител :Снежана Андреевска линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Кавадарци

Квадратура: 721м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-07-07

Повеќе за огласот...

Забелешка:  -земјиштеКО Дреново, КО Шивец Почетна цена 528.559,94 евра во денарска противвредност-Продажбата ќе се одржи на ден 07.07.2023 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10955

Број на предмет: И.бр.192/2023

Извршител :Дејан Костовски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 300м2 , со почетна цена : 1,200,000 денари.

Дата на продажба :2023-06-27

Повеќе за огласот...

Забелешка: земјиште ИЛ 634 КО Љубаништа Продажбата ќе се одржи на ден 27.06.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10954

Број на предмет: И.бр.800/2022

Извршител :Зоран Димов линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 70м2 , со почетна цена : 4,038,889 денари.

Дата на продажба :2023-07-12

Повеќе за огласот...

Забелешка: -ИЛ.бр.519 КОРамне-Охрид Продажбата ќе се одржи на ден 12.07.2023 година во 09:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10952

Број на предмет: И.бр.71/2021

Извршител :Манолева Милена линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 65м2 , со почетна цена : 3,092,320 денари.

Дата на продажба :2023-07-11

Повеќе за огласот...

Забелешка:  Продажбата ќе се одржи на ден 11.07.2023 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10951

Број на предмет: И.бр.335/202

Извршител :Наташа Катова линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Струга

Квадратура: 48м2 , со почетна цена : 2,674,389 денари.

Дата на продажба :2023-07-19

Повеќе за огласот...

Забелешка: -земјиште ИЛ.103300,ИЛ 103767КО Струга-Продажбата ќе се одржи на ден 19.07.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10950

Број на предмет: И.бр.549/2021

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Тип на недвижност :Гаража

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 21м2 , со почетна цена : 517,443 денари.

Дата на продажба :2023-07-07

Повеќе за огласот...

Забелешка: земјиште.Продажбата ќе се одржи на ден 07.07.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10949

Број на предмет: И.бр.470/22

Извршител :Станислав Тасески линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 112м2 , со почетна цена : 8,258,899 денари.

Дата на продажба :2023-07-12

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 12.07.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10948

Број на предмет: И.бр.417/17

Извршител :Ангел Костадиновски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Велес

Квадратура: 1857м2 , со почетна цена : 18,868,592 денари.

Дата на продажба :2023-07-12

Повеќе за огласот...

Забелешка: згради во индустрија и рударство ИЛ.бр54КО Велес Продажбата ќе се одржи на ден 12.07.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10947

Број на предмет: И.бр.19/2023

Извршител :Ангел Костадиновски линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Гевгелија

Квадратура: 311м2 , со почетна цена : 231,789,220 денари.

Дата на продажба :2023-07-10

Забелешка: КО Богданци Вон Град-Продажбата ќе се одржи на ден 10.07.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10946

Број на предмет: И.бр.2410/2019

Извршител :Снежана Андреевска линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 297м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-07-07

Забелешка: земјиште КОШивец; КОДреново-Почетна цена 528.559,94 евра во денарска противвредност-Продажбата ќе се одржи на ден 07.07.2023 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10945

Број на предмет: И.бр.3749/2022

Извршител :Снежана Андреевска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 2772м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-07-07

Повеќе за огласот...

Забелешка: земјиште КО Бујковци-Почетна цена 10.718,04 евра во денарска противвредност-Продажбата ќе се одржи на ден 07.07.2023 година во 13:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10944

Број на предмет: И.бр.1540/2018

Извршител :Дашмир Саити линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Тетово

Квадратура: 13м2 , со почетна цена : 12,305,842 денари.

Дата на продажба :2023-07-18

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 18.07.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10943

Број на предмет: И.бр.10/2023

Извршител :Снежана Андреевска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 48м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-07-03

Повеќе за огласот...

Забелешка: - земјиште КО Волково-Почетна цена 44.527,00 евра во денарска противвредност.Продажбата ќе се одржи на ден 03.07.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10942

Број на предмет: И.бр.1916/2018

Извршител :Александар Кузмановски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Гостивар

Квадратура: 62м2 , со почетна цена : 1,766,751 денари.

Дата на продажба :2023-07-18

Повеќе за огласот...

Забелешка:  земјиште КО Осломеј ИЛ.бр.235, ИЛбр.49Продажбата ќе се одржи на ден 18.07.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10941

Број на предмет: И.бр.86/202

Извршител :Маја Гркова Караколева линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Велес

Квадратура: 64м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-07-07

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена 18.154,00 евра во денарска противвредност.Продажбата ќе се одржи на ден 07.07.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10940

Број на предмет: И.бр.307/2019

Извршител :Александра Заринска Дуровска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 84м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-07-13

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена 35.064,00 евра во денарска противвредност.Продажбата ќе се одржи на ден 13.07.2023 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10939

Број на предмет: И.бр.253/20

Извршител :Златко Трајаноски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Прилеп

Квадратура: 40м2 , со почетна цена : 670,366 денари.

Дата на продажба :2023-07-10

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 10.07.2023 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10938

Број на предмет: И.бр.1421/2021

Извршител :Зоран Петрески линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 25м2 , со почетна цена : 4,941,789 денари.

Дата на продажба :2023-07-05

Повеќе за огласот...

Забелешка:  деловни простории КО РАДЊА Продажбата ќе се одржи на ден 05.07.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10937

Број на предмет: И.бр.86/2020

Извршител :Александар Чамовски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 90м2 , со почетна цена : 2,293,916 денари.

Дата на продажба :2023-07-06

Повеќе за огласот...

Забелешка:  земјиште КО Срумица : Продажбата ќе се одржи на ден 06.07.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10936

Број на предмет: И.бр.227/2013

Извршител :Анѓелка Ефкоска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 2124м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-07-05

Повеќе за огласот...

Забелешка:  земјиште КО Кучково -Почетна цена 14.459,00 евра во денарска противвредност.Продажбата ќе се одржи на ден 05.07.2023 година во 11:30 часот во канцеларијата на извршителот

Број на Оглас : 10935

Број на предмет: И.бр.535/2018

Извршител :Роза Родиќ линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 77м2 , со почетна цена : 2,952,000 денари.

Дата на продажба :2023-07-05

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 05.07.2023 година во 11:30 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10934

Број на предмет: И.бр.322/2023

Извршител :Александар Кузмановски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Гостивар

Квадратура: 36м2 , со почетна цена : 2,406,467 денари.

Дата на продажба :2023-07-11

Повеќе за огласот...

Забелешка: земјиште КО Маврово,Продажбата ќе се одржи на ден 11.07.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10933

Број на предмет: И.бр.535/2018

Извршител :Роза Родиќ линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 68м2 , со почетна цена : 2,521,500 денари.

Дата на продажба :2023-07-06

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 06.07.2023 година во 11:30 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10932

Број на предмет: И.бр.655/21

Извршител :Славе Дончев линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Делчево

Квадратура: 99м2 , со почетна цена : 3,939,840 денари.

Дата на продажба :2023-07-05

Повеќе за огласот...

Забелешка: -земјиште и др.Продажбата ќе се одржи на ден 05.07.2023 година во 13:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10931

Број на предмет: И.бр.535/18

Извршител :Роза Родиќ линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 87м2 , со почетна цена : 4,718,696 денари.

Дата на продажба :2023-07-03

Повеќе за огласот...

Забелешка:  Продажбата ќе се одржи на ден 03.07.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10930

Број на предмет: И.бр.2319/22

Извршител :Андреја Буневски линк...

Тип на недвижност :Куќа

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 126м2 , со почетна цена : 10,150,756 денари.

Дата на продажба :2023-07-12

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 12.07.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10929

Број на предмет: И.бр.220/2021

Извршител :Премтим Ќерими линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 108м2 , со почетна цена : 10,247,809 денари.

Дата на продажба :2023-07-03

Повеќе за огласот...

Забелешка:  земјиште КО Младо Нагоричане Продажбата ќе се одржи на ден 03.07.2023 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот

Број на Оглас : 10928

Број на предмет: И.бр.220/2021

Извршител :Премтим Ќерими линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 108м2 , со почетна цена : 10,247,809 денари.

Дата на продажба :2023-07-03

Повеќе за огласот...

Забелешка:  земјиште КО Младо Нагоричане Продажбата ќе се одржи на ден 03.07.2023 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот

Број на Оглас : 10927

Број на предмет: И.бр.376/2023

Извршител :Николина Иванова линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 55м2 , со почетна цена : 2,004,470 денари.

Дата на продажба :2023-07-03

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 03.07.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот

Број на Оглас : 10926

Број на предмет: И.бр.1063/2022

Извршител :Гордана Џутеска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 54м2 , со почетна цена : 3,354,825 денари.

Дата на продажба :2023-06-20

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 20.06.2023 година во 14:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10925

Број на предмет: И.бр.114/2023

Извршител :Гордана Џутеска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 67м2 , со почетна цена : 3,079,859 денари.

Дата на продажба :2023-06-26

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 26.06.2023 година во 14:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10924

Број на предмет: И.бр.62/2021

Извршител :Гордана Џутеска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 91м2 , со почетна цена : 4,428,000 денари.

Дата на продажба :2023-06-26

Повеќе за огласот...

Забелешка:  Продажбата ќе се одржи на ден 26.06.2023 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10923

Број на предмет: И.бр.270/2019

Извршител :Гордана Џутеска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 554м2 , со почетна цена : 3,407,100 денари.

Дата на продажба :2023-06-20

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 20.06.2023 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10922

Број на предмет: И.бр.2305/2013

Извршител :Фанија Каламатиева линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 61м2 , со почетна цена : 3,131,887 денари.

Дата на продажба :2023-07-04

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 04.07.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10921

Број на предмет: И.бр.648/2021

Извршител :Манолева Милена линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 57м2 , со почетна цена : 3,123,983 денари.

Дата на продажба :2023-06-27

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 27.06.2023 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10920

Број на предмет: И.бр.381/2022

Извршител :Манолева Милена линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 52м2 , со почетна цена : 2,502,192 денари.

Дата на продажба :2023-06-27

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 27.06.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10919

Број на предмет: И.бр.101/2022

Извршител :Гордан Станковиќ линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 62м2 , со почетна цена : 4,396,185 денари.

Дата на продажба :2023-07-12

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 12.07.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10918

Број на предмет: И.бр.702/2019

Извршител :Дашмир Саити линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Тетово

Квадратура: 156м2 , со почетна цена : 12,338,800 денари.

Дата на продажба :2023-06-30

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 30.06.2023 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10917

Број на предмет: И.бр.1681/2022

Извршител :Гордан Станковиќ линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 46м2 , со почетна цена : 7,623,166 денари.

Дата на продажба :2023-07-10

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 10.07.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10916

Број на предмет: И.бр.551/2023

Извршител :Каролина Таневска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Прилеп

Квадратура: 4580м2 , со почетна цена : 3,943,380 денари.

Дата на продажба :2023-06-27

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 27.06.2023 година во 13:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10915

Број на предмет: И.бр.735/202

Извршител :Каролина Таневска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Прилеп

Квадратура: 30728.69м2 , со почетна цена : 13,357,379 денари.

Дата на продажба :2023-06-28

Повеќе за огласот...

Забелешка: земјиште КОВрбјани,Продажбата ќе се одржи на ден 28.06.2023 година во 13:00 часот во канцеларијата на извршителот

Број на Оглас : 10914

Број на предмет: И.бр.945/2021

Извршител :Билјана Николовска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 10028м2 , со почетна цена : 1,370,857 денари.

Дата на продажба :2023-06-29

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 29.06.2023 година во 12:30 часот во канцеларијата на извршителот

Број на Оглас : 10913

Број на предмет: И.бр.1095/2019

Извршител :Зоран Петрески линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 77м2 , со почетна цена : 3,241,651 денари.

Дата на продажба :2023-06-23

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 23.06.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот

Број на Оглас : 10912

Број на предмет: И.бр.1095/2019

Извршител :Зоран Петрески линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 98м2 , со почетна цена : 3,971,040 денари.

Дата на продажба :2023-06-23

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 23.06.2023 година во 11:15 часот во канцеларијата на извршителот

Број на Оглас : 10911

Број на предмет: И.бр.1095/2019

Извршител :Зоран Петрески линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 105м2 , со почетна цена : 4,235,776 денари.

Дата на продажба :2023-06-23

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 23.06.2023 година во 11:30 часот во канцеларијата на извршителот

Број на Оглас : 10909

Број на предмет: И.бр.1095/2019

Извршител :Зоран Петрески линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 97м2 , со почетна цена : 4,008,859 денари.

Дата на продажба :2023-06-23

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 23.06.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот

Број на Оглас : 10908

Број на предмет: И.бр.1095/2019

Извршител :Зоран Петрески линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 59м2 , со почетна цена : 2,231,346 денари.

Дата на продажба :2023-06-23

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 23.06.2023 година во 12:15 часот во канцеларијата на извршителот

Број на Оглас : 10907

Број на предмет: И.бр.1095/2019

Извршител :Зоран Петрески линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 80м2 , со почетна цена : 3,290,905 денари.

Дата на продажба :2023-06-23

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 23.06.2023 година во 12:30 часот во канцеларијата на извршителот

Број на Оглас : 10906

Број на предмет: И.бр.726/2011

Извршител :Лазар Петровски линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 194м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-06-21

Повеќе за огласот...

Забелешка:  ИЛ 10124 КО Куманово-Почетна цена 140.000,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 21.06.2023 година во 13:00 часот во канцеларијата на извршителот

Број на Оглас : 10904

Број на предмет: И.бр.405/2023

Извршител :Слободанка Балгурова линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Радовиш

Квадратура: 2663м2 , со почетна цена : 8,200,656 денари.

Дата на продажба :2023-06-27

Повеќе за огласот...

Забелешка: земјиште , намена на посебен дел О, ИЛ98 КО Д.Враштица-Радовиш Продажбата ќе се одржи на ден 27.06.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10903

Број на предмет: И.бр.872/18

Извршител :Весна Деловска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 24м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-06-19

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена 21.580,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 19.06.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10902

Број на предмет: И.бр.2410/19

Извршител :Снежана Андреевска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Кавадарци

Квадратура: 16730м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-06-19

Повеќе за огласот...

Забелешка: -деловен простор и др.Почетна цена 792.839,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 19.06.2023 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10901

Број на предмет: И.бр.2410/19

Извршител :Снежана Андреевска линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Кавадарци

Квадратура: 297м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-06-09

Повеќе за огласот...

Забелешка: -Заклучок за запирање на извршување на заклучокот за усна јавна продажба И.бр.2410/19 од 23.05.2023 година.

Број на Оглас : 10900

Број на предмет: И.бр.86/20

Извршител :Маја Гркова Караколева линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Велес

Квадратура: 64м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-06-15

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена 18.154,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 15.06.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10899

Број на предмет: И.бр.988/22

Извршител :Горан Манојлов линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Кочани

Квадратура: 974м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-06-27

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена 236.535,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 27.06.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10898

Број на предмет: И.бр.1690/22

Извршител :Каролина Таневска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Прилеп

Квадратура: 491м2 , со почетна цена : 1,657,474 денари.

Дата на продажба :2023-06-29

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 29.06.2023 година во 13 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10897

Број на предмет: И.бр.449/2023

Извршител :Билјана Николовска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Берово

Квадратура: 221м2 , со почетна цена : 1,885,146 денари.

Дата на продажба :2023-06-20

Повеќе за огласот...

Забелешка: - стан, шума и др. Продажбата ќе се одржи на ден 20.06.2023 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10896

Број на предмет: И.бр.1710/2018

Извршител :Васко Блажевски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 90м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-06-20

Повеќе за огласот...

Забелешка:  -Почетна цена 105.905,00 ЕВРА- Продажбата ќе се одржи на ден 20.06.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот

Број на Оглас : 10895

Број на предмет: И.бр.1087/2022

Извршител :Николче Диневски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 0м2 , со почетна цена : 1,324,777 денари.

Дата на продажба :2023-06-19

Повеќе за огласот...

Забелешка: етаж на објект1КП832,ИЛ288 КО Горно Оризари Продажбата ќе се одржи на ден 19.06.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот

Број на Оглас : 10894

Број на предмет: И.бр.265/2015

Извршител :Николче Диневски линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 200м2 , со почетна цена : 2,626,667 денари.

Дата на продажба :2023-06-19

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 19.06.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот

Број на Оглас : 10893

Број на предмет: И.бр.145/2021

Извршител :Игор Ромевски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 108м2 , со почетна цена : 6,112,485 денари.

Дата на продажба :2023-06-22

Повеќе за огласот...

Забелешка:  Продажбата ќе се одржи на ден 22.06.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот

Број на Оглас : 10892

Број на предмет: И.бр.2410/2019

Извршител :Снежана Андреевска линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Кавадарци

Квадратура: 297м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-06-09

Повеќе за огласот...

Забелешка: земјиште, деловен простор КОДреново, КО Шивец, почетна цена 583.247,23 ЕУР во денарска противвредност..Продажбата ќе се одржи на ден 09.06.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот

Број на Оглас : 10891

Број на предмет: И.бр.3749/2022

Извршител :Снежана Андреевска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 2772м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-06-23

Повеќе за огласот...

Забелешка:  - земјиште КО Бујовци . Почетна цена 16.077,60 ЕУР во денарска противвредност .Продажбата ќе се одржи на ден 23.06.2023 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот

Број на Оглас : 10889

Број на предмет: И.бр.842/2022

Извршител :Благој Бањански линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Гевгелија

Квадратура: 4351м2 , со почетна цена : 13,100,000 денари.

Дата на продажба :2023-05-30

Повеќе за огласот...

Забелешка:  -земјиште КО Негорци, стан деловен простор- Заклучок за поправање на грешки во актите на извршителот И.број 842/2023 од 04.05.2023година Продажбата ќе се одржи на ден 30.05.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот

Број на Оглас : 10888

Број на предмет: И.бр.842/2022

Извршител :Благој Бањански линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Гевгелија

Квадратура: 4351м2 , со почетна цена : 13,100,000 денари.

Дата на продажба :2023-05-30

Повеќе за огласот...

Забелешка:  земјиште КО Негорци,стан, деловен простор -Продажбата ќе се одржи на ден 30.05.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот

Број на Оглас : 10887

Број на предмет: И.бр.2009/2022

Извршител :Каролина Таневска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Прилеп

Квадратура: 3411м2 , со почетна цена : 132,637 денари.

Дата на продажба :2023-06-13

Повеќе за огласот...

Забелешка:  -земјиште -КОЧепигово,КОБела Црква недвижностите може да се продадат одвоено - Продажбата ќе се одржи на ден 13.06.2023 година во 13:00 часот во канцеларијата на извршителот

Број на Оглас : 10886

Број на предмет: И.бр.55/2023

Извршител :Христо Јованов линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 74м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-06-12

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена 78.022,00 евра во денарска противвредност.Продажбата ќе се одржи на ден 12.06.2023 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10885

Број на предмет: И.бр.686/2022

Извршител :Николче Диневски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 12097м2 , со почетна цена : 19,355,200 денари.

Дата на продажба :2023-06-14

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 14.06.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот

Број на Оглас : 10884

Број на предмет: И.бр.108/2023

Извршител :Горан Манојлов линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Пехчево

Квадратура: 788м2 , со почетна цена : 13,051,740 денари.

Дата на продажба :2023-06-14

Повеќе за огласот...

Забелешка: -Зрновци, Пехчево деловен простор, земјиште- Продажбата ќе се одржи на ден 14.06.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот

Број на Оглас : 10883

Број на предмет: И.бр.84/2023

Извршител :Премтим Ќерими линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 73м2 , со почетна цена : 4,488,770 денари.

Дата на продажба :2023-06-09

Повеќе за огласот...

Забелешка:  -гаража-Продажбата ќе се одржи на ден 09.06.2023 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот

Број на Оглас : 10882

Број на предмет: И.бр.376/2023

Извршител :Николина Иванова линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 55м2 , со почетна цена : 2,004,470 денари.

Дата на продажба :2023-06-12

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 12.06.2023 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10881

Број на предмет: И.бр.1213/22

Извршител :Благој Бањански линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Гевгелија

Квадратура: 476м2 , со почетна цена : 33,150,338 денари.

Дата на продажба :2023-06-20

Повеќе за огласот...

Забелешка: -земјиште, стан,деловни простории идр.Продажбата ќе се одржи на ден 20.06.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот

Број на Оглас : 10880

Број на предмет: И.бр.996/21

Извршител :Данче Попчотрова – Ѓеоргиева линк...

Тип на недвижност :Гаража

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 17м2 , со почетна цена : 146,583 денари.

Дата на продажба :2023-06-14

Повеќе за огласот...

Забелешка:  Продажбата ќе се одржи на ден 14.06.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот

Број на Оглас : 10879

Број на предмет: И.бр.9/23

Извршител :Златко Трајаноски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Прилеп

Квадратура: 423м2 , со почетна цена : 434,160 денари.

Дата на продажба :2023-06-09

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 09.06.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот

Број на Оглас : 10878

Број на предмет: И.бр.7/23

Извршител :Златко Трајаноски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Прилеп

Квадратура: 93м2 , со почетна цена : 1,474,320 денари.

Дата на продажба :2023-06-09

Повеќе за огласот...

Забелешка:  земјиште-Продажбата ќе се одржи на ден 09.06.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот

Број на Оглас : 10877

Број на предмет: И.бр.398/23

Извршител :Благоја Каламатиев линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 39м2 , со почетна цена : 2,787,876 денари.

Дата на продажба :2023-06-19

Повеќе за огласот...

Забелешка: - гаражно место-Продажбата ќе се одржи на ден 19.06.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10875

Број на предмет: И.бр.411/22

Извршител :Анѓелка Ефкоска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 400м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-06-07

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена 7.805,00 евра во денарска противвредност.Продажбата ќе се одржи на ден 07.06.2023 година во 11:30 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10874

Број на предмет: И.бр.1657/19

Извршител :Гордан Станковиќ линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Гевгелија

Квадратура: 26м2 , со почетна цена : 1,330,063 денари.

Дата на продажба :2023-06-20

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 20.06.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10873

Број на предмет: И.бр.543/21

Извршител :Николче Диневски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Ресен

Квадратура: 127м2 , со почетна цена : 3,953,485 денари.

Дата на продажба :2023-06-06

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 06.06.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10872

Број на предмет: И.бр.57/07

Извршител :Дејан Костовски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 68м2 , со почетна цена : 6,483,330 денари.

Дата на продажба :2023-05-26

Повеќе за огласот...

Забелешка: -Заклучок за поправање на грешки на заклучокот за усна јавна продажба од 03.05.2023година.Продажбата ќе се одржи на ден 26.05.2023 година во 10:30 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10871

Број на предмет: И.бр.694/21

Извршител :Горан Манојлов линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Кочани

Квадратура: 76м2 , со почетна цена : 2,023,653 денари.

Дата на продажба :2023-06-15

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 15.06.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10870

Број на предмет: И.бр.395/21

Извршител :Слободанка Колоска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Струга

Квадратура: 57м2 , со почетна цена : 419,763 денари.

Дата на продажба :2023-06-16

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 16.06.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10869

Број на предмет: И.бр.10/23

Извршител :Снежана Андреевска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 48м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-06-05

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена 44.527,00 евра во денарска противвредност.Продажбата ќе се одржи на ден 05.06.2023 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10868

Број на предмет: И.бр.1440/22

Извршител :Премтим Ќерими линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 48м2 , со почетна цена : 1,740,016 денари.

Дата на продажба :2023-06-06

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 06.06.2023 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10867

Број на предмет: И.бр.3485/22

Извршител :Снежана Андреевска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 122м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-06-05

Повеќе за огласот...

