Пребарување по активни огласи за продажба на недвижен имот

Untitled Document

Назад кон пребарување по активни огласи за продажба


Пребарување по недвижен имот

:

Пронајдени се : 3000  резултати.

Број на Оглас : 12015

Број на предмет: И.бр.141/2023

Извршител :Фросина Петровиќ Стојмановска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 4878м2 , со почетна цена : 700,000 денари.

Дата на продажба :2024-08-01

Повеќе за огласот...

Забелешка: Имотен лист бр 82630 АКН Куманово-Продажбата ќе се одржи на ден 01.08.2024 год во 11:00 часот во просториите на Извршителот.

Број на Оглас : 12014

Број на предмет: И.бр.567/2017

Извршител :Слободанка Колоска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Гостивар

Квадратура: 337м2 , со почетна цена : 871,762 денари.

Дата на продажба :2024-07-30

Повеќе за огласот...

Забелешка: Имотен лист бр.1648 за КО Бањица при АКН-ОКН Гостивар - 2/6 од градежно неизградено земјиште во Имотен лист бр.101303 за КО Бањица при АКН-ОКН ГостиварПродажбата ќе се одржи на ден 30.07.2024 год во 10:00 часот во просториите на Извршителот.

Број на Оглас : 12013

Број на предмет: И.бр.13750/2023

Извршител :Андреја Буневски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 2189м2 , со почетна цена : 2,582,517 денари.

Дата на продажба :2024-07-31

Повеќе за огласот...

Забелешка: Имотен лист бр.2187 за КО Горно Лисиче Вонград АКН Скопје,Продажбата ќе се одржи на ден 31.07.2024 година во 12:00 часот во просториите на извршителот .

Број на Оглас : 12012

Број на предмет: И.бр.1843/2016

Извршител :Премтим Ќерими линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 673м2 , со почетна цена : 72,667,651 денари.

Дата на продажба :2024-07-30

Повеќе за огласот...

Забелешка: Имотен лист бр.33460 за КО Куманово -Имотен лист бр.35645 за КО Куманово -имотен лист бр. 32938 за КО Куманово-Продажбата ќе се одржи на ден 30.07.2024 година во 11:00 часот во просториите на канцеларија на Извршител0т.

Број на Оглас : 12011

Број на предмет: И.бр.1100/2023

Извршител :Гордана Џутеска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 246м2 , со почетна цена : 10,702,845 денари.

Дата на продажба :2024-08-09

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист 1991 за КО Лабуниште -Продажбата ќе се одржи на ден 09.08.2024 година во 10.00 часот во просториите на Извршителот.

Број на Оглас : 12010

Број на предмет: И.бр.1552/2023

Извршител :Благој Бањански линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Кавадарци

Квадратура: 2645м2 , со почетна цена : 1,052,327 денари.

Дата на продажба :2024-07-31

Повеќе за огласот...

Забелешка: Имотен лист бр.529 за КО Паликура при АКН Кавадарци-Продажбата ќе се одржи на ден 31.07.2024 година во 11:00 часот во просториите на извршителот.

Број на Оглас : 12009

Број на предмет: И.бр.1004/2022

Извршител :Александар Чамовски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 113м2 , со почетна цена : 5,106,575 денари.

Дата на продажба :2024-07-26

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр.51821 КО СТРУМИЦА -Продажбата ќе се одржи на ден 26.07.2024 година во 12,00 часот во просториите на Извршителот

Број на Оглас : 12008

Број на предмет: И.бр.316/2024

Извршител :Горан Манојлов линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Кочани

Квадратура: 47м2 , со почетна цена : 27,994,526 денари.

Дата на продажба :2024-07-30

Повеќе за огласот...

Забелешка: Имотен лист бр.19085 за КО Кочани-Продажбата ќе се одржи на ден 30.07.2024 година во 11:00h часот во просториите на Извршителот

Број на Оглас : 12007

Број на предмет: И.бр.52/2024

Извршител :Жанета Пријевиќ линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Ресен

Квадратура: 100м2 , со почетна цена : 2,714,950 денари.

Дата на продажба :2024-07-19

Повеќе за огласот...

Забелешка: Имотен лист бр.4800 за КО Ресен-Имотен лист бр.6440 за КО Ресен- Имотен лист бр.6441 за КО Ресен -Продажбата ќе се одржи на ден 19.07.2024 година во 11 часот во просториите на извршителот.

Број на Оглас : 12006

Број на предмет: И.бр.823/2017

Извршител :Чедомир Личковски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Гостивар

Квадратура: 80м2 , со почетна цена : 11,466 денари.

Дата на продажба :2024-07-25

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр.100225 КО Равен АКН Гостивар 1/3 идеален дел од КП.бр.111, дел 3, викано место/улица ЗАГРАДИ, катастарска култура ГЗ ГНЗ, површина 80 м2-1/3 идеален дел од КП.бр.55, дел 11, викано место/улица ЗАГРАДИ, катастарска култура ЗЗ Л, класа 6, површина 1380 м2со почетна вредност на недвижноста,197.800,00 денари и други КП запишани во имотен лист бр.100225 КО Равен АКН Гостивар Продажбата ќе се одржи на ден 25.07.2024 година во 12:00 часот во просториите на Извршителот.

Број на Оглас : 12005

Број на предмет: И.бр.7722/2023

Извршител :Весна Деловска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 69м2 , со почетна цена : 3,575,880 денари.

Дата на продажба :2024-07-26

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр.14195 КО Сарај- имотен лист бр.14194 КО Сарај-Продажбата ќе се одржи на ден 26.07.2024 година во 11:00 часот во просториите на Извршителот .

Број на Оглас : 12004

Број на предмет: И.бр.2016/2022

Извршител :Каролина Таневска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Прилеп

Квадратура: 60м2 , со почетна цена : 1,765,604 денари.

Дата на продажба :2024-07-25

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр. 34836 при АКН КО Прилеп-Продажбата ќе се одржи на ден 25.07.2024 година во 13,00 часот во просториите на Извршителот .

Број на Оглас : 12003

Број на предмет: И.бр.402/2020

Извршител :Орце Гоцевски линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Пехчево

Квадратура: 202м2 , со почетна цена : 1,117,555 денари.

Дата на продажба :2024-07-26

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотниот лист бр. 640 КО Црник, - Продажбата ќе се одржи на ден 26.07.2024 година во 10,00 часот во просториите на Извршителот.

Број на Оглас : 12002

Број на предмет: И.бр.5/2024

Извршител :Александар Чамовски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Берово

Квадратура: 18517м2 , со почетна цена : 481,442 денари.

Дата на продажба :2024-07-29

Повеќе за огласот...

Забелешка: Имотен лист бр.83, за КО МИТРАШИНЦИ-Продажбата ќе се одржи на ден 29.07.2024 година, во 13,00 часот, во просториите на Извршител Саветка Георгиева од Струмица, ул.Ленинова ГТЦ бр.14/1-13.-Струмица

Број на Оглас : 12001

Број на предмет: И.бр.5/2024

Извршител :Александар Чамовски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 931м2 , со почетна цена : 635,973 денари.

Дата на продажба :2024-07-29

Повеќе за огласот...

Забелешка: 30/240 идеален дел од земјиште запишано во имотен лист бр.14453, за КО СТРУМИЦА-30/120 идеален дел од земјиште запишано во Имотен лист бр.59355, за КО Струмица-Продажбата ќе се одржи на ден 29.07.2024 година, во 12,00 часот, во просториите на Извршител Саветка Георгиева од Струмица, ул.Ленинова ГТЦ бр.14/1-13Струмица.

Број на Оглас : 12000

Број на предмет: И.бр.2883/2022

Извршител :Моника Муча линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 4238м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2024-07-25

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр.130, КО ДОЛНО СВИЛАРЕ-почетната цена за второто јавно наддавање за недвижностите под точка I., изнесува 12.681,00 евра во денарска проттивредност по среден курс на НБРСМ на денот на продажбата,имотен лист бр.691, КО ДОЛНО СВИЛАРЕ -почетната цена за второто јавно наддавање за недвижностите под точка II., изнесува 14.201,00 евра во денарска проттивредност по среден курс на НБРСМ на денот на продажбата-Продажбата ќе се одржи на ден 25.07.2024 година во 11:00 часот во просториите на извршителот .

Број на Оглас : 11999

Број на предмет: И.бр.125/2024

Извршител :Игор Антевски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 65м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2024-07-24

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр.104521 за КО Центар 1-Почетната вредност на недвижностаизнесува 50.708,00 евра во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ на ден на уплата-Продажбата ќе се одржи на ден 24.07.2024 година во 12:00 часот во просториите на Извршителот.

Број на Оглас : 11998

Број на предмет: И.бр.1326/2023

Извршител :Васко Блажевски линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 76м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2024-07-24

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр.111099, КО Центар 1-во износ од 121.349,00 евра во денарска противвредност сметано по среден курс на НБРСМ на денот на продажбата, - Продажбата ќе се одржи на ден 26.07.2024 година (петок) во 12:00 часот во просториите на извршителот.

Број на Оглас : 11996

Број на предмет: И.бр.2451/2023

Извршител :Александар Кузмановски линк...

Тип на недвижност :Куќа

Недвижноста се наоѓа во: Гостивар

Квадратура: 70м2 , со почетна цена : 23,997,124 денари.

Дата на продажба :2024-07-30

Повеќе за огласот...

Забелешка: Имотен лист бр.1522 за КО ГОСТИВАР-2- Продажбата ќе се одржи на ден 30.07.2024 година во 11 часот во просториите на на Извршителот.

Број на Оглас : 11995

Број на предмет: И.бр.631/2022

Извршител :Данче Попчотрова – Ѓеоргиева линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 2773м2 , со почетна цена : 916,650 денари.

Дата на продажба :2024-07-25

Повеќе за огласот...

Забелешка: 1/6 идеален дел од имотен лист бр. 1660 за КО ДОБРОШАНЕ-ВОНГРАД-Продажбата ќе се одржи на ден 25.07.2024 година во 12 часот во просториите на извршител0т.

Број на Оглас : 11994

Број на предмет: И.бр.988/2022

Извршител :Горан Манојлов линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Кочани

Квадратура: 68м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2024-07-24

Повеќе за огласот...

Забелешка: Имотен лист бр.793 за КО Горни Подлог -Почетната вредност на недвижноста, изнесува 236.535,оо Евра во денарска противредност според средниот курс на НБРСМ на денот на уплатата-Продажбата ќе се одржи на ден 24.07.2024 година во 11:00 часот во просториите на Извршителот.

Број на Оглас : 11993

Број на предмет: И.бр.999/2022

Извршител :Александар Чамовски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 87м2 , со почетна цена : 3,956,480 денари.

Дата на продажба :2024-07-25

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр.60874 КО СТРУМИЦА- имотен лист бр.60776 КО СТРУМИЦА -Продажбата ќе се одржи на ден 25.07.2024 година во 13,00 часот во просториите на Извршителот -

Број на Оглас : 11992

Број на предмет: И.бр.998/2022

Извршител :Александар Чамовски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 87м2 , со почетна цена : 3,995,496 денари.

Дата на продажба :2024-07-25

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр.60781 КО СТРУМИЦА- Продажбата ќе се одржи на ден 25.07.2024 година во 12,00 часот во просториите на Извршителот .

Број на Оглас : 11991

Број на предмет: И.бр.421/2023

Извршител :Александра Заринска Дуровска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 33м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2024-07-31

Повеќе за огласот...

Забелешка: Лист за предбележување на градба број 91955 за КО Ѓорче Петров 1- Ново Село -Имотен лист 92657 за КО Ѓорче Петров 1- Ново Село Почетната вредност на недвижноста,изнесува 26.658,00 евра во денарска противвредност по среден курс на НБ на РСМ на ден на плаќање-Продажбата ќе се одржи на ден 31.07.2024 година во 10,00часот во просториите на извршителот.

Број на Оглас : 11990

Број на предмет: И.бр.101/2022

Извршител :Гордан Станковиќ линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 198м2 , со почетна цена : 50,300 денари.

Дата на продажба :2024-07-23

Повеќе за огласот...

Забелешка: 6/600 идеален дел имотен лист бр.2393 за КО Кисела Вода 1 -Продажбата ќе се одржи на ден 23.07.2024 година во 11:00 часот во просториите на извршителот.

Број на Оглас : 11989

Број на предмет: И.бр.1789/2022

Извршител :Каролина Таневска линк...

Тип на недвижност :Куќа

Недвижноста се наоѓа во: Прилеп

Квадратура: 80м2 , со почетна цена : 2,067,538 денари.

Дата на продажба :2024-07-23

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр.2906 при АКН KO Варош-Продажбата ќе се одржи на ден 23.07.2024 година во 13,00 часот во просториите на Извршителот .

Број на Оглас : 11988

Број на предмет: И.бр.383/2024

Извршител :Игор Антевски линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 102м2 , со почетна цена : 10,407,563 денари.

Дата на продажба :2024-07-23

Повеќе за огласот...

Забелешка: -имотен лист бр.48084 за КО Центар 1 -Продажбата ќе се одржи на ден 23.07.2024 година во 12:00 часот во просториите на Извршителот.

Број на Оглас : 11987

Број на предмет: И.бр.742/2019

Извршител :Сашо Стојковски линк...

Тип на недвижност :Куќа

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 55м2 , со почетна цена : 1,804,821 денари.

Дата на продажба :2024-07-31

Повеќе за огласот...

Забелешка: -5/8 идеални делови од недвижноста што преставува куќа со дворно место која се наоѓа во Битола на ул.Пецо Божиновски бр.64 опишана во Имотен лист број 11308 КО Битола 3 и Имотен лист број 91148 КО Битола 3-Продажбата ќе се одржи на ден 31.07.2024 година во 10,00 часот во просториите на Извршителoт .

Број на Оглас : 11986

Број на предмет: И.бр.311/2009

Извршител :Гордана Џутеска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 207м2 , со почетна цена : 7,749,000 денари.

Дата на продажба :2024-07-24

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист 1611 за КО Велешта -Продажбата ќе се одржи на ден 24.07.2024 година во 10.00 часот во просториите на Извршителот .

Број на Оглас : 11985

Број на предмет: И.бр.333/2024

Извршител :Весна Деловска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 48м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2024-07-24

Повеќе за огласот...

Забелешка: недвижност-земјиште, запишана во ИЛ бр.38648 КО Кисела Вода 1- Недвижност-стан запишана во ИЛ бр.794 КО Кисела Вода 1- вредноста на предметната недвижност стан изнесува 59.173,00 евра во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ на денот на продажбата-Продажбата ќе се одржи на ден 24.07.2024 година во 11:00 часот во просториите на Извршителот.

Број на Оглас : 11984

Број на предмет: И.бр.702/2019

Извршител :Дашмир Саити линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Тетово

Квадратура: 353м2 , со почетна цена : 12,338,800 денари.

Дата на продажба :2024-07-23

Повеќе за огласот...

Забелешка: ИЛ.бр.34944 за КО ТЕТОВО 3 - ИЛ.бр.3359 за КО ТЕТОВО 3 - Продажбата ќе се одржи на ден 23.07.2024 година во 12:00 часот во просториите на Извршителот.

Број на Оглас : 11983

Број на предмет: И.бр.477/2024

Извршител :Славица Ацовска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Тетово

Квадратура: 135м2 , со почетна цена : 7,865,196 денари.

Дата на продажба :2024-07-18

Повеќе за огласот...

Забелешка: ½ од недвижен имот запишан во ИЛ.бр.1300 КО ПОРОЈ.-ИЛ.бр.100184 КО ПОРОЈПродажбата ќе се одржи на ден 18.07.2024 година (четврток) во 12:00 часот во просториите на Извршителот

Број на Оглас : 11982

Број на предмет: И.бр.477/2024

Извршител :Славица Ацовска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 3257м2 , со почетна цена : 6,009,165 денари.

Дата на продажба :2024-07-18

Повеќе за огласот...

Забелешка: ИЛ.бр. 3308 КО ИЛИНДЕН Продажбата ќе се одржи на ден 18.07.2024 година (четврток) во 10:00 часот во просториите на Извршителот .

Број на Оглас : 11980

Број на предмет: И.бр.477/2024

Извршител :Славица Ацовска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Тетово

Квадратура: 1882м2 , со почетна цена : 11,031,748 денари.

Дата на продажба :2024-07-18

Повеќе за огласот...

Забелешка: ½ од недвижен имот запишан во ИЛ.бр.1300 КО ПОРОЈ.-ИЛ.бр.100183 КО ПОРОЈ.- ИЛ.бр.535 КО ПОРОЈ ВОН-ГРАД.-ИЛ.бр.2330 КО ПОРОЈ ВОН-ГРАД.ИЛ.бр.1254 КО ПОРОЈ ВОН-ГРАД.-ИЛ.бр.1250 КО ПОРОЈ ВОН-ГР.-Продажбата ќе се одржи на ден 18.07.2024 година (четврток) во 11:00 часот во просториите на Извршителот .

Број на Оглас : 11979

Број на предмет: И.бр.1488/2016

Извршител :Павел Томашевски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 3154м2 , со почетна цена : 2,365,500 денари.

Дата на продажба :2024-07-18

Повеќе за огласот...

Забелешка:  ½ од недвижноста за КО Идризово за Ил.бр. 592.Продажбата ќе се одржи на ден 18.07.2024 година во 12 часот во просториите на Извршителот.

Број на Оглас : 11977

Број на предмет: И.бр.420/2023

Извршител :Христо Јованов линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 5574м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2024-07-18

Повеќе за огласот...

Забелешка: изградено земјоделско земјиште со вкупна површина од 5.574 м2, дел од Објект 1 кој функционирал како Бензиска пумпа со ресторан со вкупна површина од 600 м2, дел од Објект 1 кој функционирал како Хотел со ресторан со вкупна површина од 2.363 м2, Објект 2-магацини со вкупна површина од 255 м2 и Објект 3-магацини во градба со вкупна површина од 317 м2, опишани во имотен лист број 268 за КО Семениште, КП бр.284 и 285/1, Објект 1,2 и 3, Магистрален Пат Скопје- Тетово, -за хотел-дел од објект 1- кат 1 и сите погорни катови со вкупна површина од 2.363 м2 - на износ од 1.490.625,00 евра 2. за бензиска пумпа со ресторан- објект 1 на приземје со вкупна површина од 600 м2 – на износ од 783.876,00 евра 3. магацин- објект 2 со вкупна површина од 255 м2- на износ од 63.357,75 евра 4. магацин- објект 3 со вкупна површина од 317 м2- на износ од 75.509,25 евра 5. земјоделско изградено земјиште со вкупна површина од 5.574 м2, имотен лист број 268 за КО Семениште, КП бр.284 и 285/1- на износ од 152.788,5 евра во денарска противвредност по средниот курс на НБРСМ на денот на продажбата-Продажбата ќе се одржи на ден 18.07.2024 година во 10.00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 11975

Број на предмет: И.бр.993/2021

Извршител :Николче Диневски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 70м2 , со почетна цена : 3,200,070 денари.

Дата на продажба :2024-07-22

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 22.07.2024 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 11974

Број на предмет: И.бр.9/23

Извршител :Златко Трајаноски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Прилеп

Квадратура: 423м2 , со почетна цена : 434,160 денари.

Дата на продажба :2024-07-17

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 17.07.2024 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 11973

Број на предмет: И.бр.7/23

Извршител :Златко Трајаноски линк...

Тип на недвижност :Куќа

Недвижноста се наоѓа во: Прилеп

Квадратура: 265м2 , со почетна цена : 1,474,320 денари.

Дата на продажба :2024-07-17

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 17.07.2024 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 11972

Број на предмет: И.бр.363/22

Извршител :Петре Темелков линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 106м2 , со почетна цена : 1,579,392 денари.

Дата на продажба :2024-07-15

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 15.07.2024 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 11971

Број на предмет: И.бр.403/2024

Извршител :Александар Чамовски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 11785м2 , со почетна цена : 87,428,285 денари.

Дата на продажба :2024-07-24

Повеќе за огласот...

Забелешка: - Деловни простории, земјиште. Продажбата ќе се одржи на ден 24.07.2024 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 11970

Број на предмет: И.бр.263/2023

Извршител :Зорица Симиќ линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 1443м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2024-07-19

Повеќе за огласот...

Забелешка: - ДП, земјиште и друго. Почетна цена: 4. 458.000,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 19.07.2024 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 11969

Број на предмет: И.бр.535/18

Извршител :Роза Родиќ линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 67м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2024-07-16

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена: 43.000,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 16.07.2024 година во 11 часот и 30 минути во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 11968

Број на предмет: И.бр.430/24

Извршител :Методија Костадинов линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 117м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2024-07-16

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена: 143.900,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 16.07.2024 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 11967

Број на предмет: И.бр.969/2020

Извршител :Премтим Ќерими линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 292м2 , со почетна цена : 4,175,429 денари.

Дата на продажба :2024-07-15

Повеќе за огласот...

Забелешка: - стан, земјиште. Продажбата ќе се одржи на ден 15.07.2024 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 11966

Број на предмет: И.бр.444/2022

Извршител :Фросина Петровиќ Стојмановска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 74м2 , со почетна цена : 3,317,653 денари.

Дата на продажба :2024-07-11

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 11.07.2024 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 11965

Број на предмет: И.бр.4/2022

Извршител :Гордана Џутеска линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 344м2 , со почетна цена : 21,112,710 денари.

Дата на продажба :2024-07-16

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 16.07.2024 година во 10 часот и 30 минути во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 11964

Број на предмет: И.бр.675/2023

Извршител :Гордана Џутеска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 398м2 , со почетна цена : 1,250,000 денари.

Дата на продажба :2024-07-16

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 16.07.2024 година во 13 часот и 30 минути во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 11963

Број на предмет: И.бр.1/2024

Извршител :Сашо Перовски линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Тетово

Квадратура: 10м2 , со почетна цена : 853,938 денари.

Дата на продажба :2024-07-16

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 16.07.2024 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 11962

Број на предмет: И.бр.42/24

Извршител :Чедомир Личковски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Гостивар

Квадратура: 324м2 , со почетна цена : 11,973,546 денари.

Дата на продажба :2024-07-10

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 10.07.2024 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 11961

Број на предмет: И.бр.106/06

Извршител :Христо Јованов линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 69м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2024-07-11

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена: 105.772,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 11.07.2024 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 11960

Број на предмет: И.бр.106/06

Извршител :Христо Јованов линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Струга

Квадратура: 332м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2024-07-11

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена: 138.676,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 11.07.2024 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 11959

Број на предмет: И.бр.755/07

Извршител :Весна Јакимовска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Дебар

Квадратура: 6315м2 , со почетна цена : 517,830 денари.

Дата на продажба :2024-07-18

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 18.07.2024 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 11958

Број на предмет: И.бр.750/2014

Извршител :Благоја Каламатиев линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 5671м2 , со почетна цена : 17,666,433 денари.

Дата на продажба :2024-07-18

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 18.07.2024 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 11957

Број на предмет: И.бр.40/2017

Извршител :Владо Мицковски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Кичево

Квадратура: 1464м2 , со почетна цена : 1,480,037 денари.

Дата на продажба :2024-07-09

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 09.07.2024 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 11955

Број на предмет: И.бр.343/2022

Извршител :Влатко Лалков линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Кавадарци

Квадратура: 285м2 , со почетна цена : 5,227,786 денари.

Дата на продажба :2024-07-05

Повеќе за огласот...

Забелешка: - стан, земјиште. Продажбата ќе се одржи на ден 05.07.2024 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 11954

Број на предмет: И.бр.64/2024

Извршител :Катерина Кокина линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 65м2 , со почетна цена : 4,581,051 денари.

Дата на продажба :2024-07-12

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 12.07.2024 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 11953

Број на предмет: И.бр.402/2020

Извршител :Орце Гоцевски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Пехчево

Квадратура: 237м2 , со почетна цена : 1,676,331 денари.

Дата на продажба :2024-07-08

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 08.07.2024 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 11952

Број на предмет: И.бр.1225/2022

Извршител :Игор Антевски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 52м2 , со почетна цена : 2,200,000 денари.

Дата на продажба :2024-07-09

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 09.07.2024 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 11951

Број на предмет: И.бр.418/20

Извршител :Чедомир Личковски линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Гостивар

Квадратура: 46м2 , со почетна цена : 5,490,570 денари.

Дата на продажба :2024-07-08

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 08.07.2024 година во 07 часот и 30 минути во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 11950

Број на предмет: И.бр.697/2022

Извршител :Влатко Лалков линк...

Тип на недвижност :Куќа

Недвижноста се наоѓа во: Гевгелија

Квадратура: 333м2 , со почетна цена : 6,530,452 денари.

Дата на продажба :2024-07-09

Повеќе за огласот...

Забелешка: -куќа и земјиште. Продажбата ќе се одржи на ден 09.07.2024 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 11949

Број на предмет: И.бр.367/2024

Извршител :Ванчо Марковски линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Тетово

Квадратура: 7786м2 , со почетна цена : 221,612,400 денари.

Дата на продажба :2024-07-10

Повеќе за огласот...

Забелешка: Имотен Лист бр.1538 на КО САРАЌИНОАКН-Тетово-Продажбата ќе се одржи на ден 10.07.2024 година во 13 часот во просториите на Извршителот.

Број на Оглас : 11948

Број на предмет: И.бр.420/2023

Извршител :Христо Јованов линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 2363м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2024-07-01

Повеќе за огласот...

Забелешка: изградено земјоделско земјиште со вкупна површина од 5.574 м2, дел од Објект 1 кој функционирал како Бензиска пумпа со ресторан со вкупна површина од 600 м2, дел од Објект 1 кој функционирал како Хотел со ресторан со вкупна површина од 2.363 м2, Објект 2-магацини со вкупна површина од 255 м2 и Објект 3-магацини во градба со вкупна површина од 317 м2, опишани во имотен лист број 268 за КО Семениште, КП бр.284 и 285/1, Објект 1,2 и 3, Магистрален Пат Скопје- Тетово 1. за хотел-дел од објект 1- кат 1 и сите погорни катови со вкупна површина од 2.363 м2 - на износ од 1.987.500,00 евра 2. за бензиска пумпа со ресторан- објект 1 на приземје со вкупна површина од 600 м2 – на износ од 1.045.168,00 евра 3. магацин- објект 2 со вкупна површина од 255 м2- на износ од 84.477,00 евра 4. магацин- објект 3 со вкупна површина од 317 м2- на износ од 100.679,00 евра 5. земјоделско изградено земјиште со вкупна површина од 5.574 м2, имотен лист број 268 за КО Семениште, КП бр.284 и 285/1- на износ од 203.718,00 евра-во денарска противвредност по средниот курс на НБРСМ на денот на продажбатаПродажбата ќе се одржи на ден 01.07.2024 година во 10.00 часот во канцеларијата на извршителoт

Број на Оглас : 11947

Број на предмет: И.бр.1486/2022

Извршител :Васко Блажевски линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 38м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2024-07-07

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр.44684 КО Центар 1-почетна цена за третото повторено усно јавно наддавање во вкупен износ од 76.000,00 евра во денарска противвредност сметано по среден курс на НБРСМ на денот на продажбата-Продажбата ќе се одржи на ден 17.07.2024 година (среда) во 12:00 часот во просториите на извршителoт.

Број на Оглас : 11944

Број на предмет: И.бр.3128/2023

Извршител :Васко Еленов линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Неготино

Квадратура: 139м2 , со почетна цена : 1,988,743 денари.

Дата на продажба :2024-07-09

Повеќе за огласот...

Забелешка: ИМОТЕН ЛИСТ број 6163 за КО Неготино- 1/5 идеaлeн дел од недвижност запишана во ИМОТЕН ЛИСТ број 6162 за КО Неготино -Продажбата ќе се одржи на ден 09.07.2024 година (вторник) во 11:00 часот во просториите на Извршителoт.

Број на Оглас : 11942

Број на предмет: И.бр.166/2022

Извршител :Никола Богатинов линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 44м2 , со почетна цена : 6,868,300 денари.

Дата на продажба :2024-07-17

Повеќе за огласот...

Забелешка:  имотен лист 8368КО Ѓ.Петров 4 -Влае-Продажбата ќе се одржи на ден 17.07.2024 година во 12:00 часот во просториите на извршителот .

Број на Оглас : 11941

Број на предмет: И.бр.1078/2019

Извршител :Зоран Димов линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 98м2 , со почетна цена : 22,776,463 денари.

Дата на продажба :2024-07-05

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр.14708 КО Бутел при АКН РСМ Скопје-Продажбата ќе се одржи на ден 05.07.2024 година во 10:00 часот во просториите на извршителот .

Број на Оглас : 11940

Број на предмет: И.бр.477/2021

Извршител :Зоран Петрески линк...

Тип на недвижност :Куќа

Недвижноста се наоѓа во: Кратово

Квадратура: 23м2 , со почетна цена : 1,387,000 денари.

Дата на продажба :2024-07-04

Повеќе за огласот...

Забелешка: Имотен лист број 614, за КО Страцин -Имотен лист број 614, за КО Страцин -Продажбата ќе се одржи на ден 04.07.2024 година во 10 часот во просториите на извршителот.

Број на Оглас : 11937

Број на предмет: И.бр.567/2022

Извршител :Александар Чамовски линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 15м2 , со почетна цена : 743,537 денари.

Дата на продажба :2024-07-02

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр.13900 КО Струмица- Продажбата ќе се одржи на ден 02.07.2024 година, во 14,00 часот во просториите на Извршител Саветка Георгиева од Струмица, ул.Ленинова ГТЦ бр.14/1-13.

Број на Оглас : 11936

Број на предмет: И.бр.64/2024

Извршител :Александар Чамовски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 81м2 , со почетна цена : 1,946,563 денари.

Дата на продажба :2024-07-09

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр.908 КО ИЛОВИЦА, при АКН-Струмица-Продажбата ќе се одржи на ден 09.07.2024 година во 12.00 часот во просториите на Извршител Саветка Георгиева од Струмица

Број на Оглас : 11934

Број на предмет: И.бр.52/2024

Извршител :Жанета Пријевиќ линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Ресен

Квадратура: 100м2 , со почетна цена : 2,714,950 денари.

Дата на продажба :2024-07-02

Повеќе за огласот...

Забелешка: Имотен лист бр.4800 за КО Ресен-Имотен лист бр.6440 за КО Ресен Имотен лист бр.6441 за КО Ресен-Продажбата ќе се одржи на ден 02.07.2024 година во 11 часот во просториите на извршителoт

Број на Оглас : 11932

Број на предмет: И.бр.758/2019

Извршител :Данчо Диманчев линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Валандово

Квадратура: 831м2 , со почетна цена : 12,773,710 денари.

Дата на продажба :2024-07-05

Повеќе за огласот...

Забелешка: горна живинарска фарма со фабрика за сточна храна-Имотен лист бр.25 КО Валандово Г.Р -живинарска фарма Јосифово Имотен лист бр.349 КО Јосифово Продажбата ќе се одржи на ден 05. 07 2024 година во 11,00 часот во просториите на Извршителот.

Број на Оглас : 11931

Број на предмет: И.бр.24/2024

Извршител :Данчо Диманчев линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Богданци

Квадратура: 244м2 , со почетна цена : 69,995,180 денари.

Дата на продажба :2024-07-05

Забелешка: Имотен лист бр.2329 КО Богданци,Имотен лист бр.10612 КО Богданци-Имотен лист бр.101145 КО Богданци,Имотен лист бр.11137 КО Богданци-Продажбата ќе се одржи на ден 05. 07 2024 година, во 10,00 часот во просториите на Извршителot.

Број на Оглас : 11928

Број на предмет: И.бр.1004/2022

Извршител :Александар Чамовски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 113м2 , со почетна цена : 5,718,393 денари.

Дата на продажба :2024-07-04

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр.51821 КО СТРУМИЦА -Продажбата ќе се одржи на ден 04.07.2024 година во 12,00 часот во просториите на Извршителот.

Број на Оглас : 11927

Број на предмет: И.бр.631/2022

Извршител :Данче Попчотрова – Ѓеоргиева линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 18495м2 , со почетна цена : 369,900 денари.

Дата на продажба :2024-07-01

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр. 976 за КО ДОЛНО СРПЦИ со вредност 369,900денари- имотен лист бр. 1660 за КО ДОБРОШАНЕ-ВОНГРАДсо вредност од 916.650,00 денари -Продажбата ќе се одржи на ден 01.07.2024 година во 12 часот во просториите на извршителот

Број на Оглас : 11925

Број на предмет: И.бр.421/2023

Извршител :Александра Заринска Дуровска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 33м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2024-07-02

Повеќе за огласот...

Забелешка: Лист за предбележување на градба број 91955 за КО Ѓорче Петров 1- Ново Село -Имотен лист 92657 за КО Ѓорче Петров 1- Ново Село- Почетната вредност на недвижностаизнесува 26.658,00 евра во денарска противвредност по среден курс на НБ на РСМ на ден на плаќањеПродажбата ќе се одржи на ден 02.07.2024 година во 10,00часот во просториите на извршителот.

Број на Оглас : 11924

Број на предмет: И.бр.10/2016

Извршител :Благој Бањански линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 68м2 , со почетна цена : 300,000 денари.

Дата на продажба :2024-07-03

Повеќе за огласот...

Забелешка: 1/12 (една дванаесетина идеален дел) -Имотен лист број 10769 за КО Битола-Продажбата ќе се одржи на ден 03.07.2024 година во 11:00 часот во просториите на извршителот.

Број на Оглас : 11923

Број на предмет: И.бр.1046/2022

Извршител :Зоран Петрески линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Гевгелија

Квадратура: 469м2 , со почетна цена : 10,254,168 денари.

Дата на продажба :2024-07-03

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр.2272 за КО Стојаково-Продажбата ќе се одржи на ден 03.07.2024 година во 10 часот во просториите на извршителот.

Број на Оглас : 11922

Број на предмет: И.бр.823/2017

Извршител :Чедомир Личковски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Гостивар

Квадратура: 80м2 , со почетна цена : 11,466 денари.

Дата на продажба :2024-06-28

Повеќе за огласот...

Забелешка: 1/3 идеален дел од Имотен лист 100225 АКН Гостивар-Продажбата ќе се одржи на ден 28.06.2024 година во 12:00 часот во просториите на извршителот.

Број на Оглас : 11919

Број на предмет: И.бр.180/2024

Извршител :Станислав Тасески линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 3697м2 , со почетна цена : 47,064,659 денари.

Дата на продажба :2024-07-04

Повеќе за огласот...

Забелешка: Имотен Лист број: 90249 КО Охрид 4 -Продажбата ќе се одржи на ден 04.07.2024 година во 12:00 часот во просториите на извршителот .

Број на Оглас : 11918

Број на предмет: И.бр.141/2023

Извршител :Фросина Петровиќ Стојмановска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 4878м2 , со почетна цена : 847,370 денари.

Дата на продажба :2024-07-04

Повеќе за огласот...

Забелешка: Имотен лист 82630 за АКН Куманово -Продажбата ќе се одржи на ден 04.07.2024 година во 12.00 часот во просториите на извршителот.

Број на Оглас : 11917

Број на предмет: И.бр.252/2020

Извршител :Николина Иванова линк...

Тип на недвижност :Куќа

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 152м2 , со почетна цена : 2,116,154 денари.

Дата на продажба :2024-06-20

Повеќе за огласот...

Забелешка: Имотен лист 2219 за КО Трново -Продажбата ќе се одржи на ден 20.06.2024 година во 10.00 часот во просториите на извршителот.

Број на Оглас : 11916

Број на предмет: И.бр.7722/2023

Извршител :Весна Деловска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 69м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2024-06-27

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр.14195 КО Сарај Почетната вредност на недвижноста изнесува 64.500,00 евра во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ на денот на продажбата-имотен лист бр.14195 КО Сарај Почетната вредност на недвижноста изнесува 102.000,00 евра во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ на денот на продажбатаимотен лист бр.14194 КО Сарај- Продажбата ќе се одржи на ден 27.06.2024 година во 11:00 часот во просториите на Извршителот.

Број на Оглас : 11915

Број на предмет: И.бр.2451/2023

Извршител :Александар Кузмановски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Гостивар

Квадратура: 70м2 , со почетна цена : 34,281,605 денари.

Дата на продажба :2024-07-02

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр.1522 за КО ГОСТИВАР-2-Продажбата ќе се одржи на ден 02.07.2024 година во 11 часот во просториите на Извршителот.