Забелешка: -Почетна цена 180.979,00 евра во денарска противвредност.Продажбата ќе се одржи на ден 05.06.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10866

Број на предмет: И.бр.625/19

Извршител :Зоран Димов линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 42м2 , со почетна цена : 1,008,815 денари.

Дата на продажба :2023-06-08

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 08.06.2023 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10865

Број на предмет: И.бр.148/20

Извршител :Славица Крстевска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 51м2 , со почетна цена : 456,858 денари.

Дата на продажба :2023-05-26

Повеќе за огласот...

Забелешка: -земјиште.Продажбата ќе се одржи на ден 26.05.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10864

Број на предмет: И.бр.88/10

Извршител :Слободанка Колоска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 479м2 , со почетна цена : 862,200 денари.

Дата на продажба :2023-06-05

Повеќе за огласот...

Забелешка: -Заклучок за продажба на недвижен имот со непосредна спогодба.Продажбата ќе се одржи на ден 05.06.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10863

Број на предмет: И.бр.1461/21

Извршител :Васко Блажевски линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 76м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-06-07

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена 102.100,00 евра во денарска противвредност.Продажбата ќе се одржи на ден 07.06.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10862

Број на предмет: И.бр.433/19

Извршител :Александра Заринска Дуровска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 1219м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-06-06

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена 14.267,00 евра во денарска противвредност.Продажбата ќе се одржи на ден 06.06.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10861

Број на предмет: И.бр.2293/18

Извршител :Андреја Буневски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 2099м2 , со почетна цена : 5,808,510 денари.

Дата на продажба :2023-06-13

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 13.06.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10860

Број на предмет: И.бр.434/22

Извршител :Александра Заринска Дуровска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 39м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-06-06

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена 38.493,00 евра во денарска противвредност.Продажбата ќе се одржи на ден 06.06.2023 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10859

Број на предмет: И.бр.1421/21

Извршител :Зоран Петрески линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Кавадарци

Квадратура: 25м2 , со почетна цена : 7,412,682 денари.

Дата на продажба :2023-06-06

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 06.06.2023 година во 11:00 минути во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10858

Број на предмет: И.бр.29/23

Извршител :Васко Блажевски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 112м2 , со почетна цена : 7,582,264 денари.

Дата на продажба :2023-06-01

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 01.06.2023 година во 12:00 минути во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10857

Број на предмет: И.бр.2142/14

Извршител :Благоја Бакрачевски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 23м2 , со почетна цена : 42,814,552 денари.

Дата на продажба :2023-05-29

Повеќе за огласот...

Забелешка: -земјиште.Продажбата ќе се одржи на ден 29.05.2023 година во 10:00 минути во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10856

Број на предмет: И.бр.3110/22

Извршител :Емилија Павловска линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Штип

Квадратура: 3254м2 , со почетна цена : 1,055,955 денари.

Дата на продажба :2023-06-01

Повеќе за огласот...

Забелешка: -земјиште.Продажбата ќе се одржи на ден 01.06.2023 година во 12:00 минути во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10855

Број на предмет: И.бр.3321/20

Извршител :Андреја Буневски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 96м2 , со почетна цена : 792,365 денари.

Дата на продажба :2023-06-01

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 01.06.2023 година во 12:00 минути во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10854

Број на предмет: И.бр.2204/18

Извршител :Андреја Буневски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 14354м2 , со почетна цена : 2,743,480 денари.

Дата на продажба :2023-06-07

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 07.06.2023 година во 12:00 минути во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10853

Број на предмет: И.бр.382/13

Извршител :Лазар Петровски линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 127м2 , со почетна цена : 8,281,746 денари.

Дата на продажба :2023-05-31

Повеќе за огласот...

Забелешка:  Продажбата ќе се одржи на ден 31.05.2023 година во 12:00 минути во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10851

Број на предмет: И.бр.86/20

Извршител :Александар Чамовски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 90м2 , со почетна цена : 3,440,872 денари.

Дата на продажба :2023-06-08

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 08.06.2023 година во 12:00 минути во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10850

Број на предмет: И.бр.961/21

Извршител :Весна Јакимовска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Гостивар

Квадратура: 359м2 , со почетна цена : 3,701,580 денари.

Дата на продажба :2023-05-30

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 30.05.2023 година во 10:00 минути во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10849

Број на предмет: И.бр.726/11

Извршител :Лазар Петровски линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 194м2 , со почетна цена : 8,610,000 денари.

Дата на продажба :2023-05-26

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 26.05.2023 година во 12:00 минути во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10848

Број на предмет: И.бр.240/21

Извршител :Маја Гркова Караколева линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Кавадарци

Квадратура: 54м2 , со почетна цена : 2,805,181 денари.

Дата на продажба :2023-05-30

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 30.05.2023 година во 11:00 минути во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10847

Број на предмет: И.бр.468/22

Извршител :Жанета Пријевиќ линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 80м2 , со почетна цена : 359,373 денари.

Дата на продажба :2023-05-31

Повеќе за огласот...

Забелешка:  Продажбата ќе се одржи на ден 31.05.2023 година во 11:00 минути во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10846

Број на предмет: И.бр.322/23

Извршител :Александар Кузмановски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Гостивар

Квадратура: 36м2 , со почетна цена : 2,406,467 денари.

Дата на продажба :2023-05-30

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 30.05.2023 година во 11:00 минути во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10845

Број на предмет: И.бр.438/22

Извршител :Гордана Џутеска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Струга

Квадратура: 16694м2 , со почетна цена : 684,454 денари.

Дата на продажба :2023-05-31

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 31.05.2023 година во 10:00 минути во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10844

Број на предмет: И.бр.714/23

Извршител :Славица Ацовска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Тетово

Квадратура: 3257м2 , со почетна цена : 6,009,165 денари.

Дата на продажба :2023-05-31

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 31.05.2023 година во 10:00 минути во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10843

Број на предмет: И.бр.714/23

Извршител :Славица Ацовска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Тетово

Квадратура: 139м2 , со почетна цена : 16,547,622 денари.

Дата на продажба :2023-05-31

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 31.05.2023 година во 11:00 минути во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10842

Број на предмет: И.бр.714/23

Извршител :Славица Ацовска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Тетово

Квадратура: 144м2 , со почетна цена : 11,797,793 денари.

Дата на продажба :2023-05-31

Повеќе за огласот...

Забелешка:  Продажбата ќе се одржи на ден 31.05.2023 година во 12:00 минути во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10841

Број на предмет: И.бр.220/21

Извршител :Премтим Ќерими линк...

Тип на недвижност :Гаража

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 19м2 , со почетна цена : 498,150 денари.

Дата на продажба :2023-06-05

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 05.06.2023 година во 10:00 минути во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10840

Број на предмет: И.бр.585/2012

Извршител :Николина Иванова линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 1153м2 , со почетна цена : 8,411,511 денари.

Дата на продажба :2023-05-22

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 22.05.2023 година во 8 часот и 30 минути во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10839

Број на предмет: И.бр.551/23

Извршител :Каролина Таневска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Прилеп

Квадратура: 4580м2 , со почетна цена : 5,633,400 денари.

Дата на продажба :2023-05-30

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 30.05.2023 година во 13:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10838

Број на предмет: И.бр.36/18

Извршител :Чедомир Личковски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Гостивар

Квадратура: 74м2 , со почетна цена : 3,612,520 денари.

Дата на продажба :2023-05-29

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 29.05.2023 година во 07:30 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10837

Број на предмет: И.бр.1/23

Извршител :Ивана Нешовска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 127м2 , со почетна цена : 9,137,916 денари.

Дата на продажба :2023-05-26

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 26.05.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10836

Број на предмет: И.бр.983/22

Извршител :Александра Заринска Дуровска линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 33м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-05-26

Повеќе за огласот...

Забелешка:  -Почетна цена 53.127,00 евра во денарска противвредност.Продажбата ќе се одржи на ден 26.05.2023 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10835

Број на предмет: И.бр.135/23

Извршител :Орце Гоцевски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Делчево

Квадратура: 3770м2 , со почетна цена : 443,000 денари.

Дата на продажба :2023-05-26

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 26.05.2023 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10834

Број на предмет: И.бр.101/22

Извршител :Гордан Станковиќ линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 261м2 , со почетна цена : 2,629,487 денари.

Дата на продажба :2023-06-06

Повеќе за огласот...

Забелешка: -деловен простор.Продажбата ќе се одржи на ден 06.06.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10833

Број на предмет: И.бр.988/22

Извршител :Горан Манојлов линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Кочани

Квадратура: 979м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-05-29

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена 354.802,00 евра во денарска противвредност.Продажбата ќе се одржи на ден 29.05.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10832

Број на предмет: И.бр.290/22

Извршител :Александар Чамовски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 76м2 , со почетна цена : 3,802,263 денари.

Дата на продажба :2023-05-30

Повеќе за огласот...

Забелешка:  Продажбата ќе се одржи на ден 30.05.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10831

Број на предмет: И.бр.220/21

Извршител :Премтим Ќерими линк...

Тип на недвижност :Гаража

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 12м2 , со почетна цена : 249,075 денари.

Дата на продажба :2023-05-25

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 25.05.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10830

Број на предмет: И.бр.220/21

Извршител :Премтим Ќерими линк...

Тип на недвижност :Гаража

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 17м2 , со почетна цена : 249,075 денари.

Дата на продажба :2023-05-25

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 25.05.2023 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10829

Број на предмет: И.бр.192/23

Извршител :Дејан Костовски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 300м2 , со почетна цена : 1,200,000 денари.

Дата на продажба :2023-05-29

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 29.05.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10828

Број на предмет: И.бр.1095/19

Извршител :Зоран Петрески линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 80м2 , со почетна цена : 3,531,144 денари.

Дата на продажба :2023-05-26

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 26.05.2023 година во 12:30 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10827

Број на предмет: И.бр.1095/19

Извршител :Зоран Петрески линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 59м2 , со почетна цена : 2,677,986 денари.

Дата на продажба :2023-05-26

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 26.05.2023 година во 12:15 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10826

Број на предмет: И.бр.1095/19

Извршител :Зоран Петрески линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 97м2 , со почетна цена : 4,427,365 денари.

Дата на продажба :2023-05-26

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 26.05.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10825

Број на предмет: И.бр.1095/19

Извршител :Зоран Петрески линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 77м2 , со почетна цена : 3,531,144 денари.

Дата на продажба :2023-05-26

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 26.05.2023 година во 11:45 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10824

Број на предмет: И.бр.1095/19

Извршител :Зоран Петрески линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 105м2 , со почетна цена : 4,830,934 денари.

Дата на продажба :2023-05-26

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 26.05.2023 година во 11:30 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10823

Број на предмет: И.бр.1095/19

Извршител :Зоран Петрески линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 98м2 , со почетна цена : 4,468,879 денари.

Дата на продажба :2023-05-26

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 26.05.2023 година во 11:15 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10822

Број на предмет: И.бр.842/22

Извршител :Благој Бањански линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Гевгелија

Квадратура: 86м2 , со почетна цена : 13,100,000 денари.

Дата на продажба :2023-05-30

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 30.05.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10820

Број на предмет: И.бр.1169/15

Извршител :Кети Арсова линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 62м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-05-31

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена 118.827,00 евра во денарска противвредност.Продажбата ќе се одржи на ден 31.05.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10819

Број на предмет: И.бр.57/07

Извршител :Дејан Костовски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 68м2 , со почетна цена : 6,483,330 денари.

Дата на продажба :2023-05-26

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 26.05.2023 година во 10:30 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10818

Број на предмет: И.бр.717/20

Извршител :Игор Антевски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 69м2 , со почетна цена : 3,088,103 денари.

Дата на продажба :2023-05-26

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 26.05.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10817

Број на предмет: И.бр.166/22

Извршител :Никола Богатинов линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 72м2 , со почетна цена : 6,868,300 денари.

Дата на продажба :2023-06-06

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 06.06.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10816

Број на предмет: И.бр.452/22

Извршител :Слободанка Колоска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 39м2 , со почетна цена : 66,000 денари.

Дата на продажба :2023-05-31

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 31.05.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10815

Број на предмет: И.бр.1306/22

Извршител :Сашо Перовски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Тетово

Квадратура: 3080м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-05-22

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена 23.153,00 евра во денарска противвредност.Продажбата ќе се одржи на ден 22.05.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10814

Број на предмет: И.бр.1578/18

Извршител :Гордана Џутеска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 10м2 , со почетна цена : 706,035 денари.

Дата на продажба :2023-05-30

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 30.05.2023 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10813

Број на предмет: И.бр.1817/22

Извршител :Гордана Џутеска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 110м2 , со почетна цена : 24,626,384 денари.

Дата на продажба :2023-05-26

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 26.05.2023 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10812

Број на предмет: И.бр.1334/22

Извршител :Гордана Џутеска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 114м2 , со почетна цена : 841,320 денари.

Дата на продажба :2023-05-29

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 29.05.2023 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10811

Број на предмет: И.бр.86/20

Извршител :Маја Гркова Караколева линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Велес

Квадратура: 64м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-05-19

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена 27.230,00 евра во денарска противвредност.Продажбата ќе се одржи на ден 19.05.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10810

Број на предмет: И.бр.145/21

Извршител :Игор Ромевски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 108м2 , со почетна цена : 6,112,485 денари.

Дата на продажба :2023-05-25

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 25.05.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10809

Број на предмет: И.бр.212/2020

Извршител :Николина Иванова линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 41м2 , со почетна цена : 1,314,289 денари.

Дата на продажба :2023-05-22

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 22.05.2023 година во 14 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10808

Број на предмет: И.бр.910/19

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 3105м2 , со почетна цена : 549,300 денари.

Дата на продажба :2023-05-12

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 12.05.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10807

Број на предмет: И.бр.203/22

Извршител :Славица Ацовска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Тетово

Квадратура: 1828м2 , со почетна цена : 6,362,400 денари.

Дата на продажба :2023-05-22

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 22.05.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10806

Број на предмет: И.бр.648/21

Извршител :Манолева Милена линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 57м2 , со почетна цена : 3,123,983 денари.

Дата на продажба :2023-05-18

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 18.05.2023 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10805

Број на предмет: И.бр.363/22

Извршител :Петре Темелков линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 106м2 , со почетна цена : 1,579,392 денари.

Дата на продажба :2023-05-18

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 18.05.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10804

Број на предмет: И.бр.549/21

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 2977м2 , со почетна цена : 916,157 денари.

Дата на продажба :2023-05-18

Повеќе за огласот...

Забелешка: -гаража . Продажбата ќе се одржи на ден 18.05.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10803

Број на предмет: И.бр.299/22

Извршител :Александар Чамовски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 86м2 , со почетна цена : 4,229,051 денари.

Дата на продажба :2023-05-17

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 17.05.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10802

Број на предмет: И.бр.125/23

Извршител :Владо Мицковски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Кичево

Квадратура: 83м2 , со почетна цена : 307,235 денари.

Дата на продажба :2023-05-16

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 16.05.2023 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10801

Број на предмет: И.бр.1952/22

Извршител :Александар Чамовски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 4748м2 , со почетна цена : 237,400 денари.

Дата на продажба :2023-05-18

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 18.05.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10800

Број на предмет: И.бр.1254/22

Извршител :Благој Бањански линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Неготино

Квадратура: 314м2 , со почетна цена : 48,792,016 денари.

Дата на продажба :2023-05-18

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 18.05.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10799

Број на предмет: И.бр.84/23

Извршител :Премтим Ќерими линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 73м2 , со почетна цена : 5,148,220 денари.

Дата на продажба :2023-05-11

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 11.05.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10798

Број на предмет: И.бр.9/23

Извршител :Златко Трајаноски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Прилеп

Квадратура: 423м2 , со почетна цена : 651,239 денари.

Дата на продажба :2023-05-16

Повеќе за огласот...

Забелешка:  Продажбата ќе се одржи на ден 16.05.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10797

Број на предмет: И.бр.7/23

Извршител :Златко Трајаноски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Прилеп

Квадратура: 93м2 , со почетна цена : 2,211,480 денари.

Дата на продажба :2023-05-16

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 16.05.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10796

Број на предмет: И.бр.41/18

Извршител :Методија Костадинов линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 304м2 , со почетна цена : 1,050,000 денари.

Дата на продажба :2023-05-18

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 18.05.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10795

Број на предмет: И.бр.735/20

Извршител :Каролина Таневска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Прилеп

Квадратура: 37194м2 , со почетна цена : 13,357,379 денари.

Дата на продажба :2023-05-16

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 16.05.2023 година во 13:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10794

Број на предмет: И.бр.86/22

Извршител :Цветанка Треневска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Тетово

Квадратура: 5483м2 , со почетна цена : 20,292,690 денари.

Дата на продажба :2023-05-17

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 17.05.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10792

Број на предмет: И.бр.107/19

Извршител :Славе Дончев линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Берово

Квадратура: 48м2 , со почетна цена : 643,972 денари.

Дата на продажба :2023-05-17

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 17.05.2023 година во 14:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10791

Број на предмет: И.бр.405/21

Извршител :Славе Дончев линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Виница

Квадратура: 7208м2 , со почетна цена : 44,766,091 денари.

Дата на продажба :2023-05-17

Повеќе за огласот...

Забелешка: -земјиште и др. Продажбата ќе се одржи на ден 17.05.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10790

Број на предмет: И.бр.612/21

Извршител :Славе Дончев линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Кавадарци

Квадратура: 373м2 , со почетна цена : 229,395 денари.

Дата на продажба :2023-05-17

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 17.05.2023 година во 13:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10789

Број на предмет: И.бр.1548/22

Извршител :Благој Бањански линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Велес

Квадратура: 17м2 , со почетна цена : 1,545,843 денари.

Дата на продажба :2023-05-18

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 18.05.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10788

Број на предмет: И.бр.892/21

Извршител :Николче Диневски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 322м2 , со почетна цена : 1,156,645 денари.

Дата на продажба :2023-05-17

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 17.05.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10787

Број на предмет: И.бр.889/21

Извршител :Николче Диневски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 681м2 , со почетна цена : 1,419,554 денари.

Дата на продажба :2023-05-17

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 17.05.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10786

Број на предмет: И.бр.1389/18

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Радовиш

Квадратура: 8210м2 , со почетна цена : 164,200 денари.

Дата на продажба :2023-05-11

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 11.05.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10785

Број на предмет: И.бр.424/21

Извршител :Васко Еленов линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Кавадарци

Квадратура: 9687м2 , со почетна цена : 2,971,137 денари.

Дата на продажба :2023-05-12

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 12.05.2023 година во 13:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10784

Број на предмет: И.бр.764/22

Извршител :Игор Антевски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Радовиш

Квадратура: 72м2 , со почетна цена : 1,943,000 денари.

Дата на продажба :2023-05-12

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 12.05.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10783

Број на предмет: И.бр.996/21

Извршител :Данче Попчотрова – Ѓеоргиева линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 20м2 , со почетна цена : 258,608 денари.

Дата на продажба :2023-05-16

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 16.05.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10782

Број на предмет: И.бр.381/22

Извршител :Манолева Милена линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 52м2 , со почетна цена : 2,502,192 денари.

Дата на продажба :2023-05-18

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 18.05.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10781

Број на предмет: И.бр.686/22

Извршител :Николче Диневски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 12097м2 , со почетна цена : 24,194,000 денари.

Дата на продажба :2023-05-16

Повеќе за огласот...

Забелешка:  Продажбата ќе се одржи на ден 16.05.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10780

Број на предмет: И.бр.220/21

Извршител :Премтим Ќерими линк...

Тип на недвижност :Гаража

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 19м2 , со почетна цена : 498,150 денари.

Дата на продажба :2023-05-11

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 11.05.2023 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10779

Број на предмет: И.бр.253/20

Извршител :Златко Трајаноски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Прилеп

Квадратура: 40м2 , со почетна цена : 670,366 денари.

Дата на продажба :2023-05-11

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 11.05.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10778

Број на предмет: И.бр.1017/21

Извршител :Дејан Костовски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 230м2 , со почетна цена : 1,651,684 денари.

Дата на продажба :2023-05-16

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 16.05.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10777

Број на предмет: И.бр.646/13

Извршител :Каролина Таневска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Прилеп

Квадратура: 153м2 , со почетна цена : 5,123,916 денари.

Дата на продажба :2023-05-10

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 10.05.2023 година во 13:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10776

Број на предмет: И.бр.710/22

Извршител :Гордана Џутеска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 146м2 , со почетна цена : 6,970,000 денари.

Дата на продажба :2023-05-10

Повеќе за огласот...

Забелешка:  Продажбата ќе се одржи на ден 10.05.2023 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10775

Број на предмет: И.бр.284/2020

Извршител :Каролина Таневска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Прилеп

Квадратура: 4317м2 , со почетна цена : 42,500 денари.

Дата на продажба :2023-05-11

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 11.05.2023 година во 13 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10774

Број на предмет: И.бр.945/2021

Извршител :Билјана Николовска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 7907м2 , со почетна цена : 3,020,800 денари.

Дата на продажба :2023-05-10

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 10.05.2023 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10773

Број на предмет: И.бр.1500/2022

Извршител :Александар Кузмановски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Македонски Брод

Квадратура: 254м2 , со почетна цена : 3,800,885 денари.

Дата на продажба :2023-05-09

Повеќе за огласот...

Забелешка: - ДП, замјиште и друго. Продажбата ќе се одржи на ден 09.05.2023 година во 13 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10772

Број на предмет: И.бр.819/2022

Извршител :Васко Еленов линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Кавадарци

Квадратура: 5142м2 , со почетна цена : 527,573 денари.

Дата на продажба :2023-05-08

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 08.05.2023 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10771

Број на предмет: И.бр.276/2022

Извршител :Манолева Милена линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 72м2 , со почетна цена : 3,193,820 денари.

Дата на продажба :2023-05-08

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 08.05.2023 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10770

Број на предмет: И.бр.3110/2022

Извршител :Емилија Павловска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Штип

Квадратура: 3254м2 , со почетна цена : 1,055,955 денари.

Дата на продажба :2023-05-05

Повеќе за огласот...

Забелешка: - ДП и замјиште. Продажбата ќе се одржи на ден 05.05.2023 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10769

Број на предмет: И.бр.443/2022

Извршител :Николче Диневски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 118м2 , со почетна цена : 5,387,750 денари.

Дата на продажба :2023-05-05

Повеќе за огласот...

Забелешка: - ДП. стан, замјиште. Продажбата ќе се одржи на ден 05.05.2023 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10768

Број на предмет: И.бр.132/2021

Извршител :Никола Богатинов линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 69м2 , со почетна цена : 2,800,000 денари.

Дата на продажба :2023-05-18

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 18.05.2023 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10767

Број на предмет: И.бр.349/23

Извршител :Николина Стојковска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 1076м2 , со почетна цена : 4,500,691 денари.

Дата на продажба :2023-05-05

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 05.05.2023 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10766

Број на предмет: И.бр.1585/2022

Извршител :Премтим Ќерими линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 39м2 , со почетна цена : 1,762,592 денари.

Дата на продажба :2023-05-08

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 08.05.2023 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10765

Број на предмет: И.бр.1585/2022

Извршител :Премтим Ќерими линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 12818м2 , со почетна цена : 5,146,926 денари.

Дата на продажба :2023-05-08

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 08.05.2023 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10764

Број на предмет: И.бр.408/2021

Извршител :Љупчо Јованов линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Кавадарци

Квадратура: 72м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-05-17

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена 36.035,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 17.05.2023 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10763

Број на предмет: И.бр.36/18

Извршител :Чедомир Личковски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Гостивар

Квадратура: 74м2 , со почетна цена : 3,612,520 денари.

Дата на продажба :2023-05-08

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 08.05.2023 година во 7 часот и 30 минути во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10762

Број на предмет: И.бр.757/21

Извршител :Чедомир Личковски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Кичево

Квадратура: 68м2 , со почетна цена : 3,633,472 денари.