Број на Оглас : 11914

Број на предмет: И.бр.383/2024

Извршител :Игор Антевски линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 102м2 , со почетна цена : 15,611,345 денари.

Дата на продажба :2024-06-25

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр.48084 за КО Центар 1-Продажбата ќе се одржи на ден 25.06.2024 година во 12:00 часот во просториите на Извршителот.

Број на Оглас : 11913

Број на предмет: И.бр.125/2024

Извршител :Игор Антевски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 65м2 , со почетна цена : 4,692,645 денари.

Дата на продажба :2024-06-26

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр.104521 за КО Центар-Продажбата ќе се одржи на ден 26.06.2024 година во 12:00 часот во просториите на Извршителот.

Број на Оглас : 11912

Број на предмет: И.бр.2883/2022

Извршител :Моника Муча линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 4238м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2024-06-27

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр.130, КО ДОЛНО СВИЛАРЕ Почетната вредност на недвижноста изнесува 15.851,00 евра во денарска проттивредност по среден курс на НБРСМ на денот на продажбата-имотен лист бр.691, КО ДОЛНО СВИЛАРЕ Почетната вредност на недвижноста изнесува 17.751,00 евра во денарска проттивредност по среден курс на НБРСМ на денот на продажбатаПродажбата ќе се одржи на ден 27.06.2024 година во 12:00 часот во просториите на извршителот.

Број на Оглас : 11911

Број на предмет: И.бр.239/2023

Извршител :Зорица Симиќ линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 98м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2024-06-25

Повеќе за огласот...

Забелешка: Имотен лист бр.10052 КО Синѓелиќ 2- Почетната вредност на недвижноста, изнесува 208.691,00 ЕУР во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ на денот на продажбата, Продажбата ќе се одржи на ден 25.06.2024 година во 11:00 часот во просториите на Извршителот.

Број на Оглас : 11910

Број на предмет: И.бр.239/2023

Извршител :Зорица Симиќ линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 98м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2024-06-25

Повеќе за огласот...

Забелешка: Имотен лист бр.10052 КО Синѓелиќ 2- Почетната вредност на недвижноста, изнесува 208.691,00 ЕУР во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ на денот на продажбата, Продажбата ќе се одржи на ден 25.06.2024 година во 11:00 часот во просториите на Извршителот.

Број на Оглас : 11909

Број на предмет: И.бр.333/2024

Извршител :Весна Деловска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 48м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2024-06-26

Повеќе за огласот...

Забелешка: 94/264 идеален дел од земјиште и идеален дел 85/264 од земјиште- запишано во ИЛ бр.38648 КО Кисела Вода 1 -стан запишан во ИЛ бр.794 КО Кисела Вода 1- вредноста на предметната недвижност стан се утврдува на износ од 88.760,00 евра во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ на денот на продажба-Продажбата ќе се одржи на ден 26.06.2024 година во 11:00 часот во просториите на Извршителот .

Број на Оглас : 11908

Број на предмет: И.бр.235/2024

Извршител :Кети Арсова линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 258м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2024-06-17

Повеќе за огласот...

Забелешка: лист за предбележување на градба бр. 46657 за КО Гази Баба-Почетната вредност на предметната недвижност изнесува 1.166.454,00 ЕВРА, под која недвижноста не може да се продаде на првото јавно наддавање.Продажбата ќе се одржи на ден 17.06.2024 година во 12:00 часот во просториите на Извршителот.

Број на Оглас : 11907

Број на предмет: И.бр.1789/2022

Извршител :Каролина Таневска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Прилеп

Квадратура: 80м2 , со почетна цена : 2,067,538 денари.

Дата на продажба :2024-06-25

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр.2906 -KO Варош-при АКН-Прилеп, Продажбата ќе се одржи на ден 25.06.2024 година во 11,00 часот во просториите на Извршителот .

Број на Оглас : 11906

Број на предмет: И.бр.2016/2022

Извршител :Каролина Таневска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Прилеп

Квадратура: 60м2 , со почетна цена : 2,648,190 денари.

Дата на продажба :2024-06-25

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр. 34836 при АКН КО Прилеп-Продажбата ќе се одржи на ден 25.06.2024 година во 13,00 часот во просториите на Извршителот.

Број на Оглас : 11905

Број на предмет: И.бр.4/2022

Извршител :Гордана Џутеска линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 344м2 , со почетна цена : 30,161,015 денари.

Дата на продажба :2024-06-18

Повеќе за огласот...

Забелешка: Заклучокза поправање на грешки во актите на извршителот(врз основа на член 10 став (1) од Законот за извршување и член 331 од Законот за парничната постапка) од03.06.2024г. имотен лист 88117 за КО Охрид 3- Продажбата ќе се одржи на ден 18.06.2024 година во 10.00 часот во просториите на Извршителот

Број на Оглас : 11903

Број на предмет: И.бр.987/2023

Извршител :Благоја Бакрачевски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 36м2 , со почетна цена : 1,186,209 денари.

Дата на продажба :2024-06-20

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр.189 КО АЛДИНЦИ Продажбата ќе се одржи на ден 20.06.2024 година во 10:00 часот во просториите на Извршителот.

Број на Оглас : 11902

Број на предмет: И.бр.1845/2023

Извршител :Павел Поп Иванов линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 1057м2 , со почетна цена : 3,249,415 денари.

Дата на продажба :2024-06-20

Повеќе за огласот...

Забелешка: ИЛ 1333, КО ОРОВНИК во АКН Охрид-Продажбата ќе се одржи на ден 20.06.2024 година во 12:00 часот во просториите на Извршителот.

Број на Оглас : 11901

Број на предмет: И.бр.5401/2022

Извршител :Весна Деловска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 63м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2024-06-20

Повеќе за огласот...

Забелешка: ИЛ бр.104246 КО БУТЕЛ-Почетната вредност на недвижноста изнесува 120.508,00 евра во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ на денот на продажбата-Продажбата ќе се одржи на ден 20.06.2024 година во 11:00 часот во просториите на Извршителот.

Број на Оглас : 11898

Број на предмет: И.бр.106/2006

Извршител :Христо Јованов линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 69м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2024-06-05

Повеќе за огласот...

Забелешка: Зaклучок за одлагање на извршување (врз основа на член 91 став (1) од Законот за извршување)СЕ ОДЛАГА извршувањето спрема должникот Акционерско друштво за производство на мебел, монтажни куќи и пластични маси ТРЕСКА-МЕБЕЛ АД Скопје во стечај за период од 22 дена, заклучно со ден 20.06.2024 г, По истекот на времето за кое е одложено, извршувањето ќе продолжи со изготвување на нови заклучоци со кои ќе се закажат усни јавни продажби за предметните недвижности.

Број на Оглас : 11897

Број на предмет: И.бр.624/2019

Извршител :Дејан Костовски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 26м2 , со почетна цена : 2,675,250 денари.

Дата на продажба :2024-06-20

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр.88553 КО Охрид 3 -Продажбата ќе се одржи на ден 20.06.2024 година во 11:00 часот во просториите на извршителот.

Број на Оглас : 11896

Број на предмет: И.бр.462/2021

Извршител :Ванчо Марковски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Тетово

Квадратура: 147м2 , со почетна цена : 2,427,700 денари.

Дата на продажба :2024-06-18

Повеќе за огласот...

Забелешка: 1/3 идеален дел 1од Недвижноста запишана во имотен лист бр. 34197 за КО Тетово 3. -Недвижноста запишана во имотен лист бр. 100548 за КО Тетово 3-Продажбата ќе се одржи на ден 18.06.2024 година во 12 часот во просториите на Извршителот.

Број на Оглас : 11895

Број на предмет: И.бр.155/2013

Извршител :Христо Јованов линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Кратово

Квадратура: 58м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2024-06-20

Повеќе за огласот...

Забелешка: помошна просторија во помошни објекти во земјоделството запишано на Имотен лист број 237 за КО Талашманце на АКН-Кратово-Почетната вредност на недвижностаизнесува 5.179,00 евра, односно 319.557,00 денари, под која недвижноста не може да се продаде на второто јавно наддавање.Продажбата ќе се одржи на ден 20.06.2024 година во 10.00 часот во канцеларијата на извршителот .

Број на Оглас : 11894

Број на предмет: И.бр.1033/204

Извршител :Христо Јованов линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 364м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2024-06-18

Повеќе за огласот...

Забелешка: 3/10 идеален дел од недвижност запишана на Имотен лист бр.10036 за КО Илинден-Почетната вредност на недвижноста изнесува 307.697,00 евра во денарска противвредност по средниот курс на НБРСМ на денот на продажбата- Продажбата ќе се одржи на ден 18.06.2024 година во 11.00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 11892

Број на предмет: И.бр.477/2024

Извршител :Славица Ацовска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Тетово

Квадратура: 3257м2 , со почетна цена : 6,009,165 денари.

Дата на продажба :2024-06-14

Повеќе за огласот...

Забелешка: ИЛ.бр. 3308 КО ИЛИНДЕН -Продажбата ќе се одржи на ден 14.06.2024 година (петок) во 10:00 часот во просториите на Извршителот.

Број на Оглас : 11891

Број на предмет: И.бр.477/2024

Извршител :Славица Ацовска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Тетово

Квадратура: 1882м2 , со почетна цена : 7,865,196 денари.

Дата на продажба :2024-06-14

Повеќе за огласот...

Забелешка: ½ од недвижен имот запишан во ИЛ.бр.1300 КО ПОРОЈ.ИЛ.бр.100184 КО ПОРОЈ-Продажбата ќе се одржи на ден 14.06.2024 година (петок) во 12:00 часот во просториите на Извршителот .

Број на Оглас : 11890

Број на предмет: И.бр.477/2024

Извршител :Славица Ацовска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Тетово

Квадратура: 128м2 , со почетна цена : 11,031,748 денари.

Дата на продажба :2024-06-14

Повеќе за огласот...

Забелешка: ½ од недвижен имот запишан во ИЛ.бр.1300 КО ПОРОЈ.ИЛ.бр.100183 КО ПОРОЈ.ИЛ.бр.535 КО ПОРОЈ ВОН-ГРАД.ИЛ.бр.2330 КО ПОРОЈ ВОН-ГРАД.ИЛ.бр.1254 КО ПОРОЈ ВОН-ГРАД.во ИЛ.бр.1250 КО ПОРОЈ ВОН-ГР.-Продажбата ќе се одржи на ден 14.06.2024 година (петок) во 11:00 часот во просториите на Извршителот.

Број на Оглас : 11889

Број на предмет: И.бр.1681/2020

Извршител :Гордан Станковиќ линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 40м2 , со почетна цена : 2,179,506 денари.

Дата на продажба :2024-06-25

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр.55003 за КО Кисела Вода 1 -Продажбата ќе се одржи на ден 25.06.2024 година во 11:00 часот во просториите на извршителот.

Број на Оглас : 11888

Број на предмет: И.бр.4/2022

Извршител :Гордана Џутеска линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 344м2 , со почетна цена : 30,161,015 денари.

Дата на продажба :2024-06-18

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист 88117 за КО Охрид 3- Продажбата ќе се одржи на ден 18.06.2024 година во 10.00 часот во просториите на Извршителот .

Број на Оглас : 11887

Број на предмет: И.бр.675/2023

Извршител :Гордана Џутеска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 398м2 , со почетна цена : 1,591,005 денари.

Дата на продажба :2024-06-18

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист 2788 за КО ВЕЛГОШТИ- Продажбата ќе се одржи на ден 18.06.2024 година во 11.30 часот во просториите на Извршителот.

Број на Оглас : 11886

Број на предмет: И.бр.101/2022

Извршител :Гордан Станковиќ линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 62м2 , со почетна цена : 4,278,060 денари.

Дата на продажба :2024-06-26

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр.2393 за КО Кисела Вода 1 -имотен лист бр.53035 за КО Кисела Вода 1- Продажбата ќе се одржи на ден 26.06.2024 година во 11:00 часот во просториите на извршителот.

Број на Оглас : 11885

Број на предмет: И.бр.323/2024

Извршител :Весна Деловска линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 57м2 , со почетна цена : 5,792,446 денари.

Дата на продажба :2024-06-18

Повеќе за огласот...

Забелешка: ИЛ бр.115916 КО Центар 1 -ИЛ бр.1228 КО Центар 1 -Продажбата ќе се одржи на ден 18.06.2024 година во 11:00 часот во просториите на Извршителот.

Број на Оглас : 11884

Број на предмет: И.бр.1245/2023

Извршител :Наташа Катова линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Прилеп

Квадратура: 550м2 , со почетна цена : 1,127,356 денари.

Дата на продажба :2024-06-19

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр. 25522 при АКН ОКН Прилеп -Продажбата ќе се одржи на ден 19.06.2024 година во 11,00 часот во просториите на Извршителот.

Број на Оглас : 11883

Број на предмет: И.бр.204/2024

Извршител :Мики Лазаров линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Велес

Квадратура: 64м2 , со почетна цена : 1,465,216 денари.

Дата на продажба :2024-06-13

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр.23090 за КО Велес-Продажбата ќе се одржи на ден 13.06.2024 година во 13:00 часот во просториите на Извршителот.

Број на Оглас : 11882

Број на предмет: И.бр.7722/2023

Извршител :Весна Деловска линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 38м2 , со почетна цена : 3,505,500 денари.

Дата на продажба :2024-06-13

Повеќе за огласот...

Забелешка: во Имотен лист бр.112800 КО Кисела Вода 2 -имотен лист бр.49901 КО Кисела вода 2 -Продажбата ќе се одржи на ден 13.06.2024 година во 11:00 часот во просториите на Извршителот.

Број на Оглас : 11881

Број на предмет: И.бр.13750/2023

Извршител :Андреја Буневски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 2189м2 , со почетна цена : 3,230,596 денари.

Дата на продажба :2024-06-14

Повеќе за огласот...

Забелешка: Имотен лист бр.2187 за КО Горно Лисиче Вонград при АКН Скопје-Продажбата ќе се одржи на ден 14.06.2024 година во 12:00 часот во просториите на извршителот.

Број на Оглас : 11880

Број на предмет: И.бр.397/2021

Извршител :Љопче Ефинска линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 455м2 , со почетна цена : 19,036,064 денари.

Дата на продажба :2024-06-12

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр1628 КО Добрејци Вон Град АКН Струмица -Продажбата ќе се одржи на ден 12.06.2024 година во 10:00 часот во просториите на Извршителот.

Број на Оглас : 11879

Број на предмет: И.бр.419/2020

Извршител :Чедомир Личковски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Гостивар

Квадратура: 97м2 , со почетна цена : 9,101,685 денари.

Дата на продажба :2024-06-11

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр. 101412 при АКН Гостивар-Продажбата ќе се одржи на ден 11.06.2024 година во 10:00 часот во просториите на Извршителот .

Број на Оглас : 11878

Број на предмет: И.бр.5/2024

Извршител :Манолева Милена линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 88м2 , со почетна цена : 4,208,322 денари.

Дата на продажба :2024-06-11

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр. 54185 КО СТРУМИЦА- Продажбата ќе се одржи на ден 11.06.2024 година во 12:00 часот во просториите на на канцеларијата на Извршителот.

Број на Оглас : 11877

Број на предмет: И.бр.750/2014

Извршител :Благоја Каламатиев линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 3214м2 , со почетна цена : 26,499,649 денари.

Дата на продажба :2024-06-20

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист 12302 за КО Нерези-ВОНГРАД при АКН на РМ – ЦКН Скопје-Продажбата ќе се одржи на ден 20.06.2024 година во 12.00 часот во просториите на Извршителот.

Број на Оглас : 11876

Број на предмет: И.бр.10/2016

Извршител :Благој Бањански линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 68м2 , со почетна цена : 300,000 денари.

Дата на продажба :2024-06-13

Повеќе за огласот...

Забелешка: -1/12 (една дванаесетина идеален дел) Имотен лист број 10769 за КО Битола,-Продажбата ќе се одржи на ден 13.06.2024 година во 11:00 часот во просториите на извршителот.

Број на Оглас : 11874

Број на предмет: И.бр.108/2023

Извршител :Горан Манојлов линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Кочани

Квадратура: 788м2 , со почетна цена : 8,701,160 денари.

Дата на продажба :2024-06-07

Повеќе за огласот...

Забелешка: Имотен лист 3124 за КО Зрновци-Продажбата ќе се одржи на ден 07.06.2024 година во 12:00 часот во просториите на Извршителот.

Број на Оглас : 11873

Број на предмет: И.бр.342/2023

Извршител :Премтим Ќерими линк...

Тип на недвижност :Куќа

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 69м2 , со почетна цена : 4,306,425 денари.

Дата на продажба :2024-06-07

Повеќе за огласот...

Забелешка: стамбени куќи со дворови – самостојни , стан, градежно изградено земјиште , земјиште под зграда , вештачки неплодни земјишта , помошни површини ( тераса, лоѓија, балкон ) , гаража , право на сопственост , запишана во имотен лист бр.83423 за КО Куманово Продажбата ќе се одржи на ден 07.06.2024 година во 11:00 часот во просториите на канцеларија на Извршителот.

Број на Оглас : 11872

Број на предмет: И.бр.25/2024

Извршител :Васко Блажевски линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 53м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2024-06-24

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр.58958 КО Кисела Вода 1-имотен лист бр.55924 КО Кисела Вода 1 -вредност од 143.568,00 евра во денарска противвредност сметано по среден курс на НБРСМ на денот на продажбата,Продажбата ќе се одржи на ден 12.06.2024 година (среда) во 12:00 часот во просториите на извршителот.

Број на Оглас : 11871

Број на предмет: И.бр.3128/2023

Извршител :Васко Еленов линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Неготино

Квадратура: 139м2 , со почетна цена : 2,961,894 денари.

Дата на продажба :2024-06-11

Повеќе за огласот...

Забелешка: Згради во останато стопанство-ИМОТЕН ЛИСТ број 6163 за КО Неготино -ИМОТЕН ЛИСТ број 6162 за КО Неготино-Продажбата ќе се одржи на ден 11.06.2024 година (вторник) во 11:00 часот во просториите на Извршителот.

Број на Оглас : 11870

Број на предмет: И.бр.52/24

Извршител :Жанета Пријевиќ линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Ресен

Квадратура: 377м2 , со почетна цена : 4,043,706 денари.

Дата на продажба :2024-06-07

Повеќе за огласот...

Забелешка:  - стан, земјиште и друго. Продажбата ќе се одржи на ден 07.06.2024 година со почеток во 11 часот во канцеларија на извршителот.

Број на Оглас : 11869

Број на предмет: И.бр.39/2015

Извршител :Христо Јованов линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 34м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2024-06-18

Повеќе за огласот...

Забелешка:  Продажбата ќе се одржи на ден 18.06.2024 година со почеток во 10 часот во канцеларија на извршителот.Почетната вредност на недвижноста, изнесува 64.530,00 евра во денарска противвредност по средниот курс на НБРСМ на денот на продажбата.

Број на Оглас : 11868

Број на предмет: И.бр.37/2022

Извршител :Гордана Џутеска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 121м2 , со почетна цена : 8,457,480 денари.

Дата на продажба :2024-06-19

Повеќе за огласот...

Забелешка: - стан од 79 м2 и стан од 121 м2. Продажбата ќе се одржи на ден 19.06.2024 година со почеток во 10 часот во канцеларија на извршителот.

Број на Оглас : 11867

Број на предмет: И.бр.1657/2021

Извршител :Николче Диневски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 151м2 , со почетна цена : 7,602,889 денари.

Дата на продажба :2024-06-12

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 12.06.2024 година со почеток во 11 часот во канцеларија на извршителот.

Број на Оглас : 11866

Број на предмет: И.бр.1657/2019

Извршител :Гордан Станковиќ линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Гевгелија

Квадратура: 26м2 , со почетна цена : 1,146,170 денари.

Дата на продажба :2024-06-12

Повеќе за огласот...

Забелешка: - 5 (пет) ДП. Продажбата ќе се одржи на ден 12.06.2024 година со почеток во 11 часот во канцеларија на извршителот.

Број на Оглас : 11865

Број на предмет: И.бр.738/2023

Извршител :Манолева Милена линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 83м2 , со почетна цена : 2,767,500 денари.

Дата на продажба :2024-06-04

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 04.06.2024 година со почеток во 12 часот во канцеларија на извршителот.

Број на Оглас : 11864

Број на предмет: И.бр.106/06

Извршител :Христо Јованов линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 69м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2024-06-05

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 05.06.2024 година со почеток во 11 часот во канцеларија на извршителот. Почетната вредност на недвижноста, изнесува 105.772,00 евра во денарска противвредност по средниот курс на НБРСМ на денот на продажбата, под која недвижноста не може да се продаде на првото јавно наддавање.

Број на Оглас : 11863

Број на предмет: И.бр.444/2022

Извршител :Фросина Петровиќ Стојмановска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 74м2 , со почетна цена : 3,317,653 денари.

Дата на продажба :2024-06-12

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 12.06.2024 година со почеток во 12 часот во канцеларија на извршителот.

Број на Оглас : 11862

Број на предмет: И.бр.610/2024

Извршител :Весна Деловска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 66м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2024-06-05

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 05.06.2024 година во 11:00 часот во просториите на Извршителот Весна Деловска. Почетната вредност на недвижноста, изнесува 83.400,00 евра во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ на денот на продажбата, како почетна цена за продажба на недвижноста, под која недвижноста не може да се продаде на второто јавно наддавање.

Број на Оглас : 11861

Број на предмет: И.бр.2138/2023

Извршител :Александар Чамовски линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 71м2 , со почетна цена : 1,350,000 денари.

Дата на продажба :2024-06-04

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр.446 КО ГАБРОВО при АКН Струмица-Продажбата ќе се одржи на ден 04.06.2024 година во 12,00 часот во просториите на Извршителот .

Број на Оглас : 11860

Број на предмет: И.бр.723/2023

Извршител :Благоја Каламатиев линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Прилеп

Квадратура: 33м2 , со почетна цена : 1,752,415 денари.

Дата на продажба :2024-06-13

Повеќе за огласот...

Забелешка: ИЛ 60261 за КО Прилеп- Продажбата ќе се одржи на ден 13.06.2024 година во 12:00 часот во просториите на Извршителот.

Број на Оглас : 11858

Број на предмет: И.бр.106/2006

Извршител :Христо Јованов линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Струга

Квадратура: 332м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2024-06-04

Повеќе за огласот...

Забелешка: Деловни простории во хотелски комплекси-Имотен лист број 50759 за КО Радожда при АКН-ОКН Струга-Почетната вредност на недвижноститеизнесува вкупно 138.676,00 евра, во денарска противвредност по средниот курс на НБРСМ на денот на продажбата-Продажбата ќе се одржи на ден 04.06.2024 година во 10.00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 11856

Број на предмет: И.бр.1046/2022

Извршител :Зоран Петрески линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Гевгелија

Квадратура: 469м2 , со почетна цена : 15,381,252 денари.

Дата на продажба :2024-06-05

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр.2272 за КО Стојаково-АКНГевгелија-Продажбата ќе се одржи на ден 05.06.2024 година во 10 часот во просториите на извршителот.

Број на Оглас : 11855

Број на предмет: И.бр.1283/2022

Извршител :Премтим Ќерими линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 88м2 , со почетна цена : 838,251 денари.

Дата на продажба :2024-05-31

Повеќе за огласот...

Забелешка: -18/66 дел од недвижноста означена како акционерски друштва , градби за преработка на кожа и крзно , деловна просторија , запишана во имотен лист бр. 79025 за КО Куманово- Продажбата ќе се одржи на ден 31.05.2024 година во 11:00 часот во просториите на канцеларија на Извршителот.

Број на Оглас : 11854

Број на предмет: И.бр.78/2024

Извршител :Слободанка Колоска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 99м2 , со почетна цена : 3,979,485 денари.

Дата на продажба :2024-06-06

Повеќе за огласот...

Забелешка:  Имотен лист бр.188085 за КО Охрид 2 при АКН-ОКН Охрид-Продажбата ќе се одржи на ден 06.06.2024 год. во 10:00 часот во просториите на Извршителот.

Број на Оглас : 11853

Број на предмет: И.бр.386/2013

Извршител :Станислав Тасески линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 57м2 , со почетна цена : 2,783,398 денари.

Дата на продажба :2024-05-21

Повеќе за огласот...

Забелешка: Имотен Лист бр. 132 за КО Охрид 3 -Продажбата ќе се одржи на ден 21.05.2024 година во 12,00 часот, во просториите на Извршителот.

Број на Оглас : 11852

Број на предмет: И.бр.872/2014

Извршител :Христо Јованов линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Гостивар

Квадратура: 67м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2024-06-05

Повеќе за огласот...

Забелешка: Имотен лист бр. 909 за КО Маврово –Вонград Почетната вредност на недвижноста изнесува 1.674,63 евра во денарска противвредност по средниот курс на НБРСМ на денот на продажбата-Продажбата ќе се одржи на ден 05.06.2024 година во 10.00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 11851

Број на предмет: И.бр.239/2023

Извршител :Зорица Симиќ линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 88м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2024-05-22

Повеќе за огласот...

Забелешка: - Имотен лист бр.10052 КО Синѓелиќ 2-Почетната вредност на недвижноста изнесува 208.691,00 ЕУР во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ на денот на продажбата- Продажбата ќе се одржи на ден 22.05.2024 година во 11:00 часот во просториите на Извршителот .

Број на Оглас : 11850

Број на предмет: И.бр.694/2023

Извршител :Весна Јакимовска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Гостивар

Квадратура: 75м2 , со почетна цена : 5,750,000 денари.

Дата на продажба :2024-05-28

Повеќе за огласот...

Забелешка: ИЛ.бр.1463 за КО Чегране- Продажбата ќе се одржи на ден 28.05.2024 година во 12.00 часот во просториите на извршителот.

Број на Оглас : 11848

Број на предмет: И.бр.108/2023

Извршител :Орце Гоцевски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Кочани

Квадратура: 71м2 , со почетна цена : 2,426,565 денари.

Дата на продажба :2024-05-27

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотниот лист бр. 8917 КО Кочани-имотниот лист бр. 3121 КО Кочани-Продажбата ќе се одржи на ден 27.05.2024 година во 10,00 часот во просториите на Извршителoт.

Број на Оглас : 11847

Број на предмет: И.бр.141/2024

Извршител :Кети Арсова линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 45м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2024-05-27

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр.57018 КО КИСЕЛА ВОДА 2 ,1/3 идеален дел од недвижноста имотен лист бр.3496 КО КИСЕЛА ВОДА 2 -Почетната вредност на недвижноста изнесува 42.330,00 ЕВРА-Продажбата ќе се одржи на ден 27.05.2024 година во 11:00 часот во просториите на Извршителот .

Број на Оглас : 11846

Број на предмет: И.бр.171/2016

Извршител :Маја Гркова Караколева линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Велес

Квадратура: 4556м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2024-05-27

Повеќе за огласот...

Забелешка: Имотен лист бр.30117 за КО Велес-Почетната вредност на недвижноста изнесува 9.854,00 евра во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ на денот на продажбата-Продажбата ќе се одржи на ден 27.05.2024 година во 11.00 часот во просториите на извршителот.

Број на Оглас : 11844

Број на предмет: И.бр.567/2022

Извршител :Александар Чамовски линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 15м2 , со почетна цена : 743,537 денари.

Дата на продажба :2024-05-23

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр.13900 КО Струмица-згради во останато стопанство - Продажбата ќе се одржи на ден 23.05.2024 година, во 13,30 часот во просториите на Извршител Саветка Георгиева од Струмица, ул.Ленинова ГТЦ бр.14/1-13. Постапува Заменик Извршителот Александар Чамовски од Струмица на Извршител Саветка Георгиева од Струмица.

Број на Оглас : 11843

Број на предмет: И.бр.2616/2023

Извршител :Лазар Петровски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 83м2 , со почетна цена : 10,006,908 денари.

Дата на продажба :2024-05-29

Повеќе за огласот...

Забелешка: 1/2 идеален дел Имотен Лист 37065 за КО- ЃОРЧЕ ПЕТРОВ 3 - ДЕКСИОН -Продажбата ќе се одржи на ден 29.05.2024 година во 12:00 часот во просториите на Извршителот -

Број на Оглас : 11842

Број на предмет: И.бр.221/2023

Извршител :Александар Чамовски линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 2500м2 , со почетна цена : 9,364,456 денари.

Дата на продажба :2024-05-23

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 23.05.2024 година, во 11,30 часот, во просториите на Извршител Саветка Георгиева од Струмица, ул.Ленинова ГТЦ бр.14/1-13. Постапува Заменик Извршителот Александар Чамовски од Струмица на Извршител Саветка Георгиева од Струмица

Број на Оглас : 11841

Број на предмет: И.бр.740/2021

Извршител :Александар Кузмановски линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Кичево

Квадратура: 127м2 , со почетна цена : 316,042 денари.

Дата на продажба :2024-05-30

Повеќе за огласот...

Забелешка: ИЛ.55917 за КО Кичево 8 -Продажбата ќе се одржи на ден 30.05.2024 година во 11 часот во просториите на Извршителoт.

Број на Оглас : 11840

Број на предмет: И.бр.2106/2023

Извршител :Весна Јакимовска линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Гостивар

Квадратура: 125м2 , со почетна цена : 3,383,254 денари.

Дата на продажба :2024-05-28

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр. 92363 за КО Гостивар 1 -згради во останато стопанство-Продажбата ќе се одржи на ден 28.05.2024 година во 10:00 часот во просториите на Извршителот.

Број на Оглас : 11839

Број на предмет: И.бр.436/2022

Извршител :Александра Заринска Дуровска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 47м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2024-05-23

Повеќе за огласот...

Забелешка: Лист за предбележување на градба бр. 91913 за КО Ѓорче Петров 1 – Ново Село на АКН- Скопје-Имотен лист бр.91887 за КО Ѓорче Петров 1 - Ново Село Почетната вредност на недвижностаизнесува 38.279,00 евра во денарска противвредност по среден курс на НБ на РСМ на ден на плаќање,Продажбата ќе се одржи на ден 23.05.2024година во 10,00 часот во просториите на извршителот

Број на Оглас : 11837

Број на предмет: И.бр.789/2024

Извршител :Емилија Павловска линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Штип

Квадратура: 150м2 , со почетна цена : 5,760,336 денари.

Дата на продажба :2024-05-29

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист број 83967 за КО Штип 5-имотен лист број 15462 за КО Кочани -имотен лист број 18113 за КО Кочани- Продажбата ќе се одржи на ден 29.05.2024 година во 12.00 часот во просториите на извршителот.

Број на Оглас : 11836

Број на предмет: И.бр.987/2023

Извршител :Благоја Бакрачевски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 36м2 , со почетна цена : 1,779,313 денари.

Дата на продажба :2024-05-21

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр.189 КО АЛДИНЦИ-Продажбата ќе се одржи на ден 21.05.2024 година во 10:00 часот во просториите на Извршителот .

Број на Оглас : 11835

Број на предмет: И.бр.155/2013

Извршител :Христо Јованов линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Кратово

Квадратура: 58м2 , со почетна цена : 319,557 денари.

Дата на продажба :2024-05-22

Повеќе за огласот...

Забелешка: помошна просторија во помошни објекти во земјоделството Имотен лист број 237 за КО Талашманце АКНКратово-Продажбата ќе се одржи на ден 22.05.2024 година во 10.00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 11834

Број на предмет: И.бр.158/2018

Извршител :Данче Чурлинова линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 60м2 , со почетна цена : 2,430,283 денари.

Дата на продажба :2024-05-29

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист број 53078 КОСтрумица-Продажбата ќе се одржи на ден 29.05.2024 година во 12:00 часот во просториите на Извршителот.

Број на Оглас : 11833

Број на предмет: И.бр.3400/2023

Извршител :Весна Деловска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 68м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2024-05-21

Повеќе за огласот...

Забелешка: ½ сосопственост ИЛ бр.16660 КО Кисела Вода 2- Почетната вредност на ½ од недвижноста изнесува 46.650,00 евра во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ на денот на продажбата,-Продажбата ќе се одржи на ден 21.05.2024 година во 11:00 часот во просториите на Извршителот.

Број на Оглас : 11832

Број на предмет: И.бр.3147/2023

Извршител :Васко Еленов линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Неготино

Квадратура: 41м2 , со почетна цена : 1,091,801 денари.

Дата на продажба :2024-05-17

Повеќе за огласот...

Забелешка: ИМОТЕН ЛИСТ број. 9705 за КО НЕГОТИНО -Продажбата ќе се одржи на ден 17.05.2024 година (петок) во 11:00 часот во просториите на Извршителот.

Број на Оглас : 11831

Број на предмет: И.бр.266/2023

Извршител :Методија Костадинов линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 78м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2024-05-17

Повеќе за огласот...

Забелешка: Имотен лист бр.44766 за КО КИСЕЛА ВОДА 2 -Почетната вредност на недвижноста изнесува 101.660,00 Евра во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ на денот на продажбата,-Продажбата ќе се одржи на ден 17.05.2024 година во 11:00 часот во просториите на извршителот.

Број на Оглас : 11830

Број на предмет: И.бр.1945/2015

Извршител :Павел Томашевски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 1525м2 , со почетна цена : 750,000 денари.

Дата на продажба :2024-05-21

Повеќе за огласот...

Забелешка: ½ идеален дел од недвижноста запишана во имотен лист бр.12566, катастарска општина Сопиште-Вонград -Продажбата ќе се одржи на ден 21.05.2024 година во 13.30 часот во просториите на Извршителот.

Број на Оглас : 11829

Број на предмет: И.бр.27/2016

Извршител :Чедомир Личковски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Гостивар

Квадратура: 1137м2 , со почетна цена : 284,250 денари.

Дата на продажба :2024-05-13

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр. 181 КО Мало Турчане при АКН Гостивар -Продажбата ќе се одржи на ден 13.05.2024 година во 07:30 часот во просториите на Извршителот .

Број на Оглас : 11828

Број на предмет: И.бр.1845/2023

Извршител :Павел Поп Иванов линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 1057м2 , со почетна цена : 3,249,415 денари.

Дата на продажба :2024-05-16

Повеќе за огласот...

Забелешка: ИЛ 1333, КО ОРОВНИК во АКН Одделение за катастар на недвижности Охрид-Продажбата ќе се одржи на ден 16.05.2024 година во 12:00 часот во просториите на Извршителот.

Број на Оглас : 11827

Број на предмет: И.бр.2174/2022

Извршител :Игор Антевски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Гостивар

Квадратура: 146м2 , со почетна цена : 4,308,997 денари.

Дата на продажба :2024-05-22

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр.100861 за КО Маврово-Продажбата ќе се одржи на ден 22.05.2024 година во 12:00 часот во просториите на Извршителот.

Број на Оглас : 11826

Број на предмет: И.бр.419/2020

Извршител :Чедомир Личковски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Гостивар

Квадратура: 97м2 , со почетна цена : 9,101,685 денари.

Дата на продажба :2024-05-13

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр. 101412 -КО Гостивар-2,- Продажбата ќе се одржи на ден 13.05.2024 година во 12:00 часот во просториите на Извршителот .

Број на Оглас : 11825

Број на предмет: И.бр.1245/2023

Извршител :Наташа Катова линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Прилеп

Квадратура: 550м2 , со почетна цена : 1,691,035 денари.

Дата на продажба :2024-05-22

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр. 25522 при АКН ОКН Прилеп-Продажбата ќе се одржи на ден 22.05.2024 година во 11,00 часот во просториите на Извршителот.

Број на Оглас : 11824

Број на предмет: И.бр.204/2024

Извршител :Мики Лазаров линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Велес

Квадратура: 64м2 , со почетна цена : 2,197,826 денари.

Дата на продажба :2024-05-16

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 16.05.2024 година во 13:00 часот во просториите на Извршителот .

Број на Оглас : 11823

Број на предмет: И.бр.913/2023

Извршител :Васко Еленов линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Кавадарци

Квадратура: 48м2 , со почетна цена : 1,557,053 денари.

Дата на продажба :2024-05-10

Повеќе за огласот...

Забелешка: - ИМОТЕН ЛИСТ со број 10658 за КО Кавадарци -Имотен лист бр.9057 за КО Кавадарци- Продажбата ќе се одржи на ден 10.05.2024 година (петок) во 11:00 часот во просториите на Извршителот.

Број на Оглас : 11822

Број на предмет: И.бр.770/2021

Извршител :Весна Деловска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 27м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2024-05-16

Повеќе за огласот...

Забелешка: ИЛ бр.709 КО Бродец- вредноста на предметната недвижност СЕ УТВРДУВА на износ од 50.248,00 евра во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ на денот на продажбата-Продажбата ќе се одржи на ден 16.05.2024 година во 11:00 часот во просториите на Извршителот.

Број на Оглас : 11821

Број на предмет: И.бр.324/2023

Извршител :Гордана Џутеска линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 838м2 , со почетна цена : 6,632,730 денари.

Дата на продажба :2024-05-16

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист 90949 за КО Охрид 4- Продажбата ќе се одржи на ден 16.05.2024 година во 11.30 часот во просториите на Извршителот .

Број на Оглас : 11820

Број на предмет: И.бр.2138/2023

Извршител :Александар Чамовски линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 71м2 , со почетна цена : 1,876,548 денари.

Дата на продажба :2024-05-09

Повеќе за огласот...

Забелешка: Заклучокза поправање на грешки во актите на извршителот(врз основа на член 10 став (1) од Законот за извршување и член 331 од Законот за парничната постапка од 22.04.2024година-имотен лист бр.446 КО ГАБРОВО-АКН-Струмица-Продажбата ќе се одржи на ден 09.05.2024 година во 13,00 часот во просториите на Извршителот .

Број на Оглас : 11819

Број на предмет: И.бр.367/2024

Извршител :Ванчо Марковски линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Тетово

Квадратура: 7786м2 , со почетна цена : 276,977,195 денари.

Дата на продажба :2024-05-07

Повеќе за огласот...

Забелешка: Заклучокза поправање на грешки во актите на извршителот(врз основа на член 10 став (1) од Законот за извршување и член 331 од Законот за парничната постапка) од ден 22.04.2024година Имотен Лист бр.1538 на КО САРАЌИНО- АКН Тетово-Продажбата ќе се одржи на ден 07.05.2024 година во 13 часот во просториите на Извршителот.

Број на Оглас : 11818

Број на предмет: И.бр.295/2013

Извршител :Павел Томашевски линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 17м2 , со почетна цена : 1,684,977 денари.

Дата на продажба :2024-05-16

Повеќе за огласот...

Забелешка: Имотен лист број 44478 за КО Гази Баба-Продажбата ќе се одржи на ден 16.05.2024 година во 12.00 часот во просториите на Извршителот.

Број на Оглас : 11817

Број на предмет: И.бр.411/2022

Извршител :Анѓелка Ефкоска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 6051м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2024-05-15

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр.654 за КО Добри Дол дел на недвижност 1500/6030-Делот кој се продава е во површина од 1505 м2.- Почетната вредност на недвижностагодина изнесува 24.471,00 евра во денарска противвредност по средниот курс на НБРСМ на денот на продажбата,-Продажбата ќе се одржи на ден 15.05.2024 година во 11:30 часот во просториите на извршителот.

Број на Оглас : 11816

Број на предмет: И.бр.5/2024

Извршител :Манолева Милена линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 88м2 , со почетна цена : 4,268,592 денари.

Дата на продажба :2024-05-13

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр. 54185 КО СТРУМИЦА Продажбата ќе се одржи на ден 13.05.2024 година во 12:00 часот во просториите на канцеларијата на Извршителот.

Број на Оглас : 11815

Број на предмет: И.бр.750/2014

Извршител :Благоја Каламатиев линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 3214м2 , со почетна цена : 26,499,649 денари.

Дата на продажба :2024-05-22

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист 12302 за КО Нерези-ВОНГРАД при АКН на РМ – ЦКН Скопје-Продажбата ќе се одржи на ден 22.05.2024 година во 12.00 часот во просториите на Извршителот.

Број на Оглас : 11814

Број на предмет: И.бр.337/2023

Извршител :Премтим Ќерими линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 320м2 , со почетна цена : 6,549,000 денари.

Дата на продажба :2024-05-10

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр.1590 за КО Романовце – Вонград - Продажбата ќе се одржи на ден 10.05.2024 година во 13:00 часот во просториите на канцеларија на извршителот.

Број на Оглас : 11813

Број на предмет: И.бр.3110/2022

Извршител :Емилија Павловска линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Штип

Квадратура: 33м2 , со почетна цена : 1,055,955 денари.

Дата на продажба :2024-05-14

Повеќе за огласот...

Забелешка: СЕ ОДЛАГА третата продажба со усно јавно наддавање на недвижноста на должникот Балеко Доо запишана во имотен лист број 89894 и имотен лист број 101388 за КО Штип 3 закажана за 24.04.2024 година согласно заклучокот за трета продажба од 21.03.2024 година. Одлагањето е во согласност со одлуката на Влада на РСМ со која 24.04.2024 година се прогласува за неработен ден. Продажбата на недвижноста ќе се одржи на 14.05.2024 година, на начин и услови определени со заклучокот за трета продажба од 21.03.2024 година.

Број на Оглас : 11812

Број на предмет: И.бр.166/2022

Извршител :Никола Богатинов линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 72м2 , со почетна цена : 6,868,300 денари.

Дата на продажба :2024-05-22

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр.8368 за КО Ѓорче Петров 4 – ВЛАЕ -Продажбата ќе се одржи на ден 22.05.2024 година во 12,00 часот во просториите на Извршителот.

Број на Оглас : 11811

Број на предмет: И.бр.624/2019

Извршител :Дејан Костовски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 26м2 , со почетна цена : 3,031,950 денари.

Дата на продажба :2024-05-21

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр.88553 КО Охрид 3 -Продажбата ќе се одржи на ден 21.05.2024 година во 11:00 часот во просториите на извршителот.

Број на Оглас : 11810

Број на предмет: И.бр.3/2024

Извршител :Зорица Симиќ линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Кавадарци

Квадратура: 332м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2024-05-07

Повеќе за огласот...

Забелешка: Имотен лист 324 за КО Радња АКН-Одделение за катастар на недвижности Кавадарци- почетната вредност на недвижноста во износ од 11.067,00 ЕУР во денарска противвредност сметано по среден курс на НБРСМ на денот на продажбата,-Продажбата ќе се одржи на ден 07.05.2024 година во 12:00 часот во просториите на Извршителот.

Број на Оглас : 11809

Број на предмет: И.бр.8/2023

Извршител :Анѓелка Ефкоска линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 61м2 , со почетна цена : 4,005,000 денари.

Дата на продажба :2024-05-10

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр.16747 КО Центар 2 -Продажбата ќе се одржи на ден 10.05.2024 година во 11:30 часот во просториите на извршителoт.

Број на Оглас : 11808

Број на предмет: И.бр.1044/2014

Извршител :Славица Крстевска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 133м2 , со почетна цена : 280,080 денари.

Дата на продажба :2024-05-07

Повеќе за огласот...

Забелешка: Имотен лист бр.70586 и Имотен лист бр.9118 за КО Куманово- Продажбата ќе се одржи на ден 07.05 2024 година во 10,00 часот во просториите на Извршителот.

Број на Оглас : 11807

Број на предмет: И.бр.3766/2022

Извршител :Гордан Станковиќ линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 38м2 , со почетна цена : 1,487,590 денари.

Дата на продажба :2024-05-15

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр.3761 за КО РАДИШАНИ- Продажбата ќе се одржи на ден 15.05.2024 година во 11:00 часот во просториите на извршителoт.

Број на Оглас : 11806

Број на предмет: И.бр.367/2024

Извршител :Ванчо Марковски линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Тетово

Квадратура: 7786м2 , со почетна цена : 276,977,195 денари.

Дата на продажба :2024-05-07

Повеќе за огласот...

Забелешка: Имотен Лист бр.1538 на КО САРАЌИНО- АКН Тетово-Продажбата ќе се одржи на ден 07.05.2024 година во 13 часот во просториите на Извршителот.

Број на Оглас : 11805

Број на предмет: И.бр.899/2022

Извршител :Горан Манојлов линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Виница

Квадратура: 131м2 , со почетна цена : 95,115,515 денари.

Дата на продажба :2024-05-09

Повеќе за огласот...

Забелешка: Имотен лист бр.7147 за КО Виница-Продажбата ќе се одржи на ден 09.05.2024 година во 11:00 часот во просториите на Извршителот.

Број на Оглас : 11804

Број на предмет: И.бр.1468/2022

Извршител :Васко Блажевски линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 38м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2024-05-15

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр.44684 КО Центар 1- Почетната вредност на недвижностa во вкупен износ од 76.000,00 евра во денарска противвредност сметано по среден курс на НБРСМ на денот на продажбата-Продажбата ќе се одржи на ден 15.05.2024 година (среда) во 12:00 часот во просториите на извршителот .

Број на Оглас : 11803

Број на предмет: И.бр.433/2023

Извршител :Љупчо Јованов линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 1317м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2024-05-15

Повеќе за огласот...

Забелешка: Имотен лист бр.941 за КО Доброшане-вонград АКН-Куманово---8/16 од КП бр.1524 во Имотен лист бр.706 за КО Доброшане-вонград АКНКуманово-Почетната вредност на недвижноста изнесува 162.408,00 евра во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ на денот на продажбата,Недвижноста се продава исклучиво во пакет со подвижните предмети согласно Заклучокот на прва продажба на подвижни предмети со усно јавно наддавање по И.бр.434/2023 од 18.04.2024 година-Продажбата ќе се одржи на ден 15.05.2024 година во 10.00 часот во просториите на канцеларија на Извршителот.

Број на Оглас : 11802

Број на предмет: И.бр.433/2023

Извршител :Љупчо Јованов линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Велес

Квадратура: 6270м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2024-05-15

Повеќе за огласот...

Забелешка: Имотен лист бр.34948 за КО Велес -Почетната вредност на недвижноста изнесува 190.185,00 евра во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ на денот на продажбата, Недвижноста се продава исклучиво во пакет со подвижните предмети согласно Заклучокот на прва продажба на подвижни предмети со усно јавно наддавање по И.бр.434/2023-I од 18.04.2024 година.Продажбата ќе се одржи на ден 15.05.2024 година во 12.00 часот во просториите на канцеларија на Извршителот.

Број на Оглас : 11801

Број на предмет: И.бр.5401/2022

Извршител :Весна Деловска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 63м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2024-05-22

Повеќе за огласот...

Забелешка: ИЛ бр.104246 КО БУТЕЛ-Почетната вредност на недвижноста изнесува 150.634,00 евра во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ на денот на продажбата-Продажбата ќе се одржи на ден 22.05.2024 година во 11:00 часот во просториите на Извршителот .

Број на Оглас : 11800

Број на предмет: И.бр.7722/2023

Извршител :Весна Деловска линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 38м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2024-05-14

Повеќе за огласот...

Забелешка: Имотен лист бр.112800 КО Кисела Вода 2-имотен лист бр.49901 КО Кисела вода 2 -Почетната вредност на недвижноста, изнесува 74.251,00 евра во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ на денот на продажбата-Продажбата ќе се одржи на ден 14.05.2024 година во 11:00 часот во просториите на Извршителот .

Број на Оглас : 11798

Број на предмет: И.бр.723/2023

Извршител :Благоја Каламатиев линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Прилеп

Квадратура: 33м2 , со почетна цена : 1,752,415 денари.

Дата на продажба :2024-05-15

Повеќе за огласот...

Забелешка: ИЛ 60261 за КО Прилеп -Продажбата ќе се одржи на ден 15.05.2024 година во 12:00 часот во просториите на Извршителoт.

Број на Оглас : 11797

Број на предмет: И.бр.1188/2023

Извршител :Гордана Џутеска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 1238м2 , со почетна цена : 1,470,000 денари.

Дата на продажба :2024-05-10

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист број 3488 за КО Мислешево-вонград -Продажбата ќе се одржи на ден 10.05.2024 година во 11.00 часот во просториите на Извршителот.

Број на Оглас : 11796

Број на предмет: И.бр.477/2024

Извршител :Славица Ацовска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Тетово

Квадратура: 139м2 , со почетна цена : 11,031,748 денари.

Дата на продажба :2024-05-10

Повеќе за огласот...

Забелешка: ИЛ.бр.1300 КО ПОРОЈ.-ИЛ.бр.100183 КО ПОРОЈ.-ИЛ.бр.535 КО ПОРОЈ ВОН-ГРАД.-ИЛ.бр.2330 КО ПОРОЈ ВОН-ГРАД.-ИЛ.бр.1254 КО ПОРОЈ ВОН-ГРАД.-ИЛ.бр.1250 КО ПОРОЈ ВОН-ГР.Продажбата ќе се одржи на ден 10.05.2024 година (петок) во 11:00 часот во просториите на Извршителот.

Број на Оглас : 11795

Број на предмет: И.бр.477/2024

Извршител :Славица Ацовска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Тетово

Квадратура: 3257м2 , со почетна цена : 6,009,165 денари.

Дата на продажба :2024-05-10

Повеќе за огласот...

Забелешка: ИЛ.бр. 3308 КО ИЛИНДЕН -Продажбата ќе се одржи на ден 10.05.2024 година (петок) во 10:00 часот во просториите на Извршителот .

Број на Оглас : 11794

Број на предмет: И.бр.477/2024

Извршител :Славица Ацовска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Тетово

Квадратура: 135м2 , со почетна цена : 7,865,196 денари.

Дата на продажба :2024-05-10

Повеќе за огласот...

Забелешка: ИЛ.бр.1300 КО ПОРОЈ.-ИЛ.бр.100184 КО ПОРОЈ-Продажбата ќе се одржи на ден 10.05.2024 година (петок) во 12:00 часот во просториите на Извршителот .

Број на Оглас : 11793

Број на предмет: И.бр.1390/2023

Извршител :Весна Јакимовска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Гостивар

Квадратура: 99м2 , со почетна цена : 9,093,713 денари.

Дата на продажба :2024-05-07

Повеќе за огласот...

Забелешка: ИЛ.бр. 98834 за КО Гостивар 1- Продажбата ќе се одржи на ден 07.05.2024 година во 12.00 часот во просториите на Извршителот.

Број на Оглас : 11792

Број на предмет: И.бр.342/2023

Извршител :Премтим Ќерими линк...

Тип на недвижност :Куќа

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 69м2 , со почетна цена : 4,306,425 денари.

Дата на продажба :2024-05-09

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр.83423 за КО Куманово-Продажбата ќе се одржи на ден 09.05.2024 година во 11:00 часот во просториите на канцеларија на Извршителот.

Број на Оглас : 11791

Број на предмет: И.бр.32/2014

Извршител :Гордана Џутеска линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 448м2 , со почетна цена : 7,612,410 денари.

Дата на продажба :2024-05-16

Повеќе за огласот...

Забелешка: Имотен лист 93827 за КО Охрид 2-имотен лист 94643 за КО Охрид 2 -Продажбата ќе се одржи на ден 16.05.2024 година во 10.00 часот во просториите на Извршителот .

Број на Оглас : 11790

Број на предмет: И.бр.1964/2022

Извршител :Александар Кузмановски линк...

Тип на недвижност :Куќа

Недвижноста се наоѓа во: Гостивар

Квадратура: 120м2 , со почетна цена : 11,268,363 денари.

Дата на продажба :2024-05-14

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр.1321 за КО Чајле -Продажбата ќе се одржи на ден 14.05.2024 година во 11 часот во просториите на на Извршителот.

Број на Оглас : 11789

Број на предмет: И.бр.738/2023

Извршител :Манолева Милена линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 83м2 , со почетна цена : 3,394,827 денари.

Дата на продажба :2024-05-09

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр. 15001 КО СТРУМИЦА -Продажбата ќе се одржи на ден 09.05.2024 година во 12:00 часот во просториите на канцеларијата на Извршителот.

Број на Оглас : 11788

Број на предмет: И.бр.610/2024

Извршител :Весна Деловска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 66м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2024-05-10

Повеќе за огласот...

Забелешка: ИЛ бр.96314 КО Чаир -Почетната вредност на недвижноста изнесува 83.400,00 евра во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ на денот на продажбата- Продажбата ќе се одржи на ден 10.05.2024 година во 11:00 часот во просториите на Извршителот.

Број на Оглас : 11787

Број на предмет: И.бр.181/2023

Извршител :Зорица Симиќ линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 60м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2024-04-29

Повеќе за огласот...

Забелешка: лист за предбележување на градба бр.60676 за КО Кисела Вода 1-Почетната вредност на недвижноста изнесува 38.000,00 ЕУР во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ на денот на продажбата- Продажбата ќе се одржи на ден 29.04.2024 година во 11:00 часот во просториите на Извршителот.

Број на Оглас : 11786

Број на предмет: И.бр.710/2014

Извршител :Гордана Џутеска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 350м2 , со почетна цена : 107,625 денари.

Дата на продажба :2024-05-10

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист 886 за КО Могорче- Продажбата ќе се одржи на ден 10.05.2024 година во 10.00 часот во просториите на Извршителот.

Број на Оглас : 11785

Број на предмет: И.бр.78/2024

Извршител :Слободанка Колоска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 99м2 , со почетна цена : 5,969,228 денари.

Дата на продажба :2024-05-10

Повеќе за огласот...

Забелешка: Имотен лист бр.188085 за КО Охрид 2 -Продажбата ќе се одржи на ден 10.05.2024 год. во 13:00 часот во просториите на Извршителoт.

Број на Оглас : 11784

Број на предмет: И.бр.1291/2022

Извршител :Весна Деловска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Берово

Квадратура: 23394м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2024-05-15

Повеќе за огласот...

Забелешка: ИЛ бр.528 КО Берово-Вонград -Почетната вредност на недвижноста изнесува 13.904,00 евра во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ на денот на продажбата-Продажбата ќе се одржи на ден 15.05.2024 година во 12:00 часот во просториите на Извршителот .

Број на Оглас : 11783

Број на предмет: И.бр.1290/2022

Извршител :Весна Деловска линк...

Тип на недвижност :Куќа

Недвижноста се наоѓа во: Берово

Квадратура: 56м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2024-05-15

Повеќе за огласот...

Забелешка: ИЛ 58420 КО Берово -ИЛ 775 КО Берово- Почетната вредност на недвижностите изнесува 142.234,00 евра во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ на денот на продажбата-Продажбата ќе се одржи на ден 15.05.2024 година во 11:00 часот во просториите на Извршителот.

Број на Оглас : 11782

Број на предмет: И.бр.1657/2019

Извршител :Гордан Станковиќ линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Гевгелија

Квадратура: 8м2 , со почетна цена : 562,843 денари.

Дата на продажба :2024-05-14

Повеќе за огласот...

Забелешка: -Деловен простор, запишан во имотен лист бр.19084 за КО Гевгелија- Продажбата ќе се одржи на ден 14.05.2024 година во 11:00 часот во просториите на извршителот .

Број на Оглас : 11781

Број на предмет: И.бр.737/2023

Извршител :Фросина Петровиќ Стојмановска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 37м2 , со почетна цена : 1,821,347 денари.

Дата на продажба :2024-05-07

Повеќе за огласот...

Забелешка: Имотен лист бр 22942 КО Куманово-Продажбата ќе се одржи на ден 07.05.2024 година во 12:00 часот во просториите на Извршителот .

Број на Оглас : 11780

Број на предмет: И.бр.408/2024

Извршител :Весна Деловска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 68м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2024-04-30

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр.78894 КО Карпош -Почетната вредност на недвижноста, изнесува 131.300,00 евра во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ на денот на продажба-Продажбата ќе се одржи на ден 30.04.2024 година во 10:00 часот во просториите на Извршителот .

Број на Оглас : 11779

Број на предмет: И.бр.2138/2023

Извршител :Александар Чамовски линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 71м2 , со почетна цена : 1,876,548 денари.

Дата на продажба :2024-05-09

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр.446 КО ГАБРОВО-АКН-Струмица-Продажбата ќе се одржи на ден 09.05.2024 година во 12,00 часот во просториите на Извршителот .

Број на Оглас : 11778

Број на предмет: И.бр.65/2024

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Гевгелија

Квадратура: 810м2 , со почетна цена : 1,458,000 денари.

Дата на продажба :2024-04-25

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр.1773 КО Мрзенци при АКН Гевгелија-Продажбата ќе се одржи на ден 25.04.2024 година во 13.00 часот во просториите на Извршителот.

Број на Оглас : 11777

Број на предмет: И.бр.64/2024

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 81м2 , со почетна цена : 1,946,563 денари.

Дата на продажба :2024-04-25

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр.908 КО ИЛОВИЦАпри АКН-Струмица-Продажбата ќе се одржи на ден 25.04.2024 година во 12.00 часот во просториите на Извршителот.

Број на Оглас : 11776

Број на предмет: И.бр.2270/2023

Извршител :Александар Чамовски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 70м2 , со почетна цена : 1,197,128 денари.

Дата на продажба :2024-05-09

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр.1292 КО БАНСКО Продажбата ќе се одржи на ден 09.05.2024 година во 12,00 часот во просториите на Извршителот

Број на Оглас : 11775

Број на предмет: И.бр.171/2016

Извршител :Маја Гркова Караколева линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Велес

Квадратура: 4556м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2024-04-25

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр.30117 за КО Велес -Почетната вредност на недвижностаизнесува 14.780,2 евра во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ на денот на продажбата -Продажбата ќе се одржи на ден 25.04.2024 година во 11.30 часот во просториите на извршителот.

Број на Оглас : 11774

Број на предмет: И.бр.197/2014

Извршител :Чедомир Личковски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Кичево

Квадратура: 3256м2 , со почетна цена : 1,784,420 денари.

Дата на продажба :2024-04-25

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр.58КО ЈАГОЛ ДОЛЕНЦИ- имотен лист бр.66 КО ЈАГОЛ -имотен лист бр.45 КО БЕРИКОВО - Продажбата ќе се одржи на ден 25.04.2024 година во 07:30 часот во просториите на Извршителот.

Број на Оглас : 11773

Број на предмет: И.бр.535/2018

Извршител :Роза Родиќ линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 87м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2024-04-26

Повеќе за огласот...

Забелешка: Имотен лист број 94923 за КО ЧАИР-Почетната вредност на недвижностите износ од 51.200,00 Евра во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ на денот на продажбата, -Продажбата ќе се одржи на ден 26.04.2024 година во 11,30 часот во просториите на Извршителот

Број на Оглас : 11772

Број на предмет: И.бр.792/2015

Извршител :Цветанка Треневска линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Тетово

Квадратура: 517м2 , со почетна цена : 10,014,742 денари.

Дата на продажба :2024-04-23

Повеќе за огласот...

Забелешка: Имотен лист бр. 597 на КО ПАЛАТИЦА-ВОН Г.Р-Имотен лист бр. 680 на КО ПАЛАТИЦА-ВОН Г.Р-АКН Тетово-Продажбата ќе се одржи на ден 23.04.2024 година во 12 часот во просториите на Извршителот.

Број на Оглас : 11771

Број на предмет: И.бр.372/2021

Извршител :Ангел Костадиновски линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Гевгелија

Квадратура: 187м2 , со почетна цена : 5,270,879 денари.

Дата на продажба :2024-04-25

Повеќе за огласот...

Забелешка: ЗГРАДИ ВО ОСТАНАТО СТОПАНСТВО-имотен лист бр.405 КО ПРДЕЈЦИ при АКН Гевгелија-Продажбата ќе се одржи на ден 25.04.2024 година во 12:00 часот во просториите на Извршителот.

Број на Оглас : 11770

Број на предмет: И.бр.716/2023

Извршител :Славица Ацовска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Тетово

Квадратура: 82м2 , со почетна цена : 11,021,476 денари.

Дата на продажба :2024-04-25

Повеќе за огласот...

Забелешка: Лист за предбележување на градба број 112662 КО ТЕТОВО 1-Лист за предбележување на градба број 112655 КО ТЕТОВО 1-Лист за предбележување на градба број 112654 КО ТЕТОВО 1-Продажбата ќе се одржи на ден 25.04.2024 година (четврток) во 12:00 часот во просториите на Извршителот .

Број на Оглас : 11769

Број на предмет: И.бр.667/2018

Извршител :Љупчо Јованов линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 78м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2024-04-23

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр.103717 за КО Охрид 4 -Почетната вредност на недвижностаизнесува 76.379,00 евра во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ на денот на продажбата-Продажбата ќе се одржи на ден 23.04.2024 година во 11.00 часот во просториите на канцеларија на Извршителот.

Број на Оглас : 11768

Број на предмет: И.бр.220/2021

Извршител :Премтим Ќерими линк...

Тип на недвижност :Гаража

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 12м2 , со почетна цена : 249,075 денари.

Дата на продажба :2024-04-25

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр.82956 за КО Куманово - Продажбата ќе се одржи на ден 25.04.2024 Година во 11:00 часот во просториите на канцеларија на Извршителот.

Број на Оглас : 11767

Број на предмет: И.бр.535/2018

Извршител :Роза Родиќ линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 78м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2024-04-26

Повеќе за огласот...

Забелешка: Имотен лист број 94923 за КО ЧАИР -Почетната вредност на недвижностаизнесува 48.000,00 Евра денарска противвредност по среден курс на НБРСМ на денот на продажбата,-Продажбата ќе се одржи на ден 26.04.2024 година во 12,30 часот во просториите на Извршител07.

Број на Оглас : 11766

Број на предмет: И.бр.436/2022

Извршител :Александра Заринска Дуровска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 47м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2024-04-26

Повеќе за огласот...

Забелешка: Лист за предбележување на градба бр. 91913 за КО Ѓорче Петров 1 – Ново Село на АКН- Скопје-Имотен лист бр.91887 за КО Ѓорче Петров 1 - Ново Село-Почетната вредност на недвижноста изнесува 38.279,00 евра во денарска противвредност по среден курс на НБ на РСМ на ден на плаќање.Продажбата ќе се одржи на ден 26.04.2024година во 10,00 часот во просториите на извршителот.

Број на Оглас : 11765

Број на предмет: И.бр.93/2023

Извршител :Гордана Џутеска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 253м2 , со почетна цена : 4,243,500 денари.

Дата на продажба :2024-04-26

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист 100308 за КО Охрид 2 -Продажбата ќе се одржи на ден 26.04.2024 година во 10.00 часот во просториите на Извршителот.

Број на Оглас : 11764

Број на предмет: И.бр.694/2023

Извршител :Весна Јакимовска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Гостивар

Квадратура: 121м2 , со почетна цена : 8,291,123 денари.

Дата на продажба :2024-04-30

Повеќе за огласот...

Забелешка: ИЛ.бр.1463 за КО Чегране- Продажбата ќе се одржи на ден 30.04.2024 година во 12.00 часот во просториите на извршителот.

Број на Оглас : 11762

Број на предмет: И.бр.245/2023

Извршител :Зорица Симиќ линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 104м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2024-04-09

Повеќе за огласот...

Забелешка: Заклучок за продажба на недвижност со непосреднаспогодба (врз основа на членовите 181 став (4) и 187 од ЗИ)- имотен лист бр.106401 за КО Кисела Вода 2 во вкупен износ од 118.000,00 ЕУР во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ на денот на склучување на договорот за продажба со непосредна спогодба.Договорот за продажба со непосредна спогодба ќе се склучи на ден 09.04.2024 година во 13:00 часот во просториите на Извршителот .

Број на Оглас : 11761

Број на предмет: И.бр.109/2023

Извршител :Зорица Симиќ линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 294м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2024-04-19

Повеќе за огласот...

Забелешка: 1/2 идеален дел, запишана на имотен лист бр.42826 за КО Центар 1 -1/2 идеален дел, запишана на имотен лист бр.46122 за КО Центар 1 -Почетната вредност на недвижноститеизнесува 244.429,00 ЕУР во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ на денот на продажбата,-Продажбата ќе се одржи на ден 19.04.2024 година во 11:00 часот во просториите на Извршителот.

Број на Оглас : 11760

Број на предмет: И.бр.250/2023

Извршител :Зорица Симиќ линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 668м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2024-04-04

Повеќе за огласот...

Забелешка: Имотен лист бр.40145 за КО Центар 1 -ЗГРАДИ ВО ОСТАНАТО СТОПАНСТВОкако и соодветен дел од градежно изградено земјиште врз кое постои зграда,почетна цена во износ од 422.273,00 ЕУР во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ на денот на продажбата-Продажбата ќе се одржи на ден 04.04.2024 година во 11:00 часот во просториите на Извршителот .

Број на Оглас : 11759

Број на предмет: И.бр.770/2021

Извршител :Весна Деловска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 100м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2024-04-23

Повеќе за огласот...

Забелешка: ИЛ бр.96001 КО Ѓорче Петров 6-Ѓорче Петров-Почетната вредност на недвижноста изнесува 100.000,00 евра во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ на денот на продажбата-Продажбата ќе се одржи на ден 23.04.2024 година во 11:00 часот во просториите на Извршителот.

Број на Оглас : 11758

Број на предмет: И.бр.1344/2022

Извршител :Моника Муча линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 40м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2024-04-23

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист број 69574 за КО ДРАЧЕВО 1-почетна цена од 17.915.00 евра во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ на денот на продажбата- ½ идеален дел од недвижноста имотен лист број 68072 за КО ДРАЧЕВО 1- почетна цена од 1.185,00 евра во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ на денот на продажбата-Продажбата ќе се одржи на ден 23.04.2024 година (вторник) во 12:00 часот во просториите на извршителот .

Број на Оглас : 11757

Број на предмет: И.бр.1270/2022

Извршител :Сузана Гилевска линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 716м2 , со почетна цена : 6,089,430 денари.

Дата на продажба :2024-04-23

Повеќе за огласот...

Забелешка: згради во останато стопанство имотен лист бр. 60179 КО Битола 5 - стан и помошни простории имотен лист бр. 70253 КО Битола 5 - дворно место и земјиште под зграда запишани во имотен лист бр. 17806 КО Битола 5-Продажбата ќе се одржи на ден 23.04.2024 година во 13:00 часот во просториите на Извршителот.

Број на Оглас : 11756

Број на предмет: И.бр.74/2023

Извршител :Маја Гркова Караколева линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Гевгелија

Квадратура: 290м2 , со почетна цена : 2,828,920 денари.

Дата на продажба :2024-04-23

Повеќе за огласот...

Забелешка: 1/2 од недвижноста запишана во имотен лист бр. 921 за КО Мрзенци при АКН на СМ – ОКН Гевгелија -Продажбата ќе се одржи на ден 23.04.2024 година во 11:30 часот во просториите на извршителот.

Број на Оглас : 11755

Број на предмет: И.бр.1945/2015

Извршител :Павел Томашевски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 1525м2 , со почетна цена : 762,508 денари.

Дата на продажба :2024-04-25

Повеќе за огласот...

Забелешка: ½ идеален дел од недвижноста запишана во имотен лист бр.12566, катастарска општина Сопиште-Вонград-Продажбата ќе се одржи на ден 25.04.2024 година во 13.30 часот во просториите на Извршителот.

Број на Оглас : 11754

Број на предмет: И.бр.653/2016

Извршител :Премтим Ќерими линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 4м2 , со почетна цена : 14,205 денари.

Дата на продажба :2024-04-19

Повеќе за огласот...

Забелешка:  -18/6862 идеален дел на земјиште запишано во ИЛ бр. 72419 за КО Куманово КП 13859/2 за КО Куманово ,по титулар сопственик на посебен дел од објект на КП 13859/2 за КО Куманово , согласно постоен ИЛ бр. 77043 за КО Куманово и ИЛ бр. 84942 за КО Куманово, и тоа : површина –основа за докуп од КП ГИЗ 4,4 м2 и површина –основа за докуп од КП ЗПЗ 2,7 м2 -Продажбата ќе се одржи на ден 19.04.2024 година во 10:00 часот во просториите на канцеларија на Извршителот.

Број на Оглас : 11753

Број на предмет: И.бр.141/2024

Извршител :Кети Арсова линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 36м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2024-04-26

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр.57018 КО КИСЕЛА ВОДА 2 -1/3 идеален дел од недвижноста имотен лист бр.3496 КО КИСЕЛА ВОДА 2-Почетната вредност на недвижноста изнесува 63.495,00 ЕВРА,- Продажбата ќе се одржи на ден 26.04.2024 година во 12:00 часот во просториите на Извршителот.

Број на Оглас : 11752

Број на предмет: И.бр.535/2018

Извршител :Роза Родиќ линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 80м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2024-04-19

Повеќе за огласот...

Забелешка: Имотен лист број 3860 за КО ЧАИР -Почетната вредност на недвижноста изнесува 50.300,00 Евра во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ на денот на продажбата-Продажбата ќе се одржи на ден 19.04.2024 година во 11,30 часот во просториите на Извршителот.

Број на Оглас : 11751

Број на предмет: И.бр.254/2022

Извршител :Љупчо Јованов линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Неготино

Квадратура: 77м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2024-04-25

Повеќе за огласот...

Забелешка: Имотен лист бр.5984 за КО Неготино- Почетната вредност на недвижноста изнесува 40.500,00 евра во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ на денот на продажбата-Продажбата ќе се одржи на ден 25.04.2024 година во 11.00 часот во просториите на канцеларија на Извршителот.

Број на Оглас : 11750

Број на предмет: И.бр.266/2023

Извршител :Методија Костадинов линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 78м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2024-04-19

Повеќе за огласот...

Забелешка: -Имотен лист бр.44766 за КО КИСЕЛА ВОДА 2 -Почетната вредност на недвижноста изнесува 101.660,00 Евра во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ на денот на продажбата,-Продажбата ќе се одржи на ден 19.04.2024 година во 11:00 часот во просториите на извршителот.

Број на Оглас : 11749

Број на предмет: И.бр.740/2021

Извршител :Александар Кузмановски линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Кичево

Квадратура: 127м2 , со почетна цена : 474,063 денари.

Дата на продажба :2024-04-30

Повеќе за огласот...

Забелешка: 102/4240 иддеални делови од недвижниот имот опишан во ИЛ.55917 за КО Кичево 8 -Продажбата ќе се одржи на ден 30.04.2024 година во 10 часот во просториите на Извршителот.

Број на Оглас : 11748

Број на предмет: И.бр.27/2016

Извршител :Чедомир Личковски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Гостивар

Квадратура: 1137м2 , со почетна цена : 2,309,100 денари.

Дата на продажба :2024-04-15

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр. 181,КО Мало Турчане при АКН Гостивар -Продажбата ќе се одржи на ден 15.04.2024 година во 10:00 часот во просториите на Извршителот.

Број на Оглас : 11747

Број на предмет: И.бр.1274/2020

Извршител :Благоја Каламатиев линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 22м2 , со почетна цена : 1,655,153 денари.

Дата на продажба :2024-04-18

Повеќе за огласот...

Забелешка: ИЛ бр.26962 за КО Куманово -Продажбата ќе се одржи на ден 18.04.2024 година во 12:00 часот во просториите на во просториите на Извршителот.

Број на Оглас : 11746

Број на предмет: И.бр.2007/2023

Извршител :Игор Антевски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 79м2 , со почетна цена : 3,373,205 денари.

Дата на продажба :2024-04-17

Повеќе за огласот...

Забелешка: Имотен лист бр.1184 за КО Кадино,Продажбата ќе се одржи на ден 17.04.2024 година во 11:00 часот во просториите на Извршителот.

Број на Оглас : 11745

Број на предмет: И.бр.1010/2022

Извршител :Данчо Диманчев линк...

Тип на недвижност :Куќа

Недвижноста се наоѓа во: Гевгелија

Квадратура: 108м2 , со почетна цена : 4,855,963 денари.

Дата на продажба :2024-04-25

Повеќе за огласот...

Забелешка: стан во семејна зграда, помошни простории, логии балкони и тераси, и деловна зграда вон стопанство запишана Имотен лист бр.1128 КО Гевгелија,-Продажбата ќе се одржи на ден 25. 04 2024 година во 10,00 часот во просториите на Извршителот.

Број на Оглас : 11744

Број на предмет: И.бр.32/2022

Извршител :Гордана Џутеска линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 742м2 , со почетна цена : 27,310,000 денари.

Дата на продажба :2024-04-16

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист 50931 за КО Мороиште -Продажбата ќе се одржи на ден 16.04.2024 година во 10.00 часот во просториите на Извршителот .

Број на Оглас : 11743

Број на предмет: И.бр.748/2012

Извршител :Николина Иванова линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 123м2 , со почетна цена : 8,411,511 денари.