Дата на продажба :2023-05-05

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 05.05.2023 година во 7 часот и 30 минути во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10761

Број на предмет: И.бр.758/19

Извршител :Данчо Диманчев линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Валандово

Квадратура: 6354м2 , со почетна цена : 32,200,696 денари.

Дата на продажба :2023-05-10

Повеќе за огласот...

Забелешка:  -живинарска фарма со фабрика за сточна храна, земјиште. Продажбата ќе се одржи на ден 10.05.2023 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10760

Број на предмет: И.бр.702/19

Извршител :Дашмир Саити линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Тетово

Квадратура: 156м2 , со почетна цена : 18,373,031 денари.

Дата на продажба :2023-05-11

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 11.05.2023 година во 13:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10759

Број на предмет: И.бр.281/22

Извршител :Златко Трајаноски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Прилеп

Квадратура: 50м2 , со почетна цена : 1,219,258 денари.

Дата на продажба :2023-05-03

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 03.05.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10758

Број на предмет: И.бр.159/22

Извршител :Снежана Андреевска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 894м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-05-03

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена 51.000,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 03.05.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10757

Број на предмет: И.бр.792/22

Извршител :Снежана Андреевска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 1015м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-05-03

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена 65.096,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 03.05.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10756

Број на предмет: И.бр.159/2023

Извршител :Катерина Кокина линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 324м2 , со почетна цена : 21,734,513 денари.

Дата на продажба :2023-05-04

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 04.05.2023 година во 14:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10755

Број на предмет: И.бр.983/22

Извршител :Александра Заринска Дуровска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 80м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-04-28

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена 92.446,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 28.04.2023 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10754

Број на предмет: И.бр.1728/20

Извршител :Снежана Андреевска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 14м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-05-05

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена 7.464,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 05.05.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10753

Број на предмет: И.бр.929/22

Извршител :Емилија Павловска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Штип

Квадратура: 40м2 , со почетна цена : 1,107,000 денари.

Дата на продажба :2023-05-02

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 02.05.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10752

Број на предмет: И.бр.2725/22

Извршител :Александар Кузмановски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Кичево

Квадратура: 56м2 , со почетна цена : 5,270,922 денари.

Дата на продажба :2023-05-09

Повеќе за огласот...

Забелешка:  Продажбата ќе се одржи на ден 09.05.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10751

Број на предмет: И.бр.3321/20

Извршител :Андреја Буневски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 96м2 , со почетна цена : 9,902,664 денари.

Дата на продажба :2023-05-03

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 03.05.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10750

Број на предмет: И.бр.1142/21

Извршител :Николче Диневски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 151м2 , со почетна цена : 7,602,889 денари.

Дата на продажба :2023-05-03

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 03.05.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10749

Број на предмет: И.бр.774/22

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 62м2 , со почетна цена : 2,581,988 денари.

Дата на продажба :2023-04-28

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 28.04.2023 година во 13:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10748

Број на предмет: И.бр.288/10

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 1684м2 , со почетна цена : 140,350 денари.

Дата на продажба :2023-04-28

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 28.04.2023 година во 13:40 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10747

Број на предмет: И.бр.763/22

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 331м2 , со почетна цена : 68,468,710 денари.

Дата на продажба :2023-04-28

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 28.04.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10746

Број на предмет: И.бр.880/21

Извршител :Гордан Станковиќ линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 76м2 , со почетна цена : 3,479,212 денари.

Дата на продажба :2023-05-10

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 10.05.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10745

Број на предмет: И.бр.3678/22

Извршител :Снежана Андреевска линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 21м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-04-27

Повеќе за огласот...

Забелешка:  Почетна цена 32.136,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 27.04.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10744

Број на предмет: И.бр.149/17

Извршител :Лазар Петровски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 993м2 , со почетна цена : 4,947,829 денари.

Дата на продажба :2023-05-08

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 08.05.2023 година во 13:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10743

Број на предмет: И.бр.1519/12

Извршител :Горан Манојлов линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Кочани

Квадратура: 19м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-05-03

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена 10.394,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 03.05.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10742

Број на предмет: И.бр.774/16

Извршител :Јадранка Јовановска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 126м2 , со почетна цена : 8,917,500 денари.

Дата на продажба :2023-04-27

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 27.04.2023 година во 13:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10741

Број на предмет: И.бр.220/21

Извршител :Премтим Ќерими линк...

Тип на недвижност :Гаража

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 17.75м2 , со почетна цена : 498,150 денари.

Дата на продажба :2023-04-27

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 27.04.2023 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10740

Број на предмет: И.бр.774/16

Извршител :Јадранка Јовановска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 83м2 , со почетна цена : 6,765,000 денари.

Дата на продажба :2023-04-27

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 27.04.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10739

Број на предмет: И.бр.726/11

Извршител :Лазар Петровски линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 194м2 , со почетна цена : 11,278,358 денари.

Дата на продажба :2023-04-28

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 28.04.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10738

Број на предмет: И.бр.1011/21

Извршител :Весна Јакимовска линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Кичево

Квадратура: 276м2 , со почетна цена : 5,330,763 денари.

Дата на продажба :2023-05-04

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 04.05.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10737

Број на предмет: И.бр.669/2019

Извршител :Христо Јованов линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 652м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-05-05

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена 2.014,35 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 05.05.2023 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10736

Број на предмет: И.бр.872/2018

Извршител :Весна Деловска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 24м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-04-28

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена 26.975,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 28.04.2023 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10735

Број на предмет: И.бр.1173/09

Извршител :Слободанка Колоска линк...

Тип на недвижност :Куќа

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 199м2 , со почетна цена : 2,856,831 денари.

Дата на продажба :2023-05-08

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 08.05.2023 година во 13 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10734

Број на предмет: И.бр.349/2022

Извршител :Николина Иванова линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 921м2 , со почетна цена : 2,763,000 денари.

Дата на продажба :2023-04-24

Повеќе за огласот...

Забелешка: Заклучок за поправање на грешки во актите на извршителот И.бр.349/2022 од 06.04.2023 година. Продажбата ќе се одржи на ден 24.04.2023 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10733

Број на предмет: И.бр.1247/2022

Извршител :Николина Иванова линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 78м2 , со почетна цена : 6,250,519 денари.

Дата на продажба :2023-04-28

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 28.04.2023 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10732

Број на предмет: И.бр.187/2015

Извршител :Николче Диневски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Ресен

Квадратура: 296м2 , со почетна цена : 2,727,033 денари.

Дата на продажба :2023-04-24

Повеќе за огласот...

Забелешка: - стан, земјиште. Продажбата ќе се одржи на ден 24.04.2023 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10731

Број на предмет: И.бр.977/21

Извршител :Васко Блажевски линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 695м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-04-27

Повеќе за огласот...

Забелешка: - ДП и друго. Почетна цена 1.239.000,00 евра во денарска противвредност.Продажбата ќе се одржи на ден 27.04.2023 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10730

Број на предмет: И.бр.1183/2021

Извршител :Гордана Џутеска линк...

Тип на недвижност :Куќа

Недвижноста се наоѓа во: Струга

Квадратура: 1311м2 , со почетна цена : 8,000,000 денари.

Дата на продажба :2023-04-26

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 26.04.2023 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10729

Број на предмет: И.бр.438/2014

Извршител :Гордана Џутеска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Струга

Квадратура: 16694м2 , со почетна цена : 1,026,681 денари.

Дата на продажба :2023-05-03

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 03.05.2023 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10728

Број на предмет: И.бр.246/22

Извршител :Благој Бањански линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Гевгелија

Квадратура: 94м2 , со почетна цена : 1,951,491 денари.

Дата на продажба :2023-04-25

Повеќе за огласот...

Забелешка: - ДП и земјиште. Продажбата ќе се одржи на ден 25.04.2023 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10727

Број на предмет: И.бр.842/22

Извршител :Благој Бањански линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Гевгелија

Квадратура: 4351м2 , со почетна цена : 13,100,000 денари.

Дата на продажба :2023-04-25

Повеќе за огласот...

Забелешка: - земјиште, ДП, станови. Продажбата ќе се одржи на ден 25.04.2023 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10726

Број на предмет: И.бр.1822/2022

Извршител :Александар Чамовски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 93м2 , со почетна цена : 3,940,044 денари.

Дата на продажба :2023-05-02

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 02.05.2023 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10725

Број на предмет: И.бр.1869/22

Извршител :Весна Јакимовска линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Гостивар

Квадратура: 91м2 , со почетна цена : 4,005,434 денари.

Дата на продажба :2023-04-26

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 26.04.2023 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10724

Број на предмет: И.бр.764/2022

Извршител :Игор Антевски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Радовиш

Квадратура: 72м2 , со почетна цена : 2,255,304 денари.

Дата на продажба :2023-04-24

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 24.04.2023 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10723

Број на предмет: И.бр.1513/21

Извршител :Снежана Андреевска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 65м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-04-20

Повеќе за огласот...

Забелешка:  Почетна цена 51.011,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 20.04.2023 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10722

Број на предмет: И.бр.1598/2022

Извршител :Премтим Ќерими линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 11175м2 , со почетна цена : 35,163,300 денари.

Дата на продажба :2023-04-19

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 19.04.2023 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10721

Број на предмет: И.бр.646/2013

Извршител :Каролина Таневска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Прилеп

Квадратура: 153м2 , со почетна цена : 5,123,916 денари.

Дата на продажба :2023-04-19

Повеќе за огласот...

Забелешка: - стан, земјиште. Продажбата ќе се одржи на ден 19.04.2023 година во 13 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10720

Број на предмет: И.бр.324/22

Извршител :Ангел Костадиновски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Кавадарци

Квадратура: 1507м2 , со почетна цена : 8,124,683 денари.

Дата на продажба :2023-05-02

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 02.05.2023 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10719

Број на предмет: И.бр.375/2017

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 1776м2 , со почетна цена : 88,800 денари.

Дата на продажба :2023-04-20

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 20.04.2023 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10718

Број на предмет: И.бр.14/23

Извршител :Васко Блажевски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 1071м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-04-26

Повеќе за огласот...

Забелешка: - Стан, земјиште и друго. Почетна цена 180.893,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 26.04.2023 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10717

Број на предмет: И.бр.1030/21

Извршител :Славе Дончев линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Делчево

Квадратура: 7247м2 , со почетна цена : 73,487,560 денари.

Дата на продажба :2023-04-19

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 19.04.2023 година во 14 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10716

Број на предмет: И.бр.2486/12

Извршител :Христо Јованов линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 194м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-04-20

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена 206.769,73 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 20.04.2023 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10715

Број на предмет: И.бр.120/2022

Извршител :Љопче Димитковска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 58м2 , со почетна цена : 5,435,889 денари.

Дата на продажба :2023-04-19

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 19.04.2023 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10714

Број на предмет: И.бр.758/19

Извршител :Данчо Диманчев линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Валандово

Квадратура: 6354м2 , со почетна цена : 32,200,696 денари.

Дата на продажба :2023-04-14

Повеќе за огласот...

Забелешка: -живинарска фарма со фабрика за сточна храна, земјиште. Продажбата ќе се одржи на ден 14.04.2023 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10713

Број на предмет: И.бр.1254/22

Извршител :Благој Бањански линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Неготино

Квадратура: 407м2 , со почетна цена : 73,188,024 денари.

Дата на продажба :2023-04-20

Повеќе за огласот...

Забелешка: стан, деловни простори. Продажбата ќе се одржи на ден 20.04.2023 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10712

Број на предмет: И.бр.8/23

Извршител :Анѓелка Ефкоска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 61м2 , со почетна цена : 4,005,000 денари.

Дата на продажба :2023-04-18

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 18.04.2023 година во 11 часот и 30 минути во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10711

Број на предмет: И.бр.1275/2017

Извршител :Гордан Станковиќ линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 3636м2 , со почетна цена : 1,476,063 денари.

Дата на продажба :2023-04-28

Повеќе за огласот...

Забелешка: -недвижноста се наоѓа во Скопје и Битола. Продажбата ќе се одржи на ден 28.04.2023 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10710

Број на предмет: И.бр.2879/2022

Извршител :Каролина Таневска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Демир Хисар

Квадратура: 499м2 , со почетна цена : 900,000 денари.

Дата на продажба :2023-04-14

Повеќе за огласот...

Забелешка: - стан и земјиште. Продажбата ќе се одржи на ден 14.04.2023 година во 13 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10709

Број на предмет: И.бр.648/2021

Извршител :Манолева Милена линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 433м2 , со почетна цена : 4,685,974 денари.

Дата на продажба :2023-04-20

Повеќе за огласот...

Забелешка: - стан и земјиште. Продажбата ќе се одржи на ден 20.04.2023 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10708

Број на предмет: И.бр.1964/2022

Извршител :Александар Кузмановски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Гостивар

Квадратура: 1024м2 , со почетна цена : 11,268,363 денари.

Дата на продажба :2023-04-18

Повеќе за огласот...

Забелешка: - куќа, земјиште, ДП. Продажбата ќе се одржи на ден 18.04.2023 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10707

Број на предмет: И.бр.349/2022

Извршител :Николина Иванова линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 921м2 , со почетна цена : 2,763,000 денари.

Дата на продажба :2023-04-14

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 14.04.2023 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10706

Број на предмет: И.бр.1389/2018

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Радовиш

Квадратура: 8210м2 , со почетна цена : 164,200 денари.

Дата на продажба :2023-04-13

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 13.04.2023 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10705

Број на предмет: И.бр.41/18

Извршител :Методија Костадинов линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 304м2 , со почетна цена : 1,281,000 денари.

Дата на продажба :2023-04-20

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 20.04.2023 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10704

Број на предмет: И.бр.29/23

Извршител :Жанета Пријевиќ линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 64м2 , со почетна цена : 3,013,500 денари.

Дата на продажба :2023-04-13

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 13.04.2023 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10703

Број на предмет: И.бр.457/2022

Извршител :Гордан Станковиќ линк...

Тип на недвижност :Куќа

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 66м2 , со почетна цена : 4,475,512 денари.

Дата на продажба :2023-04-25

Повеќе за огласот...

Забелешка: - куќа и гаража. Продажбата ќе се одржи на ден 25.04.2023 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10702

Број на предмет: И.бр.424/2021

Извршител :Васко Еленов линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Кавадарци

Квадратура: 4673м2 , со почетна цена : 4,456,705 денари.

Дата на продажба :2023-04-12

Повеќе за огласот...

Забелешка: - ДП, земјиште и друго. Продажбата ќе се одржи на ден 12.04.2023 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10701

Број на предмет: И.бр.450/2020

Извршител :Васко Еленов линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Гевгелија

Квадратура: 666м2 , со почетна цена : 10,455,000 денари.

Дата на продажба :2023-04-12

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 12.04.2023 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10700

Број на предмет: И.бр.450/2020

Извршител :Васко Еленов линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Гевгелија

Квадратура: 390м2 , со почетна цена : 46,063,500 денари.

Дата на продажба :2023-04-12

Повеќе за огласот...

Забелешка: - станови, земјиште и друго. Продажбата ќе се одржи на ден 12.04.2023 година во 10 часот и 30 минути во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10699

Број на предмет: И.бр.477/2021

Извршител :Зоран Петрески линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Кратово

Квадратура: 1959м2 , со почетна цена : 1,500,000 денари.

Дата на продажба :2023-04-12

Повеќе за огласот...

Забелешка: - стан, земјиште и друго. Продажбата ќе се одржи на ден 12.04.2023 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10698

Број на предмет: И.бр.135/2023

Извршител :Орце Гоцевски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Делчево

Квадратура: 1212м2 , со почетна цена : 62,400 денари.

Дата на продажба :2023-04-11

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 11.04.2023 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10697

Број на предмет: И.бр.299/2022

Извршител :Александар Чамовски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 86м2 , со почетна цена : 4,229,051 денари.

Дата на продажба :2023-04-19

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 19.04.2023 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10696

Број на предмет: И.бр.284/2020

Извршител :Каролина Таневска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Прилеп

Квадратура: 4317м2 , со почетна цена : 151,130 денари.

Дата на продажба :2023-04-11

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 11.04.2023 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10695

Број на предмет: И.бр.1548/22

Извршител :Благој Бањански линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Велес

Квадратура: 17м2 , со почетна цена : 2,318,764 денари.

Дата на продажба :2023-04-19

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 19.04.2023 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10694

Број на предмет: И.бр.961/21

Извршител :Весна Јакимовска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Гостивар

Квадратура: 359м2 , со почетна цена : 3,701,580 денари.

Дата на продажба :2023-04-12

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 12.04.2023 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10693

Број на предмет: И.бр.254/2022

Извршител :Љупчо Јованов линк...

Тип на недвижност :Куќа

Недвижноста се наоѓа во: Неготино

Квадратура: 112м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-04-12

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена 40.500,00 евра во денарска противвредност.Продажбата ќе се одржи на ден 12.04.2023 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10692

Број на предмет: И.бр.1134/2021

Извршител :Премтим Ќерими линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 65м2 , со почетна цена : 2,265,750 денари.

Дата на продажба :2023-04-07

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 07.04.2023 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10691

Број на предмет: И.бр.1173/09

Извршител :Слободанка Колоска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 199м2 , со почетна цена : 2,856,831 денари.

Дата на продажба :2023-04-21

Повеќе за огласот...

Забелешка: - куќа, земјиште. Продажбата ќе се одржи на ден 21.04.2023 година во 13 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10690

Број на предмет: И.бр.443/2022

Извршител :Николче Диневски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 118м2 , со почетна цена : 6,734,688 денари.

Дата на продажба :2023-04-05

Повеќе за огласот...

Забелешка: стан, ДП , земјиште. Продажбата ќе се одржи на ден 05.04.2023 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10689

Број на предмет: И.бр.742/20

Извршител :Јадранка Јовановска линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Крива Паланка

Квадратура: 2112м2 , со почетна цена : 68,437,640 денари.

Дата на продажба :2023-04-07

Повеќе за огласот...

Забелешка: ДП и друго. Продажбата ќе се одржи на ден 07.04.2023 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10688

Број на предмет: И.бр.1344/2022

Извршител :Моника Муча линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 110м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-04-07

Повеќе за огласот...

Забелешка: - стан, земјиште и др. Почетна цена 19.696,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 07.04.2023 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10687

Број на предмет: И.бр.1468/22

Извршител :Васко Блажевски линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 38м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-04-06

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена 85.000,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 06.04.2023 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10686

Број на предмет: И.бр.1/2023

Извршител :Ивана Нешовска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 127м2 , со почетна цена : 9,137,916 денари.

Дата на продажба :2023-04-06

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 06.04.2023 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10685

Број на предмет: И.бр.1142/2021

Извршител :Николче Диневски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 151м2 , со почетна цена : 11,404,333 денари.

Дата на продажба :2023-04-04

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 04.04.2023 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10684

Број на предмет: И.бр.1912/22

Извршител :Методија Костадинов линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 67м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-04-11

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена 15.634,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 11.04.2023 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10683

Број на предмет: И.бр.281/22

Извршител :Златко Трајаноски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Прилеп

Квадратура: 50м2 , со почетна цена : 1,828,887 денари.

Дата на продажба :2023-04-07

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 07.04.2023 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10682

Број на предмет: И.бр.145/21

Извршител :Игор Ромевски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 191м2 , со почетна цена : 6,112,485 денари.

Дата на продажба :2023-04-12

Повеќе за огласот...

Забелешка: - стан, земјиште и др. Продажбата ќе се одржи на ден 12.04.2023 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10681

Број на предмет: И.бр.1500/2022

Извршител :Александар Кузмановски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Македонски Брод

Квадратура: 254м2 , со почетна цена : 3,800,885 денари.

Дата на продажба :2023-04-11

Повеќе за огласот...

Забелешка: - ДП од 99м2, ДП од 32 м2 и земјиште.Продажбата ќе се одржи на ден 11.04.2023 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10680

Број на предмет: И.бр.1869/22

Извршител :Весна Јакимовска линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Гостивар

Квадратура: 91м2 , со почетна цена : 4,005,434 денари.

Дата на продажба :2023-04-03

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 03.04.2023 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10679

Број на предмет: И.бр.329/2023

Извршител :Андреја Буневски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 2977м2 , со почетна цена : 14,523,600 денари.

Дата на продажба :2023-04-05

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 05.04.2023 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10678

Број на предмет: И.бр.1519/2012

Извршител :Горан Манојлов линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Кочани

Квадратура: 19м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-04-03

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена 15.591,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 03.04.2023 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10677

Број на предмет: И.бр.1024/22

Извршител :Слободанка Колоска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 100м2 , со почетна цена : 1,470,012 денари.

Дата на продажба :2023-04-11

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 11.04.2023 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10676

Број на предмет: И.бр.159/22

Извршител :Снежана Андреевска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 894м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-04-05

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена 56.640,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 05.04.2023 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10675

Број на предмет: И.бр.792/22

Извршител :Снежана Андреевска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 1015м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-04-05

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена 65.096,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 05.04.2023 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10674

Број на предмет: И.бр.397/2021

Извршител :Љопче Димитковска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 78м2 , со почетна цена : 3,504,411 денари.

Дата на продажба :2023-03-30

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 30.03.2023 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10673

Број на предмет: И.бр.950/2019

Извршител :Никола Богатинов линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 24м2 , со почетна цена : 3,345,000 денари.

Дата на продажба :2023-04-11

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 11.04.2023 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10672

Број на предмет: И.бр.1010/22

Извршител :Данчо Диманчев линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Гевгелија

Квадратура: 129м2 , со почетна цена : 4,855,963 денари.

Дата на продажба :2023-03-30

Повеќе за огласот...

Забелешка: - стан и земјиште. Продажбата ќе се одржи на ден 30.03.2023 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10671

Број на предмет: И.бр.100/2022

Извршител :Гордан Станковиќ линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Македонски Брод

Квадратура: 2067м2 , со почетна цена : 5,745,614 денари.

Дата на продажба :2023-03-30

Повеќе за огласот...

Забелешка:  - стамбено деловна зграда, земјиште.Продажбата ќе се одржи на ден 30.03.2023 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10670

Број на предмет: И.бр.445/19

Извршител :Николина Стојковска линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 644м2 , со почетна цена : 19,366,418 денари.

Дата на продажба :2023-03-29

Повеќе за огласот...

Забелешка: - повеќе ДП.Продажбата ќе се одржи на ден 29.03.2023 година во 14 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10669

Број на предмет: И.бр.3678/22

Извршител :Снежана Андреевска линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 21м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-03-29

Повеќе за огласот...

Забелешка: - ДП и друго.Почетна цена 32.136,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 29.03.2023 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10668

Број на предмет: И.бр.1011/21

Извршител :Весна Јакимовска линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Кичево

Квадратура: 276м2 , со почетна цена : 5,330,763 денари.

Дата на продажба :2023-04-03

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 03.04.2023 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10667

Број на предмет: И.бр.1666/2019

Извршител :Андреја Буневски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 135м2 , со почетна цена : 134,948 денари.

Дата на продажба :2023-03-30

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 30.03.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10666

Број на предмет: И.бр.148/20

Извршител :Славица Крстевска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 51м2 , со почетна цена : 458,858 денари.

Дата на продажба :2023-03-10

Повеќе за огласот...

Забелешка: -Заклучок за поправање на грешки на заклучокот за усна јавна продажба И.бр.148/20 од 21.02.2023 година.Продажбата ќе се одржи на ден 10.03.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10665

Број на предмет: И.бр.2689/21

Извршител :Благоја Каламатиев линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 44м2 , со почетна цена : 4,713,040 денари.

Дата на продажба :2023-04-05

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 05.04.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10664

Број на предмет: И.бр.763/22

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 675м2 , со почетна цена : 102,703,013 денари.

Дата на продажба :2023-03-31

Повеќе за огласот...