Дата на продажба :2024-04-15

Повеќе за огласот...

Забелешка: Имотен лист бр.52788 за КО Битола 5-Продажбата ќе се одржи на ден 15.04.2024 година во 09,00 часот во просториите на Извршителот.

Број на Оглас : 11742

Број на предмет: И.бр.1241/2018

Извршител :Гордан Станковиќ линк...

Тип на недвижност :Гаража

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 13м2 , со почетна цена : 336,648 денари.

Дата на продажба :2024-04-23

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр.108672 за КО Кисела Вода 2 -Продажбата ќе се одржи на ден 23.04.2024 година во 11:00 часот во просториите на извршител

Број на Оглас : 11741

Број на предмет: И.бр.1245/2023

Извршител :Наташа Катова линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Прилеп

Квадратура: 549м2 , со почетна цена : 1,691,035 денари.

Дата на продажба :2024-04-26

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр. 25522 при АКН ОКН Прилеп-Продажбата ќе се одржи на ден 26.04.2024 година во 11,00 часот во просториите на Извршителот.

Број на Оглас : 11740

Број на предмет: И.бр.3147/2023

Извршител :Васко Еленов линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Неготино

Квадратура: 41м2 , со почетна цена : 1,637,702 денари.

Дата на продажба :2024-04-18

Повеќе за огласот...

Забелешка: ИМОТЕН ЛИСТ број. 9705 за КО НЕГОТИНО-Продажбата ќе се одржи на ден 18.04.2024 година (четврток) во 11:00 часот во просториите на Извршителот.

Број на Оглас : 11739

Број на предмет: И.бр.3147/2023

Извршител :Васко Еленов линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Неготино

Квадратура: 41м2 , со почетна цена : 1,637,702 денари.

Дата на продажба :2021-04-18

Повеќе за огласот...

Забелешка: ИМОТЕН ЛИСТ број. 9705 за КО НЕГОТИНО Продажбата ќе се одржи на ден 18.04.2024 година (четврток) во 11:00 часот во просториите на Извршителот.

Број на Оглас : 11738

Број на предмет: И.бр.529/2021

Извршител :Премтим Ќерими линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Кратово

Квадратура: 25м2 , со почетна цена : 1,584,939 денари.

Дата на продажба :2024-04-12

Повеќе за огласот...

Забелешка: стан, земјиште под зграда, вештачки неплодни земјишта, викенд куќи, плодните земјишта, нива,-ИЛ бр.127 за КО Кетеново при АКН на РСМ - ОКН Кратово Продажбата ќе се одржи на ден 12.04.2024 година во 10:00 часот во просториите на канцеларија на Извршителот.

Број на Оглас : 11737

Број на предмет: И.бр.3110/2022

Извршител :Емилија Павловска линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Штип

Квадратура: 33м2 , со почетна цена : 1,055,955 денари.

Дата на продажба :2024-04-24

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист број 89894 за КО Штип 3 -имотен лист број 101388 за КО Штип 3- Продажбата ќе се одржи на ден 24.04.2024 година во 12.00 часот во просториите на извршителот.

Број на Оглас : 11736

Број на предмет: И.бр.411/2022

Извршител :Анѓелка Ефкоска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 6051м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2024-04-15

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр. 654 за КО Добри Дол при АКН на РСМ сектор за премер и катастар на недвижности Скопје-Делот кој се продава е во површина од 1505 м2-Почетната вредност на недвижноста, изнесува 36.707,00 евра во денарска противвредност по средниот курс на НБРСМ на денот на продажбата,Продажбата ќе се одржи на ден 15.04.2024 година во 13:30 часот во просториите на извршителот.

Број на Оглас : 11735

Број на предмет: И.бр.395/2023

Извршител :Анѓелка Ефкоска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Гевгелија

Квадратура: 2059м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2024-04-15

Повеќе за огласот...

Забелешка: Имотен лист 41 за КО Фурка при АКН Одделение за катастар на недвижности Гевгелија- Почетната вредност на недвижностаизнесува 2.471,00 евра, во денарска противвредност по средниот курс на НБРМ на денот на продажбата, Продажбата ќе се одржи на ден 15.04.2024 година во 11:30 часот во просториите на извршителот.

Број на Оглас : 11734

Број на предмет: И.бр.3/2024

Извршител :Манолева Милена линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 126м2 , со почетна цена : 5,887,457 денари.

Дата на продажба :2024-04-15

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр.56815 при АКН Струмица КО Струмица -Продажбата ќе се одржи на ден 15.04.2024 година во 12:00 часот во просториите на канцеларијата на Извршителот.

Број на Оглас : 11733

Број на предмет: И.бр.919/2022

Извршител :Александра Заринска Дуровска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 46м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2024-04-12

Повеќе за огласот...

Забелешка: Лист за предбележување на градба бр. 91972 за КО Ѓорче Петров 1- Ново Село на АКН- Скопје-имотен лист број 91887 за КО Ѓорче Петров 1- Ново Село на АКН- Скопје,Почетната вредност на недвижностите- станот број 19 со соодветен дел од земјиште под и околу зграда износ од 34.514,00 евра -станот број 20 со соодветен дел од земјиште под и околу зграда износ од 38.220,00 евра Продажбата ќе се одржи на ден 12.04.2024година во 10,00часот во просториите на извршителoт.

Број на Оглас : 11731

Број на предмет: И.бр.720/2023

Извршител :Зоран Димов линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 10845м2 , со почетна цена : 7,454,850 денари.

Дата на продажба :2024-04-12

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр.478 КО МАРКОВА СУШИЦА при АКН РСМ Скопје-Продажбата ќе се одржи на ден 12.04.2024 година во 10:00 часот во просториите на извршителот.

Број на Оглас : 11730

Број на предмет: И.бр.1056/2014

Извршител :Васко Еленов линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Кавадарци

Квадратура: 50м2 , со почетна цена : 1,121,720 денари.

Дата на продажба :2024-04-09

Повеќе за огласот...

Забелешка: ИМОТЕН ЛИСТ брoj 7077 при АКН на РСМ – КО Кавадарци-Продажбата ќе се одржи на ден 09.04.2024 година (вторник) во 10:00 часот во просториите на Извршителот.

Број на Оглас : 11729

Број на предмет: И.бр.842/2023

Извршител :Љупчо Јованов линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Кавадарци

Квадратура: 6570м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2024-04-18

Повеќе за огласот...

Забелешка: Имотен лист бр.954 за КО Сопот при Одделение за катастар на недвижности Кавадарци-Почетната вредност на недвижностаизнесува 149.552,00 евра во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ на денот на продажбата, Продажбата ќе се одржи на ден 18.04.2024 година во 11.00 часот во просториите на канцеларија на Извршителoт .

Број на Оглас : 11728

Број на предмет: И.бр.477/2024

Извршител :Славица Ацовска линк...

Тип на недвижност :Куќа

Недвижноста се наоѓа во: Тетово

Квадратура: 144м2 , со почетна цена : 11,797,793 денари.

Дата на продажба :2024-04-12

Повеќе за огласот...

Забелешка: ИЛ.бр.1300 КО ПОРОЈ -ИЛ.бр.100184 КО ПОРОЈ-Продажбата ќе се одржи на ден 12.04.2024 година (петок) во 12:00 часот во просториите на Извршителот.

Број на Оглас : 11727

Број на предмет: И.бр.477/2024

Извршител :Славица Ацовска линк...

Тип на недвижност :Куќа

Недвижноста се наоѓа во: Тетово

Квадратура: 128м2 , со почетна цена : 16,547,622 денари.

Дата на продажба :2024-04-12

Повеќе за огласот...

Забелешка: ИЛ.бр.1300 КО ПОРОЈ,-ИЛ.бр.100183 КО ПОРОЈ-ИЛ.бр.535 КО ПОРОЈ ВОН-ГРАД.-ИЛ.бр.2330 КО ПОРОЈ ВОН-ГРАД- ИЛ.бр.1254 КО ПОРОЈ ВОН-ГРАД.-ИЛ.бр.1250 КО ПОРОЈ ВОН-ГР.Продажбата ќе се одржи на ден 12.04.2024 година (петок) во 11:00 часот во просториите на Извршителот .

Број на Оглас : 11726

Број на предмет: И.бр.477/2024

Извршител :Славица Ацовска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 3257м2 , со почетна цена : 6,009,195 денари.

Дата на продажба :2024-04-12

Повеќе за огласот...

Забелешка: ИЛ.бр. 3308 КО ИЛИНДЕН-Продажбата ќе се одржи на ден 12.04.2024 година (петок) во 10:00 часот во просториите на Извршителот .

Број на Оглас : 11725

Број на предмет: И.бр.1468/2022

Извршител :Васко Блажевски линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 38м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2024-04-17

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр.44684 КО Центар 1 -почетна цена во вкупен износ од 76.000,00 евра во денарска противвредност сметано по среден курс на НБРСМ на денот на продажбата-Продажбата ќе се одржи на ден 17.04.2024 година (среда) во 12:00 часот во просториите на извршителот.

Број на Оглас : 11724

Број на предмет: И.бр.323/2024

Извршител :Весна Деловска линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 57м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2024-04-15

Повеќе за огласот...

Забелешка:  ИЛ бр.115916 КО Центар 1 - ИЛ бр.1228 КО Центар 1 -вредноста на предметната недвижност се утврдува на износ од 104.400,00 евра во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ на денот на продажба-Продажбата ќе се одржи на ден 15.04.2024 година во 11:00 часот во просториите на Извршителот .

Број на Оглас : 11723

Број на предмет: И.бр.403/2020

Извршител :Орце Гоцевски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Делчево

Квадратура: 535м2 , со почетна цена : 32,216 денари.

Дата на продажба :2024-04-05

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотниот лист бр. 2046 КО Пехчево,Продажбата ќе се одржи на ден 05.04.2024 година во 10,00 часот во просториите на Извршителот.

Број на Оглас : 11722

Број на предмет: И.бр.1845/2023

Извршител :Павел Поп Иванов линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 1057м2 , со почетна цена : 4,874,122 денари.

Дата на продажба :2024-04-17

Повеќе за огласот...

Забелешка: ИЛ 1333, КО ОРОВНИК АКН-Охрид-Продажбата ќе се одржи на ден 17.04.2024 година во 12:00 часот во просториите на Извршителот.

Број на Оглас : 11721

Број на предмет: И.бр.768/2023

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 93м2 , со почетна цена : 4,330,681 денари.

Дата на продажба :2024-04-04

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр.59250, КО СТРУМИЦА-имотен лист бр.16413, КО СТРУМИЦА-Продажбата ќе се одржи на ден 04.04.2024 година во 12.00 часот во просториите на Извршителот.

Број на Оглас : 11720

Број на предмет: И.бр.899/2022

Извршител :Горан Манојлов линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Виница

Квадратура: 131м2 , со почетна цена : 142,673,272 денари.

Дата на продажба :2024-04-11

Повеќе за огласот...

Забелешка: Имотен лист бр.7147 за КО Виница-Продажбата ќе се одржи на ден 11.04.2024 година во 11:00 часот во просториите на Извршителот.

Број на Оглас : 11719

Број на предмет: И.бр.1395/2022

Извршител :Горан Манојлов линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Виница

Квадратура: 333м2 , со почетна цена : 15,012,212 денари.

Дата на продажба :2024-04-08

Повеќе за огласот...

Забелешка: Имотен лист бр.84395 за КО Виница-Продажбата ќе се одржи на ден 08.04.2024 година во 11:00 часот во просториите на Извршителот.

Број на Оглас : 11718

Број на предмет: И.бр.2124/2023

Извршител :Весна Деловска линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 79м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2024-04-05

Повеќе за огласот...

Забелешка: Лист за предбележување на градба бр.587010 за КО Кисела Вода 1, вредноста на предметната недвижност,се утврдува на износ од 72.309,00 евра во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ на денот на продажба-Продажбата ќе се одржи на ден 05.04.2024 година во 12:00 часот во просториите на Извршителот .

Број на Оглас : 11717

Број на предмет: И.бр.2124/2023

Извршител :Весна Деловска линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 19м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2024-04-05

Повеќе за огласот...

Забелешка: Лист за предбележување на градба бр.586470 за КО Кисела Вода 1-вредноста на предметната недвижност се утврдува на износ од 17.038,00 евра во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ на денот на продажба-Продажбата ќе се одржи на ден 05.04.2024 година во 13:00 часот во просториите на Извршителот .

Број на Оглас : 11716

Број на предмет: И.бр.1456/2012

Извршител :Ангел Костадиновски линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Велес

Квадратура: 49м2 , со почетна цена : 638,836 денари.

Дата на продажба :2024-04-18

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист број 8227, КО Велес-имотен лист 15678, КО Велес-Продажбата ќе се одржи на ден 18.04.2024 година во 12:00 часот во просториите на Извршителот.

Број на Оглас : 11715

Број на предмет: И.бр.457/2022

Извршител :Гордан Станковиќ линк...

Тип на недвижност :Куќа

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 58м2 , со почетна цена : 3,136,280 денари.

Дата на продажба :2024-04-09

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр.16151 за КО Кисела Вода 1 -имотен лист бр.16151 за КО Кисела Вода 1- Продажбата ќе се одржи на ден 09.04.2024 година во 11:00 часот во просториите на извршителот.

Број на Оглас : 11714

Број на предмет: И.бр.1044/2014

Извршител :Славица Крстевска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 133м2 , со почетна цена : 370,080 денари.

Дата на продажба :2024-04-05

Повеќе за огласот...

Забелешка: Имотен лист бр.70586 и Имотен лист бр.9118 за КО Куманово -Продажбата ќе се одржи на ден 05.04 2024 година во 10,00 часот во просториите на Извршителот.

Број на Оглас : 11713

Број на предмет: И.бр.1052/2014

Извршител :Славица Крстевска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 11м2 , со почетна цена : 28,270 денари.

Дата на продажба :2024-05-05

Повеќе за огласот...

Забелешка: Имотен лист бр.9118 за КО Куманово -Продажбата ќе се одржи на ден 05.04 2024 година во 11,00 часот во просториите на Извршителот.

Број на Оглас : 11712

Број на предмет: И.бр.27/2024

Извршител :Ивана Нешовска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 519м2 , со почетна цена : 2,427,684 денари.

Дата на продажба :2024-04-12

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр.485 за КО Шишево-Вонград-Продажбата ќе се одржи на ден 12.04.2024 година во 12:00 часот во просториите на Извршителот.

Број на Оглас : 11711

Број на предмет: И.бр.812/2010

Извршител :Данче Попчотрова – Ѓеоргиева линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Радовиш

Квадратура: 26910м2 , со почетна цена : 16,549,658 денари.

Дата на продажба :2024-04-03

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр. 59020 КО Радовиш-Имотен лист бр.9020 КО Радовиш-Продажбата ќе се одржи на ден 03.04.2024 година во 11 часот во просториите на извршителот.

Број на Оглас : 11710

Број на предмет: И.бр.840/2022

Извршител :Никола Богатинов линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 61м2 , со почетна цена : 2,307,878 денари.

Дата на продажба :2024-04-12

Повеќе за огласот...

Забелешка: Имотен лист 29271-Продажбата ќе се одржи на ден 12.04.2024 година во 12:00 часот во просториите на извршителот.

Број на Оглас : 11709

Број на предмет: И.бр.723/2023

Извршител :Благоја Каламатиев линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Прилеп

Квадратура: 33м2 , со почетна цена : 1,752,415 денари.

Дата на продажба :2024-04-16

Повеќе за огласот...

Забелешка: Скопје во ИЛ 60261 за КО Прилеп- Продажбата ќе се одржи на ден 16.04.2024 година во 12:00 часот во просториите на во просториите на Извршителот.

Број на Оглас : 11708

Број на предмет: И.бр.1137/2018

Извршител :Данче Попчотрова – Ѓеоргиева линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Радовиш

Квадратура: 720м2 , со почетна цена : 20,324,822 денари.

Дата на продажба :2024-04-03

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр. 2293 за КО РАДОВИШ - Продажбата ќе се одржи на ден 03.04.2024г. година во 12 часот во просториите на извршителот.

Број на Оглас : 11707

Број на предмет: И.бр.324/2023

Извршител :Гордана Џутеска линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 838м2 , со почетна цена : 9,949,045 денари.

Дата на продажба :2024-04-17

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист 90949 за КО Охрид 4 -Продажбата ќе се одржи на ден 17.04.2024 година во 10.00 часот во просториите на Извршителот .

Број на Оглас : 11706

Број на предмет: И.бр.2106/2023

Извршител :Весна Јакимовска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Гостивар

Квадратура: 359м2 , со почетна цена : 3,383,254 денари.

Дата на продажба :2024-04-02

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр. 92363 за КО Гостивар 1- Продажбата ќе се одржи на ден 02.04.2024 година во 10:00 часот во просториите на Извршителот.

Број на Оглас : 11705

Број на предмет: И.бр.750/2014

Извршител :Благоја Каламатиев линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 3214м2 , со почетна цена : 17,666,433 денари.

Дата на продажба :2024-04-11

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист 12302 за КО Нерези-ВОНГРАД АКН Скопје, Продажбата ќе се одржи на ден 11.04.2024 година во 12.00 часот во просториите на Извршителот.

Број на Оглас : 11704

Број на предмет: И.бр.486/2022

Извршител :Славица Ацовска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Тетово

Квадратура: 29131м2 , со почетна цена : 141,450,000 денари.

Дата на продажба :2024-04-02

Повеќе за огласот...

Забелешка:  производствен погон за преработка на отпадни гуми со административен дел, евидентиран во Лист за предбележување на градба број 2100 за КО Желино- ИЛ бр. 192 на КО Желино- Продажбата ќе се одржи на ден 02.04.2024 година (вторник) во 12:00 часот во просториите на Извршителот .

Број на Оглас : 11703

Број на предмет: И.бр.349/2023

Извршител :Билјана Николовска линк...

Тип на недвижност :Куќа

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 90м2 , со почетна цена : 10,500,000 денари.

Дата на продажба :2024-03-25

Повеќе за огласот...

Забелешка: недвижност опишана во Имотен лист бр.74610 за КО Куманово -Имотен лист бр.38422 за КО Куманово- имотен лист бр.29027 за КО Куманово за што ќе се склучи Договор за продажба на предмети со непосредна спогодба со купувачот ЗД ИГНАЦИЈА ФМ ДООЕЛ Битола, следниот работен ден по истекот на осум дена сметано од денот на објавата на овој заклучок во дневен весник Нова Македонија.Заклучок за продавање на недвижност по пат на непосредна спогодба( врз основа на член 187 став (1) од Законот за извршување од13.03.2024 година.

Број на Оглас : 11702

Број на предмет: И.бр.349/2023

Извршител :Билјана Николовска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 75м2 , со почетна цена : 10,500,000,000 денари.

Дата на продажба :2023-11-30

Повеќе за огласот...

Забелешка: недвижност опишана во Имотен лист бр.74610 за КО Куманово -Имотен лист бр.38422 за КО Куманово- имотен лист бр.29027 за КО Куманово за што ќе се склучи Договор за продажба на предмети со непосредна спогодба со купувачот ЗД ИГНАЦИЈА ФМ ДООЕЛ Битола, следниот работен ден по истекот на осум дена сметано од денот на објавата на овој заклучок во дневен весник Нова Македонија.Заклучок за продавање на недвижност по пат на непосредна спогодба( врз основа на член 187 став (1) од Законот за извршување од13.03.2024година

Број на Оглас : 11701

Број на предмет: И.бр.537/2023

Извршител :Александар Кузмановски линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 61м2 , со почетна цена : 5,443,797 денари.

Дата на продажба :2024-04-02

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотенлист бр.97255 за KO ЃОРЧЕ ПЕТРОВ 6-ЃОРЧЕ ПЕТРОВ -Продажбата ќе се одржи на ден 02.04.2024 година во 11 часот во просториите на Извршителот.

Број на Оглас : 11700

Број на предмет: И.бр.547/2024

Извршител :Лазар Петровски линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 1761м2 , со почетна цена : 25,874,264 денари.

Дата на продажба :2024-04-02

Повеќе за огласот...

Забелешка: Имотен Лист бр.34184 за КО Куманово- Продажбата ќе се одржи на ден 02.04.2024 година во 12:00 часот во просториите на Извршителот.

Број на Оглас : 11699

Број на предмет: И.бр.1050/2015

Извршител :Гордана Џутеска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 89м2 , со почетна цена : 2,580,540 денари.

Дата на продажба :2024-04-12

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист 93210 за КО Охрид 2 згради во останато стопанство -Продажбата ќе се одржи на ден 12.04.2024 година во 13.00 часот во просториите на Извршителот.

Број на Оглас : 11698

Број на предмет: И.бр.1390/2023

Извршител :Весна Јакимовска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Гостивар

Квадратура: 99м2 , со почетна цена : 9,093,713 денари.

Дата на продажба :2024-04-08

Повеќе за огласот...

Забелешка: ИЛ.бр. 98834 за КО Гостивар 1 -Продажбата ќе се одржи на ден 08.04.2024 година во 12.00 часот во просториите на Извршителот.

Број на Оглас : 11697

Број на предмет: И.бр.1852/2022

Извршител :Благој Бањански линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Кавадарци

Квадратура: 7219м2 , со почетна цена : 146,787 денари.

Дата на продажба :2024-04-04

Повеќе за огласот...

Забелешка: 1/2 (една половина) идеален дел од Имотен лист број. 1181 за КО Марена при АКН Кавадарци Имотен лист број. 1859 за КО Марена при АКН Кавадарци-Продажбата ќе се одржи на ден 04.04.2024 година во 12:00 часот во просториите на извршителот.

Број на Оглас : 11694

Број на предмет: И.бр.1188/2023

Извршител :Гордана Џутеска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 1238м2 , со почетна цена : 2,131,836 денари.

Дата на продажба :2024-04-12

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист број 3488 за КО Мислешево-вонград -Продажбата ќе се одржи на ден 12.04.2024 година во 10.30 часот во просториите на Извршителот.

Број на Оглас : 11692

Број на предмет: И.бр.675/2023

Извршител :Гордана Џутеска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 398м2 , со почетна цена : 1,591,005 денари.

Дата на продажба :2024-04-12

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист 2788 за КО ВЕЛГОШТИ -Продажбата ќе се одржи на ден 12.04.2024 година во 09.30 часот во просториите на Извршителот.

Број на Оглас : 11691

Број на предмет: И.бр.1109/2013

Извршител :Борис Пљаков линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Велес

Квадратура: 114м2 , со почетна цена : 8,144,800 денари.

Дата на продажба :2024-04-03

Повеќе за огласот...

Забелешка: Имотен лист бр.5517АКН- Велес-Продажбата ќе се одржи на ден 03.04.2024 година во 12 часот во просториите на Извршителот.

Број на Оглас : 11690

Број на предмет: И.бр.315/2014

Извршител :Чедомир Личковски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Кичево

Квадратура: 54м2 , со почетна цена : 2,441,481 денари.

Дата на продажба :2024-04-01

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр.55911 КО Кичево 8-Продажбата ќе се одржи на ден 01.04.2024 година во 07:30 часот во просториите на Извршителот.

Број на Оглас : 11689

Број на предмет: И.бр.763/2022

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 81м2 , со почетна цена : 68,468,710 денари.

Дата на продажба :2024-04-01

Повеќе за огласот...

Забелешка: Хотел ЕСПЕРАНТО Струмица, со гаража и земјиште,-имотен лист бр.13085, за КО СТРУМИЦА---имотен лист бр.55442, за КО СТРУМИЦА-имотен лист бр.55438, за КО СТРУМИЦА-Продажбата ќе се одржи на ден 01.04.2024 година, во 12.00 часот во просториите на Извршителот.

Број на Оглас : 11688

Број на предмет: И.бр.496/2023

Извршител :Зорица Симиќ линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 1015м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2024-03-27

Повеќе за огласот...

Забелешка: Имотен лист бр.882 за КО Петровец -Почетната вредност на недвижноста изнесува 59.000,00 ЕУР во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ на денот на продажбата- Продажбата ќе се одржи на ден 27.03.2024 година во 11:00 часот во просториите на Извршителот.

Број на Оглас : 11687

Број на предмет: И.бр.3/2024

Извршител :Зорица Симиќ линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Кавадарци

Квадратура: 332м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2024-04-09

Повеќе за огласот...

Забелешка: Имотен лист 324 за КО Радња-АКН-Кавадарци почетната вредност на недвижноста во износ од 16.600,00 ЕУР во денарска противвредност сметано по среден курс на НБРСМ на денот на продажбата,-Продажбата ќе се одржи на ден 09.04.2024 година во 11:00 часот во просториите на Извршителот.

Број на Оглас : 11686

Број на предмет: И.бр.181/2023

Извршител :Зорица Симиќ линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 60м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2024-04-05

Повеќе за огласот...

Забелешка: лист за предбележување на градба бр.60676 за КО Кисела Вода 1-Почетната вредност на недвижноста, изнесува 41.254,80 ЕУР во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ на денот на продажбата -Продажбата ќе се одржи на ден 05.04.2024 година во 11:00 часот во просториите на Извршителот.

Број на Оглас : 11685

Број на предмет: И.бр.792/2015

Извршител :Цветанка Треневска линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Тетово

Квадратура: 517м2 , со почетна цена : 15,022,113 денари.

Дата на продажба :2024-04-01

Повеќе за огласот...

Забелешка:  Имотен лист бр. 680 на КО ПАЛАТИЦА-ВОН Г.Р-АКН Тетово -Продажбата ќе се одржи на ден 01.04.2024 година во 10 часот во просториите на Извршителот.

Број на Оглас : 11684

Број на предмет: И.бр.7372/2022

Извршител :Весна Деловска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 38м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2024-04-04

Повеќе за огласот...

Забелешка: ИЛ бр.70072 КО Куманово Почетната вредност на недвижноста изнесува 40.000,00 евра во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ на денот на продажбата-Продажбата ќе се одржи на ден 04.04.2024 година во 11:00 часот во просториите на Извршителот.

Број на Оглас : 11683

Број на предмет: И.бр.913/2023

Извршител :Васко Еленов линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Кавадарци

Квадратура: 48м2 , со почетна цена : 2,335,647 денари.

Дата на продажба :2024-04-11

Повеќе за огласот...

Забелешка: ИМОТЕН ЛИСТ со број 10658 за КО Кавадарци -Продажбата ќе се одржи на ден 11.04.2024 година (четврток) во 11:00 часот во просториите на Извршителoт

Број на Оглас : 11682

Број на предмет: И.бр.86/2016

Извршител :Весна Деловска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 15м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2024-04-05

Повеќе за огласот...

Забелешка: ИЛ бр.82986 КО Карпош нам.на посебен дел ГМЗП со површина од 15 м2, вредноста на предметната недвижност се утврдува на износ од 7.575,00 евра во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ на денот на продажба-Продажбата ќе се одржи на ден 05.04.2024 година во 11:00 часот во просториите на Извршителот .

Број на Оглас : 11681

Број на предмет: И.бр.737/2023

Извршител :Фросина Петровиќ Стојмановска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 37м2 , со почетна цена : 2,732,021 денари.

Дата на продажба :2024-04-08

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист број 22942 КО Куманово- Продажбата ќе се одржи на ден 08.04.2024 година во 12:00 часот во просториите на Извршителот.

Број на Оглас : 11680

Број на предмет: И.бр.292/2020

Извршител :Каролина Таневска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Прилеп

Квадратура: 41м2 , со почетна цена : 463,263 денари.

Дата на продажба :2024-04-03

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр. 8630 КО Прилеп - Продажбата ќе се одржи на ден 03.04.2024 година во 13:00 часот во просториите на Извршителот.

Број на Оглас : 11679

Број на предмет: И.бр.428/2021

Извршител :Каролина Таневска линк...

Тип на недвижност :Куќа

Недвижноста се наоѓа во: Прилеп

Квадратура: 96м2 , со почетна цена : 1,215,832 денари.

Дата на продажба :2024-04-03

Повеќе за огласот...

Забелешка:  1/4 идеален дел од земјиште (дворно место, земјиште под зграда), помошна просторија и стан- семејна куќа, лоѓии, балкони и тераси и гаража запишана во имотен лист бр. 33480 КО Прилеп-Продажбата ќе се одржи на ден 03.04.2024 година во 11:00 часот во просториите на извршителот.

Број на Оглас : 11678

Број на предмет: И.бр.1274/2023

Извршител :Благој Бањански линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Гевгелија

Квадратура: 77м2 , со почетна цена : 7,286,580 денари.

Дата на продажба :2024-04-04

Повеќе за огласот...

Забелешка: ИМОТЕН ЛИСТ БРОЈ 101134 КО Гевгелија-Продажбата ќе се одржи на ден 04.04.2024 година во 11:00 часот во просториите на извршителот .

Број на Оглас : 11677

Број на предмет: И.бр.859/2022

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Тип на недвижност :Куќа

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 111м2 , со почетна цена : 11,623,500 денари.

Дата на продажба :2024-03-27

Повеќе за огласот...

Забелешка: СЕМЕЈНА КУЌА И ДЕЛОВЕН ПРОСТОР-производна хала, со дворно место, Имотен лист бр.831 за КО КУКЛИШ-ДЕЛОВЕН ПРОСТОР-МЛЕКАРА, со дворно местоИмотен лист бр.16443 за КО КУКЛИШ-ВОН ГРАД- имотен лист бр.16552 за КО Куклиш- ВОН ГРАД- имотен лист бр.16533 за КО Куклиш- ВОН ГРАД-имотен лист бр.212 за КО Куклиш- ВОН ГРАД Продажбата ќе се одржи на ден 27.03.2024 година, во 12,00 часот, во просториите на Извршителот.

Број на Оглас : 11676

Број на предмет: И.бр.792/2015

Извршител :Васко Еленов линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Кавадарци

Квадратура: 28м2 , со почетна цена : 4,134,583 денари.

Дата на продажба :2024-03-28

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист со број 11230 за КО Кавадарци -Продажбата ќе се одржи на ден 28.03.2024 година (четврткок) во 11:00 часот во просториите на Извршителот.

Број на Оглас : 11675

Број на предмет: И.бр.720/2023

Извршител :Зоран Димов линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 1713м2 , со почетна цена : 7,454,850 денари.

Дата на продажба :2024-03-25

Повеќе за огласот...

Забелешка: Дел на недвижност 1/2 -имотен лист бр.478 КО МАРКОВА СУШИЦА при АКН РСМ Скопје-Продажбата ќе се одржи на ден 25.03.2024 година во 10:00 часот во просториите на извршителот

Број на Оглас : 11674

Број на предмет: И.бр.5947/2023

Извршител :Весна Деловска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 51м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2024-03-28

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр.79703 КО Карпош -вредноста на предметната недвижност се утврдува на износ од 87.400,00 евра во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ на денот на продажба,имотен лист бр.81228 КО Карпош- имотен лист бр.85570 КО Карпош- имотен лист бр.81032 КО Карпош Продажбата ќе се одржи на ден 28.03.2024 година во 11:00 часот во просториите на Извршителот

Број на Оглас : 11673

Број на предмет: И.бр.5950/2023

Извршител :Весна Деловска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 59м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2024-03-28

Повеќе за огласот...

Забелешка: ИЛ бр.85570 КО Карпош -ИЛ бр.81032 КО Карпош -вредноста на предметната недвижност се утврдува на износ од 109.050,00 евра во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ на денот на продажба,Продажбата ќе се одржи на ден 28.03.2024 година во 12:00 часот во просториите на Извршителот .

Број на Оглас : 11672

Број на предмет: И.бр.1303/2021

Извршител :Зоран Петрески линк...

Тип на недвижност :Куќа

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 44м2 , со почетна цена : 955,325 денари.

Дата на продажба :2024-03-28

Повеќе за огласот...

Забелешка: ½ идеален дел од недвижност запишана во имотен лист бр.193 за КО Орешани-Продажбата ќе се одржи на ден 28.03.2024 година во 10 часот во просториите на извршителот,

Број на Оглас : 11671

Број на предмет: И.бр.837/2023

Извршител :Љупчо Јованов линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Неготино

Квадратура: 177м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2024-03-27

Повеќе за огласот...

Забелешка: Имотен лист број 3140 за КО Неготино -Почетната вредност на недвижностаизнесува 86.071,00 евра во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ на денот на продажбата.Продажбата ќе се одржи на ден 27.03.2024 година во 11.00 часот во просториите на канцеларија на Извршителот.

Број на Оглас : 11670

Број на предмет: И.бр.1429/2023

Извршител :Николче Диневски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Валандово

Квадратура: 1271м2 , со почетна цена : 353,105 денари.

Дата на продажба :2024-03-27

Повеќе за огласот...

Забелешка: Имотен лист бр.10019 за КО ПИРАВА-ВОНГРАД -АКН Валандово,Продажбата ќе се одржи на ден 27.03.2024 година во 11:00 часот во просториите на извршителот.

Број на Оглас : 11669

Број на предмет: И.бр.1123/2020

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Тип на недвижност :Гаража

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 16м2 , со почетна цена : 2,835,287 денари.

Дата на продажба :2024-03-25

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр.56737 КО Струмица -Продажбата ќе се одржи на ден 25.03.2024 година во 12.00 часот во просториите на Извршителот.

Број на Оглас : 11668

Број на предмет: И.бр.2285/2023

Извршител :Весна Јакимовска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Гостивар

Квадратура: 9146м2 , со почетна цена : 11,239,617 денари.

Дата на продажба :2024-04-05

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр. 51315 КО Врапчиште - АКН Гостивар Продажбата ќе се одржи на ден 05.04.2024 година (петок) во 12.00 часот во просториите на Извршителотот.

Број на Оглас : 11667

Број на предмет: И.бр.4/2022

Извршител :Гордана Џутеска линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 344м2 , со почетна цена : 30,161,015 денари.

Дата на продажба :2024-03-27

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист 88117 за КО Охрид 3 -Продажбата ќе се одржи на ден 27.03.2024 година во 10.00 часот во просториите на Извршителот .

Број на Оглас : 11666

Број на предмет: И.бр.1340/2023

Извршител :Васко Блажевски линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 164м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2024-03-26

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр.50424, КО Кисела Вода 1- почетна цена за второто усно јавно наддавање во вкупен износ од 1.121.000,00 евра, во денарска противвредност сметано по среден курс на НБРСМ на денот на продажбата-Продажбата ќе се одржи на ден 26.03.2024 година во 12:00 часот во просториите на извршителот.

Број на Оглас : 11665

Број на предмет: И.бр.13826/2023

Извршител :Андреја Буневски линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 72м2 , со почетна цена : 14,103,477 денари.

Дата на продажба :2024-03-26

Повеќе за огласот...

Забелешка: Имотен лист бр.101049 за КО Центар 1- Имотен лист бр.101773 за КО Центар 1 - Продажбата ќе се одржи на ден 26.03.2024 година во 12:00 часот во просториите на извршителот.

Број на Оглас : 11664

Број на предмет: И.бр.365/2022

Извршител :Анѓелка Ефкоска линк...

Тип на недвижност :Гаража

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 14м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2024-03-22

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист 91641 КО Карпош -Почетната вредност на недвижноста изнесува 8.620,00 евра во денарска противвредност по средниот курс на НБРСМ на денот на продажбата-Продажбата ќе се одржи на ден година во 22.03.2024 часот 11:30 часот во просториите на извршителот.

Број на Оглас : 11663

Број на предмет: И.бр.5/2024

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Берово

Квадратура: 18517м2 , со почетна цена : 481,442 денари.

Дата на продажба :2024-03-20

Повеќе за огласот...

Забелешка: Имотен лист бр.83, за КО МИТРАШИНЦИ, при АКН-Берово-Продажбата ќе се одржи на ден 20.03.2024 година, во 13,00 часот, во просториите на Извршителот.

Број на Оглас : 11662

Број на предмет: И.бр.5/2024

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 931м2 , со почетна цена : 635,973 денари.

Дата на продажба :2024-03-20

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр.14453, за КО СТРУМИЦА-Имотен лист бр.59355, за КО Струмица-Продажбата ќе се одржи на ден 20.03.2024 година, во 12,00 часот, во просториите на Извршителот.

Број на Оглас : 11661

Број на предмет: И.бр.372/2021

Извршител :Ангел Костадиновски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Гевгелија

Квадратура: 211м2 , со почетна цена : 7,906,319 денари.