Забелешка: -земјиште и деловен простор. Продажбата ќе се одржи на ден 31.03.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10663

Број на предмет: И.бр.342/22

Извршител :Ангел Костадиновски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Кавадарци

Квадратура: 1507м2 , со почетна цена : 8,124,683 денари.

Дата на продажба :2023-03-23

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 23.03.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10662

Број на предмет: И.бр.1030/21

Извршител :Славе Дончев линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Делчево

Квадратура: 7247м2 , со почетна цена : 105,407,628 денари.

Дата на продажба :2023-03-22

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 22.03.2023 година во 14:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10661

Број на предмет: И.бр.246/22

Извршител :Благој Бањански линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Гевгелија

Квадратура: 83м2 , со почетна цена : 2,927,236 денари.

Дата на продажба :2023-03-28

Повеќе за огласот...

Забелешка: -земјиште.Продажбата ќе се одржи на ден 28.03.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10660

Број на предмет: И.бр.1225/22

Извршител :Игор Антевски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 52м2 , со почетна цена : 2,200,000 денари.

Дата на продажба :2023-03-23

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 23.03.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10659

Број на предмет: И.бр.1598/22

Извршител :Премтим Ќерими линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 11175м2 , со почетна цена : 48,508,090 денари.

Дата на продажба :2023-03-20

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 20.03.2023 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10658

Број на предмет: И.бр.1964/22

Извршител :Александар Кузмановски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Гостивар

Квадратура: 120м2 , со почетна цена : 16,902,544 денари.

Дата на продажба :2023-03-22

Повеќе за огласот...

Забелешка: -земјиште.Продажбата ќе се одржи на ден 22.03.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10657

Број на предмет: И.бр.8/23

Извршител :Анѓелка Ефкоска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 61м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-03-20

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена 97.358,00 евра во денарска противвредност.Продажбата ќе се одржи на ден 20.03.2023 година во 11:30 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10656

Број на предмет: И.бр.2332/13

Извршител :Андреја Буневски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Прилеп

Квадратура: 1683м2 , со почетна цена : 74,040 денари.

Дата на продажба :2023-03-21

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 21.03.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10655

Број на предмет: И.бр.945/21

Извршител :Билјана Николовска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 10028м2 , со почетна цена : 1,370,857 денари.

Дата на продажба :2023-03-17

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 17.03.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10654

Број на предмет: И.бр.29/2023

Извршител :Жанета Пријевиќ линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 64м2 , со почетна цена : 3,417,409 денари.

Дата на продажба :2023-03-20

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 20.03.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10653

Број на предмет: И.бр.187/2015

Извршител :Николче Диневски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Ресен

Квадратура: 78м2 , со почетна цена : 2,727,033 денари.

Дата на продажба :2023-03-23

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 23.03.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10652

Број на предмет: И.бр.375/22

Извршител :Николина Иванова линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 57м2 , со почетна цена : 526,000 денари.

Дата на продажба :2023-03-20

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 20.03.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10651

Број на предмет: И.бр.483/21

Извршител :Сузана Гилевска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 72м2 , со почетна цена : 5,633,462 денари.

Дата на продажба :2023-03-21

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 21.03.2023 година во 13:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10650

Број на предмет: И.бр.897/21

Извршител :Весна Јакимовска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Гостивар

Квадратура: 122м2 , со почетна цена : 8,847,805 денари.

Дата на продажба :2023-03-16

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 16.03.2023 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10649

Број на предмет: И.бр.842/22

Извршител :Благој Бањански линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Гевгелија

Квадратура: 66м2 , со почетна цена : 13,100,000 денари.

Дата на продажба :2023-03-21

Повеќе за огласот...

Забелешка: -деловен простор,земјиште и др.Продажбата ќе се одржи на ден 21.03.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10648

Број на предмет: И.бр.450/20

Извршител :Васко Еленов линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Гевгелија

Квадратура: 78м2 , со почетна цена : 14,313,818 денари.

Дата на продажба :2023-03-16

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 16.03.2023 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10647

Број на предмет: И.бр.1381/22

Извршител :Васко Блажевски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 43м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-03-16

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена 35.000,00 евра во денарска противвредност.Продажбата ќе се одржи на ден 16.03.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10646

Број на предмет: И.бр.281/20

Извршител :Данче Чурлинова линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 258м2 , со почетна цена : 1,918,713 денари.

Дата на продажба :2023-03-24

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 24.03.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10645

Број на предмет: И.бр.1398/22

Извршител :Николина Иванова линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 58м2 , со почетна цена : 4,270,437 денари.

Дата на продажба :2023-03-14

Повеќе за огласот...

Забелешка: -Продажба на повеќе недвижности од кои : 1 (една) недвижност се наоѓа во Скопје и 8(осум) недвижности се наоѓаат во Битола.Продажбата ќе се одржи на ден 14.03.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10644

Број на предмет: И.бр.41/22

Извршител :Николче Диневски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 6572м2 , со почетна цена : 3,159,401 денари.

Дата на продажба :2023-03-23

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 23.03.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10643

Број на предмет: И.бр.148/20

Извршител :Славица Крстевска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 51м2 , со почетна цена : 458,858 денари.

Дата на продажба :2023-03-10

Повеќе за огласот...

Забелешка: -земјиште.Продажбата ќе се одржи на ден 10.03.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10642

Број на предмет: И.бр.2486/12

Извршител :Христо Јованов линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 194м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-03-23

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена 310.154,00 евра во денарска противвредност.Продажбата ќе се одржи на ден 15.03.2023 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10641

Број на предмет: И.бр.1551/22

Извршител :Александар Максимовски линк...

Тип на недвижност :Куќа

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 109м2 , со почетна цена : 4,829,300 денари.

Дата на продажба :2023-03-16

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 16.03.2023 година во 10:30 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10640

Број на предмет: И.бр.1468/22

Извршител :Васко Блажевски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 38м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-03-15

Повеќе за огласот...

Забелешка: -Почетна цена 85.000,00 евра во денарска противвредност.Продажбата ќе се одржи на ден 15.03.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10638

Број на предмет: И.бр.220/21

Извршител :Премтим Ќерими линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 789м2 , со почетна цена : 249,075 денари.

Дата на продажба :2023-03-13

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 13.03.2023 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10637

Број на предмет: И.бр.477/21

Извршител :Зоран Петрески линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Кратово

Квадратура: 36м2 , со почетна цена : 2,080,278 денари.

Дата на продажба :2023-03-14

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 14.03.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10636

Број на предмет: И.бр.1275/17

Извршител :Гордан Станковиќ линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 3007м2 , со почетна цена : 1,476,063 денари.

Дата на продажба :2023-03-21

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 21.03.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10635

Број на предмет: И.бр.8/22

Извршител :Дејан Костовски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 50м2 , со почетна цена : 1,646,541 денари.

Дата на продажба :2023-03-10

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 10.03.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10634

Број на предмет: И.бр.100/22

Извршител :Гордан Станковиќ линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Македонски Брод

Квадратура: 2076м2 , со почетна цена : 5,745,614 денари.

Дата на продажба :2023-03-10

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 10.03.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10633

Број на предмет: И.бр.2879/22

Извршител :Каролина Таневска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Прилеп

Квадратура: 499м2 , со почетна цена : 1,161,662 денари.

Дата на продажба :2023-03-15

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 15.03.2023 година во 13:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10632

Број на предмет: И.бр.1134/21

Извршител :Премтим Ќерими линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 65м2 , со почетна цена : 3,387,973 денари.

Дата на продажба :2023-03-09

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 09.03.2023 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10631

Број на предмет: И.бр.220/21

Извршител :Премтим Ќерими линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 789м2 , со почетна цена : 498,150 денари.

Дата на продажба :2023-03-10

Повеќе за огласот...

Забелешка:  Продажбата ќе се одржи на ден 10.03.2023 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10630

Број на предмет: И.бр.758/19

Извршител :Данчо Диманчев линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Валандово

Квадратура: 4020м2 , со почетна цена : 8,833,190 денари.

Дата на продажба :2023-03-17

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 17.03.2023 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10629

Број на предмет: И.бр.1291/22

Извршител :Весна Деловска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Берово

Квадратура: 23394м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-03-10

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена 13.904,00 евра во денарска противвредност.Продажбата ќе се одржи на ден 10.03.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10628

Број на предмет: И.бр.1290/22

Извршител :Весна Деловска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Берово

Квадратура: 159м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-03-10

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена 142.234,00 евра во денарска противвредност.Продажбата ќе се одржи на ден 10.03.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10627

Број на предмет: И.бр.174/21

Извршител :Игор Антевски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 27м2 , со почетна цена : 926,652 денари.

Дата на продажба :2023-03-14

Повеќе за огласот...

Забелешка:  Продажбата ќе се одржи на ден 14.03.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10626

Број на предмет: И.бр.1213/22

Извршител :Благој Бањански линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Гевгелија

Квадратура: 93м2 , со почетна цена : 33,150,338 денари.

Дата на продажба :2023-03-02

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 02.03.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10625

Број на предмет: И.бр.311/17

Извршител :Николина Иванова линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Демир Хисар

Квадратура: 14238м2 , со почетна цена : 34,549,200 денари.

Дата на продажба :2023-02-28

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 28.02.2023 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10624

Број на предмет: И.бр.434/21

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 77м2 , со почетна цена : 3,567,000 денари.

Дата на продажба :2023-03-03

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 03.03.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10623

Број на предмет: И.бр.1912/22

Извршител :Методија Костадинов линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 67м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-03-14

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена 23.450,00 евра во денарска противвредност.Продажбата ќе се одржи на ден 14.03.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10622

Број на предмет: И.бр.1540/18

Извршител :Дашмир Саити линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Тетово

Квадратура: 209м2 , со почетна цена : 12,305,842 денари.

Дата на продажба :2023-03-02

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 02.03.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10621

Број на предмет: И.бр.6909/22

Извршител :Лазар Петровски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Штип

Квадратура: 16м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-03-06

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена 11.095,00 евра во денарска противвредност.Продажбата ќе се одржи на ден 06.03.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10620

Број на предмет: И.бр.2150/16

Извршител :Орце Гоцевски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Штип

Квадратура: 159м2 , со почетна цена : 145,326 денари.

Дата на продажба :2023-03-03

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 03.03.2023 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10619

Број на предмет: И.бр.549/21

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 109м2 , со почетна цена : 5,010,513 денари.

Дата на продажба :2023-03-01

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 01.03.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10618

Број на предмет: И.бр.436/17

Извршител :Премтим Ќерими линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Кратово

Квадратура: 1426м2 , со почетна цена : 1,572,291 денари.

Дата на продажба :2023-03-03

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 03.03.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10617

Број на предмет: И.бр.436/17

Извршител :Премтим Ќерими линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Кратово

Квадратура: 56м2 , со почетна цена : 1,433,285 денари.

Дата на продажба :2023-03-03

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 03.03.2023 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10616

Број на предмет: И.бр.1290/22

Извршител :Весна Деловска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 36м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-03-06

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена 35.165,00 евра во денарска противвредност.Продажбата ќе се одржи на ден 06.03.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10615

Број на предмет: И.бр.742/20

Извршител :Јадранка Јовановска линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Крива Паланка

Квадратура: 2112м2 , со почетна цена : 69,443,968 денари.

Дата на продажба :2023-03-07

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 07.03.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10614

Број на предмет: И.бр.2465/18

Извршител :Весна Деловска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 83м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-03-07

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена 92.675,00 евра во денарска противвредност.Продажбата ќе се одржи на ден 07.03.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10613

Број на предмет: И.бр.222/21

Извршител :Славе Дончев линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Берово

Квадратура: 3947м2 , со почетна цена : 30,320,000 денари.

Дата на продажба :2023-03-01

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 01.03.2023 година во 13:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10612

Број на предмет: И.бр.573/22

Извршител :Снежана Андреевска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 1474м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-02-28

Повеќе за огласот...

Забелешка:  Почетна цена 50.116,00 евра во денарска противвредност.Продажбата ќе се одржи на ден 28.02.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10611

Број на предмет: И.бр.807/22

Извршител :Љупчо Јованов линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Гевгелија

Квадратура: 1326м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-03-02

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена 236.037,00 евра во денарска противвредност.Продажбата ќе се одржи на ден 02.03.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10610

Број на предмет: И.бр.30/19

Извршител :Премтим Ќерими линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 16м2 , со почетна цена : 197,620 денари.

Дата на продажба :2023-02-02

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 02.03.2023 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10609

Број на предмет: И.бр.1124/21

Извршител :Николче Диневски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 95м2 , со почетна цена : 6,638,194 денари.

Дата на продажба :2023-02-28

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 28.02.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10608

Број на предмет: И.бр.1443/21

Извршител :Катерина Кокина линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 105м2 , со почетна цена : 8,453,000 денари.

Дата на продажба :2023-02-28

Повеќе за огласот...

Забелешка:  Продажбата ќе се одржи на ден 28.02.2023 година во 13:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10606

Број на предмет: И.бр.7373/2022

Извршител :Весна Деловска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 3750м2 , со почетна цена : 9,327,497 денари.

Дата на продажба :2023-02-08

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата со непосредна спогодба ке се склучи по објавување на овој заклучок во дневниот весник Нова Македонија и електронски на веб страницата на Комората на Извршители на Република Северна Македонија.

Број на Оглас : 10605

Број на предмет: И.бр.397/2021

Извршител :Љопче Димитковска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 78м2 , со почетна цена : 3,504,411 денари.

Дата на продажба :2023-03-03

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 03.03.2023 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10604

Број на предмет: И.бр.1/2022

Извршител :Александар Чамовски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 110м2 , со почетна цена : 3,700,000 денари.

Дата на продажба :2023-03-07

Повеќе за огласот...

Забелешка: - стан, земјиште. Продажбата ќе се одржи на ден 07.03.2023 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10603

Број на предмет: И.бр.220/2021

Извршител :Премтим Ќерими линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 726м2 , со почетна цена : 779,033 денари.

Дата на продажба :2023-02-27

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 27.02.2023 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10602

Број на предмет: И.бр.220/2021

Извршител :Премтим Ќерими линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 600м2 , со почетна цена : 30,277,314 денари.

Дата на продажба :2023-02-27

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 27.02.2023 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10601

Број на предмет: И.бр.220/2021

Извршител :Премтим Ќерими линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 51м2 , со почетна цена : 6,514,179 денари.

Дата на продажба :2023-02-27

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 27.02.2023 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10600

Број на предмет: И.бр.220/2021

Извршител :Премтим Ќерими линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 1477м2 , со почетна цена : 5,963,630 денари.

Дата на продажба :2023-02-27

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 27.02.2023 година во 9 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10599

Број на предмет: И.бр.209/2011

Извршител :Николче Диневски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Демир Хисар

Квадратура: 619м2 , со почетна цена : 23,132,983 денари.

Дата на продажба :2023-02-28

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 28.02.2023 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10598

Број на предмет: И.бр.3750/2022

Извршител :Николина Иванова линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 57м2 , со почетна цена : 788,873 денари.

Дата на продажба :2023-02-27

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 27.02.2023 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10597

Број на предмет: И.бр.1666/2019

Извршител :Андреја Буневски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 135м2 , со почетна цена : 202,421 денари.

Дата на продажба :2023-03-02

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 02.03.2023 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10596

Број на предмет: И.бр.842/22

Извршител :Благој Бањански линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Гевгелија

Квадратура: 4351м2 , со почетна цена : 13,100,000 денари.

Дата на продажба :2023-02-24

Повеќе за огласот...

Забелешка: - станови, земјиште и др. Продажбата ќе се одржи на ден 24.02.2023 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10594

Број на предмет: И.бр.945/21

Извршител :Билјана Николовска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 10028м2 , со почетна цена : 1,370,857 денари.

Дата на продажба :2023-02-22

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 22.02.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10593

Број на предмет: И.бр.107/20

Извршител :Дејан Костовски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 2283м2 , со почетна цена : 3,424,500 денари.

Дата на продажба :2023-02-28

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 28.02.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10592

Број на предмет: И.бр.1344/22

Извршител :Моника Муча линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 40м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-02-24

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена 28.568,00 евра во денарска противвредност.Продажбата ќе се одржи на ден 24.02.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10591

Број на предмет: И.бр.462/18

Извршител :Љупчо Јованов линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Велес

Квадратура: 80м2 , со почетна цена : 2,800,000 денари.

Дата на продажба :2023-03-01

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 01.03.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10590

Број на предмет: И.бр.1690/2022

Извршител :Каролина Таневска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Прилеп

Квадратура: 491м2 , со почетна цена : 1,657,474 денари.

Дата на продажба :2023-02-22

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 22.02.2023 година во 13:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10589

Број на предмет: И.бр.5/20

Извршител :Гордан Станковиќ линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 43м2 , со почетна цена : 2,585,699 денари.

Дата на продажба :2023-03-03

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 03.03.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10588

Број на предмет: И.бр.1916/18

Извршител :Александар Кузмановски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Гостивар

Квадратура: 62м2 , со почетна цена : 1,766,751 денари.

Дата на продажба :2023-02-22

Повеќе за огласот...

Забелешка: -земјиште. Продажбата ќе се одржи на ден 22.02.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10587

Број на предмет: И.бр.180/22

Извршител :Љопче Димитковска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 91м2 , со почетна цена : 4,372,525 денари.

Дата на продажба :2023-02-23

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 23.02.2023 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10586

Број на предмет: И.бр.41/22

Извршител :Николче Диневски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 6572м2 , со почетна цена : 3,159,401 денари.

Дата на продажба :2023-02-23

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 23.02.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10585

Број на предмет: И.бр.1502/21

Извршител :Гордана Џутеска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 52м2 , со почетна цена : 1,211,468 денари.

Дата на продажба :2023-02-20

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 20.02.2023 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10584

Број на предмет: И.бр.2293/18

Извршител :Андреја Буневски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 2099м2 , со почетна цена : 5,808,510 денари.

Дата на продажба :2023-02-24

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 24.02.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10583

Број на предмет: И.бр.461/22

Извршител :Јадранка Јовановска линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 766м2 , со почетна цена : 10,511,953 денари.

Дата на продажба :2023-02-21

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 21.02.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10582

Број на предмет: И.бр.1010/22

Извршител :Данчо Диманчев линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Гевгелија

Квадратура: 108м2 , со почетна цена : 7,283,944 денари.

Дата на продажба :2023-03-02

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 02.03.2023 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10581

Број на предмет: И.бр.1160/20

Извршител :Васко Блажевски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 819м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-02-20

Повеќе за огласот...

Забелешка: -деловен простор и др.Почетна цена 493.892,00 евра во денарска противвредност.Продажбата ќе се одржи на ден 20.02.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10580

Број на предмет: И.бр.1551/22

Извршител :Александар Максимовски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 109м2 , со почетна цена : 7,243,866 денари.

Дата на продажба :2023-02-22

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 22.02.2023 година во 10:30 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10579

Број на предмет: И.бр.1439/21

Извршител :Благој Бањански линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Неготино

Квадратура: 2485м2 , со почетна цена : 175,158 денари.

Дата на продажба :2023-02-24

Повеќе за огласот...

Забелешка:  Продажбата ќе се одржи на ден 24.02.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10578

Број на предмет: И.бр.272/22

Извршител :Александар Чамовски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 59м2 , со почетна цена : 2,454,693 денари.

Дата на продажба :2023-02-22

Повеќе за огласот...

Забелешка:  Продажбата ќе се одржи на ден 22.02.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10577

Број на предмет: И.бр.1376/22

Извршител :Премтим Ќерими линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 38м2 , со почетна цена : 21,680,577 денари.

Дата на продажба :2023-02-16

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 16.02.2023 година во 09:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10576

Број на предмет: И.бр.3410/22

Извршител :Снежана Андреевска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 107м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-02-15

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена 104.500,00 евра во денарска противвредност.Продажбата ќе се одржи на ден 15.02.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10575

Број на предмет: И.бр.19/21

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 66м2 , со почетна цена : 2,781,538 денари.

Дата на продажба :2023-02-17

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 17.02.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10574

Број на предмет: И.бр.3054/2008

Извршител :Данчо Диманчев линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Гевгелија

Квадратура: 78м2 , со почетна цена : 811,390 денари.

Дата на продажба :2023-02-22

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 22.02.2023 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10572

Број на предмет: И.бр.1468/22

Извршител :Васко Блажевски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 38м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-02-16

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена 113.949,00 евра во денарска противвредност.Продажбата ќе се одржи на ден 16.02.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10571

Број на предмет: И.бр.1225/22

Извршител :Игор Антевски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 52м2 , со почетна цена : 2,769,365 денари.

Дата на продажба :2023-02-23

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 23.02.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10570

Број на предмет: И.бр.1381/22

Извршител :Васко Блажевски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 43м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-02-21

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена 44.218,00 евра во денарска противвредност.Продажбата ќе се одржи на ден 21.02.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10569

Број на предмет: И.бр.4931/22

Извршител :Благоја Каламатиев линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 89м2 , со почетна цена : 4,009,850 денари.

Дата на продажба :2023-02-23

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 23.02.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10568

Број на предмет: И.бр.1657/19

Извршител :Гордан Станковиќ линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Гевгелија

Квадратура: 26м2 , со почетна цена : 1,716,202 денари.

Дата на продажба :2023-02-14

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 14.02.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10567

Број на предмет: И.бр.1897/22

Извршител :Чедомир Личковски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Гостивар

Квадратура: 398м2 , со почетна цена : 491,132 денари.

Дата на продажба :2023-02-20

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 20.02.2023 година во 07:30 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10566

Број на предмет: И.бр.166/22

Извршител :Никола Богатинов линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 72м2 , со почетна цена : 6,868,300 денари.

Дата на продажба :2023-02-22

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 22.02.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10565

Број на предмет: И.бр.519/21

Извршител :Љупчо Јованов линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Гевгелија

Квадратура: 66м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-02-15

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена 27.000,00 евра во денарска противвредност.Продажбата ќе се одржи на ден 15.02.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10564

Број на предмет: И.бр.2009/22

Извршител :Каролина Таневска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Прилеп

Квадратура: 3411м2 , со почетна цена : 132,673 денари.

Дата на продажба :2023-02-09

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 09.02.2023 година во 13:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10563

Број на предмет: И.бр.1127/21

Извршител :Жанета Пријевиќ линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 59м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-02-16

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена 60.000,00 евра во денарска противвредност.Продажбата ќе се одржи на ден 16.02.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10562

Број на предмет: И.бр.268/22

Извршител :Благоја Каламатиев линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Прилеп

Квадратура: 94м2 , со почетна цена : 3,437,119 денари.

Дата на продажба :2023-02-14

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 14.02.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10561

Број на предмет: И.бр.168/22

Извршител :Љопче Димитковска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 64м2 , со почетна цена : 2,929,644 денари.

Дата на продажба :2023-02-03

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 03.02.2023 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10560

Број на предмет: И.бр.1095/19

Извршител :Зоран Петрески линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 98м2 , со почетна цена : 3,738,705 денари.

Дата на продажба :2023-02-17

Повеќе за огласот...

Забелешка:  Продажбата ќе се одржи на ден 17.02.2023 година во 11:30 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10559

Број на предмет: И.бр.1095/19

Извршител :Зоран Петрески линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 76м2 , со почетна цена : 2,905,825 денари.

Дата на продажба :2023-02-17

Повеќе за огласот...

Забелешка:  Продажбата ќе се одржи на ден 17.02.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10558

Број на предмет: И.бр.1095/19

Извршител :Зоран Петрески линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 76м2 , со почетна цена : 2,714,360 денари.

Дата на продажба :2023-02-17

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 17.02.2023 година во 10:30 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10557

Број на предмет: И.бр.1143/21

Извршител :Гордан Станковиќ линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 175м2 , со почетна цена : 9,318,461 денари.

Дата на продажба :2023-02-22

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 22.02.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10556

Број на предмет: И.бр.1089/22

Извршител :Николче Диневски линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Ресен

Квадратура: 546м2 , со почетна цена : 16,427,224 денари.

Дата на продажба :2023-02-08

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 08.02.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10555

Број на предмет: И.бр.727/22

Извршител :Љупчо Јованов линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Гевгелија

Квадратура: 4598м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-02-07

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена 3.081,00 евра во денарска противвредност.Продажбата ќе се одржи на ден 07.02.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10554

Број на предмет: И.бр.110/15

Извршител :Премтим Ќерими линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 1828м2 , со почетна цена : 32,595 денари.

Дата на продажба :2023-02-06

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 06.02.2023 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10553

Број на предмет: И.бр.2119/22

Извршител :Весна Деловска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 53м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-02-14

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена 32.099,00 евра во денарска противвредност.Продажбата ќе се одржи на ден 14.02.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10552

Број на предмет: И.бр.780/22

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 3912м2 , со почетна цена : 182,560 денари.

Дата на продажба :2023-01-16

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 01.02.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10551

Број на предмет: И.бр.262/22

Извршител :Маријана Кацарска Могилевска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Кочани

Квадратура: 2801м2 , со почетна цена : 314,685 денари.

Дата на продажба :2023-02-15

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 15.02.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10550

Број на предмет: И.бр.771/21

Извршител :Томислав Џумеркоски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Прилеп

Квадратура: 61м2 , со почетна цена : 975,000 денари.

Дата на продажба :2023-02-09

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 09.02.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10549

Број на предмет: И.бр.1291/22

Извршител :Весна Деловска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Берово

Квадратура: 23394м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-02-10

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена 20.856,00 евра во денарска противвредност.Продажбата ќе се одржи на ден 10.02.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10548

Број на предмет: И.бр.1290/22

Извршител :Весна Деловска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Берово

Квадратура: 185м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-02-10

Повеќе за огласот...

Забелешка: -Почетна цена 210.866,00 евра во денарска противвредност.Продажбата ќе се одржи на ден 10.02.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10547

Број на предмет: И.бр.209/16

Извршител :Зоран Петрески линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 77м2 , со почетна цена : 4,775,007 денари.

Дата на продажба :2023-02-08

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 08.02.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10546

Број на предмет: И.бр.434/21

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 77м2 , со почетна цена : 3,567,000 денари.

Дата на продажба :2023-01-30

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 30.01.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10545

Број на предмет: И.бр.165/20

Извршител :Слободанка Колоска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 15м2 , со почетна цена : 340,954 денари.

Дата на продажба :2023-02-03

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 03.02.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10544

Број на предмет: И.бр.805/18

Извршител :Горан Манојлов линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Кочани

Квадратура: 65м2 , со почетна цена : 1,858,115 денари.

Дата на продажба :2023-01-20

Повеќе за огласот...

Забелешка:  Продажбата ќе се одржи на ден 20.01.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10543

Број на предмет: И.бр.501/22

Извршител :Станислав Тасески линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 3697м2 , со почетна цена : 40,223,360 денари.

Дата на продажба :2023-01-27

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 27.01.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10542

Број на предмет: И.бр.983/22

Извршител :Александра Заринска Дуровска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 80м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-01-31

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена 92.446,00 евра во денарска противвредност.Продажбата ќе се одржи на ден 31.01.2023 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10541

Број на предмет: И.бр.637/19

Извршител :Александра Заринска Дуровска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 74м2 , со почетна цена : 12,546,487 денари.

Дата на продажба :2023-01-31

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 31.01.2023 година во 14:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10540

Број на предмет: И.бр.100/22

Извршител :Гордан Станковиќ линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Македонски Брод

Квадратура: 2067м2 , со почетна цена : 8,618,421 денари.

Дата на продажба :2023-02-08

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 08.02.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10539

Број на предмет: И.бр.227/13

Извршител :Анѓелка Ефкоска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 2124м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-02-09

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена 14.459,00 евра во денарска противвредност.Продажбата ќе се одржи на ден 09.02.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10538

Број на предмет: И.бр.1690/22

Извршител :Каролина Таневска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Прилеп

Квадратура: 491м2 , со почетна цена : 2,486,211 денари.

Дата на продажба :2023-01-25

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 25.01.2023 година во 13:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10537

Број на предмет: И.бр.281/20

Извршител :Соња Антовска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 118м2 , со почетна цена : 11,950,000 денари.

Дата на продажба :2023-01-26

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 26.01.2023 година во 13:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10536

Број на предмет: И.бр.3410/22

Извршител :Снежана Андреевска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 107м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-01-17

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена 156.718,38 евра во денарска противвредност.Продажбата ќе се одржи на ден 17.01.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10535

Број на предмет: И.бр.69/21

Извршител :Николина Иванова линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Кичево

Квадратура: 1052м2 , со почетна цена : 16,198,903 денари.

Дата на продажба :2023-01-16

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 16.01.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10534

Број на предмет: И.бр.2008/22

Извршител :Славица Ацовска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Тетово

Квадратура: 40м2 , со почетна цена : 1,248,842 денари.

Дата на продажба :2023-01-26

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 26.01.2023 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10533

Број на предмет: И.бр.1922/22

Извршител :Славица Ацовска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Тетово

Квадратура: 65м2 , со почетна цена : 2,584,286 денари.

Дата на продажба :2023-01-26

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 26.01.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10532

Број на предмет: И.бр.1253/20

Извршител :Томислав Џумеркоски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Прилеп

Квадратура: 2096м2 , со почетна цена : 314,463 денари.

Дата на продажба :2023-01-26

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 26.01.2023 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10531

Број на предмет: И.бр.1376/22

Извршител :Премтим Ќерими линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 2192м2 , со почетна цена : 21,680,577 денари.

Дата на продажба :2023-01-25

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 25.01.2023 година во 08:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10530

Број на предмет: И.бр.807/22

Извршител :Љупчо Јованов линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Гевгелија

Квадратура: 1326м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-02-01

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена 354.055,00 евра во денарска противвредност.Продажбата ќе се одржи на ден 01.02.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10529

Број на предмет: И.бр.32/14

Извршител :Гордана Џутеска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 489м2 , со почетна цена : 9,160,476 денари.

Дата на продажба :2023-01-24

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 24.01.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10528

Број на предмет: И.бр.462/18

Извршител :Љупчо Јованов линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Кавадарци

Квадратура: 99м2 , со почетна цена : 4,064,651 денари.

Дата на продажба :2023-01-31

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 31.01.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10527

Број на предмет: И.бр.278/22

Извршител :Манолева Милена линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 120м2 , со почетна цена : 16,009,840 денари.

Дата на продажба :2023-01-20

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 20.01.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10526

Број на предмет: И.бр.949/14

Извршител :Лазар Петровски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 63м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-01-25

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена 41.116,00 евра во денарска противвредност.Продажбата ќе се одржи на ден 25.01.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10525

Број на предмет: И.бр.461/22

Извршител :Јадранка Јовановска линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 766м2 , со почетна цена : 10,511,953 денари.

Дата на продажба :2023-01-24

Повеќе за огласот...

Забелешка:  Продажбата ќе се одржи на ден 24.01.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10524

Број на предмет: И.бр.132/21

Извршител :Никола Богатинов линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 69м2 , со почетна цена : 3,263,170 денари.

Дата на продажба :2023-01-24

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 24.01.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10522

Број на предмет: И.бр.69/21

Извршител :Николина Иванова линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 1137м2 , со почетна цена : 16,198,903 денари.

Дата на продажба :2023-01-16

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 16.01.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10521

Број на предмет: И.бр.424/20

Извршител :Николина Иванова линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 4939м2 , со почетна цена : 533,412 денари.

Дата на продажба :2023-01-23

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 23.01.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10520

Број на предмет: И.бр.7373/22

Извршител :Весна Деловска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 3750м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-01-26

Забелешка: Почетна цена 147.394,00 евра во денарска противвредност.Продажбата ќе се одржи на ден 26.01.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10519

Број на предмет: И.бр.842/22

Извршител :Благој Бањански линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Гевгелија

Квадратура: 4351м2 , со почетна цена : 14,533,681 денари.

Дата на продажба :2023-01-26

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 26.01.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10518

Број на предмет: И.бр.551/22

Извршител :Слободанка Балгурова линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 383м2 , со почетна цена : 2,872,644 денари.

Дата на продажба :2023-01-18

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 18.01.2023 година во 13:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10517

Број на предмет: И.бр.1697/21

Извршител :Каролина Таневска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Прилеп

Квадратура: 2540м2 , со почетна цена : 47,672,242 денари.

Дата на продажба :2023-01-17

Повеќе за огласот...

Забелешка: -деловен простор. Продажбата ќе се одржи на ден 17.01.2023 година во 13:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10516

Број на предмет: И.бр.1775/22

Извршител :Андреја Буневски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 139м2 , со почетна цена : 7,134,814 денари.

Дата на продажба :2023-01-18

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 18.01.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10515

Број на предмет: И.бр.1916/18

Извршител :Александар Кузмановски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Гостивар

Квадратура: 62м2 , со почетна цена : 1,766,751 денари.

Дата на продажба :2023-01-25

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 25.01.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10514

Број на предмет: И.бр.4931/22

Извршител :Благоја Каламатиев линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 89м2 , со почетна цена : 5,314,822 денари.

Дата на продажба :2023-01-25

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 25.01.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10513

Број на предмет: И.бр.134/15

Извршител :Јадранка Јовановска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 401м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-01-18

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена 900.000,00 евра во денарска противвредност.Продажбата ќе се одржи на ден 18.01.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10512

Број на предмет: И.бр.1502/21

Извршител :Гордана Џутеска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 52м2 , со почетна цена : 1,817,202 денари.

Дата на продажба :2023-01-23

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 23.01.2023 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10511

Број на предмет: И.бр.101/22

Извршител :Гордан Станковиќ линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 62м2 , со почетна цена : 4,396,185 денари.

Дата на продажба :2023-01-18

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 18.01.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10510

Број на предмет: И.бр.1363/12

Извршител :Данче Попчотрова – Ѓеоргиева линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 7418м2 , со почетна цена : 296,720 денари.

Дата на продажба :2023-01-17

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 17.01.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10509

Број на предмет: И.бр.263/22

Извршител :Александар Чамовски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 58м2 , со почетна цена : 2,199,720 денари.

Дата на продажба :2023-01-17

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 17.01.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10508

Број на предмет: И.бр.1089/22

Извршител :Николче Диневски линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Ресен

Квадратура: 546м2 , со почетна цена : 24,640,836 денари.

Дата на продажба :2023-01-10

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 10.01.2023 година во 14:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10507

Број на предмет: И.бр.771/21

Извршител :Томислав Џумеркоски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Прилеп

Квадратура: 61м2 , со почетна цена : 1,462,443 денари.

Дата на продажба :2023-01-10

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 10.01.2023 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10506

Број на предмет: И.бр.757/21

Извршител :Чедомир Личковски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Кичево

Квадратура: 68м2 , со почетна цена : 3,633,472 денари.

Дата на продажба :2023-01-12

Повеќе за огласот...

Забелешка:  Продажбата ќе се одржи на ден 12.01.2023 година во 08:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10505

Број на предмет: И.бр.780/22

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 3912м2 , со почетна цена : 273,840 денари.

Дата на продажба :2023-01-09

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 09.01.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10504

Број на предмет: И.бр.715/21

Извршител :Ангел Костадиновски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Кавадарци

Квадратура: 558м2 , со почетна цена : 11,246,142 денари.

Дата на продажба :2023-01-05

Повеќе за огласот...

Забелешка:  Продажбата ќе се одржи на ден 05.01.2023 година во 13:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10503

Број на предмет: И.бр.457/22

Извршител :Гордан Станковиќ линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 49м2 , со почетна цена : 2,767,208 денари.

Дата на продажба :2023-01-20

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 20.01.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10502

Број на предмет: И.бр.268/22

Извршител :Благоја Каламатиев линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Прилеп

Квадратура: 94м2 , со почетна цена : 3,437,119 денари.

Дата на продажба :2023-01-17

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 17.01.2023 година во 08:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10501

Број на предмет: И.бр.976/22

Извршител :Александар Чамовски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 213м2 , со почетна цена : 151,157 денари.

Дата на продажба :2023-01-11

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 11.01.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10500

Број на предмет: И.бр.276/22

Извршител :Манолева Милена линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 72м2 , со почетна цена : 3,361,916 денари.

Дата на продажба :2023-01-09

Повеќе за огласот...

Забелешка:  Продажбата ќе се одржи на ден 09.01.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10499

Број на предмет: И.бр.2009/22

Извршител :Каролина Таневска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Прилеп

Квадратура: 3411м2 , со почетна цена : 199,010 денари.

Дата на продажба :2023-01-10

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 10.01.2023 година во 13:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10498

Број на предмет: И.бр.5/2020

Извршител :Гордан Станковиќ линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 43м2 , со почетна цена : 2,585,699 денари.

Дата на продажба :2023-01-18

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 18.01.2023 година во 11:45 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10497

Број на предмет: И.бр.686/22

Извршител :Николче Диневски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 12097м2 , со почетна цена : 25,571,252 денари.

Дата на продажба :2023-01-10

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 10.01.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10496

Број на предмет: И.бр.993/20

Извршител :Гордан Станковиќ линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 88м2 , со почетна цена : 5,993,241 денари.

Дата на продажба :2023-01-18

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 18.01.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10495

Број на предмет: И.бр.408/21

Извршител :Љупчо Јованов линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Кавадарци

Квадратура: 72м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-01-04

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена 46.331,00 евра во денарска противвредност.Продажбата ќе се одржи на ден 04.01.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10494

Број на предмет: И.бр.41/22

Извршител :Николче Диневски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 6572м2 , со почетна цена : 3,943,200 денари.

Дата на продажба :2023-01-25

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 25.01.2023 година во 13:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10493

Број на предмет: И.бр.2800/19

Извршител :Снежана Андреевска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 52м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-12-30

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена 70.520,00 евра во денарска противвредност.Продажбата ќе се одржи на ден 30.12.2022 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10492

Број на предмет: И.бр.949/14

Извршител :Лазар Петровски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 63м2 , со почетна цена : 3,799,067 денари.

Дата на продажба :2022-12-27

Повеќе за огласот...

Забелешка: -Заклучок за поправање на грешки на заклучокот за усна јавна продажба И.бр.949/14 од 01.12.2022 година.Продажбата ќе се одржи на ден 27.12.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10491

Број на предмет: И.бр.284/17

Извршител :Николче Диневски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 22м2 , со почетна цена : 876,826 денари.

Дата на продажба :2022-12-29

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 29.12.2022 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10490

Број на предмет: И.бр.727/22

Извршител :Љупчо Јованов линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Гевгелија

Квадратура: 4598м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-01-11

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена 20.271,00 евра во денарска противвредност.Продажбата ќе се одржи на ден 11.01.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10489

Број на предмет: И.бр.941/21

Извршител :Благоја Каламатиев линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 472м2 , со почетна цена : 5,140,481 денари.

Дата на продажба :2022-12-22

Повеќе за огласот...

Забелешка: -Заклучок за поправање на грешки на заклучокот за усна јавна продажба И.бр.941/21 од 23.11.2022 година.Продажбата ќе се одржи на ден 22.12.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10488

Број на предмет: И.бр.2008/22

Извршител :Славица Ацовска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Тетово

Квадратура: 40м2 , со почетна цена : 1,758,408 денари.

Дата на продажба :2022-12-30

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 30.12.2022 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10487

Број на предмет: И.бр.573/2022

Извршител :Снежана Андреевска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 84м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-12-29

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена 99.220,00 евра во денарска противвредност.Продажбата ќе се одржи на ден 29.12.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10486

Број на предмет: И.бр.573/22

Извршител :Снежана Андреевска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 4880м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-12-29

Повеќе за огласот...

Забелешка: -Почетна цена 202.784,00 евра во денарска противвредност.Продажбата ќе се одржи на ден 29.12.2022 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10485

Број на предмет: И.бр.1922/22

Извршител :Славица Ацовска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Тетово

Квадратура: 65м2 , со почетна цена : 2,963,808 денари.

Дата на продажба :2022-12-29

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 29.12.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10484

Број на предмет: И.бр.165/20

Извршител :Слободанка Колоска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 15м2 , со почетна цена : 511,431 денари.

Дата на продажба :2023-01-05

Повеќе за огласот...

Забелешка: - подруми. Продажбата ќе се одржи на ден 05.01.2023 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10483

Број на предмет: И.бр.196/2022

Извршител :Љупчо Јованов линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Кавадарци

Квадратура: 2669м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-12-28

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена 548.126,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 28.12.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10482

Број на предмет: И.бр.629/2022

Извршител :Гордана Џутеска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 244м2 , со почетна цена : 3,003,000 денари.

Дата на продажба :2023-01-03

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 03.01.2023 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10481

Број на предмет: И.бр.722/22

Извршител :Васко Блажевски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 32м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-12-29

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена 44.950,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 29.12.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10480

Број на предмет: И.бр.603/2022

Извршител :Александар Чамовски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 16350м2 , со почетна цена : 2,761,841 денари.

Дата на продажба :2022-12-28

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 28.12.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10479

Број на предмет: И.бр.131/17

Извршител :Васко Еленов линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Кавадарци

Квадратура: 39м2 , со почетна цена : 2,656,317 денари.

Дата на продажба :2023-01-03

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 03.01.2023 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10478

Број на предмет: И.бр.929/22

Извршител :Емилија Павловска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Штип

Квадратура: 40м2 , со почетна цена : 1,302,672 денари.

Дата на продажба :2022-12-27

Повеќе за огласот...

Забелешка:  Продажбата ќе се одржи на ден 27.12.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10477

Број на предмет: И.бр.578/2021

Извршител :Манолева Милена линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 121м2 , со почетна цена : 7,552,942 денари.

Дата на продажба :2022-12-26

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 26.12.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10476

Број на предмет: И.бр.805/18

Извршител :Горан Манојлов линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Кочани

Квадратура: 65м2 , со почетна цена : 4,813,666 денари.

Дата на продажба :2022-12-26

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 26.12.2022 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10475

Број на предмет: И.бр.208/21

Извршител :Златко Трајаноски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Прилеп

Квадратура: 54м2 , со почетна цена : 2,091,000 денари.

Дата на продажба :2022-12-26

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 26.12.2022 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10474

Број на предмет: И.бр.461/22

Извршител :Јадранка Јовановска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 3026м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-12-28

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена 255.579,00 евра во денарска противвредност.Продажбата ќе се одржи на ден 28.12.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10473

Број на предмет: И.бр.45/21

Извршител :Христо Јованов линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 79м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-12-27

Повеќе за огласот...

Забелешка: -Почетна цена 52.005,00 евра во денарска противвредност.Продажбата ќе се одржи на ден 27.12.2022 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10472

Број на предмет: И.бр.1347/21

Извршител :Моника Муча линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 227м2 , со почетна цена : 7,223,765 денари.

Дата на продажба :2022-12-27

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 27.12.2022 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10471

Број на предмет: И.бр.1775/22

Извршител :Андреја Буневски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 139м2 , со почетна цена : 10,702,220 денари.

Дата на продажба :2022-12-23

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 23.12.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10470

Број на предмет: И.бр.751/20

Извршител :Соња Антовска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 72м2 , со почетна цена : 13,183,400 денари.

Дата на продажба :2022-12-28

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 28.12.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10469

Број на предмет: И.бр.281/20

Извршител :Соња Антовска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 118м2 , со почетна цена : 17,916,614 денари.

Дата на продажба :2022-12-29

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 29.12.2022 година во 13:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10468

Број на предмет: И.бр.774/22

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 62м2 , со почетна цена : 2,868,876 денари.

Дата на продажба :2022-12-30

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 30.12.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10467

Број на предмет: И.бр.166/22

Извршител :Никола Богатинов линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 72м2 , со почетна цена : 6,868,300 денари.

Дата на продажба :2022-12-22

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 22.12.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10465

Број на предмет: И.бр.403/20

Извршител :Анѓелка Ефкоска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Гостивар

Квадратура: 54м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-12-21

Повеќе за огласот...

Забелешка:  -Почетна цена 50.761,00 евра во денарска противвредност.Продажбата ќе се одржи на ден 21.12.2022 година во 11:30 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10463

Број на предмет: И.бр.32/14

Извршител :Гордана Џутеска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 489м2 , со почетна цена : 11,450,595 денари.

Дата на продажба :2022-12-26

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 26.12.2022 година во 15:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10462

Број на предмет: И.бр.475/22

Извршител :Гордана Џутеска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 3255м2 , со почетна цена : 2,090,796 денари.

Дата на продажба :2022-12-23

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 23.12.2022 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10461

Број на предмет: И.бр.1580/19

Извршител :Гордана Џутеска линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 607м2 , со почетна цена : 10,196,700 денари.

Дата на продажба :2022-12-26

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 26.12.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10460

Број на предмет: И.бр.1774/15

Извршител :Гордана Џутеска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 85м2 , со почетна цена : 4,243,500 денари.

Дата на продажба :2022-12-26

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 26.12.2022 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10459

Број на предмет: И.бр.1391/21

Извршител :Славица Ацовска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Тетово

Квадратура: 7854м2 , со почетна цена : 9,686,600 денари.

Дата на продажба :2022-12-21

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 21.12.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10458

Број на предмет: И.бр.1202/22

Извршител :Славица Ацовска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Тетово

Квадратура: 69м2 , со почетна цена : 3,747,190 денари.

Дата на продажба :2022-12-21

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 21.12.2022 година во 13:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10457

Број на предмет: И.бр.949/14

Извршител :Лазар Петровски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 465м2 , со почетна цена : 3,799,067 денари.

Дата на продажба :2022-12-27

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 27.12.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10456

Број на предмет: И.бр.763/22

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 322м2 , со почетна цена : 102,703,013 денари.

Дата на продажба :2022-12-22

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 22.12.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10455

Број на предмет: И.бр.278/22

Извршител :Манолева Милена линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 120м2 , со почетна цена : 16,009,840 денари.

Дата на продажба :2022-12-19

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 19.12.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10454

Број на предмет: И.бр.168/22

Извршител :Љопче Димитковска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 64м2 , со почетна цена : 2,929,644 денари.

Дата на продажба :2022-12-21

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 21.12.2022 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10453

Број на предмет: И.бр.3750/22

Извршител :Весна Деловска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 1838м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-12-19

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена 653.705,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 19.12.2022 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10452

Број на предмет: И.бр.434/20

Извршител :Васко Блажевски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 94м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-12-19

Повеќе за огласот...

Забелешка: -Почетна цена 120.000,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 19.12.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10451

Број на предмет: И.бр.434/20

Извршител :Васко Блажевски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 94м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-12-19

Повеќе за огласот...

Забелешка: -Почетна цена 120.000,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 19.12.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10450

Број на предмет: И.бр.134/15

Извршител :Јадранка Јовановска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 401м2 , со почетна цена : 83,281,135 денари.

Дата на продажба :2022-12-19

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 19.12.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10449

Број на предмет: И.бр.361/22

Извршител :Данче Попчотрова – Ѓеоргиева линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 58м2 , со почетна цена : 2,040,408 денари.

Дата на продажба :2022-12-21

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 21.12.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10448

Број на предмет: И.бр.795/22

Извршител :Слободанка Колоска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 1181м2 , со почетна цена : 3,178,452 денари.

Дата на продажба :2022-12-23

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 23.12.2022 година во 13 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10447

Број на предмет: И.бр.1173/09

Извршител :Слободанка Колоска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 199м2 , со почетна цена : 2,856,831 денари.

Дата на продажба :2022-12-28

Повеќе за огласот...