Дата на продажба :2024-03-20

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр.405 КО ПРДЕЈЦИ при АКН Гевгелија- Продажбата ќе се одржи на ден 20.03.2024 година во 12:00 часот во просториите на Извршителот.

Број на Оглас : 11660

Број на предмет: И.бр.555/2023

Извршител :Благој Бањански линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Неготино

Квадратура: 39м2 , со почетна цена : 2,602,300 денари.

Дата на продажба :2024-03-26

Повеќе за огласот...

Забелешка: запишани во Имотен лист број 2373 за КО Неготино,-Продажбата ќе се одржи на ден 26.03.2024 година во 11:00 часот во просториите на извршителот.

Број на Оглас : 11659

Број на предмет: И.бр.431/2014

Извршител :Орце Гоцевски линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Делчево

Квадратура: 237м2 , со почетна цена : 1,460,119 денари.

Дата на продажба :2024-03-20

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотниот лист бр. 991 КО Вирче-Продажбата ќе се одржи на ден 20.03.2024 година во 10,00 часот во просториите на извршителот.

Број на Оглас : 11658

Број на предмет: И.бр.1081/2019

Извршител :Благоја Бакрачевски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 843м2 , со почетна цена : 1,011,600 денари.

Дата на продажба :2024-03-20

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист 788КО ДОЛНО СОЊЕ - ВОНГРАД-Продажбата ќе се одржи на ден 20.03.2024 година во 11:00 часот во просториите на Извршителот.

Број на Оглас : 11657

Број на предмет: И.бр.239/2023

Извршител :Зорица Симиќ линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 106м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2024-03-21

Повеќе за огласот...

Забелешка: Имотен лист бр.10052 КО Синѓелиќ 2- Почетната вредност на недвижноста изнесува 245.519,00 ЕУР во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ на денот на продажбата, Продажбата ќе се одржи на ден 21.03.2024 година во 11:00 часот во просториите на Извршителот.

Број на Оглас : 11656

Број на предмет: И.бр.244/2023

Извршител :Зорица Симиќ линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Штип

Квадратура: 340м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2024-03-12

Повеќе за огласот...

Забелешка: Имотен лист бр.100552 за КО Штип 3- Почетната вредност на недвижноста, изнесува 128.731,00 ЕУР во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ на денот на продажбата,-Продажбата ќе се одржи на ден 12.03.2024 година во 11:00 часот во просториите на Извршителот.

Број на Оглас : 11655

Број на предмет: И.бр.768/2023

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 93м2 , со почетна цена : 4,330,681 денари.

Дата на продажба :2024-03-19

Повеќе за огласот...

Забелешка: Станови во колективна станбено-деловна зграда имотен лист бр.59250, КО СТРУМИЦА-имотен лист бр.16413, КО СТРУМИЦА-Продажбата ќе се одржи на ден 19.03.2024 година во 12.00 часот во просториите на Извршителот.

Број на Оглас : 11654

Број на предмет: И.бр.722/2023

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Тип на недвижност :Гаража

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 20м2 , со почетна цена : 240,919 денари.

Дата на продажба :2024-03-19

Повеќе за огласот...

Забелешка: Имотен лист бр.51563, КО Струмица-Продажбата ќе се одржи на ден 19.03.2024 година во 13.00 часот во просториите на Извршителoт.

Број на Оглас : 11653

Број на предмет: И.бр.1/2024

Извршител :Сашо Перовски линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Тетово

Квадратура: 10м2 , со почетна цена : 1,036,979 денари.

Дата на продажба :2024-03-19

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр.38396 за КО Тетово 1 -Продажбата ќе се одржи на ден 19.03.2024 година во 12 часот во просториите на извршителот.

Број на Оглас : 11652

Број на предмет: И.бр.1095/2019

Извршител :Зоран Петрески линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 75м2 , со почетна цена : 2,868,808 денари.

Дата на продажба :2024-03-20

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр.94923 за КО Чаир -Продажбата ќе се одржи на ден 20.03.2024 година во 10 часот во просториите на Извршителот.

Број на Оглас : 11651

Број на предмет: И.бр.581/2023

Извршител :Благоја Бакрачевски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 96м2 , со почетна цена : 18,915,330 денари.

Дата на продажба :2024-03-20

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр.58483 за КО ЦЕНТАР 2- 62/562 идеален дел од земјиште под и околу објект ИЛ 16950 КО Центар 2- имотен лист бр.57746 за КО ЦЕНТАР 2-имотен лист бр.58059 за КО ЦЕНТАР 2 Продажбата ќе се одржи на ден 20.03.2024 година во 12:00 часот во просториите на Извршителот.

Број на Оглас : 11649

Број на предмет: И.бр.770/2023

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 262м2 , со почетна цена : 4,736,312 денари.

Дата на продажба :2024-03-18

Повеќе за огласот...

Забелешка: Деловен простор - магацин со салон и работилница-Имотен лист бр.1103, КО ГРАДСКО БАЛДОВЦИ-Продажбата ќе се одржи на ден 18.03.2024 година, во 12.00 часот во просториите на Извршителот.

Број на Оглас : 11648

Број на предмет: И.бр.519/2023

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 1468м2 , со почетна цена : 119,638 денари.

Дата на продажба :2024-03-18

Повеќе за огласот...

Забелешка: 1/4 идеален дел од земјиште имотен лист бр.330, за КО ДОБРОШИНЦИ,-1/4 идеален дел од земјиште-имотен лист бр.1740, за КО ДОБРОШИНЦИ-ВОНГРАД-Продажбата ќе се одржи на ден 18.03.2024 година, во 13.00 часот во просториите на Извршителот.

Број на Оглас : 11647

Број на предмет: И.бр.1695/2009

Извршител :Данче Попчотрова – Ѓеоргиева линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 2251м2 , со почетна цена : 337,635 денари.

Дата на продажба :2024-03-20

Повеќе за огласот...

Забелешка: во имотен лист бр. 85 КО НОВА МААЛА -Продажбата ќе се одржи на ден 20.03.2024 година во 12 часот во просториите на извршителот.

Број на Оглас : 11645

Број на предмет: И.бр.166/2022

Извршител :Никола Богатинов линк...

Тип на недвижност :Куќа

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 72м2 , со почетна цена : 6,868,300 денари.

Дата на продажба :2024-03-29

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр.8368 за КО Ѓорче Петров 4 – ВЛАЕ -Продажбата ќе се одржи на ден 29.03.2024 година во 12,00 часот во просториите на Извршителот.

Број на Оглас : 11644

Број на предмет: И.бр.1084/2021

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 474м2 , со почетна цена : 142,200 денари.

Дата на продажба :2024-03-15

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр.2103 за КО НОВО СЕЛО -имотен лист бр.373 за КО НОВО СЕЛО-ВОНГРАД, при АКН-Струмица, -Продажбата ќе се одржи на ден 15.03.2024 година во 12.00 часот во просториите на Извршителот.

Број на Оглас : 11643

Број на предмет: И.бр.866/2011

Извршител :Жанета Пријевиќ линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 11522м2 , со почетна цена : 19,884,597 денари.

Дата на продажба :2024-03-28

Повеќе за огласот...

Забелешка: Силоси запишани во Имотен лист број 10206 за КО Илинден- Намена на зграда и други објекти – СИ намена на посебен/заеднички дел О , волумен во м3—11522, -Продажбата ќе се одржи на ден 28.03.2024 година во 11 часот во просториите на Извршителот.

Број на Оглас : 11642

Број на предмет: И.бр.8/2023

Извршител :Анѓелка Ефкоска линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 40м2 , со почетна цена : 4,005,000 денари.

Дата на продажба :2024-03-18

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр.16747 КО Центар 2 -Продажбата ќе се одржи на ден 18.03.2024 година во 11:30 часот во просториите на извршителот.

Број на Оглас : 11641

Број на предмет: И.бр.1703/2022

Извршител :Емилија Павловска линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Штип

Квадратура: 1662м2 , со почетна цена : 192,253,862 денари.

Дата на продажба :2024-03-19

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист број 87825 за КО Штип 1- имотен лист број 91049 за КО Штип 1 - имотен лист број 177 за КО Долни Балван -имотен лист број 377 за Г.Балван-Продажбата ќе се одржи на ден 19.03.2024 година во 12.00 часот во просториите на извршителот.

Број на Оглас : 11640

Број на предмет: И.бр.315/2014

Извршител :Чедомир Личковски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Кичево

Квадратура: 54м2 , со почетна цена : 2,441,481 денари.

Дата на продажба :2024-03-18

Повеќе за огласот...

Забелешка: -имотен лист бр.55911 при АКН Кичево -Продажбата ќе се одржи на ден 18.03.2024 година во 07:30 часот во просториите на Извршителот.

Број на Оглас : 11639

Број на предмет: И.бр.2124/2023

Извршител :Весна Деловска линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 79м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2024-03-15

Повеќе за огласот...

Забелешка: Лист за предбележување на градба бр.587010 за КО Кисела Вода 1, -вредноста на предметната недвижност се утврдува на износ од 108.463,00 евра во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ на денот на продажба-Лист за предбележување на градба бр.586470 за КО Кисела Вода 1-ДП, со површина од 19 м2- вредноста на предметната недвижност се утврдува на износ од 25.557,00 евра во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ на денот на продажба, како почетна цена за продажба на недвижноста-Продажбата ќе се одржи на ден 15.03.2024 година во 11:00 часот во просториите на Извршителот.

Број на Оглас : 11638

Број на предмет: И.бр.2007/2023

Извршител :Игор Антевски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 69м2 , со почетна цена : 5,059,808 денари.

Дата на продажба :2024-03-21

Повеќе за огласот...

Забелешка: Имотен лист бр.1184 за КО Кадино,-Продажбата ќе се одржи на ден 21.03.2024 година во 12:00 часот во просториите на Извршителот.

Број на Оглас : 11637

Број на предмет: И.бр.187/2015

Извршител :Николче Диневски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Ресен

Квадратура: 78м2 , со почетна цена : 1,818,022 денари.

Дата на продажба :2024-03-14

Повеќе за огласот...

Забелешка: во Имотен лист бр. 2318 КО Ресен,Продажбата ќе се одржи на ден 14.03.2024 година во 11:00 часот во просториите на извршителот.

Број на Оглас : 11636

Број на предмет: И.бр.842/2023

Извршител :Љупчо Јованов линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Кавадарци

Квадратура: 350м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2024-03-19

Повеќе за огласот...

Забелешка: Имотен лист бр.954 за КО Сопот при Одделение за катастар на недвижности Кавадарци-Почетната вредност на недвижностаизнесува 224.328,00 евра во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ на денот на продажбата-Продажбата ќе се одржи на ден 19.03.2024 година во 11.00 часот во просториите на канцеларија на Извршителот.

Број на Оглас : 11635

Број на предмет: И.бр.1109/2013

Извршител :Борис Пљаков линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Велес

Квадратура: 114м2 , со почетна цена : 12,210,560 денари.

Дата на продажба :2024-03-13

Повеќе за огласот...

Забелешка: Имотен лист бр.5517 при АКН-Одделение за катастар на недвижности Велес-Продажбата ќе се одржи на ден 13.03.2024 година во 12 часот во просториите на на Извршителот.

Број на Оглас : 11634

Број на предмет: И.бр.740/2021

Извршител :Александар Кузмановски линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Кичево

Квадратура: 127м2 , со почетна цена : 474,063 денари.

Дата на продажба :2024-03-21

Повеќе за огласот...

Забелешка: 102/4240 идеален дел од недвижниот имот опишан во ИЛ.55917 за КО Кичево 8 - Продажбата ќе се одржи на ден 21.03.2024 година во 11 часот во просториите на Извршителот.

Број на Оглас : 11633

Број на предмет: И.бр.1673/2023

Извршител :Зорица Симиќ линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 405м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2024-03-06

Повеќе за огласот...

Забелешка: Имотен лист бр.72 КО Бујковци-Почетната вредност на недвижноста изнесув аизнос од 1.566,00 ЕУР во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ на денот на продажбата;-Продажбата ќе се одржи на ден 06.03.2024 година во 11:00 часот во просториите на Извршителот.

Број на Оглас : 11632

Број на предмет: И.бр.496/2023

Извршител :Зорица Симиќ линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 1015м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2024-03-05

Повеќе за огласот...

Забелешка: Имотен лист бр.882 за КО Петровец -почетна цена од 14.960,00 еур во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ на денот на продажбата-Продажбата ќе се одржи на ден 05.03.2024 година во 11:00 часот во просториите на Извршителот-

Број на Оглас : 11631

Број на предмет: И.бр.495/2023

Извршител :Зорица Симиќ линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 894м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2024-03-05

Повеќе за огласот...

Забелешка: Имотен лист бр.30891 за КО Кисела Вода 1.-Почетната вредност на недвижностаизнесува 38.000,00 ЕУР во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ на денот на продажбата-Продажбата ќе се одржи на ден 05.03.2024 година во 10:00 часот во просториите на Извршителот.

Број на Оглас : 11630

Број на предмет: И.бр.109/2023

Извршител :Зорица Симиќ линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 294м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2024-03-11

Повеќе за огласот...

Забелешка: 1/2 идеален дел-имотен лист бр.42826 за КО Центар 1- имотен лист бр.46122 за КО Центар 1- Почетната вредност на недвижноститеизнесува 244.429,00 ЕУР во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ на денот на продажбата, Продажбата ќе се одржи на ден 11.03.2024 година во 11:00 часот во просториите на Извршителот.

Број на Оглас : 11629

Број на предмет: И.бр.919/2022

Извршител :Александра Заринска Дуровска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 46м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2024-03-15

Повеќе за огласот...

Забелешка: Лист за предбележување на градба бр. 91972 за КО Ѓорче Петров 1- Ново Село на АКН- Скопје-имотен лист број 91887 за КО Ѓорче Петров 1- Ново Село на АКН- Скопје,станот број 19 со соодветен дел од земјиште под и околу зграда почетна вредност износ од 34.514,00 евра - станот број 20 со соодветен дел од земјиште под и околу зграда износ од 38.220,00 евра -Продажбата ќе се одржи на ден 15.03.2024година во 10,00часот во просториите на извршителот.

Број на Оглас : 11628

Број на предмет: И.бр.1395/2022

Извршител :Горан Манојлов линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Виница

Квадратура: 333м2 , со почетна цена : 22,518,317 денари.

Дата на продажба :2024-03-12

Повеќе за огласот...

Забелешка: Имотен лист бр.84395 за КО Виница-Продажбата ќе се одржи на ден 12.03.2024 година во 11:00 часот во просториите на Извршителот.

Број на Оглас : 11627

Број на предмет: И.бр.529/2021

Извршител :Премтим Ќерими линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Кратово

Квадратура: 25м2 , со почетна цена : 2,377,409 денари.

Дата на продажба :2024-03-12

Повеќе за огласот...

Забелешка: ИЛ бр.127 за КО Кетеново при АКН на РСМ - ОКН Кратово-Продажбата ќе се одржи на ден 12.03.2024 година во 10:00 часот во просториите на канцеларија на Извршителот.

Број на Оглас : 11626

Број на предмет: И.бр.687/2019

Извршител :Благој Бањански линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Кавадарци

Квадратура: 60м2 , со почетна цена : 3,830,220 денари.

Дата на продажба :2024-03-12

Повеќе за огласот...

Забелешка: Имотен лист 4296 за КО Кавадарци-Продажбата ќе се одржи на ден 12.03.2024 година во 11:00 часот во просториите на извршителот .

Број на Оглас : 11625

Број на предмет: И.бр.2677/2023

Извршител :Васко Блажевски линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 107м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2024-03-12

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр.6659, КО Маџари- почетна цена за второто усно јавно наддавање во вкупен износ од 449.276,00 евра во денарска противвредност сметано по среден курс на НБРСМ на денот на продажбата-Продажбата ќе се одржи на ден 12.03.2024 година (вторник) во 12:00 часот во просториите на Извршителот.

Број на Оглас : 11624

Број на предмет: И.бр.1244/2023

Извршител :Наташа Катова линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Прилеп

Квадратура: 1090м2 , со почетна цена : 804,073 денари.

Дата на продажба :2024-03-21

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр. 25522 за КО Прилеп- Продажбата ќе се одржи на ден 21.03.2024 година во 11,00 часот во просториите на Извршителот.

Број на Оглас : 11623

Број на предмет: И.бр.535/2018

Извршител :Роза Родиќ линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 67м2 , со почетна цена : 3,198,000 денари.

Дата на продажба :2024-03-07

Повеќе за огласот...

Забелешка: Имотен лист бр.94923 за КО ЧАИР- Продажбата ќе се одржи на ден 07.03.2024 година во 12,30 часот во просториите на Извршителот.

Број на Оглас : 11622

Број на предмет: И.бр.386/2013

Извршител :Станислав Тасески линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 57м2 , со почетна цена : 2,783,397 денари.

Дата на продажба :2024-03-19

Повеќе за огласот...

Забелешка: Имотен Лист бр. 132 за КО Охрид-Продажбата ќе се одржи на ден 19.03.2024 година во 12,00 часот, во просториите на Извршителoт.

Број на Оглас : 11621

Број на предмет: И.бр.162/2019

Извршител :Каролина Таневска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Прилеп

Квадратура: 3757м2 , со почетна цена : 1,859,475 денари.

Дата на продажба :2024-03-07

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр. 51 при АКН Ореовец- Продажбата ќе се одржи на ден 07.03.2024 година во 13,00 часот во просториите на Извршителoт.

Број на Оглас : 11620

Број на предмет: И.бр.1692/2022

Извршител :Каролина Таневска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Прилеп

Квадратура: 979м2 , со почетна цена : 36,442 денари.

Дата на продажба :2024-03-13

Повеќе за огласот...

Забелешка:  1/4 сосопственост од имотен лист бр.1938 при АКН КО Варош, -Продажбата ќе се одржи на ден 13.03.2024 година во 11:00 часот во просториите на Извршителот.

Број на Оглас : 11619

Број на предмет: И.бр.254/2022

Извршител :Љупчо Јованов линк...

Тип на недвижност :Куќа

Недвижноста се наоѓа во: Неготино

Квадратура: 77м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2024-03-12

Повеќе за огласот...

Забелешка: Имотен лист бр.5984 за КО Неготино-Почетната вредност на недвижностаизнесува 40.500,00 евра во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ на денот на продажбата- -Продажбата ќе се одржи на ден 12.03.2024 година во 11.00 часот во просториите на канцеларија на Извршителот.

Број на Оглас : 11618

Број на предмет: И.бр.2169/2023

Извршител :Зорица Симиќ линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 74м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2024-03-01

Повеќе за огласот...

Забелешка: Имотен лист бр.58929 за КО Центар 2,-Почетната вредност на недвижностите изнесува 317.044,00 ЕУР во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ на денот на продажбата-Продажбата ќе се одржи на ден 01.03.2024 година во 11:00 часот во просториите на Извршителот.

Број на Оглас : 11617

Број на предмет: И.бр.250/2023

Извршител :Зорица Симиќ линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 39м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2024-03-06

Повеќе за огласот...

Забелешка: Имотен лист бр.40145 за КО Центар 1 -почетна цена во износ од 33.958,00 ЕУР во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ на денот на продажбата-Продажбата ќе се одржи на ден 06.03.2024 година во 13:00 часот во просториите на Извршителот.

Број на Оглас : 11616

Број на предмет: И.бр.654/2021

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 3148м2 , со почетна цена : 188,880 денари.

Дата на продажба :2024-03-05

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр.801 КО ТУРНОВО -Продажбата ќе се одржи на ден 05.03.2024 година во 12.00 часот во просториите на Извршителот.

Број на Оглас : 11615

Број на предмет: И.бр.113/2023

Извршител :Александар Максимовски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 77м2 , со почетна цена : 7,764,359 денари.

Дата на продажба :2024-03-13

Повеќе за огласот...

Забелешка: Имотен лист бр.50642 за КО ЦЕНТАР 1 -Продажбата ќе се одржи на ден 13.03.2024 година во 10:30 часот во просториите на извршителот.

Број на Оглас : 11614

Број на предмет: И.бр.1123/2020

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Тип на недвижност :Гаража

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 16м2 , со почетна цена : 4,252,931 денари.

Дата на продажба :2024-03-04

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр.56737 КО Струмица -Продажбата ќе се одржи на ден 04.03.2024 година во 12.00 часот во просториите на Извршителот.

Број на Оглас : 11613

Број на предмет: И.бр.720/2023

Извршител :Мики Лазаров линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Велес

Квадратура: 1094м2 , со почетна цена : 4,627,500 денари.

Дата на продажба :2024-03-07

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист број 912 за КО Башино село-имотен лист број 279 за КО Башино село-Продажбата ќе се одржи на ден 07.03.2024 година во 13:00 часот во просториите на Извршителот.

Број на Оглас : 11612

Број на предмет: И.бр.457/2022

Извршител :Гордан Станковиќ линк...

Тип на недвижност :Куќа

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 58м2 , со почетна цена : 4,464,664 денари.

Дата на продажба :2024-03-12

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр.16151 за КО Кисела Вода 1 -имотен лист бр.16151 за КО Кисела Вода 1 -Продажбата ќе се одржи на ден 12.03.2024 година во 11:00 часот во просториите на извршителот.

Број на Оглас : 11611

Број на предмет: И.бр.1449/2023

Извршител :Благоја Каламатиев линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Гевгелија

Квадратура: 40м2 , со почетна цена : 1,873,548 денари.

Дата на продажба :2024-03-13

Повеќе за огласот...

Забелешка: Имотен лист број 2756 за КО Стар Дојран Агенција за катастар на недвижности Гевгелија- Продажбата ќе се одржи на ден 13.03.2024година во 12:00 часот во просториите на во просториите на Извршителот.

Број на Оглас : 11610

Број на предмет: И.бр.2106/2023

Извршител :Весна Јакимовска линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Гостивар

Квадратура: 125м2 , со почетна цена : 3,719,817 денари.

Дата на продажба :2024-03-04

Повеќе за огласот...

Забелешка: во имотен лист бр. 92363 за КО Гостивар 1 -Продажбата ќе се одржи на ден 04.03.2024 година во 10:00 часот во просториите на Извршителот.

Број на Оглас : 11609

Број на предмет: И.бр.1137/2018

Извршител :Данче Попчотрова – Ѓеоргиева линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Радовиш

Квадратура: 720м2 , со почетна цена : 30,487,233 денари.

Дата на продажба :2024-03-06

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр. 2293 за КО РАДОВИШ -Продажбата ќе се одржи на ден 06.03.2024г. година во 12 часот во просториите на извршителот.

Број на Оглас : 11608

Број на предмет: И.бр.812/2010

Извршител :Данче Попчотрова – Ѓеоргиева линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Радовиш

Квадратура: 26910м2 , со почетна цена : 24,824,475 денари.

Дата на продажба :2024-03-06

Повеќе за огласот...

Забелешка: Имотен лист бр.9020 КО Радовиш-имотен лист бр. 59020 КО Радовиш-Продажбата ќе се одржи на ден 06.03.2024 година во 11 часот во просториите на извршителот.

Број на Оглас : 11607

Број на предмет: И.бр.996/2021

Извршител :Данче Попчотрова – Ѓеоргиева линк...

Тип на недвижност :Гаража

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 17м2 , со почетна цена : 88,868 денари.

Дата на продажба :2024-03-06

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр. 15801 за КО СТРУМИЦА-Продажбата ќе се одржи на ден 06.03.2024 година во 13 часот во просториите на извршителoт.

Број на Оглас : 11606

Број на предмет: И.бр.720/2023

Извршител :Зоран Димов линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 10845м2 , со почетна цена : 11,182,275 денари.

Дата на продажба :2024-03-07

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр.478 КО МАРКОВА СУШИЦА при АКН РСМ Скопје-Продажбата ќе се одржи на ден 07.03.2024 година во 10:00 часот во просториите на извршителот .

Број на Оглас : 11605

Број на предмет: И.бр.184/2014

Извршител :Дејан Костовски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 62м2 , со почетна цена : 7,208,119 денари.

Дата на продажба :2024-03-07

Повеќе за огласот...

Забелешка: Имотен лист бр.95219 за КО Охрид 2- Продажбата ќе се одржи на ден 07.03.2024 година (четврток) во 10:00 часот во просториите на извршителот.

Број на Оглас : 11604

Број на предмет: И.бр.750/2014

Извршител :Благоја Каламатиев линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 3214м2 , со почетна цена : 26,499,649 денари.

Дата на продажба :2024-03-14

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист 12302 за КО Нерези-ВОНГРАД при АКН на РМ – ЦКН Скопје-Продажбата ќе се одржи на ден 14.03.2024 година во 12.00 часот во просториите на Извршителот.

Број на Оглас : 11603

Број на предмет: И.бр.7372/2022

Извршител :Весна Деловска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 38м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2024-03-06

Повеќе за огласот...

Забелешка: ИЛ бр.70072 КО Куманово -Почетната вредност на недвижноста изнесува 51.650,00 евра во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ на денот на продажбата-Продажбата ќе се одржи на ден 06.03.2024 година во 11:00 часот во просториите на Извршителот .

Број на Оглас : 11602

Број на предмет: И.бр.486/2022

Извршител :Славица Ацовска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Тетово

Квадратура: 1414м2 , со почетна цена : 177,544,903 денари.

Дата на продажба :2024-03-05

Повеќе за огласот...

Забелешка: производствен погон за преработка на отпадни гуми со административен дел, евидентиран во Лист за предбележување на градба број 2100 за КО Желино-ИЛ бр. 192 на КО Желино Г2-6 други објекти од лесна и незагадувачка индустрија-Продажбата ќе се одржи на ден 05.03.2024 година (вторник) во 12:00 часот во просториите на Извршителот.

Број на Оглас : 11601

Број на предмет: И.бр.5/2024

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Берово

Квадратура: 18517м2 , со почетна цена : 722,163 денари.

Дата на продажба :2024-02-29

Повеќе за огласот...

Забелешка: Имотен лист бр.83, за КО МИТРАШИНЦИ, при АКН-Берово-Продажбата ќе се одржи на ден 29.02.2024 година, во 13,00 часот, во просториите на Извршителот.

Број на Оглас : 11600

Број на предмет: И.бр.5/2024

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 931м2 , со почетна цена : 953,959 денари.

Дата на продажба :2024-02-29

Повеќе за огласот...

Забелешка: -имотен лист бр.14453, за КО СТРУМИЦА-Имотен лист бр.59355, за КО Струмица-Продажбата ќе се одржи на ден 29.02.2024 година, во 12,00 часот, во просториите на Извршителот.

Број на Оглас : 11599

Број на предмет: И.бр.108/2022

Извршител :Љопче Ефинска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 76м2 , со почетна цена : 4,092,725 денари.

Дата на продажба :2024-03-05

Повеќе за огласот...

Забелешка: Имотен лист број 52031 КО Струмица,-Продажбата ќе се одржи на ден 05.03.2024 година, во 10.00 часот во просториите на Извршителот.

Број на Оглас : 11598

Број на предмет: И.бр.770/2023

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 262м2 , со почетна цена : 7,104,465 денари.

Дата на продажба :2024-02-28

Повеќе за огласот...

Забелешка: Деловен простор - магацин со салон и работилница, -Имотен лист бр.1103, КО ГРАДСКО БАЛДОВЦИ -Продажбата ќе се одржи на ден 28.02.2024 година, во 13.00 часот во просториите на Извршителот.

Број на Оглас : 11597

Број на предмет: И.бр.840/2022

Извршител :Никола Богатинов линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 61м2 , со почетна цена : 3,461,644 денари.

Дата на продажба :2024-03-13

Повеќе за огласот...

Забелешка: згради во останато стопанство-Продажбата ќе се одржи на ден 13.03.2024 година во 12:00 часот во просториите на извршителот.

Број на Оглас : 11596

Број на предмет: И.бр.463/2023

Извршител :Христо Јованов линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 84м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2024-02-22

Повеќе за огласот...

Забелешка: Заклучок за продажна на недвижност со непосредна спогодбачл181ст4 и чл187 одЗИ-имотен лист број 17965 за КО Кисела Вода 2 -цена од 90.000,00 евра во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ на денот на склучувањето на договорот за продажба со непосредна спогодба-Договорот за продажба со непосредна спогодба ке се склучи на ден 22.02.2024 г во 10.00 часот во просториите на извршителот.

Број на Оглас : 11595

Број на предмет: И.бр.404/2022

Извршител :Каролина Таневска линк...

Тип на недвижност :Куќа

Недвижноста се наоѓа во: Прилеп

Квадратура: 61м2 , со почетна цена : 2,531,804 денари.

Дата на продажба :2024-02-27

Повеќе за огласот...

Забелешка: ½ (една половина)-Имотен лист број 7596 за КО-Прилеп-Продажбата ќе се одржи на ден 27.02.2024 година во 13,00 часот во просториите на Извршителот.

Број на Оглас : 11594

Број на предмет: И.бр.1340/2023

Извршител :Васко Блажевски линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 164м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2024-02-26

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр.50424, КО Кисела Вода 1- почетна цена во вкупен износ од 1.551.834,00 евра, во денарска противвредност сметано по среден курс на НБРСМ на денот на продажбата,Продажбата ќе се одржи на ден 26.02.2024 година во 12:00 часот во просториите на извршителот.

Број на Оглас : 11593

Број на предмет: И.бр.1249/2023

Извршител :Николче Диневски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Валандово

Квадратура: 2745м2 , со почетна цена : 353,105 денари.

Дата на продажба :2024-02-28

Повеќе за огласот...

Забелешка: Имотен лист бр.10019 за КО ПИРАВА-ВОНГРАД-Продажбата ќе се одржи на ден 28.02.2024 година во 12:00 часот во просториите на извршителoт.

Број на Оглас : 11592

Број на предмет: И.бр.2555/2023

Извршител :Благоја Каламатиев линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 63м2 , со почетна цена : 10,363,707 денари.

Дата на продажба :2024-03-05

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр.33328 при АКН на РМ – ЦКН Кисела Вода 1 ;имотен лист бр.33117 при АКН на РМ – ЦКН Кисела Вода 1;Продажбата ќе се одржи на ден 05.03.2024 година во 12.30 часот во просториите на Извршителот

Број на Оглас : 11591

Број на предмет: И.бр.292/2020

Извршител :Каролина Таневска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Прилеп

Квадратура: 41м2 , со почетна цена : 694,895 денари.

Дата на продажба :2024-03-05

Повеќе за огласот...

Забелешка: 7/10 дел на недвижност-имотен лист бр. 8630 КО Прилеп- Продажбата ќе се одржи на ден 05.03.2024 година во 11:00 часот во просториите на Извршителот.

Број на Оглас : 11590

Број на предмет: И.бр.428/2021

Извршител :Каролина Таневска линк...

Тип на недвижност :Куќа

Недвижноста се наоѓа во: Прилеп

Квадратура: 97м2 , со почетна цена : 1,823,748 денари.

Дата на продажба :2024-03-06

Повеќе за огласот...

Забелешка:  1/4 идеален дел земјиште (дворно место, земјиште под зграда), помошна просторија и стан- семејна куќа, лоѓии, балкони и тераси и гаража запишана во имотен лист бр. 33480 КО Прилеп-Продажбата ќе се одржи на ден 06.03.2024 година во 11:00 часот во просториите на извршителот.

Број на Оглас : 11589

Број на предмет: И.бр.214/2022

Извршител :Маријана Кацарска Могилевска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Кочани

Квадратура: 1256м2 , со почетна цена : 141,575 денари.

Дата на продажба :2024-02-19

Повеќе за огласот...

Забелешка: И.Л.бр.824 КО Горни Подлог-И.Л.бр.16543 КО Кочани Продажбата ќе се одржи на ден 19.02.2024 година во 11 часот во просториите на Извршителот.

Број на Оглас : 11587

Број на предмет: И.бр.1303/2021

Извршител :Зоран Петрески линк...

Тип на недвижност :Куќа

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 44м2 , со почетна цена : 1,432,987 денари.

Дата на продажба :2024-02-28

Повеќе за огласот...

Забелешка: ½ идеален дел од недвижност имотен лист бр.193 за КО Орешани при АКН на СМ – ЦКН Скопје, Продажбата ќе се одржи на ден 28.02.2024 година во 10 часот во просториите на извршителот.

Број на Оглас : 11586

Број на предмет: И.бр.2285/2023

Извршител :Весна Јакимовска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Гостивар

Квадратура: 9146м2 , со почетна цена : 16,859,425 денари.

Дата на продажба :2024-03-05

Повеќе за огласот...

Забелешка:  имотен лист бр. 51315 при АКН Гостивар КО Врапчиште - Продажбата ќе се одржи на ден 05.03.2024 година (вторник) во 12.00 часот во просториите на Извршителот-

Број на Оглас : 11585

Број на предмет: И.бр.2285/2023

Извршител :Весна Јакимовска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Гостивар

Квадратура: 9146м2 , со почетна цена : 16,859,425 денари.

Дата на продажба :2023-03-05

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр. 51315 при АКН Гостивар КО Врапчиште - Продажбата ќе се одржи на ден 05.03.2024 година (вторник) во 12.00 часот во просториите на Извршителот.

Број на Оглас : 11584

Број на предмет: И.бр.2451/2023

Извршител :Александар Кузмановски линк...

Тип на недвижност :Куќа

Недвижноста се наоѓа во: Гостивар

Квадратура: 70м2 , со почетна цена : 34,281,605 денари.

Дата на продажба :2024-02-28

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр.1522 за КО ГОСТИВАР-2- Продажбата ќе се одржи на ден 28.02.2024 година во 11 часот во просториите на Извршителот

Број на Оглас : 11582

Број на предмет: И.бр.537/2023

Извршител :Александар Кузмановски линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 61м2 , со почетна цена : 8,165,696 денари.

Дата на продажба :2024-03-05

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен листбр.97255 за KO ЃОРЧЕ ПЕТРОВ 6-ЃОРЧЕ ПЕТРОВ- Продажбата ќе се одржи на ден 05.03.2024 година во 11 часот во просториите на Извршителот.

Број на Оглас : 11581

Број на предмет: И.бр.285/2023

Извршител :Златко Трајаноски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Прилеп

Квадратура: 50м2 , со почетна цена : 1,845,000 денари.

Дата на продажба :2024-02-28

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр.28560 за КО Прилеп при АКН-ОКН Прилеп.-Продажбата ќе се одржи на ден 28.02.2024 година во 10.00 часот во просториите на Извршителот.

Број на Оглас : 11580

Број на предмет: И.бр.1274/2023

Извршител :Благој Бањански линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Гевгелија

Квадратура: 77м2 , со почетна цена : 10,929,842 денари.

Дата на продажба :2024-03-06

Повеќе за огласот...

Забелешка: ИМОТЕН ЛИСТ БРОЈ 101134 КО Гевгелија-Продажбата ќе се одржи на ден 06.03.2024 година во 11:00 часот во просториите на извршителот.

Број на Оглас : 11579

Број на предмет: И.бр.925/2022

Извршител :Каролина Таневска линк...

Тип на недвижност :Куќа

Недвижноста се наоѓа во: Прилеп

Квадратура: 60м2 , со почетна цена : 1,974,894 денари.

Дата на продажба :2024-02-22

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр. 34836 при АКН КО Прилеп -Продажбата ќе се одржи на ден 22.02.2024 година во 11,00 часот во просториите на Извршителот .

Број на Оглас : 11577

Број на предмет: И.бр.10/2016

Извршител :Благој Бањански линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 68м2 , со почетна цена : 300,000 денари.

Дата на продажба :2024-02-22

Повеќе за огласот...

Забелешка: -1/12 (една дванаесетина идеален дел) Имотен лист број 10769 за КО Битола,-Продажбата ќе се одржи на ден 22.02.2024 година во 11:00 часот во просториите на извршителот .

Број на Оглас : 11576

Број на предмет: И.бр.837/2023

Извршител :Љупчо Јованов линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Неготино

Квадратура: 177м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2024-02-29

Повеќе за огласот...

Забелешка: Имотен лист број 3140 за КО Неготино- Почетната вредност на недвижностаизнесува 129.106,00 евра во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ на денот на продажбата, -Продажбата ќе се одржи на ден 29.02.2024 година во 11.00 часот во просториите на канцеларија на Извршителот

Број на Оглас : 11575

Број на предмет: И.бр.49/2022

Извршител :Христо Јованов линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 53м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2024-02-27

Повеќе за огласот...