Забелешка: - куќа и земјиште. Продажбата ќе се одржи на ден 28.12.2022 година во 13 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10446

Број на предмет: И.бр.754/2016

Извршител :Јасер Асани линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Гостивар

Квадратура: 312м2 , со почетна цена : 3,143,730 денари.

Дата на продажба :2022-12-12

Повеќе за огласот...

Забелешка: - куќа, земјиште. Продажбата ќе се одржи на ден 12.12.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10445

Број на предмет: И.бр.1506/2018

Извршител :Гордан Станковиќ линк...

Тип на недвижност :Куќа

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 253м2 , со почетна цена : 23,065,150 денари.

Дата на продажба :2022-12-20

Повеќе за огласот...

Забелешка: - куќа и земјиште. Продажбата ќе се одржи на ден 20.12.2022 година во 11:45 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10444

Број на предмет: И.бр.780/22

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 3912м2 , со почетна цена : 49,490 денари.

Дата на продажба :2022-12-21

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 21.12.2022 година во 14:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10443

Број на предмет: И.бр.1145/19

Извршител :Емилија Павловска линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Штип

Квадратура: 394м2 , со почетна цена : 30,419,315 денари.

Дата на продажба :2022-12-16

Повеќе за огласот...

Забелешка:  Продажбата ќе се одржи на ден 16.12.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10442

Број на предмет: И.бр.88/10

Извршител :Слободанка Колоска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 479м2 , со почетна цена : 1,293,300 денари.

Дата на продажба :2022-12-22

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 22.12.2022 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10441

Број на предмет: И.бр.468/22

Извршител :Жанета Пријевиќ линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 131м2 , со почетна цена : 5,535,000 денари.

Дата на продажба :2022-12-15

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 15.12.2022 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10440

Број на предмет: И.бр.1285/22

Извршител :Премтим Ќерими линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 513м2 , со почетна цена : 69,972,260 денари.

Дата на продажба :2022-12-16

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 16.12.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10439

Број на предмет: И.бр.749/22

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 75м2 , со почетна цена : 5,486,157 денари.

Дата на продажба :2022-12-21

Повеќе за огласот...

Забелешка: -деловен простор и земјиште.Продажбата ќе се одржи на ден 21.12.2022 година во 13:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10438

Број на предмет: И.бр.972/20

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Берово

Квадратура: 44м2 , со почетна цена : 3,606,889 денари.

Дата на продажба :2022-12-21

Повеќе за огласот...

Забелешка:  Продажбата ќе се одржи на ден 21.12.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10437

Број на предмет: И.бр.493/22

Извршител :Васко Еленов линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Демир Капија

Квадратура: 36м2 , со почетна цена : 344,391 денари.

Дата на продажба :2022-12-16

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 16.12.2022 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10436

Број на предмет: И.бр.02/2015

Извршител :Христо Јованов линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 64м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-12-20

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена 311.043,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 20.12.2022 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10435

Број на предмет: И.бр.424/20

Извршител :Николина Иванова линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 4939м2 , со почетна цена : 800,118 денари.

Дата на продажба :2022-12-20

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 20.12.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10434

Број на предмет: И.бр.79/2021

Извршител :Александра Заринска Дуровска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 55м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-12-23

Повеќе за огласот...

Забелешка: - стан од 55м2 и 41м2. Почетна цен 28.880,00/ 21.043,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 23.12.2022 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10433

Број на предмет: И.бр.7155/2022

Извршител :Весна Деловска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 500м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-12-15

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цен 640.292,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 15.12.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10432

Број на предмет: И.бр.715/21

Извршител :Ангел Костадиновски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Кавадарци

Квадратура: 558м2 , со почетна цена : 16,498,396 денари.

Дата на продажба :2022-12-15

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 15.12.2022 година во 13 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10431

Број на предмет: И.бр.4/2022

Извршител :Весна Деловска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 142м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-12-14

Повеќе за огласот...

Забелешка: - стан, ДП и друго. Почетна цен 307.080,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 14.12.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10430

Број на предмет: И.бр.349/2022

Извршител :Николина Иванова линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 921м2 , со почетна цена : 2,763,000 денари.

Дата на продажба :2022-12-02

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 02.12.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10429

Број на предмет: И.бр.971/22

Извршител :Чедомир Личковски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Гостивар

Квадратура: 121м2 , со почетна цена : 4,312,522 денари.

Дата на продажба :2022-12-14

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 14.12.2022 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10428

Број на предмет: И.бр.343/2022

Извршител :Влатко Лалков линк...

Тип на недвижност :Куќа

Недвижноста се наоѓа во: Кавадарци

Квадратура: 285м2 , со почетна цена : 5,227,786 денари.

Дата на продажба :2022-12-15

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 15.12.2022 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10427

Број на предмет: И.бр.353/22

Извршител :Јадранка Јовановска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Крива Паланка

Квадратура: 2594м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-12-15

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цен 17.293,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 15.12.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10426

Број на предмет: И.бр.573/22

Извршител :Снежана Андреевска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 4880м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-12-12

Повеќе за огласот...

Забелешка: - земјиште и друго. Почетна цен 304.176,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 12.12.2022 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10425

Број на предмет: И.бр.573/22

Извршител :Снежана Андреевска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 84м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-12-12

Повеќе за огласот...

Забелешка: - стан од 84м2, 64м2 и 75м2. Почетна цен 148.830,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 12.12.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10424

Број на предмет: И.бр.74/2015

Извршител :Игор Антевски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 38м2 , со почетна цена : 1,960,497 денари.

Дата на продажба :2022-12-14

Повеќе за огласот...

Забелешка: - стан, земјиште. Продажбата ќе се одржи на ден 14.12.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10422

Број на предмет: И.бр.276/2022

Извршител :Манолева Милена линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 72м2 , со почетна цена : 3,361,916 денари.

Дата на продажба :2022-12-14

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 14.12.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10421

Број на предмет: И.бр.363/2022

Извршител :Горан Манојлов линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Кочани

Квадратура: 342м2 , со почетна цена : 1,498,463 денари.

Дата на продажба :2022-12-20

Повеќе за огласот...

Забелешка: - стан, земјиште. Продажбата ќе се одржи на ден 20.12.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10420

Број на предмет: И.бр.753/2019

Извршител :Христо Јованов линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 432м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-12-20

Повеќе за огласот...

Забелешка: - стан, земјиште. Почетна цен 57.652,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 20.12.2022 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10419

Број на предмет: И.бр.196/2017

Извршител :Христо Јованов линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 93м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-12-16

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цен 73.984,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 16.12.2022 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10418

Број на предмет: И.бр.941/2021

Извршител :Благоја Каламатиев линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 472м2 , со почетна цена : 5,140,481 денари.

Дата на продажба :2022-12-22

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 22.12.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10417

Број на предмет: И.бр.757/2022

Извршител :Влатко Лалков линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Неготино

Квадратура: 305м2 , со почетна цена : 3,991,154 денари.

Дата на продажба :2022-12-14

Повеќе за огласот...

Забелешка: - стан, земјиште.Продажбата ќе се одржи на ден 14.12.2022 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10416

Број на предмет: И.бр.757/21

Извршител :Чедомир Личковски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Кичево

Квадратура: 68м2 , со почетна цена : 5,450,207 денари.

Дата на продажба :2022-12-16

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 16.12.2022 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10415

Број на предмет: И.бр.785/2021

Извршител :Билјана Николовска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 194м2 , со почетна цена : 6,003,194 денари.

Дата на продажба :2022-12-22

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 22.12.2022 година во 13 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10413

Број на предмет: И.бр.2060/2022

Извршител :Игор Антевски линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 102м2 , со почетна цена : 11,466,306 денари.

Дата на продажба :2022-12-12

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 12.12.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10412

Број на предмет: И.бр.1307/20

Извршител :Роза Родиќ линк...

Тип на недвижност :Гаража

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 129м2 , со почетна цена : 1,272,435 денари.

Дата на продажба :2022-12-09

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 09.12.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10411

Број на предмет: И.бр.833/2021

Извршител :Љупчо Јованов линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Кавадарци

Квадратура: 108м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-12-13

Повеќе за огласот...

Забелешка: - стан, земјиште, гаража. Почетна цен 71.000,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 13.12.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10410

Број на предмет: И.бр.1270/2022

Извршител :Сузана Гилевска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 716м2 , со почетна цена : 6,107,963 денари.

Дата на продажба :2022-12-09

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 09.12.2022 година во 13:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10409

Број на предмет: И.бр.1594/20

Извршител :Васко Блажевски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 77м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-12-14

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цен 51.000,00 евра во денарска противвредност.Продажбата ќе се одржи на ден 14.12.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10408

Број на предмет: И.бр.282/21

Извршител :Весна Деловска линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 38м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-12-12

Повеќе за огласот...

Забелешка: -Почетна цен 16.004,00 евра во денарска противвредност.Продажбата ќе се одржи на ден 12.12.2022 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10407

Број на предмет: И.бр.101/22

Извршител :Гордан Станковиќ линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 286м2 , со почетна цена : 4,627,563 денари.

Дата на продажба :2022-12-20

Повеќе за огласот...

Забелешка: -деловен простор и земјиште. Продажбата ќе се одржи на ден 20.12.2022 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10406

Број на предмет: И.бр.945/21

Извршител :Билјана Николовска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 7907м2 , со почетна цена : 4,350,497 денари.

Дата на продажба :2022-12-22

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 22.12.2022 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10405

Број на предмет: И.бр.268/22

Извршител :Благоја Каламатиев линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Прилеп

Квадратура: 94м2 , со почетна цена : 5,155,679 денари.

Дата на продажба :2022-12-19

Повеќе за огласот...

Забелешка:  Продажбата ќе се одржи на ден 19.12.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10404

Број на предмет: И.бр.276/13

Извршител :Ангел Костадиновски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Кавадарци

Квадратура: 108м2 , со почетна цена : 925,662 денари.

Дата на продажба :2022-12-07

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 07.12.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10403

Број на предмет: И.бр.149/22

Извршител :Христо Јованов линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 47м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-12-13

Повеќе за огласот...

Забелешка: -Почетна цена 96.137,00 евра во денарска противвредност.Продажбата ќе се одржи на ден 13.12.2022 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10402

Број на предмет: И.бр.1363/12

Извршител :Данче Попчотрова – Ѓеоргиева линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 7418м2 , со почетна цена : 296,720 денари.

Дата на продажба :2022-12-07

Повеќе за огласот...

Забелешка:  Продажбата ќе се одржи на ден 07.12.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10401

Број на предмет: И.бр.1500/22

Извршител :Александар Кузмановски линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Македонски Брод

Квадратура: 99м2 , со почетна цена : 1,660,632 денари.

Дата на продажба :2022-12-06

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 06.12.2022 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10400

Број на предмет: И.бр.284/14

Извршител :Христо Јованов линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 65м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-12-07

Повеќе за огласот...

Забелешка: -Почетна цена 59.283,00 евра во денарска противвредност.Продажбата ќе се одржи на ден 07.12.2022 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10399

Број на предмет: И.бр.950/19

Извршител :Никола Богатинов линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 24м2 , со почетна цена : 3,345,000 денари.

Дата на продажба :2022-12-16

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 16.12.2022 година во 13:30 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10398

Број на предмет: И.бр.950/19

Извршител :Никола Богатинов линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 3473м2 , со почетна цена : 5,100,000 денари.

Дата на продажба :2022-12-16

Повеќе за огласот...

Забелешка: -земјиште,деловен простор.Продажбата ќе се одржи на ден 16.12.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10397

Број на предмет: И.бр.682/19

Извршител :Љупчо Јованов линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Кавадарци

Квадратура: 5977м2 , со почетна цена : 223,141 денари.

Дата на продажба :2022-12-14

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 14.12.2022 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10396

Број на предмет: И.бр.1620/14

Извршител :Снежана Андреевска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 54м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-11-30

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена 110.000,00 евра во денарска противвредност.Продажбата ќе се одржи на ден 30.11.2022 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10395

Број на предмет: И.бр.1776/19

Извршител :Премтим Ќерими линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 33м2 , со почетна цена : 1,662,644 денари.

Дата на продажба :2022-12-05

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 05.12.2022 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10394

Број на предмет: И.бр.1776/19

Извршител :Премтим Ќерими линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 48м2 , со почетна цена : 3,500,000 денари.

Дата на продажба :2022-12-05

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 05.12.2022 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10393

Број на предмет: И.бр.1300/21

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Радовиш

Квадратура: 63м2 , со почетна цена : 359,102 денари.

Дата на продажба :2022-12-02

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 02.12.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10392

Број на предмет: И.бр.776/22

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 61м2 , со почетна цена : 2,931,313 денари.

Дата на продажба :2022-12-01

Повеќе за огласот...

Забелешка:  Продажбата ќе се одржи на ден 01.12.2022 година во 14:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10391

Број на предмет: И.бр.773/22

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 51м2 , со почетна цена : 2,527,409 денари.

Дата на продажба :2022-12-01

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 01.12.2022 година во 11:30 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10390

Број на предмет: И.бр.775/22

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 79м2 , со почетна цена : 3,607,898 денари.

Дата на продажба :2022-12-01

Повеќе за огласот...

Забелешка:  Продажбата ќе се одржи на ден 01.12.2022 година во 13:30 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10389

Број на предмет: И.бр.774/22

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 62м2 , со почетна цена : 2,868,876 денари.

Дата на продажба :2022-12-01

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 01.12.2022 година во 12:30 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10388

Број на предмет: И.бр.1082/2014

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 58м2 , со почетна цена : 1,480,680 денари.

Дата на продажба :2022-12-01

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 01.12.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10387

Број на предмет: И.бр.437/22

Извршител :Александар Чамовски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 86м2 , со почетна цена : 4,092,725 денари.

Дата на продажба :2022-12-06

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 06.12.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10386

Број на предмет: И.бр.337/08

Извршител :Зоран Ангеловски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 70.2м2 , со почетна цена : 2,951,037 денари.

Дата на продажба :2022-12-15

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 15.12.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10385

Број на предмет: И.бр.196/2017

Извршител :Христо Јованов линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 93м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-11-22

Повеќе за огласот...

Забелешка: -Заклучок за поправање на грешки во актите на извршителот.Почетна цена 73.984,00 евра во денарска противвредност.Продажбата ќе се одржи на ден 22.11.2022 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10384

Број на предмет: И.бр.349/22

Извршител :Николина Иванова линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 921м2 , со почетна цена : 2,763,000 денари.

Дата на продажба :2022-12-02

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 02.12.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10383

Број на предмет: И.бр.196/17

Извршител :Христо Јованов линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 93м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-11-22

Повеќе за огласот...

Забелешка: -Почетна цена 73.984,00 евра во денарска противвредност.Продажбата ќе се одржи на ден 22.11.2022 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10382

Број на предмет: И.бр.1592/22

Извршител :Александар Максимовски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 20м2 , со почетна цена : 2,836,380 денари.

Дата на продажба :2022-12-02

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 02.12.2022 година во 10:30 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10381

Број на предмет: И.бр.408/21

Извршител :Љупчо Јованов линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Кавадарци

Квадратура: 72м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-12-07

Повеќе за огласот...

Забелешка: -Почетна цена 51.479,00 евра во денарска противвредност.Продажбата ќе се одржи на ден 07.12.2022 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10380

Број на предмет: И.бр.267/20

Извршител :Цветанка Треневска линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Тетово

Квадратура: 745м2 , со почетна цена : 21,280,174 денари.

Дата на продажба :2022-11-29

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 29.11.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10379

Број на предмет: И.бр.254/2022

Извршител :Љупчо Јованов линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Неготино

Квадратура: 112м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-11-29

Повеќе за огласот...

Забелешка: - стан, земјиште, гаража. Почетна цена 40.500,00 евра во денарска противвредност.Продажбата ќе се одржи на ден 29.11.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10378

Број на предмет: И.бр.929/2022

Извршител :Емилија Павловска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Штип

Квадратура: 40м2 , со почетна цена : 1,302,672 денари.

Дата на продажба :2022-11-28

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 28.11.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10377

Број на предмет: И.бр.1828/2021

Извршител :Катерина Кокина линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 1065м2 , со почетна цена : 4,330,139 денари.

Дата на продажба :2022-12-02

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 02.12.2022 година во 14 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10376

Број на предмет: И.бр.789/20

Извршител :Весна Јакимовска линк...

Тип на недвижност :Куќа

Недвижноста се наоѓа во: Гостивар

Квадратура: 839м2 , со почетна цена : 1,384,603 денари.

Дата на продажба :2022-12-01

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 01.12.2022 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10375

Број на предмет: И.бр.196/2022

Извршител :Љупчо Јованов линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Кавадарци

Квадратура: 2669м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-11-30

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена 822.189,00 евра во денарска противвредност.Продажбата ќе се одржи на ден 30.11.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10374

Број на предмет: И.бр.2495/19

Извршител :Снежана Андреевска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 100м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-11-08

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена 55.000,00 евра во денарска противвредност.Продажбата ќе се одржи на ден 08.11.2022 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10373

Број на предмет: И.бр.2495/19

Извршител :Снежана Андреевска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 100м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-11-08

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена 55.000,00 евра во денарска противвредност.Продажбата ќе се одржи на ден 08.11.2022 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10372

Број на предмет: И.бр.227/13

Извршител :Анѓелка Ефкоска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 2124м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-11-28

Повеќе за огласот...

Забелешка: -Почетна цена 21.688,00 евра во денарска противвредност.Продажбата ќе се одржи на ден 28.11.2022 година во 11:30 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10371

Број на предмет: И.бр.344/11

Извршител :Петре Темелков линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Радовиш

Квадратура: 3583м2 , со почетна цена : 27,760,500 денари.

Дата на продажба :2022-12-01

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 01.12.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10370

Број на предмет: И.бр.433/2019

Извршител :Александра Заринска Дуровска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 1219м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-11-28

Повеќе за огласот...

Забелешка: -Пасиште.Почетна цена 14.267,00 евра во денарска противвредност.Продажбата ќе се одржи на ден 28.11.2022 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10369

Број на предмет: И.бр.434/20

Извршител :Васко Блажевски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 94м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-11-21

Повеќе за огласот...

Забелешка: -Почетна цена 133.040,00 евра во денарска противвредност.Продажбата ќе се одржи на ден 21.11.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10368

Број на предмет: И.бр.168/22

Извршител :Љопче Димитковска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 64м2 , со почетна цена : 2,929,644 денари.

Дата на продажба :2022-11-25

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 25.11.2022 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10367

Број на предмет: И.бр.534/22

Извршител :Гордана Џутеска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 80м2 , со почетна цена : 3,210,251 денари.

Дата на продажба :2022-11-29

Повеќе за огласот...

Забелешка: -Заклучок за продажба по пат на непосредна спогодба.Продажбата ќе се одржи на ден 29.11.2022 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10366

Број на предмет: И.бр.2002/22

Извршител :Весна Деловска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 51м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-11-25

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена 70.000,00 евра во денарска противвредност.Продажбата ќе се одржи на ден 25.11.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10365

Број на предмет: И.бр.45/21

Извршител :Христо Јованов линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 79м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-11-30

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена 57.783,00 евра во денарска противвредност.Продажбата ќе се одржи на ден 30.11.2022 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10364

Број на предмет: И.бр.1487/19

Извршител :Томислав Џумеркоски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Прилеп

Квадратура: 65м2 , со почетна цена : 1,050,420 денари.

Дата на продажба :2022-11-24

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 24.11.2022 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10363

Број на предмет: И.бр.518/21

Извршител :Слободанка Балгурова линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Радовиш

Квадратура: 2390м2 , со почетна цена : 5,646,233 денари.

Дата на продажба :2022-12-02

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 02.12.2022 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10362

Број на предмет: И.бр.208/21

Извршител :Златко Трајаноски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Прилеп

Квадратура: 54м2 , со почетна цена : 2,774,880 денари.

Дата на продажба :2022-11-30

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 30.11.2022 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10361

Број на предмет: И.бр.166/22

Извршител :Никола Богатинов линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 72м2 , со почетна цена : 10,302,608 денари.

Дата на продажба :2022-12-02

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 02.12.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10360

Број на предмет: И.бр.573/21

Извршител :Орце Гоцевски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Делчево

Квадратура: 3333м2 , со почетна цена : 134,970 денари.

Дата на продажба :2022-11-25

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 25.11.2022 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10359

Број на предмет: И.бр.324/2022

Извршител :Ангел Костадиновски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Кавадарци

Квадратура: 1507м2 , со почетна цена : 8,124,683 денари.

Дата на продажба :2022-11-28

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 28.11.2022 година во 13:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10358

Број на предмет: И.бр.1121/18

Извршител :Премтим Ќерими линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 21м2 , со почетна цена : 842,550 денари.

Дата на продажба :2022-11-24

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 24.11.2022 година во 14:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10357

Број на предмет: И.бр.1121/2018

Извршител :Премтим Ќерими линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 102м2 , со почетна цена : 3,511,502 денари.

Дата на продажба :2022-11-24

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 24.11.2022 година во 15:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10356

Број на предмет: И.бр.551/2022

Извршител :Слободанка Балгурова линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 56м2 , со почетна цена : 2,872,644 денари.

Дата на продажба :2022-11-30

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 30.11.2022 година во 14:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10355

Број на предмет: И.бр.439/2018

Извршител :Славе Кромидоски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Прилеп

Квадратура: 4088м2 , со почетна цена : 114,464 денари.

Дата на продажба :2022-11-29

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 29.11.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10354

Број на предмет: И.бр.503/2019

Извршител :Весна Деловска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 58м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-11-30

Повеќе за огласот...

Забелешка: -Почетна цена 51.000,00 евра во денарска противвредност.Продажбата ќе се одржи на ден 30.11.2022 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10353

Број на предмет: И.бр.2435/2022

Извршител :Весна Деловска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 149м2 , со почетна цена : 28,000,000 денари.

Дата на продажба :2022-11-25

Повеќе за огласот...

Забелешка:  Продажбата ќе се одржи на ден 25.11.2022 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10352

Број на предмет: И.бр.543/2021

Извршител :Валентина Спасова – Јованова линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Штип

Квадратура: 4582.06м2 , со почетна цена : 13,130,605 денари.

Дата на продажба :2022-11-23

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 23.11.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10351

Број на предмет: И.бр.77/2013

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 2935м2 , со почетна цена : 119,818 денари.

Дата на продажба :2022-11-21

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 21.11.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10350

Број на предмет: И.бр.406/2022

Извршител :Каролина Таневска линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Прилеп

Квадратура: 21м2 , со почетна цена : 1,010,183 денари.

Дата на продажба :2022-11-18

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 18.11.2022 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10349

Број на предмет: И.бр.971/2022

Извршител :Чедомир Личковски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Гостивар

Квадратура: 121м2 , со почетна цена : 4,763,390 денари.

Дата на продажба :2022-11-21

Повеќе за огласот...

Забелешка:  Продажбата ќе се одржи на ден 21.11.2022 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10348

Број на предмет: И.бр.751/2020

Извршител :Соња Антовска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 72м2 , со почетна цена : 6,503,360 денари.

Дата на продажба :2022-11-21

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 21.11.2022 година во 13:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10347

Број на предмет: И.бр.278/2022

Извршител :Манолева Милена линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 120м2 , со почетна цена : 24,002,070 денари.

Дата на продажба :2022-11-24

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 24.11.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10346

Број на предмет: И.бр.1202/2022

Извршител :Славица Ацовска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Тетово

Квадратура: 60м2 , со почетна цена : 5,620,784 денари.

Дата на продажба :2022-11-23

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 23.11.2022 година во 13:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10345

Број на предмет: И.бр.1391/2021

Извршител :Славица Ацовска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Тетово

Квадратура: 7854м2 , со почетна цена : 14,529,900 денари.

Дата на продажба :2022-11-23

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 23.11.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10344

Број на предмет: И.бр.483/2021

Извршител :Сузана Гилевска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 72м2 , со почетна цена : 5,633,462 денари.

Дата на продажба :2022-11-24

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 24.11.2022 година во 13:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10343

Број на предмет: И.бр.733/2012

Извршител :Игор Антевски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 63м2 , со почетна цена : 10,604,199 денари.

Дата на продажба :2022-11-30

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 30.11.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10342

Број на предмет: И.бр.930/2017

Извршител :Гордан Станковиќ линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 98м2 , со почетна цена : 7,565,300 денари.

Дата на продажба :2022-12-01

Повеќе за огласот...

Забелешка: -лоѓии,балкон,тераси.Продажбата ќе се одржи на ден 01.12.2022 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10341

Број на предмет: И.бр.363/2022

Извршител :Горан Манојлов линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Кочани

Квадратура: 73м2 , со почетна цена : 2,247,694 денари.

Дата на продажба :2022-11-21

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 21.11.2022 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10340

Број на предмет: И.бр.2060/2022

Извршител :Игор Антевски линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 102м2 , со почетна цена : 17,199,459 денари.

Дата на продажба :2022-11-21

Повеќе за огласот...

Забелешка:  Продажбата ќе се одржи на ден 21.11.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10339

Број на предмет: И.бр.880/2021

Извршител :Гордан Станковиќ линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 76м2 , со почетна цена : 3,479,212 денари.

Дата на продажба :2022-11-18

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 18.11.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10338

Број на предмет: И.бр.96/2019

Извршител :Љупчо Јованов линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Велес

Квадратура: 109м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-11-23

Повеќе за огласот...

Забелешка:  -Почетна цена 13.402,00 евра во денарска противвредност.Продажбата ќе се одржи на ден 23.11.2022 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10337

Број на предмет: И.бр.1180/2021

Извршител :Николче Диневски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 46м2 , со почетна цена : 2,282,697 денари.

Дата на продажба :2022-11-17

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 17.11.2022 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10336

Број на предмет: И.бр.1365/2022

Извршител :Александар Кузмановски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Гостивар

Квадратура: 224м2 , со почетна цена : 793,883 денари.

Дата на продажба :2022-11-23

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 23.11.2022 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10335

Број на предмет: И.бр.1619/2021

Извршител :Каролина Таневска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Прилеп

Квадратура: 152.29м2 , со почетна цена : 1,974,110 денари.

Дата на продажба :2022-11-18

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 18.11.2022 година во 13:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10334

Број на предмет: И.бр.757/2019

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 1733м2 , со почетна цена : 861,775 денари.

Дата на продажба :2022-11-16

Повеќе за огласот...

Забелешка:  Продажбата ќе се одржи на ден 16.11.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10333

Број на предмет: И.бр.287/2016

Извршител :Лазар Петровски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 902м2 , со почетна цена : 52,000 денари.

Дата на продажба :2022-11-23

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 23.11.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10332

Број на предмет: И.бр.507/2022

Извршител :Ванчо Марковски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Тетово

Квадратура: 1119.25м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-11-18

Повеќе за огласот...

Забелешка: -земјиште,деловен простор и др.Почетна цена 1.106.840,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 18.11.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10331

Број на предмет: И.бр.626/2012

Извршител :Зоран Петрески линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 161м2 , со почетна цена : 2,394,875 денари.

Дата на продажба :2022-11-16

Повеќе за огласот...

Забелешка:  Продажбата ќе се одржи на ден 16.11.2022 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10330

Број на предмет: И.бр.567/2022

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 156м2 , со почетна цена : 3,252,025 денари.

Дата на продажба :2022-11-18

Повеќе за огласот...

Забелешка: - ДП и земјиште. Продажбата ќе се одржи на ден 18.11.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10329

Број на предмет: И.бр.74/11

Извршител :Ангел Костадиновски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Неготино

Квадратура: 241м2 , со почетна цена : 4,312,019 денари.

Дата на продажба :2022-11-22

Повеќе за огласот...

Забелешка: - земјиште и објект. Продажбата ќе се одржи на ден 22.11.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10328

Број на предмет: И.бр.2316/2022

Извршител :Снежана Андреевска линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 371м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-11-07

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена 73.270,00 евра во денарска противредност.Продажбата ќе се одржи на ден 07.11.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10327

Број на предмет: И.бр.833/2021

Извршител :Љупчо Јованов линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Кавадарци

Квадратура: 65м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-11-15

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена 78.776,00 евра во денарска противредност.Продажбата ќе се одржи на ден 15.11.2022 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10326

Број на предмет: И.бр.1145/2019

Извршител :Емилија Павловска линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Штип

Квадратура: 394м2 , со почетна цена : 30,419,315 денари.

Дата на продажба :2022-11-17

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 17.11.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10325

Број на предмет: И.бр.61/2022

Извршител :Златко Трајаноски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Крушево

Квадратура: 2276.87м2 , со почетна цена : 738,000 денари.

Дата на продажба :2022-11-15

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 15.11.2022 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10324

Број на предмет: И.бр.1178/2015

Извршител :Гордан Станковиќ линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Кавадарци

Квадратура: 1276м2 , со почетна цена : 1,061,653 денари.

Дата на продажба :2022-11-18

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 18.11.2022 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10323

Број на предмет: И.бр.964/2022

Извршител :Премтим Ќерими линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 431м2 , со почетна цена : 18,263,337 денари.

Дата на продажба :2022-11-11

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 11.11.2022 година во 09:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10322

Број на предмет: И.бр.963/2022

Извршител :Премтим Ќерими линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 3119м2 , со почетна цена : 90,959,193 денари.

Дата на продажба :2022-11-11

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 11.11.2022 година во 08:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10319

Број на предмет: И.бр.475/2022

Извршител :Гордана Џутеска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Струга

Квадратура: 48м2 , со почетна цена : 3,136,193 денари.

Дата на продажба :2022-11-28

Повеќе за огласот...

Забелешка:  Продажбата ќе се одржи на ден 28.11.2022 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10318

Број на предмет: И.бр.1217/22

Извршител :Сузана Гилевска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 7299м2 , со почетна цена : 5,544,000 денари.

Дата на продажба :2022-11-14

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 14.11.2022 година во 13:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10317

Број на предмет: И.бр.1140/2019

Извршител :Весна Деловска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 3868.77м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-11-15

Повеќе за огласот...

Забелешка: -Нива.Почетна цена 33.551,33 евра во денарска противредност.Продажбата ќе се одржи на ден 15.11.2022 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10316

Број на предмет: И.бр.526/2022

Извршител :Николче Диневски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Демир Хисар

Квадратура: 7020м2 , со почетна цена : 234,027 денари.

Дата на продажба :2022-11-16

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 16.11.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10315

Број на предмет: И.бр.147/2013

Извршител :Анѓелка Ефкоска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 296м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-11-09

Повеќе за огласот...

Забелешка:  Почетна цена 288.361,00 евра во денарска противредност.Продажбата ќе се одржи на ден 09.11.2022 година во 11:30 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10314

Број на предмет: И.бр.1300/2021

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Радовиш

Квадратура: 63м2 , со почетна цена : 359,102 денари.

Дата на продажба :2022-11-07

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 07.11.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10312

Број на предмет: И.бр.1053/2021

Извршител :Емилија Павловска линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Штип

Квадратура: 402м2 , со почетна цена : 7,222,972 денари.

Дата на продажба :2022-11-09

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 09.11.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10311

Број на предмет: И.бр.1703/2022

Извршител :Емилија Павловска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Штип

Квадратура: 9648м2 , со почетна цена : 193,028,173 денари.

Дата на продажба :2022-11-08

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 08.11.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10310

Број на предмет: И.бр.353/2022

Извршител :Јадранка Јовановска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Крива Паланка

Квадратура: 2594м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-11-15

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена 25.940,00 евра во денарска противредност.Продажбата ќе се одржи на ден 15.11.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10309

Број на предмет: И.бр.526/2019

Извршител :Весна Јакимовска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Гостивар

Квадратура: 183м2 , со почетна цена : 901,550 денари.

Дата на продажба :2022-11-07

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 07.11.2022 година во 09:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10308

Број на предмет: И.бр.239/2021

Извршител :Благој Бањански линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Неготино

Квадратура: 53м2 , со почетна цена : 1,079,664 денари.

Дата на продажба :2022-11-10

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 10.11.2022 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10307

Број на предмет: И.бр.510/2022

Извршител :Гордана Џутеска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 37м2 , со почетна цена : 1,776,313 денари.

Дата на продажба :2022-10-21

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 21.11.2022 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10306

Број на предмет: И.бр.637/2019

Извршител :Александра Заринска Дуровска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 902м2 , со почетна цена : 12,546,487 денари.

Дата на продажба :2022-11-22

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 18.11.2022 година во 13:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10305

Број на предмет: И.бр.1620/2014

Извршител :Снежана Андреевска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 54м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-11-03

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена 122.772,00 евра во денарска противредност.Продажбата ќе се одржи на ден 03.11.2022 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10304

Број на предмет: И.бр.337/2008

Извршител :Зоран Ангеловски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 70м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-11-07

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена 47.833,00 евра во денарска противредност.Продажбата ќе се одржи на ден 07.11.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10303

Број на предмет: И.бр.495/2022

Извршител :Славица Ацовска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Тетово

Квадратура: 4000м2 , со почетна цена : 48,631,864 денари.

Дата на продажба :2022-11-09

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 09.11.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10302

Број на предмет: И.бр.3750/2022

Извршител :Весна Деловска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 539м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-11-11

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена 143.432,00 евра во денарска противредност.Продажбата ќе се одржи на ден 11.11.2022 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10301

Број на предмет: И.бр.2698/2022

Извршител :Весна Деловска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 1530.87м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-11-10

Повеќе за огласот...

Забелешка: -Земјиште и деловен простор.Почетна цена 223.174,00 евра во денарска противредност.Продажбата ќе се одржи на ден 10.11.2022 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10300

Број на предмет: И.бр.532/2022

Извршител :Александар Чамовски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 2841м2 , со почетна цена : 33,999,883 денари.

Дата на продажба :2022-11-09

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 09.11.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10299

Број на предмет: И.бр.406/2016

Извршител :Николина Иванова линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 5735м2 , со почетна цена : 4,225,789 денари.

Дата на продажба :2022-11-07

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 07.11.2022 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10298

Број на предмет: И.бр.1828/21

Извршител :Катерина Кокина линк...

Тип на недвижност :Куќа

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 1065м2 , со почетна цена : 8,217,835 денари.

Дата на продажба :2022-11-03

Повеќе за огласот...

Забелешка: Заклучок за поправање на грешки на Заклучокот за извршување И.бр.1828/21 од 20.09.2022 година.Продажбата ќе се одржи на ден 03.11.2022 година во 14:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10297

Број на предмет: И.бр.574/21

Извршител :Методија Костадинов линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 1875м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-11-08

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена 60.811,00 евра во денарска противредност.Продажбата ќе се одржи на ден 08.11.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10296

Број на предмет: И.бр.3750/2022

Извршител :Весна Деловска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 1838м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-11-09

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена 653.705,00 евра во денарска противредност.Продажбата ќе се одржи на ден 09.11.2022 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10295

Број на предмет: И.бр.3748/2022

Извршител :Весна Деловска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 16м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-11-08

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена 7.680,00 евра во денарска противредност.Продажбата ќе се одржи на ден 08.11.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10294

Број на предмет: И.бр.974/12

Извршител :Весна Јакимовска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Гостивар

Квадратура: 61м2 , со почетна цена : 2,067,093 денари.

Дата на продажба :2022-11-04

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 04.11.2022 година во 11:30 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10293

Број на предмет: И.бр.789/20

Извршител :Весна Јакимовска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Гостивар

Квадратура: 839.77м2 , со почетна цена : 2,076,904 денари.

Дата на продажба :2022-11-03

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 03.11.2022 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10292

Број на предмет: И.бр.2201/2022

Извршител :Весна Деловска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 46м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-11-16

Повеќе за огласот...

Забелешка: -Почетна цена 14.850,00 евра во денарска противредност.Продажбата ќе се одржи на ден 16.11.2022 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10291

Број на предмет: И.бр.1504/2018

Извршител :Гордан Станковиќ линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 78м2 , со почетна цена : 3,971,547 денари.

Дата на продажба :2022-11-11

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 11.11.2022 година во 10:30 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10289

Број на предмет: И.бр.567/2022

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 147м2 , со почетна цена : 4,878,038 денари.

Дата на продажба :2022-10-21

Повеќе за огласот...

Забелешка:  Продажбата ќе се одржи на ден 21.10.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10288

Број на предмет: И.бр.1270/2022

Извршител :Сузана Гилевска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 76м2 , со почетна цена : 7,258,645 денари.

Дата на продажба :2022-11-10

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 10.11.2022 година во 13:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10287

Број на предмет: И.бр.111/2016

Извршител :Цветанка Треневска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Тетово

Квадратура: 78м2 , со почетна цена : 3,696,864 денари.

Дата на продажба :2022-11-01

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 01.11.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10286

Број на предмет: И.бр.344/2011

Извршител :Петре Темелков линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Радовиш

Квадратура: 3583м2 , со почетна цена : 40,815,953 денари.

Дата на продажба :2022-11-02

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 02.11.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10285

Број на предмет: И.бр.324/2022

Извршител :Ангел Костадиновски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Кавадарци

Квадратура: 1507м2 , со почетна цена : 12,187,025 денари.

Дата на продажба :2022-11-01

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 01.11.2022 година во 13:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10284

Број на предмет: И.бр.1363/2012

Извршител :Данче Попчотрова – Ѓеоргиева линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 1512м2 , со почетна цена : 90,720 денари.

Дата на продажба :2022-11-03

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 03.11.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10283

Број на предмет: И.бр.1363/2012

Извршител :Данче Попчотрова – Ѓеоргиева линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 1512м2 , со почетна цена : 90,720 денари.

Дата на продажба :2022-11-03

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 03.11.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10282

Број на предмет: И.бр.1066/2019

Извршител :Каролина Таневска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Прилеп

Квадратура: 104м2 , со почетна цена : 8,730,175 денари.

Дата на продажба :2022-11-09

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 09.11.2022 година во 13:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10281

Број на предмет: И.бр.158/2011

Извршител :Билјана Николовска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 7337м2 , со почетна цена : 146,888 денари.

Дата на продажба :2022-11-01

Повеќе за огласот...

Забелешка: -Под зграда,двор.Продажбата ќе се одржи на ден 01.11.2022 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10280

Број на предмет: И.бр.804/2021

Извршител :Каролина Таневска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Прилеп

Квадратура: 74м2 , со почетна цена : 3,236,901 денари.

Дата на продажба :2022-11-02

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 02.11.2022 година во 13:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10279

Број на предмет: И.бр.287/2016

Извршител :Лазар Петровски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 902м2 , со почетна цена : 52,000 денари.

Дата на продажба :2022-10-31

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 31.10.2022 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10278

Број на предмет: И.бр.638/2022

Извршител :Љупчо Јованов линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Штип

Квадратура: 798м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-11-01

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена 359.245,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 01.11.2022 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10277

Број на предмет: И.бр.409/2021

Извршител :Јадранка Јовановска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 136м2 , со почетна цена : 2,082,412 денари.

Дата на продажба :2022-10-28

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 28.10.2022 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10276

Број на предмет: И.бр.3750/2022

Извршител :Весна Деловска линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 458м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-11-04

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена 317.141,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 04.11.2022 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10275

Број на предмет: И.бр.2378/2022

Извршител :Снежана Андреевска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 1443м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-10-26

Повеќе за огласот...

Забелешка: -Деловен простор,градежно земјиште и др.Почетна цена 4.952.967,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 26.10.2022 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10274

Број на предмет: И.бр.1828/2021

Извршител :Катерина Кокина линк...

Тип на недвижност :Куќа

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 1065м2 , со почетна цена : 8,217,835 денари.

Дата на продажба :2022-11-03

Повеќе за огласот...

Забелешка: - Заклучок за исправка на техничка грешка на налог И.бр.1828/2021 од 20.09.2022 година. Продажбата ќе се одржи на ден 03.11.2022 година во 14 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10273

Број на предмет: И.бр.1828/2021

Извршител :Катерина Кокина линк...

Тип на недвижност :Куќа

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 1065м2 , со почетна цена : 8,217,835 денари.

Дата на продажба :2022-11-03

Повеќе за огласот...

Забелешка: - куќа и земјиште. Продажбата ќе се одржи на ден 03.11.2022 година во 14 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10272

Број на предмет: И.бр.1095/2022

Извршител :Лазар Петровски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 400м2 , со почетна цена : 6,503,019 денари.

Дата на продажба :2022-10-28

Повеќе за огласот...

Забелешка: - ДП, земјиште. Продажбата ќе се одржи на ден 28.10.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10271

Број на предмет: И.бр.1095/2019

Извршител :Зоран Петрески линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 78м2 , со почетна цена : 3,035,384 денари.

Дата на продажба :2022-11-01

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 01.11.2022 година во 13 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10270

Број на предмет: И.бр.1095/2019

Извршител :Зоран Петрески линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 77м2 , со почетна цена : 2,344,220 денари.

Дата на продажба :2022-11-01

Повеќе за огласот...

Забелешка: - стан од 77 м2 и стан од 71 м2. Продажбата ќе се одржи на ден 01.11.2022 година во 12 часот и 45 минути во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10269

Број на предмет: И.бр.1095/2019

Извршител :Зоран Петрески линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 76м2 , со почетна цена : 2,714,360 денари.

Дата на продажба :2022-11-01

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 01.11.2022 година во 12 часот и 30 минути во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10268

Број на предмет: И.бр.1095/2019

Извршител :Зоран Петрески линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 98м2 , со почетна цена : 3,738,705 денари.

Дата на продажба :2022-11-01

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 01.11.2022 година во 12 часот и 15 минути во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10267

Број на предмет: И.бр.1095/2019

Извршител :Зоран Петрески линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 98м2 , со почетна цена : 3,738,705 денари.

Дата на продажба :2022-11-01

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 01.11.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10266

Број на предмет: И.бр.1095/2019

Извршител :Зоран Петрески линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 101м2 , со почетна цена : 3,831,247 денари.

Дата на продажба :2022-11-01

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 01.11.2022 година во 11 часот и 45 минути во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10265

Број на предмет: И.бр.1095/2019

Извршител :Зоран Петрески линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 100м2 , со почетна цена : 3,942,298 денари.

Дата на продажба :2022-11-01

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 01.11.2022 година во 11 часот и 30 минути во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10264

Број на предмет: И.бр.1095/2019

Извршител :Зоран Петрески линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 76м2 , со почетна цена : 2,905,825 денари.

Дата на продажба :2022-11-01

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 01.11.2022 година во 11 часот и 15 минути во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10263

Број на предмет: И.бр.1095/2019

Извршител :Зоран Петрески линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 75м2 , со почетна цена : 2,868,808 денари.

Дата на продажба :2022-11-01

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 01.11.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10262

Број на предмет: И.бр.437/2022

Извршител :Премтим Ќерими линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 289м2 , со почетна цена : 1,179,987 денари.

Дата на продажба :2022-10-28

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 28.10.2022 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10261

Број на предмет: И.бр.281/2020

Извршител :Данче Чурлинова линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 258м2 , со почетна цена : 1,918,713 денари.

Дата на продажба :2022-10-28

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 28.10.2022 година во 13 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10260

Број на предмет: И.бр.30/2019

Извршител :Премтим Ќерими линк...

Тип на недвижност :Гаража

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 18м2 , со почетна цена : 111,110 денари.

Дата на продажба :2022-10-31

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 31.10.2022 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10259

Број на предмет: И.бр.316/2022

Извршител :Христо Јованов линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 539м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-10-28

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена 492.195,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 28.10.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10258

Број на предмет: И.бр.543/2021

Извршител :Валентина Спасова – Јованова линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 4582м2 , со почетна цена : 13,130,605 денари.

Дата на продажба :2022-10-26

Повеќе за огласот...

Забелешка:  - земјиште, ДП. Продажбата ќе се одржи на ден 26.10.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10257

Број на предмет: И.бр.476/2022

Извршител :Љупчо Јованов линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Неготино

Квадратура: 96м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-11-02

Повеќе за огласот...

Забелешка: - земјиште, деловни простории. Почетна цена 115.858,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 02.11.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10256

Број на предмет: И.бр.344/2016

Извршител :Маја Гркова Караколева линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Гевгелија

Квадратура: 290м2 , со почетна цена : 3,120,424 денари.

Дата на продажба :2022-10-27

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 27.10.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10255

Број на предмет: И.бр.1809/18

Извршител :Васко Блажевски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 2379м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-10-25

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена изнесува 6.555,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 25.10.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10254

Број на предмет: И.бр.2495/19

Извршител :Снежана Андреевска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 100м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-10-18

Повеќе за огласот...

Забелешка:  - стан од 100 м2, стан од 99 м2, стан од 98 м2 и стан од 81 м2. Почетна цена: изнесува вкупно 285.114,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 18.10.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10253

Број на предмет: И.бр.573/2021

Извршител :Орце Гоцевски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Пехчево

Квадратура: 6667м2 , со почетна цена : 134,970 денари.

Дата на продажба :2022-10-25

Повеќе за огласот...

Забелешка: - шума, нива, ливада. Недвижноста се наоѓа во Пехчево и Берово. Продажбата ќе се одржи на ден 25.10.2022 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10252

Број на предмет: И.бр.1121/2018

Извршител :Премтим Ќерими линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 21м2 , со почетна цена : 1,263,039 денари.

Дата на продажба :2022-10-25

Повеќе за огласот...

Забелешка: - деловна зграда вон стопанство. Продажбата ќе се одржи на ден 25.10.2022 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10251

Број на предмет: И.бр.1121/2018

Извршител :Премтим Ќерими линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 547м2 , со почетна цена : 5,262,817 денари.

Дата на продажба :2022-10-25

Повеќе за огласот...

Забелешка: - стан, земјиште. Продажбата ќе се одржи на ден 25.10.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10250

Број на предмет: И.бр.254/2022

Извршител :Љупчо Јованов линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Неготино

Квадратура: 112м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-11-03

Повеќе за огласот...

Забелешка: - стан, земјиште. Почетна цена 60.573,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 03.11.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10249

Број на предмет: И.бр.670/17

Извршител :Весна Јакимовска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Македонски Брод

Квадратура: 130м2 , со почетна цена : 1,004,914 денари.

Дата на продажба :2022-10-31

Повеќе за огласот...

Забелешка: - стан, земјиште. Продажбата ќе се одржи на ден 31.10.2022 година во 13 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10248

Број на предмет: И.бр.564/2021

Извршител :Николче Диневски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 75м2 , со почетна цена : 1,931,716 денари.

Дата на продажба :2022-10-26

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 26.10.2022 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10247

Број на предмет: И.бр.1365/2022

Извршител :Александар Кузмановски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Гостивар

Квадратура: 224м2 , со почетна цена : 1,190,824 денари.

Дата на продажба :2022-10-27

Повеќе за огласот...

Забелешка: - стан и земјиште. Продажбата ќе се одржи на ден 27.10.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10246

Број на предмет: И.бр.808/2021

Извршител :Николче Диневски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 58м2 , со почетна цена : 5,038,180 денари.

Дата на продажба :2022-10-26

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 26.10.2022 година во 13:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10245

Број на предмет: И.бр.3748/2022

Извршител :Весна Деловска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 55м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-10-26

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена 67.606,00 евра во денарска противредност.Продажбата ќе се одржи на ден 26.10.2022 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10244

Број на предмет: И.бр.71/2021

Извршител :Павел Поп Иванов линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 92м2 , со почетна цена : 2,788,333 денари.