Забелешка: 1/5 идеален дел стан во СкопјеИмотен Лист 6245 за КО ЦЕНТАР 1, земјиште-имотен лист 50675 за КО Центар 1-Почетната вредност на недвижноста изнесува вкупно 25.576,00 евраво денарска противвредност по средниот курс на НБРСМ на денот на продажбата-Продажбата ќе се одржи на ден 27.02.2024 година во 10.00 часот во просториите на извршителот.

Број на Оглас : 11574

Број на предмет: И.бр.425/2023

Извршител :Љупчо Јованов линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Неготино

Квадратура: 4345м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2024-02-20

Повеќе за огласот...

Забелешка: Имотен лист број 631 за КО Курија Неготино-Имотен лист број 744 за КО Курија Неготино-Имотен лист број 530 за КО Курија Неготино-Имотен лист број 407 за КО Курија Неготино-Почетната вредност на недвижноста изнесува 95.761,00 евра во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ на денот на продажбата,-Продажбата ќе се одржи на ден 20.02.2024 година во 11.00 часот во просториите на канцеларија на Извршителот.

Број на Оглас : 11573

Број на предмет: И.бр.13826/2023

Извршител :Андреја Буневски линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 72м2 , со почетна цена : 15,620,083 денари.

Дата на продажба :2024-02-27

Повеќе за огласот...

Забелешка: Имотен лист бр.101049 за КО Центар 1 -Имотен лист бр.101773 за КО Центар 1-Продажбата ќе се одржи на ден 27.02.2024 година во 12:00 часот во просториите на извршителот.

Број на Оглас : 11572

Број на предмет: И.бр.2677/2023

Извршител :Васко Блажевски линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 107м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2024-02-20

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр.6659, КО Маџари при АКН -Центар за катастар на недвижности-Скопје-Недвижноста наведена во овој заклучок се продава со почетна цена за првото усно јавно наддавање во вкупен износ од 673.914,00 евра во денарска противвредност сметано по среден курс на НБРСМ на денот на продажбата -Продажбата ќе се одржи на ден 20.02.2024 година (вторник) во 12:00 часот во просториите на Извршителот.

Број на Оглас : 11571

Број на предмет: И.бр.225/2019

Извршител :Љупчо Јованов линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 63м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2024-02-29

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист број 8302 за КО Кисела Вода 1-АКН Скопје,-Почетната вредност на недвижноста изнесува 79.840,00 евра во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ на денот на продажбата, -Продажбата ќе се одржи на ден 29.02.2024 година во 12:00 часот во просториите на канцеларија на Извршителот.

Број на Оглас : 11570

Број на предмет: И.бр.735/2023

Извршител :Весна Деловска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 65м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2024-02-22

Повеќе за огласот...

Забелешка: ИЛ бр.97224 КО Ѓорче Петров 6 - Ѓорче Петров-Почетната вредност на недвижноста изнесува 46.000,00 евра во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ на денот на продажбата-Продажбата ќе се одржи на ден 22.02.2024 година во 11:00 часот во просториите на Извршителот.

Број на Оглас : 11569

Број на предмет: И.бр.551/2022

Извршител :Слободанка Балгурова линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 383м2 , со почетна цена : 246,000 денари.

Дата на продажба :2024-02-28

Повеќе за огласот...

Забелешка:  Имотен лист број 309 за КО Бродец -Продажбата ќе се одржи на ден 28.02.2024 година во 12:00 часот во просториите на Извршителот.

Број на Оглас : 11568

Број на предмет: И.бр.581/2023

Извршител :Благоја Бакрачевски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 96м2 , со почетна цена : 28,372,994 денари.

Дата на продажба :2024-02-20

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр.58483 за КО ЦЕНТАР 2-ИЛ 16950 КО Центар 2 -имотен лист бр.57746 за КО ЦЕНТАР 2-имотен лист бр.58059 за КО ЦЕНТАР 2 -Продажбата ќе се одржи на ден 20.02.2024 година во 12:00 часот во просториите на Извршителот .

Број на Оглас : 11567

Број на предмет: И.бр.519/2013

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 1468м2 , со почетна цена : 179,460 денари.

Дата на продажба :2024-02-16

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр.1740, за КО ДОБРОШИНЦИ-ВОНГРАД-Продажбата ќе се одржи на ден 16.02.2024 година, во 13.00 часот во просториите на Извршителот.

Број на Оглас : 11566

Број на предмет: И.бр.1081/2019

Извршител :Благоја Бакрачевски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 843м2 , со почетна цена : 1,264,500 денари.

Дата на продажба :2024-02-20

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист 788 КО ДОЛНО СОЊЕ - ВОНГРАД-Продажбата ќе се одржи на ден 20.02.2024 година во 11:00 часот во просториите на Извршителот.

Број на Оглас : 11565

Број на предмет: И.бр.1011/2021

Извршител :Весна Јакимовска линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Кичево

Квадратура: 276м2 , со почетна цена : 5,330,763 денари.

Дата на продажба :2024-02-28

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр. 175 КО Кичево 4 -Продажбата ќе се одржи на ден 28.02.2024 година во 11.00 часот во просториите на Извршителот

Број на Оглас : 11564

Број на предмет: И.бр.1/2024

Извршител :Сашо Перовски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Тетово

Квадратура: 10м2 , со почетна цена : 1,219,975 денари.

Дата на продажба :2024-02-20

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр.38396 за КО Тетово 1 - намена на зграда 00540 -Продажбата ќе се одржи на ден 20.02.2024 година во 12 часот во просториите на извршителот.

Број на Оглас : 11563

Број на предмет: И.бр.1504/2018

Извршител :Гордан Станковиќ линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 4613м2 , со почетна цена : 2,175,297 денари.

Дата на продажба :2024-02-21

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр.1426 за КО ЈУРУМЛЕРИ – ВОНГРАД -Продажбата ќе се одржи на ден 21.02.2024 година во 11:00 часот во просториите на извршителот.

Број на Оглас : 11562

Број на предмет: И.бр.710/2023

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Тип на недвижност :Куќа

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 80м2 , со почетна цена : 741,406 денари.

Дата на продажба :2024-02-16

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр.146, КО СТОЈАКОВО- Продажбата ќе се одржи на ден 16.02.2024 година, во 12.00 часот, во просториите на Извршителот.

Број на Оглас : 11561

Број на предмет: И.бр.837/2022

Извршител :Павел Поп Иванов линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 258м2 , со почетна цена : 10,153,084 денари.

Дата на продажба :2024-02-23

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр. 83427 KO Ѓорче Петров 5-Лепенец имотен лист бр. 83426 KO Ѓорче Петров 5-Лепенец-Продажбата ќе се одржи на ден 23.02.2024 година во 12.00 часот во просториите на Извршителот.

Број на Оглас : 11560

Број на предмет: И.бр.555/2023

Извршител :Благој Бањански линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Неготино

Квадратура: 39м2 , со почетна цена : 3,903,469 денари.

Дата на продажба :2024-02-28

Повеќе за огласот...

Забелешка: Имотен лист број 2373 за КО Неготино,Продажбата ќе се одржи на ден 28.02.2024 година во 11:00 часот во просториите на извршителот .

Број на Оглас : 11559

Број на предмет: И.бр.245/2023

Извршител :Маја Гркова Караколева линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 65м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2024-02-20

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр. 73567 за КО Куманово-имотен лист бр.31856 за КО Куманово - Почетната вредност на недвижноста изнесува 47.474,00 Еур во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ на денот на продажбата-Продажбата ќе се одржи на ден 20.02.2024 година во 11:00 часот во просториите на извршителот.

Број на Оглас : 11558

Број на предмет: И.бр.3721/2015

Извршител :Зоран Петрески линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 1135м2 , со почетна цена : 749,339 денари.

Дата на продажба :2024-02-16

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр.10283 КО Сарај-Продажбата ќе се одржи на ден 16.02.2024 година во 10 часот во просториите на извршителот.

Број на Оглас : 11557

Број на предмет: И.бр.32/2022

Извршител :Гордана Џутеска линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 742м2 , со почетна цена : 27,310,000 денари.

Дата на продажба :2024-02-20

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист 50931 за КО Мороиште- Продажбата ќе се одржи на ден 20.02.2024 година во 13.00 часот во просториите на Извршителот

Број на Оглас : 11556

Број на предмет: И.бр.1239/2021

Извршител :Гордана Џутеска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 60м2 , со почетна цена : 1,030,310 денари.

Дата на продажба :2024-02-14

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист 91230 во КО Охрид 4- Продажбата ќе се одржи на ден 14.02.2024 година во 10.00 часот во просториите на Извршителот.

Број на Оглас : 11555

Број на предмет: И.бр.175/2023

Извршител :Зорица Симиќ линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Прилеп

Квадратура: 194м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2024-02-20

Повеќе за огласот...

Забелешка: Имотен лист бр.517 за КО МажучиштеАКНПрилеп-Почетната вредност на недвижностаизнесува 921.833,00 ЕУР во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ на денот на продажбата-Продажбата ќе се одржи на ден 20.02.2024 година во 12:00 часот во просториите на Извршителот .

Број на Оглас : 11554

Број на предмет: И.бр.256/2023

Извршител :Зорица Симиќ линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 114м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2024-02-20

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр.17553 за КО Центар 2, Почетната вредност на недвижностаизнесува 180.000,00 ЕУР во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ на денот на продажбата-Продажбата ќе се одржи на ден 20.02.2024 година во 11:00 часот во просториите на Извршителот.

Број на Оглас : 11552

Број на предмет: И.бр.244/2023

Извршител :Зорица Симиќ линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Штип

Квадратура: 340м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2024-02-13

Повеќе за огласот...

Забелешка: Имотен лист бр.100552 за КО Штип 3 -Почетната вредност на недвижноста изнесува 193.096,00 ЕУР во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ на денот на продажбата,Продажбата ќе се одржи на ден 13.02.2024 година во 11:00 часот во просториите на Извршителoт.

Број на Оглас : 11551

Број на предмет: И.бр.240/15

Извршител :Васко Еленов линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Неготино

Квадратура: 7214м2 , со почетна цена : 201,992 денари.

Дата на продажба :2024-02-21

Повеќе за огласот...

Забелешка: Имотен лист бр.607 за КО Курија-Неготино-Продажбата ќе се одржи на ден 21.02.2024 година (среда) во 10:00 часот во просториите на Извршителoт

Број на Оглас : 11550

Број на предмет: И.бр.32/2014

Извршител :Гордана Џутеска линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 41м2 , со почетна цена : 7,612,410 денари.

Дата на продажба :2024-02-20

Повеќе за огласот...

Забелешка: Имотен лист 93827 за КО Охрид 2 -имотен лист 94643 за КО Охрид 2 -Продажбата ќе се одржи на ден 20.02.2024 година во 11.00 часот во просториите на Извршителот.

Број на Оглас : 11549

Број на предмет: И.бр.222/2021

Извршител :Гордан Станковиќ линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 118м2 , со почетна цена : 7,749,000 денари.

Дата на продажба :2024-02-13

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр.32160 за КО Кисела Вода 1-Продажбата ќе се одржи на ден 13.02.2024 година во 11:00 часот во просториите на извршителот.

Број на Оглас : 11548

Број на предмет: И.бр.687/2019

Извршител :Благој Бањански линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Кавадарци

Квадратура: 109м2 , со почетна цена : 5,745,330 денари.

Дата на продажба :2024-02-13

Повеќе за огласот...

Забелешка:  Имотен лист 4296 за КО Кавадарци-Продажбата ќе се одржи на ден 13.02.2024 година во 11:00 часот во просториите на извршителот.

Број на Оглас : 11547

Број на предмет: И.бр.839/2023

Извршител :Игор Антевски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 791м2 , со почетна цена : 243,260 денари.

Дата на продажба :2024-02-23

Повеќе за огласот...

Забелешка: Имотен лист бр.684 за КО Мралино-Продажбата ќе се одржи на ден 23.02.2024 година во 11:00 часот во просториите на Извршителот.

Број на Оглас : 11546

Број на предмет: И.бр.1178/2015

Извршител :Гордан Станковиќ линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Кавадарци

Квадратура: 83м2 , со почетна цена : 2,334,540 денари.

Дата на продажба :2024-02-28

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр.684 за КО КАВАДАРЦИ-Продажбата ќе се одржи на ден 28.02.2024 година во 11:00 часот во просториите на извршителот.

Број на Оглас : 11545

Број на предмет: И.бр.1089/2022

Извршител :Николче Диневски линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Ресен

Квадратура: 167м2 , со почетна цена : 16,427,224 денари.

Дата на продажба :2024-02-14

Повеќе за огласот...

Забелешка: Имотен лист бр.6313 КО Ресен-Продажбата ќе се одржи на ден 14.02.2024 година во 11:00 часот во просториите на Извршителот.

Број на Оглас : 11544

Број на предмет: И.бр.29/2014

Извршител :Павел Томашевски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 28м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2024-02-05

Повеќе за огласот...

Забелешка: 1/2 идеален дел од недвижноста запишан во Имотен лист број 40884 за КО КАРПОШ,Почетната вредност изнесува 8,268 евра во денарска противвредност од 508.297,50 денари,(денарската вредност на еврото ке се утврди на денот на трансакцијата) под која недвижноста не може да се продаде на јавно наддавање- Продажбата ќе се одржи на ден 05.02.2024 година во 12:00 часот во Канцеларија на Извршителот.

Број на Оглас : 11542

Број на предмет: И.бр.535/2018

Извршител :Роза Родиќ линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 67м2 , со почетна цена : 3,921,598 денари.

Дата на продажба :2024-02-08

Повеќе за огласот...

Забелешка: Имотен лист бр.94923 за КО ЧАИР -Продажбата ќе се одржи на ден 08.02.2024 година во 12,00 часот во просториите на Извршителот.

Број на Оглас : 11541

Број на предмет: И.бр.1245/2023

Извршител :Наташа Катова линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Прилеп

Квадратура: 39м2 , со почетна цена : 1,111,678 денари.

Дата на продажба :2024-02-15

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр. 10972 за КО Прилеп- Продажбата ќе се одржи на ден 15.02.2024 година во 12,00 часот во просториите на Извршителот.

Број на Оглас : 11540

Број на предмет: И.бр.2785/2023

Извршител :Каролина Таневска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Прилеп

Квадратура: 2560м2 , со почетна цена : 7,446,087 денари.

Дата на продажба :2024-02-14

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр. 61907KO Прилеп - намена на зграда Б2-2намена на посебен дел на зграда Г-намена на посебен дел на зграда ХС-Продажбата ќе се одржи на ден 14.02.2024 година во 13,00 часот во просториите на Извршителот

Број на Оглас : 11539

Број на предмет: И.бр.2784/2023

Извршител :Каролина Таневска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Прилеп

Квадратура: 2555м2 , со почетна цена : 67,014,640 денари.

Дата на продажба :2024-02-14

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр. 61907 KO Прилеп- намена на зграда Б2-2намена на посебен дел на зграда Г, намена на посебен дел на зграда ХС-Продажбата ќе се одржи на ден 14.02.2024 година во 11,00 часот во просториите на Извршителот

Број на Оглас : 11538

Број на предмет: И.бр.740/2021

Извршител :Александар Кузмановски линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Кичево

Квадратура: 15м2 , со почетна цена : 474,063 денари.

Дата на продажба :2024-02-14

Повеќе за огласот...

Забелешка: ИЛ.55917 за КО Кичево 8 - Продажбата ќе се одржи на ден 14.02.2024 година во 13 часот во просториите на Извршителот.

Број на Оглас : 11537

Број на предмет: И.бр.931/2023

Извршител :Славе Дончев линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Берово

Квадратура: 66м2 , со почетна цена : 695,673 денари.

Дата на продажба :2024-02-07

Повеќе за огласот...

Забелешка: Имотен лист бр.444КОПехчево-АКНБерово-Продажбата ќе се одржи на 07.02.2024 година во 13.00 часот во просториите на Извршителот

Број на Оглас : 11536

Број на предмет: И.бр.1500/2022

Извршител :Александар Кузмановски линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Македонски Брод

Квадратура: 32м2 , со почетна цена : 1,107,088 денари.

Дата на продажба :2024-02-14

Повеќе за огласот...

Забелешка: Имотен лист бр.1821 за КО МАКЕДОНСКИ БРОД-Имотен лист бр.3129 за КО МАКЕДОНСКИ БРОД-Продажбата ќе се одржи на 14.02.2024 година во 11.00 часот во просториите на Извршителот

Број на Оглас : 11535

Број на предмет: И.бр.133/2023

Извршител :Анѓелка Ефкоска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 1095м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2024-02-07

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр. 1476 за КО Стајковци- имотен лист бр. 2146 за КО Црешево -почетна вредност од 10.950,00 евра во денарска противвредност, според средниот курс на НБРМ на денот на продажбата-Продажбата ќе се одржи на ден 07.02.2024 година во 11:00 часот во просториите на извршителот

Број на Оглас : 11534

Број на предмет: И.бр.303/2022

Извршител :Христо Јованов линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 74м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2024-02-09

Повеќе за огласот...

Забелешка:  Имотен лист бр.1560 за КО Радишани -Почетната вредност на недвижноститеизнесува вкупно 59.529,33 евра во денарска противвредност по средниот курс на НБРСМ на денот на продажбата-Продажбата ќе се одржи на ден 09.02.2024 година во 10.00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 11533

Број на предмет: И.бр.77/2023

Извршител :Златко Трајаноски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Прилеп

Квадратура: 36м2 , со почетна цена : 879,450 денари.

Дата на продажба :2024-02-08

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр. 6866 при АКН-ОКН Прилеп Продажбата ќе се одржи на ден 08.02.2024 година во 12.00 часот во просториите на Извршителот

Број на Оглас : 11532

Број на предмет: И.бр.720/2023

Извршител :Мики Лазаров линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Велес

Квадратура: 1094м2 , со почетна цена : 6,458,915 денари.

Дата на продажба :2024-02-09

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист број 279 за КО Башино село-имотен лист број 912 за КО Башино село-Продажбата ќе се одржи на ден 09.02.2024 година во 13:00 часот во просториите на Извршителот

Број на Оглас : 11531

Број на предмет: И.бр.1449/2023

Извршител :Благоја Каламатиев линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Гевгелија

Квадратура: 40м2 , со почетна цена : 2,810,322 денари.

Дата на продажба :2024-02-14

Повеќе за огласот...

Забелешка: Имотен лист број 2756 за КО Стар Дојран -Продажбата ќе се одржи на ден 14.02.2024 година во 12:00 часот во просториите на на Извршителот

Број на Оглас : 11530

Број на предмет: И.бр.192/2016

Извршител :Љупчо Јованов линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Кавадарци

Квадратура: 26м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2024-02-07

Повеќе за огласот...

Забелешка:  Имотен лист бр.12129 за КО Кавадарци-Почетната вредност на недвижностаизнесува 26.903,00 евра во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ на денот на продажбата-Продажбата ќе се одржи на ден 07.02.2024 година во 11:00 часот во просториите на канцеларија на Извршителот

Број на Оглас : 11529

Број на предмет: И.бр.162/19

Извршител :Каролина Таневска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Прилеп

Квадратура: 3756м2 , со почетна цена : 1,859,475 денари.

Дата на продажба :2024-02-07

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 07.02.2024 година во 13:00 часот во просториите на извршителот.

Број на Оглас : 11528

Број на предмет: И.бр.404/22

Извршител :Каролина Таневска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Прилеп

Квадратура: 61м2 , со почетна цена : 3,797,706 денари.

Дата на продажба :2024-01-31

Повеќе за огласот...

Забелешка: -земјиште. Продажбата ќе се одржи на ден 31.01.2024 година во 13:00 часот во просториите на извршителот.

Број на Оглас : 11527

Број на предмет: И.бр.1324/2023

Извршител :Данчо Диманчев линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Гевгелија

Квадратура: 44м2 , со почетна цена : 1,857,420 денари.

Дата на продажба :2024-02-01

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 01.02.2024 година во 11:00 часот во просториите на извршителот.

Број на Оглас : 11526

Број на предмет: И.бр.463/23

Извршител :Христо Јованов линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 84м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2024-02-07

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетната вредност на недвижностa e 109.950,00 евра во денарска противвредност сметано по среден курс на НБРСМ на денот на продажбата.Продажбата ќе се одржи на ден 07.02.2024 година во 10:00 часот во просториите на извршителот.

Број на Оглас : 11525

Број на предмет: И.бр.2360/23

Извршител :Александар Чамовски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 1000м2 , со почетна цена : 492,984 денари.

Дата на продажба :2024-02-06

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 06.02.2024 година во 12:00 часот во просториите на Извршителот.

Број на Оглас : 11524

Број на предмет: И.бр.2785/23

Извршител :Каролина Таневска линк...

Тип на недвижност :Гаража

Недвижноста се наоѓа во: Прилеп

Квадратура: 2560м2 , со почетна цена : 11,169,127 денари.

Дата на продажба :2024-01-16

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 16.01.2024 година во 13:00 часот во просториите на Извршителот.

Број на Оглас : 11523

Број на предмет: И.бр.2784/23

Извршител :Каролина Таневска линк...

Тип на недвижност :Гаража

Недвижноста се наоѓа во: Прилеп

Квадратура: 2560м2 , со почетна цена : 100,521,960 денари.

Дата на продажба :2024-01-16

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 16.01.2024 година во 11:00 часот во просториите на Извршителот.

Број на Оглас : 11520

Број на предмет: И.бр.1003/22

Извршител :Ванчо Марковски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Тетово

Квадратура: 68м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2024-01-25

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетната вредност на недвижностa e 151.840,00 евра во денарска противвредност сметано по среден курс на НБРСМ на денот на продажбата.Продажбата ќе се одржи на ден 25.01.2024 година во 12:00 часот во просториите на Извршителот.

Број на Оглас : 11519

Број на предмет: И.бр.755/07

Извршител :Весна Јакимовска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Гостивар

Квадратура: 6315м2 , со почетна цена : 776,745 денари.

Дата на продажба :2024-01-26

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 26.01.2024 година во 11:00 часот во просториите на Извршителот.

Број на Оглас : 11518

Број на предмет: И.бр.1852/22

Извршител :Благој Бањански линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Кавадарци

Квадратура: 7219м2 , со почетна цена : 146,787 денари.

Дата на продажба :2024-01-29

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 29.01.2024 година во 11:00 часот во просториите на Извршителот.

Број на Оглас : 11517

Број на предмет: И.бр.285/23

Извршител :Златко Трајаноски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Прилеп

Квадратура: 50м2 , со почетна цена : 2,767,500 денари.

Дата на продажба :2024-01-30

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 30.01.2024 година во 10:00 часот во просториите на Извршителот.

Број на Оглас : 11516

Број на предмет: И.бр.166/22

Извршител :Никола Богатинов линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 67м2 , со почетна цена : 6,868,300 денари.

Дата на продажба :2024-02-08

Повеќе за огласот...

Забелешка: -земјиште. Продажбата ќе се одржи на ден 08.02.2024 година во 12:00 часот во просториите на Извршителот.

Број на Оглас : 11515

Број на предмет: И.бр.254/22

Извршител :Љупчо Јованов линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Кавадарци

Квадратура: 79м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2024-01-30

Повеќе за огласот...

Забелешка: -земјиште. Почетната вредност на недвижностa e 40.500,00 евра во денарска противвредност сметано по среден курс на НБРСМ на денот на продажбата.Продажбата ќе се одржи на ден 30.01.2024 година во 11:00 часот во просториите на Извршителот.

Број на Оглас : 11514

Број на предмет: И.бр.13/2023

Извршител :Васко Блажевски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 77м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2024-01-25

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр.108309 КО Кисела Вода 2 Почетната вредност на недвижностa е во вкупен износ од 52.786,00 евра во денарска противвредност сметано по среден курс на НБРСМ на денот на продажбата-Продажбата ќе се одржи на ден 25.01.2024 година (четврток) во 12:00 часот во просториите на Извршителот.

Број на Оглас : 11513

Број на предмет: И.бр.256/2023

Извршител :Зорица Симиќ линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 114м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2024-01-22

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр.17553 за КО Центар 2Почетната вредност на недвижностаизнесува 213.230,00 ЕУР во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ на денот на продажбата,Продажбата ќе се одржи на ден 22.01.2024 година во 11:00 часот во просториите на Извршителот

Број на Оглас : 11511

Број на предмет: И.бр.245/2023

Извршител :Зорица Симиќ линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 127м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2024-01-23

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр.106437 за КО Кисела Вода 2 имотен лист бр.106401 за КО Кисела Вода 2 Почетната вредност на недвижноститеизнесува 141.073,00 ЕУР во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ на денот на продажбата -Продажбата ќе се одржи на ден 23.01.2024 година во 11:00 часот во просториите на Извршителот

Број на Оглас : 11510

Број на предмет: И.бр.175/2023

Извршител :Зорица Симиќ линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Прилеп

Квадратура: 194м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2024-01-22

Повеќе за огласот...

Забелешка: Имотен лист бр.517 за КО Мажучиште-Почетната вредност на недвижностa изнесува 1.382.749,00 ЕУР во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ на денот на продажбата-Продажбата ќе се одржи на ден 22.01.2024 година во 14:00 часот во просториите на Извршителот .

Број на Оглас : 11509

Број на предмет: И.бр.1620/2014

Извршител :Јадранка Пајиќ линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 54м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2024-01-31

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр.3400 за КО Сингелиќ-1-Почетната вредност на недвижноста изнесува 82.000,00 евра во денарска противвредност според среден курс на НБРСМ на денот на продажбата-Продажбата ќе се одржи на ден 31.01.2024 година во 11:00 часот во просториите на Извршителот

Број на Оглас : 11508

Број на предмет: И.бр.197/2014

Извршител :Чедомир Личковски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Кичево

Квадратура: 3256м2 , со почетна цена : 1,784,420 денари.

Дата на продажба :2024-01-22

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр.58 КО ЈАГОЛ ДОЛЕНЦИ - имотен лист бр.66 КО ЈАГОЛ -имотен лист бр.45 КО БЕРИКОВО Продажбата ќе се одржи на ден 22.01.2024 година во 07:30 часот во просториите на Извршителот

Број на Оглас : 11507

Број на предмет: И.бр.99/2022

Извршител :Слободанка Колоска линк...

Тип на недвижност :Куќа

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 69м2 , со почетна цена : 3,877,575 денари.

Дата на продажба :2024-01-22

Повеќе за огласот...

Забелешка: Имотен лист 283 за КО ОРОВНИК-двор, земјиште и стан-нива и лозје. Продажбата ќе се одржи на ден 22.01.2024 год. во 11:00 часот во просториите на Извршителот

Број на Оглас : 11506

Број на предмет: И.бр.983/2022

Извршител :Александра Заринска Дуровска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 954м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2024-01-26

Повеќе за огласот...

Забелешка: Имотен Лист бр.838 за КО Долно Водно- Почетната вредност на недвижноста изнесува 138.330,00 евра во денарска противвредност по среден курс на НБ на РСМ на ден на плаќање- Продажбата ќе се одржи на ден 26.01.2024година во 10,00 часот во просториите на извршителот

Број на Оглас : 11505

Број на предмет: И.бр.617/2023

Извршител :Никола Богатинов линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 24м2 , со почетна цена : 3,273,146 денари.

Дата на продажба :2024-02-05

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр. 44579 во КО ЦЕНТАР 1-Продажбата ќе се одржи на ден 05.02.2024 година во 12:00 часот во просториите на извршителот.

Број на Оглас : 11504

Број на предмет: И.бр.617/2023

Извршител :Никола Богатинов линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 3473м2 , со почетна цена : 3,900,000 денари.

Дата на продажба :2024-02-05

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр. 2062 КО КУЧЕВИШТЕ - ВОНГРАД имотен лист бр. 3211 КО КУЧЕВИШТЕ - ВОНГРАД-Продажбата ќе се одржи на ден 05.02.2024 година во 10:00 часот во просториите на извршителот

Број на Оглас : 11503

Број на предмет: И.бр.1785/2023

Извршител :Андреја Буневски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Тетово

Квадратура: 62м2 , со почетна цена : 11,500,000 денари.

Дата на продажба :2024-01-30

Повеќе за огласот...

Забелешка: Имотен лист бр.38902 за КО Тетово 2- Продажбата ќе се одржи на ден 30.01.2024 година во 12:00 часот во просториите на извршителот

Број на Оглас : 11502

Број на предмет: И.бр.255/2019

Извршител :Љупчо Јованов линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 63м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2024-01-31

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист број 8302 за КО Кисела Вода 1-Почетната вредност на недвижностаизнесува 79.840,00 евра во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ на денот на продажбата-Продажбата ќе се одржи на ден 31.01.2024 година во 12:00 часот во просториите на канцеларија на Извршителот

Број на Оглас : 11501

Број на предмет: И.бр.837/2022

Извршител :Павел Поп Иванов линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 236м2 , со почетна цена : 24,458,802 денари.

Дата на продажба :2024-01-26

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр. 83427 KO Ѓорче Петров 5-Лепенец имотен лист бр. 83426 KO Ѓорче Петров 5-Лепенец-Продажбата ќе се одржи на ден 26.01.2024 година во 12.00 часот во просториите на Извршителот

Број на Оглас : 11500

Број на предмет: И.бр.918/2023

Извршител :Васко Блажевски линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 88м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2024-01-29

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр.48028, КО Центар 1 згради во останато стопанство--почетна цена во вкупен износ од 320.000,00 евра во денарска противвредност сметано по среден курс на НБРСМ на денот на продажбата-Продажбата ќе се одржи на ден 29.01.2024 година (понеделник) во 12:00 часот во просториите на извршителот

Број на Оглас : 11499

Број на предмет: И.бр.113/2023

Извршител :Александар Максимовски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 77м2 , со почетна цена : 7,764,359 денари.

Дата на продажба :2024-01-24

Повеќе за огласот...

Забелешка: Имотен лист бр.50642 за КО ЦЕНТАР 1 -Продажбата ќе се одржи на ден 24.01.2024 година во 10:00 часот во просториите на извршителот

Број на Оглас : 11498

Број на предмет: И.бр.595/2018

Извршител :Христо Јованов линк...

Тип на недвижност :Куќа

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 88м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2024-01-18

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр. 107362 за КО Кисела Вода 2- Почетната вредност изнесува 97.570,00 евра во денарска противвредност по средниот курс на НБРСМ на денот на продажбата,Продажбата ќе се одржи на ден 18.01.2024 година во 10.00 часот во просториите на извршителот

Број на Оглас : 11497

Број на предмет: И.бр.495/2022

Извршител :Славица Ацовска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Тетово

Квадратура: 4000м2 , со почетна цена : 48,631,864 денари.

Дата на продажба :2024-01-31

Повеќе за огласот...

Забелешка: ИЛ.бр. 38116 на КО ТЕТОВО 2- ИЛ.бр. 38117 на КО ТЕТОВО 2 -Продажбата ќе се одржи на ден 31.01.2024 година (среда) во 12:00 часот во просториите на Извршителот

Број на Оглас : 11496

Број на предмет: И.бр.1971/2022

Извршител :Методија Костадинов линк...

Тип на недвижност :Куќа

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 55м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2024-01-18

Повеќе за огласот...

Забелешка: Имотен лист бр.94875 за КО Ѓорче Петров 3 – Дексион -Почетната вредност на недвижноста изнесува 64.219,00 Евра во денарска противвредност според среден курс на НБРСМ на денот на продажбата-Продажбата ќе се одржи на ден 18.01.2024 година во 11:00 часот во просториите на извршителот

Број на Оглас : 11495

Број на предмет: И.бр.745/2014

Извршител :Гордана Џутеска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 50м2 , со почетна цена : 354,332 денари.

Дата на продажба :2024-01-18

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист 10407 за КО Луково -Продажбата ќе се одржи на ден 18.01.2024 година во 10.00 часот во просториите на Извршителот

Број на Оглас : 11494

Број на предмет: И.бр.311/2009

Извршител :Гордана Џутеска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 89м2 , со почетна цена : 7,749,000 денари.

Дата на продажба :2024-01-18

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист 1611 за КО Велешта -Продажбата ќе се одржи на ден 18.01.2024 година во 13.00 часот во просториите на Извршителот

Број на Оглас : 11493

Број на предмет: И.бр.2034/2022

Извршител :Гордана Џутеска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 575м2 , со почетна цена : 7,906,956 денари.

Дата на продажба :2024-01-18

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист 200 за КО ЛЕСКОЕЦ -Продажбата ќе се одржи на ден 18.01.2024 година во 14.00 часот во просториите на Извршителот

Број на Оглас : 11492

Број на предмет: И.бр.95/2023

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 4209м2 , со почетна цена : 168,360 денари.

Дата на продажба :2024-01-15

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр.91, КО ЕДНОКУЌЕВО-имотен лист бр.147, КО МУРТИНО-ВОНГРАД-Продажбата ќе се одржи на ден 15.01.2024 година во 12.00 часот во просториите на Извршителот

Број на Оглас : 11491

Број на предмет: И.бр.792/2015

Извршител :Васко Еленов линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Кавадарци

Квадратура: 28м2 , со почетна цена : 4,134,583 денари.

Дата на продажба :2024-01-16

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист со број 11230 за КО Кавадарци-згради во останато стопанство -Продажбата ќе се одржи на ден 16.01.2024 година (вторник) во 11:00 часот во просториите на Извршителот

Број на Оглас : 11490

Број на предмет: И.бр.1957/2011

Извршител :Фанија Каламатиева линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 55м2 , со почетна цена : 8,209,820 денари.

Дата на продажба :2024-01-24

Повеќе за огласот...

Забелешка: Имотен лист бр.4778 за КО Центар 2-Имотен лист бр.8331 за КО Центар 2- Продажбата ќе се одржи на ден 24.01.2024 година во 12:00 часот во просториите на извршителот

Број на Оглас : 11489

Број на предмет: И.бр.1134/22

Извршител :Весна Јакимовска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Македонски Брод

Квадратура: 1063м2 , со почетна цена : 4,909,545 денари.

Дата на продажба :2024-01-12

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 12.01.2024 година во 11:00 часот во просториите на изршителот.

Број на Оглас : 11488

Број на предмет: И.бр.1134/22

Извршител :Весна Јакимовска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Македонски Брод

Квадратура: 1063м2 , со почетна цена : 4,909,545 денари.

Дата на продажба :2023-01-12

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 12.01.2024 година во 11:00 часот во просториите на изршителот.

Број на Оглас : 11487

Број на предмет: И.бр.1047/22

Извршител :Весна Јакимовска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Македонски Брод

Квадратура: 254м2 , со почетна цена : 2,108,318 денари.

Дата на продажба :2024-01-12

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 12.01.2024 година во 13:00 часот во просториите на изршителот.

Број на Оглас : 11486

Број на предмет: И.бр.1132/22

Извршител :Весна Јакимовска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Кичево

Квадратура: 1149м2 , со почетна цена : 2,176,295 денари.

Дата на продажба :2024-01-12

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 12.01.2024 година во 11:30 часот во просториите на изршителот.

Број на Оглас : 11485

Број на предмет: И.бр.1050/22

Извршител :Весна Јакимовска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Гостивар

Квадратура: 1000м2 , со почетна цена : 1,894,078 денари.

Дата на продажба :2024-01-12

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 12.01.2024 година во 12:30 часот во просториите на изршителот.

Број на Оглас : 11484

Број на предмет: И.бр.1051/22

Извршител :Весна Јакимовска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Македонски Брод

Квадратура: 254м2 , со почетна цена : 2,119,684 денари.

Дата на продажба :2024-01-12

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 12.01.2024 година во 12:00 часот во просториите на изршителот.

Број на Оглас : 11483

Број на предмет: И.бр.859/13

Извршител :Николче Диневски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 49м2 , со почетна цена : 509,282 денари.

Дата на продажба :2024-01-23

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 23.01.2024 година во 11:00 часот во просториите на изршителот.

Број на Оглас : 11482

Број на предмет: И.бр.2026/23

Извршител :Лазар Петровски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 117м2 , со почетна цена : 7,930,395 денари.

Дата на продажба :2024-01-17

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 17.01.2024 година во 11:00 часот во просториите на изршителот.

Број на Оглас : 11480

Број на предмет: И.бр.2332/19

Извршител :Јадранка Јовановска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 196м2 , со почетна цена : 8,927,378 денари.

Дата на продажба :2024-01-15

Повеќе за огласот...

Забелешка: -земјиште. Продажбата ќе се одржи на ден 15.01.2024 година во 12:00 часот во просториите на изршителот.

Број на Оглас : 11477

Број на предмет: И.бр.1504/18

Извршител :Гордан Станковиќ линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 4613м2 , со почетна цена : 2,864,689 денари.

Дата на продажба :2024-01-24

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 24.01.2024 година во 12:00 часот во просториите на изршителот.

Број на Оглас : 11476

Број на предмет: И.бр.615/19

Извршител :Мики Лазаров линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Велес

Квадратура: 115м2 , со почетна цена : 8,209,512 денари.

Дата на продажба :2024-01-11

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 11.01.2024 година во 13:00 часот во просториите на изршителот.

Број на Оглас : 11475

Број на предмет: И.бр.222/21

Извршител :Гордан Станковиќ линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 118м2 , со почетна цена : 9,353,684 денари.

Дата на продажба :2024-01-17

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 17.01.2024 година во 11:00 часот во просториите на изршителот.

Број на Оглас : 11474

Број на предмет: И.бр.501/22

Извршител :Станислав Тасески линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 3697м2 , со почетна цена : 33,125,120 денари.

Дата на продажба :2024-01-11

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 11.01.2024 година во 12:00 часот во просториите на изршителот.

Број на Оглас : 11473

Број на предмет: И.бр.284/23

Извршител :Александра Заринска Дуровска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 13м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2024-01-17

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна вредност од 5.030,00 евра во денарска противвредност, според средниот курс на НБРСМ на денот на продажбата. Продажбата ќе се одржи на ден 17.01.2024 година во 10:00 часот во просториите на изршителот.

Број на Оглас : 11472

Број на предмет: И.бр.1552/2023

Извршител :Чедомир Личковски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Гостивар

Квадратура: 146м2 , со почетна цена : 126,533 денари.

Дата на продажба :2024-01-15

Повеќе за огласот...

Забелешка: -имотен лист бр.463 КО Зубовце при АКН Гостивар- Продажбата ќе се одржи на ден 15.01.2024 година во 07:30 часот во просториите на Извршителот

Број на Оглас : 11471

Број на предмет: И.бр.133/2023

Извршител :Анѓелка Ефкоска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 1095м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2024-01-09

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр. 1476 за КО Стајковци- имотен лист бр. 2146 за КО Црешево -почетна вредност од 16.425,00 евра во денарска противвредност, според средниот курс на НБРМ на денот на продажбата-Продажбата ќе се одржи на ден 09.01.2024 година во 11:00 часот во просториите на изршителот

Број на Оглас : 11470

Број на предмет: И.бр.489/2023

Извршител :Слободанка Колоска линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Струга

Квадратура: 13м2 , со почетна цена : 635,976 денари.

Дата на продажба :2024-01-11

Повеќе за огласот...

Забелешка: Имотен лист бр. 4903 за КО Струга-Имотен лист бр. 100005 за КО Бороец -имотен лист 1238 за КО Бороец имотен лист 1344 за КО Бороец-Вонград-Продажбата ќе се одржи на ден 11.01.2024год.во 13:00часот во просториите на Извршителот

Број на Оглас : 11469

Број на предмет: И.бр.615/2023

Извршител :Гордан Станковиќ линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 70м2 , со почетна цена : 4,104,174 денари.

Дата на продажба :2024-01-11

Повеќе за огласот...

Забелешка: Имотен лист 4722 за КО Центар2- Имотен лист 1986 за КО Центар2- Продажбата ќе се одржи на ден 11.01.2024 година во 11:00 часот во просториите на извршителот

Број на Оглас : 11467

Број на предмет: И.бр.1245/2023

Извршител :Наташа Катова линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Прилеп

Квадратура: 53м2 , со почетна цена : 1,667,516 денари.

Дата на продажба :2024-01-17

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр. 10972 за КО Прилеп- Продажбата ќе се одржи на ден 17.01.2024 година во 12,00 часот во просториите на Извршителoт

Број на Оглас : 11466

Број на предмет: И.бр.710/2023

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Гевгелија

Квадратура: 80м2 , со почетна цена : 741,406 денари.

Дата на продажба :2024-01-10

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр.146, КО СТОЈАКОВО при АКН-Гевгелија,-Продажбата ќе се одржи на ден 10.01.2024 година, во 12.00 часот, во просториите на Извршителот .

Број на Оглас : 11465

Број на предмет: И.бр.77/2023

Извршител :Златко Трајаноски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Прилеп

Квадратура: 36м2 , со почетна цена : 1,319,175 денари.

Дата на продажба :2024-01-10

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр. 6866 при АКН-ОКН Прилеп -Продажбата ќе се одржи на ден 10.01.2024 година во 10.00 часот во просториите на Извршителот

Број на Оглас : 11464

Број на предмет: И.бр.3890/2021

Извршител :Андреја Буневски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 94м2 , со почетна цена : 7,008,294 денари.

Дата на продажба :2024-01-16

Повеќе за огласот...

Забелешка: Имотен Лист бр.83609 за КО Карпош ,Имотен Лист бр.1430 за КО Коњско -Охрид-Продажбата ќе се одржи на ден 16.01.2024 година во 12:00 часот во просториите на извршителот

Број на Оглас : 11463

Број на предмет: И.бр.1492/2019

Извршител :Васко Блажевски линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 234м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2024-01-05

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр.49425 КО Центар 1- згради во останато стопанство,почетна цена во износ од 584.005,00 евра, во денарска противвредност сметано по среден курс на НБРСМ на денот на продажбата-Продажбата ќе се одржи на ден 05.01.2024 година во 12:00 часот во просториите на извршителот

Број на Оглас : 11462

Број на предмет: И.бр.414/2023

Извршител :Премтим Ќерими линк...

Тип на недвижност :Куќа

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 103м2 , со почетна цена : 12,000,000 денари.

Дата на продажба :2024-01-11

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр. 1091 за КО Старо Нагоричане -Продажбата ќе се одржи на ден 11.01.2024 година во 10:00 часот во просториите на канцеларија на Извршителoт

Број на Оглас : 11461

Број на предмет: И.бр.330/2011

Извршител :Лазар Петровски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Крива Паланка

Квадратура: 326м2 , со почетна цена : 1,337,279 денари.

Дата на продажба :2024-01-04

Повеќе за огласот...

Забелешка: Имотен Лист 2724 за КО Крива Паланка- Продажбата ќе се одржи на ден 04.01.2024 година во 11:00 часот во просториите на Извршителот

Број на Оглас : 11460

Број на предмет: И.бр.270/2019

Извршител :Гордана Џутеска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 554м2 , со почетна цена : 3,407,100 денари.

Дата на продажба :2024-01-15

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист 100164 за КО Мислешево,Продажбата ќе се одржи на ден 15.01.2024 година во 14.00 часот во просториите на извршителот

Број на Оглас : 11459

Број на предмет: И.бр.1239/2021

Извршител :Гордана Џутеска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 60м2 , со почетна цена : 1,545,464 денари.

Дата на продажба :2024-01-15

Повеќе за огласот...

Забелешка:  имотен лист 91230 во КО Охрид 4 -Продажбата ќе се одржи на ден 15.01.2024 година во 13.00 часот во просториите на Извршителот

Број на Оглас : 11458

Број на предмет: И.бр.324/2023

Извршител :Гордана Џутеска линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 838м2 , со почетна цена : 9,949,095 денари.

Дата на продажба :2024-01-15

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист 90949 за КО Охрид 4 -Продажбата ќе се одржи на ден 15.01.2024 година во 10.00 часот во просториите на Извршителот

Број на Оглас : 11457

Број на предмет: И.бр.192/2016

Извршител :Љупчо Јованов линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Кавадарци

Квадратура: 26м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2024-01-10

Повеќе за огласот...

Забелешка: Имотен лист бр.12129 за КО Кавадарци-Почетната вредност на недвижноста изнесува 40.352,00 евра во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ на денот на продажбата, Продажбата ќе се одржи на ден 10.01.2024 година во 11:00 часот во просториите на канцеларија на Извршителот

Број на Оглас : 11456

Број на предмет: И.бр.277/2023

Извршител :Александра Заринска Дуровска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 44м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2024-01-02

Повеќе за огласот...

Забелешка: Имотен Лист бр. 95852 за КО Ѓорче Петров 6- Ѓорче Петров- Почетната вредност нанедвижноста изнесува 43.832,00 евра во денарска противвредност по среден курс на НБ на РСМ на ден на плаќање-Продажбата ќе се одржи на ден 02.01.2024 година во 11,00 часот во просториите на извршителот.

Број на Оглас : 11455

Број на предмет: И.бр.277/2023

Извршител :Александра Заринска Дуровска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 44м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-01-02

Повеќе за огласот...

Забелешка: Имотен Лист бр. 95852 за КО Ѓорче Петров 6- Ѓорче Петров Почетната вредност на недвижноста изнесува 43.832,00 евра во денарска противвредност по среден курс на НБ на РСМ на ден на плаќање-Продажбата ќе се одржи на ден 02.01.2024 година во 11,00 часот во просториите на извршителот .

Број на Оглас : 11454

Број на предмет: И.бр.197/2014

Извршител :Чедомир Личковски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Кичево

Квадратура: 3256м2 , со почетна цена : 1,784,420 денари.

Дата на продажба :2023-12-29

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 29.12.2023 година во 08:30 часот во просториите на Извршителот

Број на Оглас : 11452

Број на предмет: И.бр.187/2015

Извршител :Николче Диневски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Ресен

Квадратура: 78м2 , со почетна цена : 1,818,022 денари.

Дата на продажба :2024-01-05

Повеќе за огласот...

Забелешка: Имотен лист бр. 2318 КО Ресен,Продажбата ќе се одржи на ден 05.01.2024 година во 11:00 часот во просториите на извршителот

Број на Оглас : 11451

Број на предмет: И.бр.1695/2009

Извршител :Данче Попчотрова – Ѓеоргиева линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 2357м2 , со почетна цена : 63,639 денари.

Дата на продажба :2024-01-10

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр. 773 за КО Нова Маала- Продажбата ќе се одржи на ден 10.01.2024година во 12 часот во просториите на извршителот

Број на Оглас : 11450

Број на предмет: И.бр.13141/2023

Извршител :Андреја Буневски линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 318м2 , со почетна цена : 28,478,938 денари.

Дата на продажба :2023-12-29

Повеќе за огласот...

Забелешка: Имотен лист бр.57607 за КО Центар 2-имотен лист бр.16032 за КО Центар 2 имотен лист бр.16032 за КО Центар 2 -Продажбата ќе се одржи на ден 29.12.2023 година во 10:00 часот во просториите на извршителот

Број на Оглас : 11449

Број на предмет: И.бр.202/2019

Извршител :Александра Заринска Дуровска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 122м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2024-01-10

Повеќе за огласот...

Забелешка: Имотен лист број 31662 за КО Кисела Вода 1 на АКН- Скопје Почетната вредност на недвижноста изнесува 121.530,00 евра во денарска противвредност по среден курс на НБ на РСМ на денот на плаќање-Продажбата ќе се одржи на ден 10.01.2024 година во 10,00 часот во просториите на извршителот

Број на Оглас : 11448

Број на предмет: И.бр.2060/2022

Извршител :Игор Антевски линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 102м2 , со почетна цена : 11,466,306 денари.

Дата на продажба :2023-12-28

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр.48084 за КО Центар 1Продажбата ќе се одржи на ден 28.12.2023 година во 11:00 часот во просториите на Извршителот

Број на Оглас : 11446

Број на предмет: И.бр.515/2023

Извршител :Лазар Петровски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 5433м2 , со почетна цена : 1,300,000 денари.

Дата на продажба :2023-12-27

Повеќе за огласот...

Забелешка: Имотен лист бр.8312 КО Куманово Продажбата ќе се одржи на ден 27.12.2023 година во 10:00 часот во просториите на Извршителот

Број на Оглас : 11445

Број на предмет: И.бр.1324/2023

Извршител :Данчо Диманчев линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Гевгелија

Квадратура: 44м2 , со почетна цена : 1,857,420 денари.

Дата на продажба :2024-01-10

Повеќе за огласот...

Забелешка: Имотен лист бр.7267 КО Сретеново Продажбата ќе се одржи на ден 10. 01 2024 година во 10,00 часот во просториите на Извршител

Број на Оглас : 11444

Број на предмет: И.бр.1324/2023

Извршител :Данчо Диманчев линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Гевгелија

Квадратура: 20м2 , со почетна цена : 1,857,420 денари.

Дата на продажба :2023-01-10

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 10. 01 2024 година во 10,00 часот во просториите на Извршителoт

Број на Оглас : 11443

Број на предмет: И.бр.450/2023

Извршител :Зоран Димов линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 10845м2 , со почетна цена : 11,182,275 денари.

Дата на продажба :2023-12-25

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр.478 КО МАРКОВА СУШИЦА -Продажбата ќе се одржи на ден 25.12.2023 година во 10:00 часот во просториите на извршителот

Број на Оглас : 11442

Број на предмет: И.бр.600/2022

Извршител :Весна Деловска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 56м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-12-27

Повеќе за огласот...

Забелешка: ИЛ бр.68572 за КО Маџари Почетната вредност на недвижноста-изнесува 50.350,00 евра во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ на денот на продажбатаПродажбата ќе се одржи на ден 27.12.2023 година во 11:00 часот во просториите на Извршителот

Број на Оглас : 11441

Број на предмет: И.бр.444/2022

Извршител :Фросина Петровиќ Стојмановска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 74м2 , со почетна цена : 3,317,653 денари.

Дата на продажба :2023-12-27

Повеќе за огласот...

Забелешка: продажбата ќе се одржи на ден 27.12.2023 година во 12.00 часот во просториите на канцеларија на Извршителот

Број на Оглас : 11440

Број на предмет: И.бр.313/2023

Извршител :Љупчо Јованов линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Кавадарци

Квадратура: 175м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-12-27

Повеќе за огласот...

Забелешка: Имотен лист број 393 за КО Камен Дол Почетната вредност на недвижноста,изнесува 208.975,00 евра во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ на денот на продажбата-Продажбата ќе се одржи на ден 27.12.2023 година во 11.00 часот во просториите на канцеларија на Извршителот

Број на Оглас : 11439

Број на предмет: И.бр.1277/2017

Извршител :Гордан Станковиќ линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 21м2 , со почетна цена : 430,465 денари.

Дата на продажба :2023-12-28

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр.43066 за КО Центар 1 Продажбата ќе се одржи на ден 28.12.2023 година во 11:00 часот во просториите на извршителот

Број на Оглас : 11438

Број на предмет: И.бр.148/2023

Извршител :Зорица Симиќ линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 227м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-12-22

Повеќе за огласот...

Забелешка:  почетна цена во износ од 49.087,50 ЕУР во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ на денот на продажбата. Продажбата ќе се одржи на ден 22.12.2023 година во 14:00 часот во просториите на Извршителотот

Број на Оглас : 11437

Број на предмет: И.бр.1579/2023

Извршител :Горан Манојлов линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Кочани

Квадратура: 72м2 , со почетна цена : 262,555,997 денари.

Дата на продажба :2023-12-22

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр.2837 за КО Пехчево -Продажбата ќе се одржи на ден 22.12.2023 година во 11:00 часот во просториите на Извршител

Број на Оглас : 11436

Број на предмет: И.бр.438/2014

Извршител :Гордана Џутеска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 16694м2 , со почетна цена : 947,962 денари.

Дата на продажба :2023-12-26

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист 2307 за КО Мислешево Вонград Продажбата ќе се одржи на ден 26.12.2023 година во 10.00 часот во просториите на Извршителот

Број на Оглас : 11435

Број на предмет: И.бр.13/2023

Извршител :Васко Блажевски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 77м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-12-27

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр.108309 КО Кисела Вода 2со почетна цена од 79.178,00 евра во денарска противвредност сметано по среден курс на НБРСМ на денот на продажбата-Продажбата ќе се одржи на ден 27.12.2023 година (среда) во 12:00 часот во просториите на Извршителот

Број на Оглас : 11434

Број на предмет: И.бр.301/2017

Извршител :Крум Коцарев линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 56м2 , со почетна цена : 4,379,353 денари.

Дата на продажба :2023-12-26

Повеќе за огласот...

Забелешка: Имотен лист бр.75363 Катастарска општина Карпош -Продажбата ќе се одржи на ден 26.12.2023 година во 12:00 часот во просториите на Извршител

Број на Оглас : 11433

Број на предмет: И.бр.770/2021

Извршител :Весна Деловска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 100м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-12-26

Повеќе за огласот...

Забелешка: ИЛ бр.96001 КО Ѓорче Петров 6-Ѓорче -Почетната вредност на недвижностаизнесува 120.000,00 евра во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ на денот на продажбата-Продажбата ќе се одржи на ден 26.12.2023 година во 11:00 часот во просториите на Извршителот

Број на Оглас : 11432

Број на предмет: И.бр.771/2021

Извршител :Весна Деловска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 59м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-12-26

Повеќе за огласот...

Забелешка: ИЛ бр.85570 КО Карпош -Почетната вредност на недвижноста изнесува 105.000,00 евра во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ на денот на продажбата-Продажбата ќе се одржи на ден 26.12.2023 година во 12:00 часот во просториите на Извршителот

Број на Оглас : 11431

Број на предмет: И.бр.1241/2018

Извршител :Гордан Станковиќ линк...

Тип на недвижност :Гаража

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 13м2 , со почетна цена : 336,648 денари.

Дата на продажба :2023-12-26

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр.108672 за КО Кисела Вода 2 -Продажбата ќе се одржи на ден 26.12.2023 година во 11:00 часот во просториите на извршителот

Број на Оглас : 11430

Број на предмет: И.бр.307/2017

Извршител :Благој Бањански линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Неготино

Квадратура: 67м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-12-22

Повеќе за огласот...

Забелешка: Имотен лист бр.4426 за КО Неготино ,Имотен лист бр.1291 за КО Неготино-почетната вредност на недвижноста ќе изнесува 21.347,оо ЕВРА во денарска противвредност на денот на уплатата-Продажбата ќе се одржи на ден 22.12.2023 година во 11:00 часот во просториите на извршителот

Број на Оглас : 11429

Број на предмет: И.бр.653/2016

Извршител :Премтим Ќерими линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 1703м2 , со почетна цена : 2,662,453 денари.

Дата на продажба :2023-12-22

Повеќе за огласот...

Забелешка: ИЛ бр. 72419 за КО КумановоИЛ бр. 72488 за КО КумановоИЛ бр. 72420 за КО Куманово ИЛ бр. 72750 за КО Куманово Продажбата ќе се одржи на ден 22.12.2023 година во 10:00 часот во просториите на канцеларија на Извршител

Број на Оглас : 11428

Број на предмет: И.бр.186/2023

Извршител :Зорица Симиќ линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 60м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-12-18

Повеќе за огласот...

Забелешка: згради во останато стопанство Имотен лист бр.41290 за КО Центар 1 Продажбата ќе се одржи на ден 18.12.2023 година во 11:00 часот во просториите на Извршителот

Број на Оглас : 11427

Број на предмет: И.бр.254/2022

Извршител :Љупчо Јованов линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Неготино

Квадратура: 79м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-12-21

Повеќе за огласот...

Забелешка: Имотен лист бр.5984 за КО Неготино -Почетната вредност на недвижноста,изнесува 40.500,00 евра во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ на денот на продажбата Продажбата ќе се одржи на ден 21.12.2023 година во 11.00 часот во просториите на канцеларија на Извршителот

Број на Оглас : 11425

Број на предмет: И.бр.1084/2023

Извршител :Премтим Ќерими линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 11175м2 , со почетна цена : 15,426,180 денари.

Дата на продажба :2023-12-18

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр.79403 за КО Куманово -Продажбата ќе се одржи на ден 18.12.2023 година во 10:00 часот во просториите на канцеларија на Извршителот

Број на Оглас : 11424

Број на предмет: И.бр.2034/2022

Извршител :Гордана Џутеска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 575м2 , со почетна цена : 10,542,608 денари.

Дата на продажба :2023-12-20

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист 200 за КО ЛЕСКОЕЦ Продажбата ќе се одржи на ден 20.12.2023 година во 10.00 часот во просториите на Извршителот

Број на Оглас : 11423

Број на предмет: И.бр.311/2009

Извршител :Гордана Џутеска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 207м2 , со почетна цена : 11,622,393 денари.

Дата на продажба :2023-12-20

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист 1611 за КО Велешта -Продажбата ќе се одржи на ден 20.12.2023 година во 13.30 часот во просториите на Извршителот

Број на Оглас : 11422

Број на предмет: И.бр.95/2023

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 4209м2 , со почетна цена : 252,540 денари.

Дата на продажба :2023-12-18

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр.91, КО ЕДНОКУЌЕВО-имотен лист бр.147, КО МУРТИНО-ВОНГРАД-Продажбата ќе се одржи на ден 18.12.2023 година во 12.00 часот во просториите на Извршител

Број на Оглас : 11421

Број на предмет: И.бр.1552/2023

Извршител :Чедомир Личковски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Гостивар

Квадратура: 146м2 , со почетна цена : 189,800 денари.

Дата на продажба :2023-12-18

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр.463 КО Зубовце при АКН Гостивар - Продажбата ќе се одржи на ден 18.12.2023 година во 07:30 часот во просториите на Извршителот.

Број на Оглас : 11420

Број на предмет: И.бр.145/2021

Извршител :Игор Ромевски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 108м2 , со почетна цена : 6,112,485 денари.

Дата на продажба :2023-12-26

Повеќе за огласот...

Забелешка: ИЛ 76608 за КО Карпош -Продажбата ќе се одржи на ден 26.12.2023 година во 12.00 часот во просториите на Извршителот

Број на Оглас : 11419

Број на предмет: И.бр.595/2018

Извршител :Христо Јованов линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 88м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-12-22

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр. 107362 за КО Кисела Вода 2 -Почетната вредност на недвижностаизнесува 144.750,00 евра во денарска противвредност по средниот курс на НБРСМ на денот на продажбата-Продажбата ќе се одржи на ден 22.12.2023 година во 10.00 часот во просториите на извршителот

Број на Оглас : 11418

Број на предмет: И.бр.710/2023

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Гевгелија

Квадратура: 80м2 , со почетна цена : 1,112,108 денари.

Дата на продажба :2023-12-15

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр.146, КО СТОЈАКОВО при АКН-Гевгелија-Продажбата ќе се одржи на ден 15.12.2023 година, во 12.00 часот, во просториите на Извршителот

Број на Оглас : 11417

Број на предмет: И.бр.755/07

Извршител :Весна Јакимовска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Гостивар

Квадратура: 6315м2 , со почетна цена : 776,745 денари.

Дата на продажба :2023-12-27

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр.475 за КО Хаме Кривци Продажбата ќе се одржи на ден 27.12.2023 година во 11.00 часот во просториите на Извршителот

Број на Оглас : 11416

Број на предмет: И.бр.315/2023

Извршител :Дејан Костовски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 62м2 , со почетна цена : 3,460,594 денари.

Дата на продажба :2023-12-20

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист број 15523 КО Охрид 2 Продажбата ќе се одржи на ден 20.12.2023 година во 09:00 часот во просториите на извршителот

Број на Оглас : 11415

Број на предмет: И.бр.668/2010

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Тип на недвижност :Куќа

Недвижноста се наоѓа во: Радовиш

Квадратура: 75м2 , со почетна цена : 3,200,000 денари.

Дата на продажба :2023-12-14

Повеќе за огласот...

Забелешка: Имотен лист бр.83357КО Радовиш Имотен лист бр.8982 КО Радовиш-Продажбата ќе се одржи на ден 14.12.2023 година, во 12.00 часот, во просториите на Извршителот

Број на Оглас : 11414

Број на предмет: И.бр.1273/2014

Извршител :Јадранка Јовановска линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 501м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-12-21

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетната вредност на недвижноста-износ од 146.100,00 Евра-Продажбата ќе се одржи на ден 21.12.2023 година во 14,00 часот, во просториите на Извршителoт

Број на Оглас : 11413

Број на предмет: И.бр.236/2023

Извршител :Зорица Симиќ линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 122м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-12-12

Повеќе за огласот...

Забелешка: Имотен лист бр.89495 за КО Карпош Почетната вредност на недвижноста, изнесува 180.979,00 ЕУР во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ на денот на продажбата Продажбата ќе се одржи на ден 12.12.2023 година во 12:00 часот во просториите на Извршителот

Број на Оглас : 11412

Број на предмет: И.бр.185/2023

Извршител :Зорица Симиќ линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 317м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-12-12

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетната вредност на недвижностаизнесува 259.159,33 ЕУР во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ на денот на продажбата-Продажбата ќе се одржи на ден 12.12.2023 година во 10:00 часот во просториите на Извршителот

Број на Оглас : 11411

Број на предмет: И.бр.2026/2023

Извршител :Лазар Петровски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 117м2 , со почетна цена : 11,895,593 денари.

Дата на продажба :2023-12-20

Повеќе за огласот...

Забелешка: Имотен Лист бр. 84407 за КО КАРПОШ Имотен Лист бр. 88491 за КО- KAРПОШ -Продажбата ќе се одржи на ден 20.12.2023 година во 12:00 часот во просториите на Извршителот

Број на Оглас : 11410

Број на предмет: И.бр.365/2023

Извршител :Ивана Нешовска линк...

Тип на недвижност :Гаража

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 13м2 , со почетна цена : 223,860 денари.

Дата на продажба :2023-12-15

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр.94554 за КО Ѓорче Петров 6-Продажбата ќе се одржи на ден 15.12.2023 година во 12:00 часот во просториите на Извршителот

Број на Оглас : 11409

Број на предмет: И.бр.1602/2023

Извршител :Весна Деловска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 2293м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-12-14

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр.1345 КО Марино-вонград Почетната вредност на недвижностаизнесува 61.150,00 евра во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ на денот на продажбата-Продажбата ќе се одржи на ден 14.12.2023 година во 11:00 часот во просториите на Извршителот

Број на Оглас : 11408

Број на предмет: И.бр.1071/2023

Извршител :Ивана Нешовска линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 92м2 , со почетна цена : 24,648,131 денари.

Дата на продажба :2023-12-11

Повеќе за огласот...

Забелешка: Заклучок за поправање на грешки во актите на извршителот(врз основа на член 10 став (1) од Законот за извршување и член 331 од Законот за парничната постапка) Продажбата ќе се одржи на ден 11.12.2023 година во 12:00 часот во просториите на извршителот

Број на Оглас : 11407

Број на предмет: И.бр.1047/2023

Извршител :Љупчо Јованов линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Кавадарци

Квадратура: 398м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-12-11

Повеќе за огласот...

Забелешка: Имотен лист бр.366 за КО Кавадарци-ВОНГРАД Имотен лист бр.673 за КО РожденИмотен лист бр.674 за КО Рожден Имотен лист бр.413 за КО РесаваИмотен лист број 673 за КО ВозарциИмотен лист број 634 за КО Шивец Почетната вредност на недвижноста и заедно со вредност на подвижните предмети изнесува 37.897.993,00 евра во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ на денот на продажбатаПродажбата ќе се одржи на ден 11.12.2023 година во 11.00 часот во просториите на канцеларија на Извршителот

Број на Оглас : 11406

Број на предмет: И.бр.148/2023

Извршител :Зорица Симиќ линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 25м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-11-27

Повеќе за огласот...

Забелешка: Заклучок за поправање на грешки во актите на извршителот(врз основа на член 10 став (1) од Законот за извршување и член 331 од Законот за парничната постапка) и. број 148/2023 -почетна цена за продажба на недвижноста-вредноста на предметната недвижност се утврдува на износ од 2.726,00 ЕУР во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ на денот на продажбата,Продажбата ќе се одржи на ден 27.11.2023 година во 14:00 часот во просториите на Извршителот

Број на Оглас : 11405

Број на предмет: И.бр.1131/2022

Извршител :Данчо Диманчев линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Гевгелија

Квадратура: 1785м2 , со почетна цена : 32,650,140 денари.

Дата на продажба :2023-12-15

Повеќе за огласот...

Забелешка: оранжерии и други објекти на земјоделско земјиште-Имотен лист бр.527 КО Прдејци-Продажбата ќе се одржи на ден 15. 12 2023 година во 10,00 часот во просториите на Извршителoт

Број на Оглас : 11404

Број на предмет: И.бр.1480/2023

Извршител :Катерина Кокина линк...

Тип на недвижност :Куќа

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 78м2 , со почетна цена : 18,663,588 денари.

Дата на продажба :2023-12-14

Повеќе за огласот...

Забелешка: Имотен лист број 464 КО Карпош- Имотен лист 21889 КО Карпош-Продажбата ќе се одржи на ден 14.12.2023 година во 14:00 часот во просториите на Извршител

Број на Оглас : 11403

Број на предмет: И.бр.648/2021

Извршител :Манолева Милена линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 57м2 , со почетна цена : 3,123,983 денари.

Дата на продажба :2023-12-13

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр. 735 при АКН Струмица за КО Ангелци-Продажбата ќе се одржи на ден 13.12.2023 година во 12:00 часот во просториите на просториите на Извршителот

Број на Оглас : 11402

Број на предмет: И.бр.337/2023

Извршител :Премтим Ќерими линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 320м2 , со почетна цена : 7,200,000 денари.

Дата на продажба :2023-12-13

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр.1590 за КО Романовце – Вонград- Продажбата ќе се одржи на ден 13.12.2023 година во 14:00 часот во просториите на канцеларија на Извршителот

Број на Оглас : 11401

Број на предмет: И.бр.397/2021

Извршител :Љопче Ефинска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 78м2 , со почетна цена : 3,504,411 денари.

Дата на продажба :2023-12-15

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр.2203 во КО Струмица Продажбата ќе се одржи на ден 15.12.2023 година во 10,00 часот во просториите на Извршителот

Број на Оглас : 11400

Број на предмет: И.бр.414/2023

Извршител :Премтим Ќерими линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 103м2 , со почетна цена : 16,531,971 денари.

Дата на продажба :2023-12-12

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр. 1091 за КО Старо Нагоричане- Продажбата ќе се одржи на ден 12.12.2023 година во 10:00 часот во просториите на канцеларија на Извршителот

Број на Оглас : 11399

Број на предмет: И.бр.1803/2023

Извршител :Весна Деловска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 59м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-12-12

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр.106353 КО Кисела Вода 2 Почетната вредност на недвижностаизнесува 40.395,00 евра во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ на денот на продажбата,Продажбата ќе се одржи на ден 12.12.2023 година во 11:00 часот во просториите на Извршителот

Број на Оглас : 11398

Број на предмет: И.бр.1971/2022

Извршител :Методија Костадинов линк...

Тип на недвижност :Куќа

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 44м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-12-20

Повеќе за огласот...

Забелешка: Имотен лист бр.94875 за КО Ѓорче Петров 3 – Дексион- Почетната вредност на недвижностаизнесува 96.328,00 Евра во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ на денот на продажбата-Продажбата ќе се одржи на ден 20.12.2023 година во 11:00 часот во просториите на извршителот

Број на Оглас : 11397

Број на предмет: И.бр.1785/2023

Извршител :Андреја Буневски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Тетово

Квадратура: 62м2 , со почетна цена : 11,500,000 денари.

Дата на продажба :2023-12-13

Повеќе за огласот...

Забелешка: Имотен лист бр.38902 за КО Тетово 2 -Имотен лист бр.34518 за КО Тетово 2 -Продажбата ќе се одржи на ден 13.12.2023 година во 12:00 часот во просториите на извршителот

Број на Оглас : 11396

Број на предмет: И.бр.1071/2023

Извршител :Ивана Нешовска линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 92м2 , со почетна цена : 24,648,131 денари.

Дата на продажба :2023-12-08

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр.106507 за КО Центар 1 -Продажбата ќе се одржи на ден 08.12.2023 година во 12:00 часот во просториите на извршителот

Број на Оглас : 11395

Број на предмет: И.бр.330/2011

Извршител :Лазар Петровски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Крива Паланка

Квадратура: 326м2 , со почетна цена : 1,337,279 денари.

Дата на продажба :2023-12-07

Повеќе за огласот...

Забелешка: Имотен Лист 2724 за КО Крива Паланка-Продажбата ќе се одржи на ден 07.12.2023 година во 15:30 часот во просториите на Извршителот

Број на Оглас : 11394

Број на предмет: И.бр.330/2011

Извршител :Лазар Петровски линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Крива Паланка

Квадратура: 1759м2 , со почетна цена : 6,587,387 денари.

Дата на продажба :2023-12-07

Повеќе за огласот...

Забелешка: Имотен Лист 2724 за КО Крива Паланка -Продажбата ќе се одржи на ден 07.12.2023 година во 15:00 часот во просториите на Извршителот

Број на Оглас : 11393

Број на предмет: И.бр.166/2022

Извршител :Никола Богатинов линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 72м2 , со почетна цена : 6,868,300 денари.

Дата на продажба :2023-12-20

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр.8368 за КО Ѓорче Петров 4 – ВЛАЕ Продажбата ќе се одржи на ден 20.12.2023 година во 12,00 часот во просториите на Извршителoт

Број на Оглас : 11392

Број на предмет: И.бр.196/2022

Извршител :Љупчо Јованов линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Кавадарци

Квадратура: 1363м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-12-17

Повеќе за огласот...

Забелешка: Имотен лист бр.574 за КО ГлишиќИмотен лист бр.1735 за КО Глишиќ -Почетната вредност на недвижностаизнесува 548.126,00 евра во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ на денот на продажбатаПродажбата ќе се одржи на ден 11.12.2023 година во 12.00 часот во просториите на канцеларија на Извршител

Број на Оглас : 11391

Број на предмет: И.бр.1800/2022

Извршител :Методија Костадинов линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 77м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-12-13

Повеќе за огласот...

Забелешка: Имотен лист бр.105399 за КО ЦЕНТАР 1 Почетната вредност на недвижностаизнесува 55.000,00 Евра во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ на денот на продажбата-Продажбата ќе се одржи на ден 13.12.2023 година во 11:00 часот во просториите на извршителот

Број на Оглас : 11390

Број на предмет: И.бр.1261/2021

Извршител :Весна Јакимовска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Гостивар

Квадратура: 63м2 , со почетна цена : 4,578,017 денари.

Дата на продажба :2023-12-19

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр.189КО МАЛО ТУРЧАНЕ при АКН Гостивар -Продажбата ќе се одржи на ден 19.12.2023 година во 11.00 часот во просториите на извршителот

Број на Оглас : 11389

Број на предмет: И.бр.567/2022

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 147м2 , со почетна цена : 3,252,025 денари.

Дата на продажба :2023-12-07

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр.916 КО Ангелци,имотен лист бр.13900 КО Струмица -Продажбата ќе се одржи на ден 07.12.2023 година, во 12.00 часот во просториите на Извршителот

Број на Оглас : 11388

Број на предмет: И.бр.886/2021

Извршител :Николче Диневски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 34м2 , со почетна цена : 2,706,000 денари.

Дата на продажба :2023-12-06

Повеќе за огласот...

Забелешка: Имотен лист бр.37047 за КО Битола -Продажбата ќе се одржи на ден 06.12.2023 година во 13:00 часот во просториите на извршителот

Број на Оглас : 11387

Број на предмет: И.бр.277/2023

Извршител :Александра Заринска Дуровска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 44м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-12-12

Повеќе за огласот...

Забелешка: Имотен Лист бр. 95852 за КО Ѓорче Петров 6,Почетната вредност на недвижностаизнесува 43.832,00 евра во денарска противвредност по среден курс на НБ на РСМ на ден на плаќање-Продажбата ќе се одржи на ден 12.12.2023 година во 10,00 часот во просториите на извршител

Број на Оглас : 11386

Број на предмет: И.бр.489/2023

Извршител :Слободанка Колоска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Струга

Квадратура: 124м2 , со почетна цена : 38,130 денари.

Дата на продажба :2023-12-15

Повеќе за огласот...

Забелешка: Имотен лист бр. 100005 за КО Бороец,Имотен лист бр. 100008 за КО Бороец ,Имотен лист бр. 4903 за КО Стругаимотен лист 1238 за КО Бороец,имотен лист 1344 за КО Бороец-Вонград - Продажбата ќе се одржи на ден 15.12.2023го.во 13:00часот во просториите на Извршителот

Број на Оглас : 11385

Број на предмет: И.бр.78/2021

Извршител :Александра Заринска Дуровска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 41м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-12-15

Повеќе за огласот...