Дата на продажба :2022-11-03

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 03.11.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10243

Број на предмет: И.бр.823/2021

Извршител :Ванчо Марковски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Тетово

Квадратура: 500м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-10-26

Повеќе за огласот...

Забелешка: -Земјиште.Почетна цена 49.913,00 евра во денарска противредност.Продажбата ќе се одржи на ден 26.10.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10242

Број на предмет: И.бр.1542/2021

Извршител :Катерина Кокина линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 2650м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-10-27

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена 425.504,01 евра во денарска противредност.Продажбата ќе се одржи на ден 27.10.2022 година во 14:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10241

Број на предмет: И.бр.964/2022

Извршител :Премтим Ќерими линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 431м2 , со почетна цена : 18,263,337 денари.

Дата на продажба :2022-10-21

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 21.10.2022 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10240

Број на предмет: И.бр.963/2022

Извршител :Премтим Ќерими линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 3119м2 , со почетна цена : 90,959,193 денари.

Дата на продажба :2022-10-21

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 20.10.2022 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10239

Број на предмет: И.бр.1641/2019

Извршител :Горан Манојлов линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Кочани

Квадратура: 35м2 , со почетна цена : 308,217 денари.

Дата на продажба :2022-10-19

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 19.10.2022 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10238

Број на предмет: И.бр.159/2020

Извршител :Горан Манојлов линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Берово

Квадратура: 70м2 , со почетна цена : 3,773,160 денари.

Дата на продажба :2022-10-20

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 20.10.2022 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10237

Број на предмет: И.бр.433/2019

Извршител :Александра Заринска Дуровска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 1219м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-10-28

Повеќе за огласот...

Забелешка: -Пасиште.Почетна цена 21.400,00 евра во денарска противредност.Продажбата ќе се одржи на ден 28.10.2022 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10236

Број на предмет: И.бр.406/2022

Извршител :Каролина Таневска линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Прилеп

Квадратура: 21м2 , со почетна цена : 1,515,274 денари.

Дата на продажба :2022-10-20

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 20.10.2022 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10235

Број на предмет: И.бр.1163/2021

Извршител :Николина Иванова линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 4858м2 , со почетна цена : 45,195,458 денари.

Дата на продажба :2022-10-21

Повеќе за огласот...

Забелешка: -Земјиште.Продажбата ќе се одржи на ден 21.10.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10234

Број на предмет: И.бр.2435/2022

Извршител :Весна Деловска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 1137.26м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-10-27

Повеќе за огласот...

Забелешка: -Стан,гаража и др.Почетна цена 540.016,00 евра во денарска противредност.Продажбата ќе се одржи на ден 27.10.2022 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10233

Број на предмет: И.бр.551/2022

Извршител :Слободанка Балгурова линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 383м2 , со почетна цена : 4,308,966 денари.

Дата на продажба :2022-10-31

Повеќе за огласот...

Забелешка: -Градежно земјиште.Продажбата ќе се одржи на ден 20.10.2022 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10232

Број на предмет: И.бр.21/2022

Извршител :Музафер Хоџиќ линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 66м2 , со почетна цена : 1,295,700 денари.

Дата на продажба :2022-10-20

Повеќе за огласот...

Забелешка: -Деловен простор,гаража и др.Продажбата ќе се одржи на ден 20.10.2022 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10231

Број на предмет: И.бр.21/2022

Извршител :Музафер Хоџиќ линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Тетово

Квадратура: 27м2 , со почетна цена : 668,833 денари.

Дата на продажба :2022-10-20

Повеќе за огласот...

Забелешка:  Продажбата ќе се одржи на ден 20.10.2022 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10230

Број на предмет: И.бр.507/2022

Извршител :Ванчо Марковски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Тетово

Квадратура: 1119.25м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-10-18

Повеќе за огласот...

Забелешка: -Градежно земјиште,деловен простор и др.Почетна цена 1.362.437,00 евра во денарска противредност. Продажбата ќе се одржи на ден 18.10.2022 година во 13:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10229

Број на предмет: И.бр.2002/2022

Извршител :Весна Деловска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 113.4м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-10-28

Повеќе за огласот...

Забелешка: -Стан и земјиште.Почетна цена 80.426,00 евра во денарска противредност. Продажбата ќе се одржи на ден 28.10.2022 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10224

Број на предмет: И.бр.230/22

Извршител :Слободанка Колоска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 62м2 , со почетна цена : 1,722,000 денари.

Дата на продажба :2022-10-21

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 21.10.2022 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10223

Број на предмет: И.бр.1119/2022

Извршител :Дашмир Саити линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Тетово

Квадратура: 22м2 , со почетна цена : 922,500 денари.

Дата на продажба :2022-10-20

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 20.10.2022 година во 13:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10222

Број на предмет: И.бр.2366/2021

Извршител :Катерина Кокина линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 76м2 , со почетна цена : 1,072,891 денари.

Дата на продажба :2022-10-26

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 26.10.2022 година во 14:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10221

Број на предмет: И.бр.352/2021

Извршител :Билјана Николовска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 3000м2 , со почетна цена : 1,060,000 денари.

Дата на продажба :2022-10-20

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 20.10.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10220

Број на предмет: И.бр.38/2022

Извршител :Љупчо Јованов линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Неготино

Квадратура: 343м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-10-27

Повеќе за огласот...

Забелешка: - стан и земјиште. Почетна цена 27.500,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 27.10.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10219

Број на предмет: И.бр.526/2022

Извршител :Николче Диневски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Демир Хисар

Квадратура: 7020м2 , со почетна цена : 351,040 денари.

Дата на продажба :2022-10-19

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 19.10.2022 година во 16 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10218

Број на предмет: И.бр.880/2021

Извршител :Гордан Станковиќ линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 76м2 , со почетна цена : 3,479,212 денари.

Дата на продажба :2022-10-26

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 26.10.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10217

Број на предмет: И.бр.311/2022

Извршител :Кети Арсова линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 45м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-10-14

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена 45.891,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 14.10.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10216

Број на предмет: И.бр.3688/2022

Извршител :Весна Деловска линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 18м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-10-14

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена 45.548,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 14.10.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10215

Број на предмет: И.бр.1619/2021

Извршител :Каролина Таневска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Прилеп

Квадратура: 152м2 , со почетна цена : 2,336,820 денари.

Дата на продажба :2022-10-20

Повеќе за огласот...

Забелешка: - стан, земјиште. Продажбата ќе се одржи на ден 20.10.2022 година во 13 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10214

Број на предмет: И.бр.950/2019

Извршител :Никола Богатинов линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 24м2 , со почетна цена : 5,011,435 денари.

Дата на продажба :2022-10-10

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 10.10.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10213

Број на предмет: И.бр.3750/2022

Извршител :Весна Деловска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 1838м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-10-13

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена 817.129,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 13.10.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10212

Број на предмет: И.бр.3748/2022

Извршител :Весна Деловска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 16м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-10-13

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена 9.600,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 13.10.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10211

Број на предмет: И.бр.2698/2022

Извршител :Весна Деловска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 1530м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-10-12

Повеќе за огласот...

Забелешка: - ДП и земјиште. Почетна цена 334.760,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 12.10.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10210

Број на предмет: И.бр.294/20

Извршител :Снежана Андреевска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 57м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-10-13

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена 51.951,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 13.10.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10209

Број на предмет: И.бр.294/20

Извршител :Снежана Андреевска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 59м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-10-13

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена 44.001,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 13.10.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10207

Број на предмет: И.бр.1217/2022

Извршител :Сузана Гилевска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 7299м2 , со почетна цена : 73,493,381 денари.

Дата на продажба :2022-10-13

Повеќе за огласот...

Забелешка: -стан, земјиште, зграда. Продажбата ќе се одржи на ден 13.10.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10206

Број на предмет: И.бр.1284/2021

Извршител :Христо Јованов линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 40м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-10-13

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена 90.000,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 13.10.2022 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10205

Број на предмет: И.бр.147/13

Извршител :Анѓелка Ефкоска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 296м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-10-10

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена 288.361,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 10.10.2022 година во 11 часот и 30 минути во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10204

Број на предмет: И.бр.212/2022

Извршител :Манолева Милена линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 89м2 , со почетна цена : 4,065,600 денари.

Дата на продажба :2022-10-13

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 13.10.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10203

Број на предмет: И.бр.495/2022

Извршител :Славица Ацовска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Тетово

Квадратура: 4000м2 , со почетна цена : 72,947,796 денари.

Дата на продажба :2022-10-12

Повеќе за огласот...

Забелешка: -ресторант, земјиште. Продажбата ќе се одржи на ден 12.10.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10202

Број на предмет: И.бр.1594/20

Извршител :Васко Блажевски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 77м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-10-19

Забелешка: Почетна цена 51.000,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 19.10.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10201

Број на предмет: И.бр.1594/20

Извршител :Васко Блажевски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 77м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-10-19

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена 51.000,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 19.10.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10200

Број на предмет: И.бр.1580/2019

Извршител :Гордана Џутеска линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 607м2 , со почетна цена : 10,196,700 денари.

Дата на продажба :2022-10-13

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 13.10.2022 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10199

Број на предмет: И.бр.397/2021

Извршител :Љопче Димитковска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 132м2 , со почетна цена : 26,833,127 денари.

Дата на продажба :2022-10-07

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 07.10.2022 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10198

Број на предмет: И.бр.141/2022

Извршител :Васко Еленов линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Неготино

Квадратура: 441.52м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-10-06

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена 32.300,00 евра. Продажбата ќе се одржи на ден 06.10.2022 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10197

Број на предмет: И.бр.61/2022

Извршител :Златко Трајаноски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Прилеп

Квадратура: 2276.87м2 , со почетна цена : 738,000 денари.

Дата на продажба :2022-10-12

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 12.10.2022 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10196

Број на предмет: И.бр.2144/2018

Извршител :Емилија Павловска линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Свети Николе

Квадратура: 1980м2 , со почетна цена : 97,969,500 денари.

Дата на продажба :2022-11-05

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 05.11.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10195

Број на предмет: И.бр.972/2020

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Берово

Квадратура: 968м2 , со почетна цена : 3,606,889 денари.

Дата на продажба :2022-10-04

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 04.10.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10194

Број на предмет: И.бр.431/2012

Извршител :Орце Гоцевски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Делчево

Квадратура: 1834м2 , со почетна цена : 55,079 денари.

Дата на продажба :2022-09-03

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 03.09.2022 година во 09:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10190

Број на предмет: И.бр.467/2017

Извршител :Горан Манојлов линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Кочани

Квадратура: 365м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-09-30

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена 35.000,00 евра. Продажбата ќе се одржи на ден 30.09.2022 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10189

Број на предмет: И.бр.410/2020

Извршител :Васко Блажевски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 58м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-09-27

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена 56.200,00 евра. Продажбата ќе се одржи на ден 27.09.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10188

Број на предмет: И.бр.119/2017

Извршител :Благој Бањански линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Неготино

Квадратура: 96м2 , со почетна цена : 1,033,204 денари.

Дата на продажба :2022-09-29

Повеќе за огласот...

Забелешка:  Продажбата ќе се одржи на ден 29.09.2022 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10187

Број на предмет: И.бр.14/2018

Извршител :Александар Кузмановски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Гостивар

Квадратура: 5250м2 , со почетна цена : 350,000 денари.

Дата на продажба :2022-10-13

Повеќе за огласот...

Забелешка:  Продажбата ќе се одржи на ден 13.10.2022 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10186

Број на предмет: И.бр.596/2019

Извршител :Николче Диневски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Ресен

Квадратура: 427м2 , со почетна цена : 295,833 денари.

Дата на продажба :2022-10-12

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 12.10.2022 година во 16:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10185

Број на предмет: И.бр.343/2022

Извршител :Влатко Лалков линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Кавадарци

Квадратура: 285м2 , со почетна цена : 7,841,679 денари.

Дата на продажба :2022-10-05

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 05.10.2022 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10184

Број на предмет: И.бр.362/2022

Извршител :Горан Манојлов линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Кочани

Квадратура: 11м2 , со почетна цена : 224,882 денари.

Дата на продажба :2022-10-04

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 04.10.2022 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10183

Број на предмет: И.бр.272/2022

Извршител :Александар Чамовски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 59м2 , со почетна цена : 2,727,436 денари.

Дата на продажба :2022-10-05

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 05.10.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10182

Број на предмет: И.бр.12/2016

Извршител :Благој Бањански линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 21м2 , со почетна цена : 663,586 денари.

Дата на продажба :2022-10-10

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 10.10.2022 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10181

Број на предмет: И.бр.1103/2009

Извршител :Слободанка Колоска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 253м2 , со почетна цена : 65,358 денари.

Дата на продажба :2022-10-03

Повеќе за огласот...

Забелешка: -Лозје.Продажбата ќе се одржи на ден 03.10.2022 година во 13:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10180

Број на предмет: И.бр.6200/2022

Извршител :Лазар Петровски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 400м2 , со почетна цена : 6,503,019 денари.

Дата на продажба :2022-10-04

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 04.10.2022 година во 13:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10178

Број на предмет: И.бр.337/2008

Извршител :Зоран Ангеловски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 70.2м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-10-12

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена 71.749,00 евра во денарска противредност.Продажбата ќе се одржи на ден 12.10.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10177

Број на предмет: И.бр.1654/2021

Извршител :Зоран Димов линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 112м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-10-03

Повеќе за огласот...

Забелешка: -Деловен простор 58 м2 и деловен простор 112 м2.Почетна цена 163.806,00 евра во денарска противредност.Продажбата ќе се одржи на ден 03.10.2022 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10176

Број на предмет: И.бр.1350/2019

Извршител :Томислав Џумеркоски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Прилеп

Квадратура: 4146.76м2 , со почетна цена : 82,950 денари.

Дата на продажба :2022-10-03

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 03.10.2022 година во 09:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10175

Број на предмет: И.бр.281/2020

Извршител :Данче Чурлинова линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 258.25м2 , со почетна цена : 1,918,713 денари.

Дата на продажба :2022-09-30

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 30.09.2022 година во 13:30 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10174

Број на предмет: И.бр.925/2022

Извршител :Каролина Таневска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Прилеп

Квадратура: 60м2 , со почетна цена : 2,665,107 денари.

Дата на продажба :2022-09-30

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 30.09.2022 година во 13:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10173

Број на предмет: И.бр.4498/2021

Извршител :Андреја Буневски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 238м2 , со почетна цена : 10,295,098 денари.

Дата на продажба :2022-10-06

Повеќе за огласот...

Забелешка: -Градежно изградено земјиште.Недвижноста се наоѓа во Прилеп. -Деловна просторија.Недвижноста се наоѓа во Скопје. Продажбата ќе се одржи на ден 06.10.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10172

Број на предмет: И.бр.294/2022

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 6171м2 , со почетна цена : 185,130 денари.

Дата на продажба :2022-09-30

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 30.09.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10171

Број на предмет: И.бр.2800/2019

Извршител :Снежана Андреевска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 83м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-10-04

Повеќе за огласот...

Забелешка:  -Почетна цена 93.305,00 евра во денарска противредност.Продажбата ќе се одржи на ден 04.10.2022 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10170

Број на предмет: И.бр.151/2020

Извршител :Павел Томашевски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Виница

Квадратура: 71м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-09-23

Повеќе за огласот...

Забелешка:  -Почетна цена 7.449,00 евра во денарска противредност.Продажбата ќе се одржи на ден 23.09.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10169

Број на предмет: И.бр.977/2021

Извршител :Васко Блажевски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 434м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-09-30

Повеќе за огласот...

Забелешка: -Почетна цена 1.388.058,00 евра во денарска противредност.Продажбата ќе се одржи на ден 30.09.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10168

Број на предмет: И.бр.1487/2019

Извршител :Томислав Џумеркоски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Прилеп

Квадратура: 65м2 , со почетна цена : 1,668,408 денари.

Дата на продажба :2022-11-06

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 06.11.2022 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10167

Број на предмет: И.бр.437/2022

Извршител :Премтим Ќерими линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 289м2 , со почетна цена : 1,179,987 денари.

Дата на продажба :2022-09-30

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 30.09.2022 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10166

Број на предмет: И.бр.467/2017

Извршител :Горан Манојлов линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Кочани

Квадратура: 77м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-09-30

Повеќе за огласот...

Забелешка:  -Почетна цена 35.000,00 евра во денарска противредност.Продажбата ќе се одржи на ден 30.09.2022 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10165

Број на предмет: И.бр.410/20

Извршител :Васко Блажевски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 58м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-09-27

Повеќе за огласот...

Забелешка: -Почетна цена 56.200,00 евра во денарска противредност.Продажбата ќе се одржи на ден 27.09.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10164

Број на предмет: И.бр.287/2016

Извршител :Лазар Петровски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 902м2 , со почетна цена : 55,466 денари.

Дата на продажба :2022-10-05

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 05.10.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10163

Број на предмет: И.бр.492/2016

Извршител :Љупчо Јованов линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Гевгелија

Квадратура: 1326м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-09-28

Повеќе за огласот...

Забелешка: -Почетна цена 247.860,00 евра во денарска противредност.Продажбата ќе се одржи на ден 28.09.2022 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10162

Број на предмет: И.бр.205/2021

Извршител :Влатко Лалков линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Неготино

Квадратура: 124м2 , со почетна цена : 3,651,847 денари.

Дата на продажба :2022-09-22

Повеќе за огласот...

Забелешка: -Деловни простории.Продажбата ќе се одржи на ден 22.09.2022 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10161

Број на предмет: И.бр.1163/2021

Извршител :Николина Иванова линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 892м2 , со почетна цена : 67,366,673 денари.

Дата на продажба :2022-09-26

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 26.09.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10160

Број на предмет: И.бр.543/2021

Извршител :Валентина Спасова – Јованова линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 4582м2 , со почетна цена : 18,758,007 денари.

Дата на продажба :2022-09-29

Повеќе за огласот...

Забелешка: -Деловен простор и земјиште.Продажбата ќе се одржи на ден 29.09.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10159

Број на предмет: И.бр.66/2007

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Валандово

Квадратура: 2932м2 , со почетна цена : 29,320 денари.

Дата на продажба :2022-09-23

Повеќе за огласот...

Забелешка:  Продажбата ќе се одржи на ден 23.09.2022 година во 13:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10158

Број на предмет: И.бр.1010/2013

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 4693м2 , со почетна цена : 127,347 денари.

Дата на продажба :2022-09-23

Повеќе за огласот...

Забелешка:  Продажбата ќе се одржи на ден 23.09.2022 година во 14:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10157

Број на предмет: И.бр.534/2022

Извршител :Гордана Џутеска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 169м2 , со почетна цена : 3,210,251 денари.

Дата на продажба :2022-09-30

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 30.09.2022 година во 13:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10156

Број на предмет: И.бр.658/2018

Извршител :Каролина Таневска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Прилеп

Квадратура: 40м2 , со почетна цена : 1,701,364 денари.

Дата на продажба :2022-09-29

Повеќе за огласот...

Забелешка:  Продажбата ќе се одржи на ден 29.09.2022 година во 13:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10155

Број на предмет: И.бр.919/2022

Извршител :Каролина Таневска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Прилеп

Квадратура: 321.89м2 , со почетна цена : 6,392,939 денари.

Дата на продажба :2022-09-27

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 27.09.2022 година во 13:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10154

Број на предмет: И.бр.781/2020

Извршител :Љупчо Јованов линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Велес

Квадратура: 593м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-09-22

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена 46.000,00 евра во денарска противредност. Продажбата ќе се одржи на ден 23.09.2022 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10153

Број на предмет: И.бр.2648/2016

Извршител :Гордана Џутеска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Гевгелија

Квадратура: 2084м2 , со почетна цена : 1,708,880 денари.

Дата на продажба :2022-09-30

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 30.09.2022 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10152

Број на предмет: И.бр.1389/2022

Извршител :Емилија Павловска линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Штип

Квадратура: 22м2 , со почетна цена : 2,880,465 денари.

Дата на продажба :2022-09-23

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 23.09.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10151

Број на предмет: И.бр.1389/2022

Извршител :Емилија Павловска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Штип

Квадратура: 28м2 , со почетна цена : 7,096,672 денари.

Дата на продажба :2022-09-23

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 23.09.2022 година во 13:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10150

Број на предмет: И.бр.1809/2018

Извршител :Васко Блажевски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 2379м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-09-28

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена 6.555,00 евра во денарска противредност.Продажбата ќе се одржи на ден 28.09.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10149

Број на предмет: И.бр.726/2011

Извршител :Лазар Петровски линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 194м2 , со почетна цена : 6,434,334 денари.

Дата на продажба :2022-09-30

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 30.09.2022 година во 13:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10148

Број на предмет: И.бр.114/2020

Извршител :Ангел Костадиновски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Кавадарци

Квадратура: 3533м2 , со почетна цена : 222,579 денари.

Дата на продажба :2022-09-22

Повеќе за огласот...

Забелешка: -Нива. Продажбата ќе се одржи на ден 22.09.2022 година во 13:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10147

Број на предмет: И.бр.833/2021

Извршител :Љупчо Јованов линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Кавадарци

Квадратура: 108м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-09-21

Повеќе за огласот...

Забелешка:  Почетна цена 72.092,00 евра во денарска противредност. Продажбата ќе се одржи на ден 21.09.2022 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10146

Број на предмет: И.бр.647/2018

Извршител :Павел Томашевски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 0м2 , со почетна цена : 3,915,787 денари.

Дата на продажба :2022-09-15

Повеќе за огласот...

Забелешка: -Удел. Продажбата ќе се одржи на ден 15.09.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10145

Број на предмет: И.бр.631/2020

Извршител :Жанета Пријевиќ линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Ресен

Квадратура: 145.27м2 , со почетна цена : 2,714,950 денари.

Дата на продажба :2022-09-23

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 23.09.2022 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10144

Број на предмет: И.бр.220/2021

Извршител :Премтим Ќерими линк...

Тип на недвижност :Гаража

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 18.24м2 , со почетна цена : 498,150 денари.

Дата на продажба :2022-09-19

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 19.09.2022 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10143

Број на предмет: И.бр.1119/2022

Извршител :Дашмир Саити линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Тетово

Квадратура: 22м2 , со почетна цена : 1,257,798 денари.

Дата на продажба :2022-09-22

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 22.09.2022 година во 13:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10142

Број на предмет: И.бр.295/21

Извршител :Данче Попчотрова – Ѓеоргиева линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 99м2 , со почетна цена : 6,516,294 денари.

Дата на продажба :2022-09-27

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 27.09.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот

Број на Оглас : 10141

Број на предмет: И.бр.107/19

Извршител :Славе Дончев линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Берово

Квадратура: 48м2 , со почетна цена : 643,972 денари.

Дата на продажба :2022-09-21

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 21.09.2022 година во 13:00 часот во канцеларијата на извршителот

Број на Оглас : 10140

Број на предмет: И.бр.408/222

Извршител :Васко Еленов линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Демир Капија

Квадратура: 61м2 , со почетна цена : 919,191 денари.

Дата на продажба :2022-09-16

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 16.09.2022 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот

Број на Оглас : 10139

Број на предмет: И.бр.1508/2020

Извршител :Емилија Павловска линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Пробиштип

Квадратура: 89м2 , со почетна цена : 6,027,000 денари.

Дата на продажба :2022-09-16

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 16.09.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот

Број на Оглас : 10138

Број на предмет: И.бр.409/21

Извршител :Јадранка Јовановска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 136м2 , со почетна цена : 5,013,582 денари.

Дата на продажба :2022-09-28

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 28.09.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот

Број на Оглас : 10137

Број на предмет: И.бр.1366/2022

Извршител :Гордана Џутеска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 66м2 , со почетна цена : 2,783,982 денари.

Дата на продажба :2022-09-29