Забелешка: почетна вредност износ од 22.018,00 евра, во денарска противвредност по среден курс на НБ на РСМ на ден на плаќање-Продажбата ќе се одржи на ден 15.12.2023година во 10,00часот во просториите на Извршителот

Број на Оглас : 11384

Број на предмет: И.бр.1869/2022

Извршител :Весна Јакимовска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 57м2 , со почетна цена : 4,697,123 денари.

Дата на продажба :2023-12-07

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр. 76129КО Карпош Продажбата ќе се одржи на ден 07.12.2023 година во 12.00 часот во канцеларија на Извршител

Број на Оглас : 11383

Број на предмет: И.бр.1407/2023

Извршител :Лазар Петровски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 33м2 , со почетна цена : 1,414,500 денари.

Дата на продажба :2023-12-06

Повеќе за огласот...

Забелешка: Имотен Лист 9288 за КО Куманово -Продажбата ќе се одржи на ден 06.12.2023 година во 12:00 часот во просториите на Извршителот

Број на Оглас : 11382

Број на предмет: И.бр.615/2023

Извршител :Гордан Станковиќ линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 70м2 , со почетна цена : 5,130,213 денари.

Дата на продажба :2023-12-12

Повеќе за огласот...

Забелешка: Имотен лист 4722 за КО Центар2-Имотен лист 1986 за КО Центар2- Продажбата ќе се одржи на ден 12.12.2023 година во 11:00 часот во просториите на извршителот

Број на Оглас : 11381

Број на предмет: И.бр.1492/2019

Извршител :Васко Блажевски линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 234м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-12-06

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр.49425 КО Центар 1 -почетна цена за првото усно јавно наддавање во износ од 584.005,00 евра, во денарска противвредност сметано по среден курс на НБРСМ на денот на продажбата,Продажбата ќе се одржи на ден 06.12.2023 година во 12:00 часот во просториите на извршителот

Број на Оглас : 11379

Број на предмет: И.бр.1134/2022

Извршител :Весна Јакимовска линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Македонски Брод

Квадратура: 140м2 , со почетна цена : 6,136,931 денари.

Дата на продажба :2023-12-13

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр.1821 за КО Македонски Брод Имотен лист бр.3129 за КО Македонски Бродимотен лист бр.91637 за КО Битола имотен лист бр.915 за КО ДРУГОВО имотен лист бр.1307 за КО ДРУГОВО имотен лист бр.1338 имотен лист бр.1292 за КО ДРУГОВОПродажбата ќе се одржи на ден 13.12.2023 година во 11.00 часот во просториите на Извршителот

Број на Оглас : 11378

Број на предмет: И.бр.1132/2022

Извршител :Весна Јакимовска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Кичево

Квадратура: 1149м2 , со почетна цена : 2,720,369 денари.

Дата на продажба :2023-12-13

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр.27 за КО Другово -имотен лист бр.1821 за КО Мак.Брод- Имотен лист бр.3129 за КО Македонски Брод -Продажбата ќе се одржи на ден 13.12.2023 година во 11.30 часот во просториите на Извршителот

Број на Оглас : 11377

Број на предмет: И.бр.1050/2022

Извршител :Весна Јакимовска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Кичево

Квадратура: 1000м2 , со почетна цена : 2,367,597 денари.

Дата на продажба :2023-12-13

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр.1289 за КО ДРУГОВО -Продажбата ќе се одржи на ден 13.12.2023 година во 12.30 часот во просториите на извршителот

Број на Оглас : 11375

Број на предмет: И.бр.1047/2022

Извршител :Весна Јакимовска линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Македонски Брод

Квадратура: 42м2 , со почетна цена : 2,635,398 денари.

Дата на продажба :2023-12-13

Повеќе за огласот...

Забелешка: Имотен лист бр.1821 за КО Македонски Брод -Имотен лист бр.3129 за КО Македонски Брод-Продажбата ќе се одржи на ден 13.12.2023 година во 13.00 часот во просториите на извршител

Број на Оглас : 11374

Број на предмет: И.бр.1051/2022

Извршител :Весна Јакимовска линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Македонски Брод

Квадратура: 39м2 , со почетна цена : 2,649,605 денари.

Дата на продажба :2023-12-13

Повеќе за огласот...

Забелешка: ИМОТЕН ЛИСТ бр.1821 за КО Мак.брод -ИЛ бр.3129 за КО Македонски Брод -Продажбата ќе се одржи на ден 13.12.2023 година во 12.00 часот во просториите на Извршителот

Број на Оглас : 11373

Број на предмет: И.бр.807/2022

Извршител :Љупчо Јованов линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Богданци

Квадратура: 1268м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-12-15

Повеќе за огласот...

Забелешка: Имотен лист 11938 за КО БОГДАНЦИ Почетната вредност на недвижностаизнесува 236.037,00 евра во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ на денот на продажбата,Продажбата ќе се одржи на ден 15.12.2023 година во 11.00 часот во просториите на канцеларија на Извршителот

Број на Оглас : 11372

Број на предмет: И.бр.148/2023

Извршител :Зорица Симиќ линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 25м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-11-27

Повеќе за огласот...

Забелешка: почетна цена за продажба на недвижноста-вредноста на предметната недвижност се утврдува на износ од 2.726,00 ЕУР во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ на денот на продажбата,Продажбата ќе се одржи на ден 27.11.2023 година во 14:00 часот во просториите на Извршителот

Број на Оглас : 11371

Број на предмет: И.бр.202/2023

Извршител :Зорица Симиќ линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Гевгелија

Квадратура: 5112м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-11-29

Повеќе за огласот...

Забелешка:  Имотен лист бр.275 за КО СТАР ДОЈРАНПочетната вредност на недвижностаизнесува 980.426,60 ЕУР во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ на денот на продажбата Продажбата ќе се одржи на ден 29.11.2023 година во 11:00 часот во просториите на Извршителот

Број на Оглас : 11370

Број на предмет: И.бр.515/2023

Извршител :Лазар Петровски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 5433м2 , со почетна цена : 1,300,000 денари.

Дата на продажба :2023-12-07

Повеќе за огласот...

Забелешка: Имотен Лист 8312 за КО Куманово Продажбата ќе се одржи на ден 07.12.2023 година во 12:00 часот во просториите на Извршителот

Број на Оглас : 11369

Број на предмет: И.бр.462/2008

Извршител :Лазар Петровски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 44м2 , со почетна цена : 1,710,823 денари.

Дата на продажба :2023-12-05

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 05.12.2023 година во 12:00 часот во просториите на Извршителот

Број на Оглас : 11368

Број на предмет: И.бр.182/2022

Извршител :Весна Јакимовска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Тетово

Квадратура: 499м2 , со почетна цена : 778,950 денари.

Дата на продажба :2023-12-06

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 06.12.2023 година во 11:00 часот во просториите на извршителот

Број на Оглас : 11367

Број на предмет: И.бр.1852/2022

Извршител :Благој Бањански линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Кавадарци

Квадратура: 7219м2 , со почетна цена : 220,180 денари.

Дата на продажба :2023-12-06

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 06.12.2023 година во 11:00 часот во просториите на извршителот

Број на Оглас : 11366

Број на предмет: И.бр.978/2023

Извршител :Николче Диневски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 322м2 , со почетна цена : 1,153,522 денари.

Дата на продажба :2023-12-06

Повеќе за огласот...

Забелешка: Имотен лист бр. 1649 за КО ТРНОВО-ВОН Г.Р.-Лист за предбележување на градба број 1713 за ТРНОВО-ВОН Г.Р.Продажбата ќе се одржи на ден 06.12.2023 година во 11:00 часот во просториите на извршителот

Број на Оглас : 11365

Број на предмет: И.бр.977/2023

Извршител :Николче Диневски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 681м2 , со почетна цена : 1,416,278 денари.

Дата на продажба :2023-12-06

Повеќе за огласот...

Забелешка: Имотен лист бр.1648 за КО ТРНОВО-ВОН Г.Р-Лист за предбележување на градба бр. 1715 за КО ТРНОВО-ВОНГРАДПродажбата ќе се одржи на ден 06.12.2023 година во 12:00 часот во просториите на извршителoт

Број на Оглас : 11364

Број на предмет: И.бр.2319/2022

Извршител :Андреја Буневски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 126м2 , со почетна цена : 9,135,680 денари.

Дата на продажба :2023-12-01

Повеќе за огласот...

Забелешка: Имотен Лист бр.100283 за КО Ѓорче Петров 4-Влае Продажбата ќе се одржи на ден 01.12.2023 година во 12:00 часот во просториите на извршителот

Број на Оглас : 11363

Број на предмет: И.бр.146/2014

Извршител :Станислав Тасески линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 50м2 , со почетна цена : 7,626,868 денари.

Дата на продажба :2023-12-06

Повеќе за огласот...

Забелешка:  имотен лист бр. 4762 за КО Охрид 2 Продажбата ќе се одржи на ден 06.12.2023 година во 12,00 часот, во просториите на Извршителот

Број на Оглас : 11362

Број на предмет: И.бр.39/2015

Извршител :Христо Јованов линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 38м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-12-12

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетната вредност на недвижноста изнесува 64.530,00 евра во денарска противвредност по средниот курс на НБРСМ на денот на продажбата,Продажбата ќе се одржи на ден 12.12.2023 година во 10.00 часот во просториите на извршителот

Број на Оглас : 11361

Број на предмет: И.бр.1602/2023

Извршител :Весна Деловска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 229м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-12-01

Повеќе за огласот...

Забелешка: ИЛ бр.1965 КО Марино-Вонград -Почетната вредност на недвижноста изнесува 81.734,00 евра во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ на денот на продажбата,Продажбата ќе се одржи на ден 01.12.2023 година во 11:00 часот во просториите на Извршителот

Број на Оглас : 11360

Број на предмет: И.бр.1480/2023

Извршител :Катерина Кокина линк...

Тип на недвижност :Куќа

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 77м2 , со почетна цена : 26,286,744 денари.

Дата на продажба :2023-11-15

Повеќе за огласот...

Забелешка: Заклучокза поправање на грешки во актите на извршителот(врз основа на член 10 став (1) од Законот за извршување и член 331 од Законот за парничната постапка) од 10.11.2023година Продажбата ќе се одржи на ден 15.11.2023 година во 14:00 часот во просториите на Извршителот

Број на Оглас : 11359

Број на предмет: И.бр.547/2023

Извршител :Васко Еленов линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Неготино

Квадратура: 108м2 , со почетна цена : 4,275,000 денари.

Дата на продажба :2023-11-30

Повеќе за огласот...

Забелешка: ИМОТЕН ЛИСТ број. 1828 за КО НЕГОТИНО-ИМОТЕН ЛИСТ број. 666 за КО СОПОТ-Продажбата ќе се одржи на ден 30.11.2023 година во 12:00 часот во просториите на Извршителот

Број на Оглас : 11358

Број на предмет: И.бр.899/2022

Извршител :Горан Манојлов линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Виница

Квадратура: 131м2 , со почетна цена : 142,673,272 денари.

Дата на продажба :2023-11-28

Повеќе за огласот...

Забелешка: Имотен лист бр.7147 за КО Виница-Продажбата ќе се одржи на ден 28.11.2023 година во 11:00 часот во просториите на Извршителот

Број на Оглас : 11357

Број на предмет: И.бр.192/2023

Извршител :Дејан Костовски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 300м2 , со почетна цена : 1,200,000 денари.

Дата на продажба :2023-11-30

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист број 634 КО Љубаништа-Продажбата ќе се одржи на ден 30.11.2023 година во 11:00 часот во просториите на извршителот

Број на Оглас : 11356

Број на предмет: И.бр.214/2022

Извршител :Маријана Кацарска Могилевска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Кочани

Квадратура: 1889м2 , со почетна цена : 141,575 денари.

Дата на продажба :2023-11-29

Повеќе за огласот...

Забелешка: И.Л.бр.824 КО Горни Подлог-И.Л.бр.16543 КО Кочани Продажбата ќе се одржи на ден 29.11.2023 година во 11 часот во просториите на Извршителот

Број на Оглас : 11355

Број на предмет: И.бр.1277/2017

Извршител :Гордан Станковиќ линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 3м2 , со почетна цена : 92,243 денари.

Дата на продажба :2023-11-30

Повеќе за огласот...

Забелешка: Помошна просторија – подрум, имотен лист бр.43066 за КО Центар 1 -Продажбата ќе се одржи на ден 30.11.2023 година во 11:30 часот во просториите на извршител

Број на Оглас : 11354

Број на предмет: И.бр.567/2023

Извршител :Роза Родиќ линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 51м2 , со почетна цена : 3,266,757 денари.

Дата на продажба :2023-11-21

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист број 12138 КО Карпош-Продажбата ќе се одржи на ден 21.11.2023 година во 12:00 часот во просториите на извршителот

Број на Оглас : 11353

Број на предмет: И.бр.249/2023

Извршител :Роза Родиќ линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 371м2 , со почетна цена : 2,283,468 денари.

Дата на продажба :2023-11-23

Повеќе за огласот...

Забелешка:  имотен лист број 1992 КО ВИЗБЕГОВО. -Продажбата ќе се одржи на ден 23.11.2023 година во 12:00 часот во просториите на извршителот

Број на Оглас : 11352

Број на предмет: И.бр.1241/2018

Извршител :Гордан Станковиќ линк...

Тип на недвижност :Гаража

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 13м2 , со почетна цена : 504,972 денари.

Дата на продажба :2023-11-30

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр.108672 за КО Кисела Вода 2 Продажбата ќе се одржи на ден 30.11.2023 година во 11:00 часот во просториите на извршителот

Број на Оглас : 11351

Број на предмет: И.бр.185/2023

Извршител :Зорица Симиќ линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 317м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-11-23

Повеќе за огласот...

Забелешка: Имотен лист бр.40024 за КО КИСЕЛА ВОДА 2, Почетната вредност изнесува 388.739,00 ЕУР во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ на денот на продажбата,Продажбата ќе се одржи на ден 23.11.2023 година во 11:00 часот во просториите на Извршителот

Број на Оглас : 11350

Број на предмет: И.бр.186/2023

Извршител :Зорица Симиќ линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 60м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-11-28

Повеќе за огласот...

Забелешка: згради во останато стопанство Имотен лист бр.41290 за КО Центар 1- Почетната вредност изнесува 117.088,00 ЕУР во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ на денот на продажбата, Продажбата ќе се одржи на ден 28.11.2023 година во 11:00 часот во просториите на Извршителот

Број на Оглас : 11349

Број на предмет: И.бр.918/2023

Извршител :Васко Блажевски линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 88м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-12-04

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр.48028, КО Центар 1, со почетна вредност во вкупен износ од 320.000,00 евра во денарска противвредност сметано по среден курс на НБРСМ на денот на продажбата-Продажбата ќе се одржи на ден 04.12.2023 година во 12:00 часот во просториите на извршителот

Број на Оглас : 11347

Број на предмет: И.бр.918/2023

Извршител :Васко Блажевски линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 88м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-04-12

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр.48028, КО Центар 1-почетна цена во вкупен износ од 320.000,00 евра во денарска противвредност сметано по среден курс на НБРСМ на денот на продажбата,Продажбата ќе се одржи на ден 04.12.2023 година во 12:00 часот во просториите на извршителот

Број на Оглас : 11346

Број на предмет: И.бр.2208/2023

Извршител :Весна Деловска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 3340м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-11-30

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетната вредност на недвижноста запишана на Имотен лист бр.49 КО ДОЛНО СОЊЕ – ВОНГРАД изнесува 66.795,00 евра во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ на денот на продажбатаПродажбата ќе се одржи на ден 30.11.2023 година во 11:00 часот во просториите на Извршителот

Број на Оглас : 11344

Број на предмет: И.бр.1095/2019

Извршител :Зоран Петрески линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 78м2 , со почетна цена : 3,035,384 денари.

Дата на продажба :2023-11-28

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 28.11.2023 година во 10 часот во просториите на Извршителот

Број на Оглас : 11343

Број на предмет: И.бр.1087/2023

Извршител :Весна Јакимовска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Гостивар

Квадратура: 339м2 , со почетна цена : 194,684 денари.

Дата на продажба :2023-11-24

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 24.11.2023 година во 10,00часот во просториите на Извршителот

Број на Оглас : 11342

Број на предмет: И.бр.770/2021

Извршител :Весна Деловска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 100м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-11-28

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетната вредност на недвижноста изнесува 134.650,00 евра во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ на денот на продажбата Продажбата ќе се одржи на ден 28.11.2023 година во 11:00 часот во просториите на Извршителот

Број на Оглас : 11341

Број на предмет: И.бр.837/2022

Извршител :Павел Поп Иванов линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 258м2 , со почетна цена : 24,458,802 денари.

Дата на продажба :2023-11-24

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 24.11.2023 година во 12.00 часот во просториите на Извршителот

Број на Оглас : 11340

Број на предмет: И.бр.771/2021

Извршител :Весна Деловска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 59м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-11-28

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетната вредност на недвижноста е утврдена со заклучок на извршителот и изнесува 115.100,00 евра во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ на денот на продажбата-Продажбата ќе се одржи на ден 28.11.2023 година во 12:00 часот во просториите на Извршителот

Број на Оглас : 11338

Број на предмет: И.бр.653/2016

Извршител :Премтим Ќерими линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 34м2 , со почетна цена : 162,259 денари.

Дата на продажба :2023-11-24

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 24.11.2023 година во 10:00 часот во просториите на канцеларија на Извршителoт

Број на Оглас : 11337

Број на предмет: И.бр.1703/2022

Извршител :Емилија Павловска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Штип

Квадратура: 9648м2 , со почетна цена : 33,479,397 денари.

Дата на продажба :2023-11-22

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 22.11.2023 година во 12.00 часот во просториите на извршителот

Број на Оглас : 11336

Број на предмет: И.бр.6200/2022

Извршител :Лазар Петровски линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 32м2 , со почетна цена : 6,503,019 денари.

Дата на продажба :2023-12-04

Повеќе за огласот...

Забелешка:  Продажбата ќе се одржи на ден 04.12.2023 година во 12:00 часот во просториите на Извршителот

Број на Оглас : 11335

Број на предмет: И.бр.1509/2023

Извршител :Љупчо Јованов линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Кавадарци

Квадратура: 239м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-11-29

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетната вредност на недвижностаизнесува 208.975,00 евра во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ на денот на продажбата-Продажбата ќе се одржи на ден 29.11.2023 година во 11.00 часот во просториите на канцеларија

Број на Оглас : 11334

Број на предмет: И.бр.1456/2023

Извршител :Весна Јакимовска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Гостивар

Квадратура: 50м2 , со почетна цена : 1,267,372 денари.

Дата на продажба :2023-11-14

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 14.11.2023 година во 09,00 часот во просториите на извршителот

Број на Оглас : 11333

Број на предмет: И.бр.742/2020

Извршител :Јадранка Јовановска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 515м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-11-24

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетната вредност на недвижноста изнесува 1.109.200,00 Евра во денарска противредност по среден курс на НБРСМ на денот на продажбата-Продажбата ќе се одржи на ден 24.11.2023 година во 14,00 часот, во просториите на Извршител

Број на Оглас : 11332

Број на предмет: И.бр.1542/2021

Извршител :Катерина Кокина линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 2650м2 , со почетна цена : 26,251,479 денари.

Дата на продажба :2023-11-28

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 28.11.2023 година во 14:00 часот во просториите на Извршителот

Број на Оглас : 11331

Број на предмет: И.бр.1121/2011

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 58м2 , со почетна цена : 832,396 денари.

Дата на продажба :2023-11-24

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 24.11.2023 година, во 12.00 часот, во просториите на Извршител

Број на Оглас : 11330

Број на предмет: И.бр.1869/2022

Извршител :Весна Јакимовска линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Гостивар

Квадратура: 91м2 , со почетна цена : 4,005,434 денари.

Дата на продажба :2023-11-22

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр. 99445 КО Гостивар 1 - Продажбата ќе се одржи на ден 22.11.2023 година во 14.00 часот во просториите на извршителот

Број на Оглас : 11328

Број на предмет: И.бр.316/2023

Извршител :Зоран Димов линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 25м2 , со почетна цена : 861,984 денари.

Дата на продажба :2023-11-23

Повеќе за огласот...

Забелешка: ЗГРАДИ ВО ОСТАНАТО СТОПАНСТВО-имотен лист бр.8746 КО Гази Баба-Продажбата ќе се одржи на ден 23.11.2023 година во 09:00 часот во просториите на извршителот

Број на Оглас : 11327

Број на предмет: И.бр.925/2022

Извршител :Каролина Таневска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Прилеп

Квадратура: 60м2 , со почетна цена : 1,974,894 денари.

Дата на продажба :2023-11-22

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр. 34836 при АКН КО Прилеп Продажбата ќе се одржи на ден 22.11.2023 година во 11,00 часот во просториите на Извршителот

Број на Оглас : 11326

Број на предмет: И.бр.615/2019

Извршител :Мики Лазаров линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Велес

Квадратура: 115м2 , со почетна цена : 9,121,680 денари.

Дата на продажба :2023-12-12

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 12.12.2023 година во 13:00 часот во просториите на Извршителот

Број на Оглас : 11325

Број на предмет: И.бр.310/2023

Извршител :Силвана Митевска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Штип

Квадратура: 79м2 , со почетна цена : 2,646,304 денари.

Дата на продажба :2023-11-24

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр.165 при АКН на СМ – ОДД за катастар Штип за КО Штип 3-Продажбата ќе се одржи на ден 24.11.2023 година во 12:00 часот во просториите на извршителот

Број на Оглас : 11324

Број на предмет: И.бр.545/2021

Извршител :Чедомир Личковски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Гостивар

Квадратура: 743м2 , со почетна цена : 3,343,500 денари.

Дата на продажба :2023-11-20

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 20.11.2023 година во 07:30 часот во просториите на Извршителот

Број на Оглас : 11323

Број на предмет: И.бр.307/2017

Извршител :Благој Бањански линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Неготино

Квадратура: 67м2 , со почетна цена : 1,876,959 денари.

Дата на продажба :2023-11-23

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 23.11.2023 година во 12:00 часот во просториите на извршителот

Број на Оглас : 11322

Број на предмет: И.бр.931/2023

Извршител :Славе Дончев линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Берово

Квадратура: 66м2 , со почетна цена : 695,673 денари.

Дата на продажба :2023-11-22

Повеќе за огласот...

Забелешка:  Продажбата ќе се одржи на ден 22.11.2023 година во 13:00 часот во просториите на Извршителот

Број на Оглас : 11321

Број на предмет: И.бр.1306/2023

Извршител :Благој Бањански линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Неготино

Квадратура: 486м2 , со почетна цена : 15,870,000 денари.

Дата на продажба :2023-11-23

Повеќе за огласот...

Забелешка: ИМОТЕН ЛИСТ БРОЈ 656 КО Раброво-ИМОТЕН ЛИСТ БРОЈ 10641 КО Валандово-Продажбата ќе се одржи на ден 23.11.2023 година во 11:00 часот во просториите на извршителот

Број на Оглас : 11320

Број на предмет: И.бр.1504/2018

Извршител :Дашмир Саити линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Тетово

Квадратура: 14м2 , со почетна цена : 12,305,842 денари.

Дата на продажба :2023-11-23

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр.102920 КО Тетово-1 Продажбата ќе се одржи на ден 23.11.2023 година во 13:00 часот во просториите на Извршителот

Број на Оглас : 11318

Број на предмет: И.бр.330/2011

Извршител :Лазар Петровски линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Крива Паланка

Квадратура: 1759м2 , со почетна цена : 6,587,387 денари.

Дата на продажба :2023-11-20

Повеќе за огласот...

Забелешка: Имотен Лист 2724 за КО Крива Паланка -Продажбата ќе се одржи на ден 20.11.2023 година во 13:30 часот во просториите на Извршителот

Број на Оглас : 11317

Број на предмет: И.бр.470/2022

Извршител :Станислав Тасески линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 112м2 , со почетна цена : 5,505,933 денари.

Дата на продажба :2023-11-23

Повеќе за огласот...

Забелешка: ИМОТЕН ЛИСТ број 157023 за КО ОХРИД 2 ,Имотен лист бр. 8274 за КО ОХРИД 2-Продажбата ќе се одржи на ден 23.11.2023 година во 14:00 часот, во просториите на извршителот

Број на Оглас : 11316

Број на предмет: И.бр.1785/2023

Извршител :Андреја Буневски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Тетово

Квадратура: 62м2 , со почетна цена : 11,500,000 денари.

Дата на продажба :2023-11-21

Повеќе за огласот...

Забелешка: Имотен лист бр.38902 за КО Тетово 2 Имотен лист бр.34518 за КО Тетово 2 -Продажбата ќе се одржи на ден 21.11.2023 година во 12:00 часот во просториите на извршителот

Број на Оглас : 11315

Број на предмет: И.бр.52/2023

Извршител :Мики Лазаров линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Велес

Квадратура: 2177м2 , со почетна цена : 37,047 денари.

Дата на продажба :2023-11-15

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 15.12.2023 година во 13:00 во просториите на Извршителот

Број на Оглас : 11314

Број на предмет: И.бр.581/2018

Извршител :Сашо Перовски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Тетово

Квадратура: 78м2 , со почетна цена : 1,676,321 денари.

Дата на продажба :2023-11-24

Повеќе за огласот...

Забелешка:  Продажбата ќе се одржи на ден 24.11.2023 година во 12:00 часот во просториите на Извршителот

Број на Оглас : 11312

Број на предмет: И.бр.1264/2023

Извршител :Игор Антевски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 69м2 , со почетна цена : 5,675,257 денари.

Дата на продажба :2023-11-22

Повеќе за огласот...

Забелешка: Имотен лист бр.59146 за КО Центар 2,Имотен лист бр.56684 за КО Центар 2 - Продажбата ќе се одржи на ден 22.11.2023 година во 11:00 часот во просториите на Извршителот

Број на Оглас : 11311

Број на предмет: И.бр.1803/2023

Извршител :Весна Деловска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 59м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-11-20

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр.106353 КО Кисела Вода 2 Почетната вредност на недвижноста, изнесува 60.592,00 евра во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ на денот на продажбата-Продажбата ќе се одржи на ден 20.11.2023 година во 11:00 часот во просториите на Извршителот

Број на Оглас : 11310

Број на предмет: И.бр.634/2023

Извршител :Роза Родиќ линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 55м2 , со почетна цена : 5,707,794 денари.

Дата на продажба :2023-11-17

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 17.11.2023 година во 11:00 часот во просториите на извршителот

Број на Оглас : 11309

Број на предмет: И.бр.13406/2023

Извршител :Андреја Буневски линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 38м2 , со почетна цена : 106,633,931 денари.

Дата на продажба :2023-11-10

Повеќе за огласот...

Забелешка: ЗАКЛУЧОК ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖНОСТ СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБАчл. 181 став 4 и 187 став 2 од ЗИ-се повикува купувачот – доверителот Универзална Инвестициона Банка АД Скопје на ден 10.11.2023 година да пристапи во канцеларијата на Извршителот Андреја Буневски од Скопје, ул.Њуделхиска бр.4-2/1 заради склучување на договорот за продажба со непосредна спогодба кој се склучува во писмена форма .

Број на Оглас : 11308

Број на предмет: И.бр.276/2022

Извршител :Ангел Костадиновски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Неготино

Квадратура: 159м2 , со почетна цена : 82,635,175 денари.

Дата на продажба :2023-11-22

Повеќе за огласот...

Забелешка: ИМОТЕН ЛИСТ 30, КАТАСТАРСКА ОПШТИНА НЕГОТИНО-Продажбата ќе се одржи на ден 22.11.2023 година во 12:00 часот во просториите на Извршител

Број на Оглас : 11307

Број на предмет: И.бр.444/2022

Извршител :Фросина Петровиќ Стојмановска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 74м2 , со почетна цена : 4,976,480 денари.

Дата на продажба :2023-11-28

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 28.11.2023 година во 12:00 часот во просториите на Извршителот

Број на Оглас : 11306

Број на предмет: И.бр.365/2023

Извршител :Ивана Нешовска линк...

Тип на недвижност :Гаража

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 13м2 , со почетна цена : 319,800 денари.

Дата на продажба :2023-11-17

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр.94554 за КО Ѓорче Петров 6-Продажбата ќе се одржи на ден 17.11.2023 година во 11:00 часот во просториите на Извршителот

Број на Оглас : 11305

Број на предмет: И.бр.570/2023

Извршител :Данче Попчотрова – Ѓеоргиева линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 685м2 , со почетна цена : 58,798,674 денари.

Дата на продажба :2023-11-22

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр. 51563 за КО СТРУМИЦА Продажбата ќе се одржи на ден 22.11.2023г. година во 12 часот во просториите на на извршителот

Број на Оглас : 11304

Број на предмет: И.бр.1695/2009

Извршител :Данче Попчотрова – Ѓеоргиева линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 500м2 , со почетна цена : 776,475 денари.

Дата на продажба :2023-11-21

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 21.11.2023г. година во 12 часот во просториите на извршител

Број на Оглас : 11303

Број на предмет: И.бр.1480/2023

Извршител :Катерина Кокина линк...

Тип на недвижност :Куќа

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 77м2 , со почетна цена : 26,286,744 денари.

Дата на продажба :2023-11-15

Повеќе за огласот...

Забелешка: -Имотен лист број 464 Карпош- Имотен лист 21889 Ко Карпош-Продажбата ќе се одржи на ден 15.11.2023 година во 14:00 часот во просториите на Извршителот.

Број на Оглас : 11302

Број на предмет: И.бр.1208/2015

Извршител :Благоја Бакрачевски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 95м2 , со почетна цена : 6,683,013 денари.

Дата на продажба :2023-11-15

Повеќе за огласот...

Забелешка: ИЛ.бр. 17847 за КО Кисела Вода 2 -Продажбата ќе се одржи на ден 15.11.2023 година во 11:00 часот во просториите на Извршителот

Број на Оглас : 11301

Број на предмет: И.бр.53/2020

Извршител :Павел Томашевски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 104м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-11-16

Повеќе за огласот...

Забелешка: Имотен лист број 107160 за КО Кисела Вода 2,-Почетната вредност на недвижноста, изнесува 110.693 Евра во денарска противредност на еврото на денот на трансакцијата, во кој износ е вклучен и ДДВ, како почетна цена за продажба на недвижноста.Продажбата ќе се одржи на ден 16.11.2023 година, во 13.00 часот во просториите на Извршителот

Број на Оглас : 11300

Број на предмет: И.бр.796/2021

Извршител :Жанета Пријевиќ линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 55м2 , со почетна цена : 347,475 денари.

Дата на продажба :2023-11-14

Повеќе за огласот...

Забелешка: И. лист 70872 за КО Битола - Продажбата ќе се одржи на ден 14.11.2023 година во 11 часот во просториите на Извршителот

Број на Оглас : 11299

Број на предмет: И.бр.723/2020

Извршител :Орце Гоцевски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Виница

Квадратура: 5090м2 , со почетна цена : 441,300 денари.

Дата на продажба :2023-11-14

Повеќе за огласот...

Забелешка:  имотен лист бр 7306 КО Виница-имотен листбр 1116 КО Зрновци-Продажбата ќе се одржи на ден 14.11.2023 година во 10,00 часот во просториите на Извршителот

Број на Оглас : 11298

Број на предмет: И.бр.426/2023

Извршител :Орце Гоцевски линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Делчево

Квадратура: 1045м2 , со почетна цена : 28,090,059 денари.

Дата на продажба :2023-11-14

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотниот лист бр.900 КО Стамер-Продажбата ќе се одржи на ден 14.11.2023 година во 12,00 часот, во просториите на на Извршителот

Број на Оглас : 11297

Број на предмет: И.бр.859/2022

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 96м2 , со почетна цена : 12,923,000 денари.

Дата на продажба :2023-11-23

Повеќе за огласот...

Забелешка: СЕМЕЈНА КУЌА И ДЕЛОВЕН ПРОСТОР-производна хала, со дворно место,ДЕЛОВЕН ПРОСТОР-МЛЕКАРА, со дворно место-Продажбата ќе се одржи на ден 23.11.2023 година, во 12,00 часот, во просториите на Извршителот

Број на Оглас : 11296

Број на предмет: И.бр.1456/2023

Извршител :Весна Јакимовска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Гостивар

Квадратура: 50м2 , со почетна цена : 1,267,372 денари.

Дата на продажба :2023-11-14

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 14.11.2023 година во 09,00 часот во просториите на извршителот

Број на Оглас : 11295

Број на предмет: И.бр.668/2010

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Тип на недвижност :Куќа

Недвижноста се наоѓа во: Радовиш

Квадратура: 64м2 , со почетна цена : 4,602,491 денари.

Дата на продажба :2023-11-16

Повеќе за огласот...

Забелешка: Имотен лист бр.83357 при АКН-Радовиш-Имотен лист бр.8982 при АКН-РадовишПродажбата ќе се одржи на ден 16.11.2023 година, во 12.00 часот, во просториите на Извршителот

Број на Оглас : 11294

Број на предмет: И.бр.43/2019

Извршител :Манолева Милена линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 3148м2 , со почетна цена : 428,261 денари.

Дата на продажба :2023-11-13

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр. 801 КО Турново при АКН во Град Струмица-Продажбата ќе се одржи на ден 13.11.2023 година во 12:00 часот во просториите на Извршител

Број на Оглас : 11293

Број на предмет: И.бр.1001/2022

Извршител :Билјана Николовска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 63м2 , со почетна цена : 3,423,796 денари.

Дата на продажба :2023-11-14

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр.21571 при АКН на СМ – ЦКН Куманово Продажбата ќе се одржи на ден 14.11.2023 година во 10:00 часот во просториите на Извршителот

Број на Оглас : 11292

Број на предмет: И.бр.337/2023

Извршител :Премтим Ќерими линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 320м2 , со почетна цена : 7,943,726 денари.

Дата на продажба :2023-11-13

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр.1590 за КО Романовце – Вонград Продажбата ќе се одржи на ден 13.11.2023 година во 10:00 часот во просториите на канцеларија на Извршителот

Број на Оглас : 11291

Број на предмет: И.бр.1055/2021

Извршител :Емилија Павловска линк...

Тип на недвижност :Куќа

Недвижноста се наоѓа во: Штип

Квадратура: 91м2 , со почетна цена : 15,810,459 денари.

Дата на продажба :2023-11-11

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист број 1128 за КО Штип 3 -Продажбата ќе се одржи на ден 11.11.2023 година во 12.00 часот во просториите на извршител

Број на Оглас : 11290

Број на предмет: И.бр.366/2023

Извршител :Ивана Нешовска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 49м2 , со почетна цена : 1,464,992 денари.

Дата на продажба :2023-11-06

Повеќе за огласот...

Забелешка: недвижноста предбележана во Лист за предбележување број 97766 за КО Ѓорче Петров 6-Продажбата ќе се одржи на ден 06.11.2023 година во 11:00 часот во просториите на Извршителот

Број на Оглас : 11289

Број на предмет: И.бр.644/2022

Извршител :Павел Томашевски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 2692м2 , со почетна цена : 109,200 денари.

Дата на продажба :2023-10-25

Повеќе за огласот...

Забелешка: Заклучок за поправање на грешки во актите на извршителот член 10 ст.1 одЗИ и чл331 од ЗПП-Имотен лист број 412 за КО ДЕЉАДРОВЦИ ПРИ АКН НА РСМ ИЛИНДЕН Продажбата ќе се одржи на ден 25.10.2023 година во часот 12 часот во Канцеларија на извршителот

Број на Оглас : 11288

Број на предмет: И.бр.315/2023

Извршител :Дејан Костовски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 62м2 , со почетна цена : 3,460,594 денари.

Дата на продажба :2023-11-08

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист број 15523 КО Охрид 2 -Продажбата ќе се одржи на ден 08.11.2023 година во 08:30 часот во просториите на извршител

Број на Оглас : 11287

Број на предмет: И.бр.1407/2023

Извршител :Лазар Петровски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 33м2 , со почетна цена : 1,659,643 денари.

Дата на продажба :2023-11-08

Повеќе за огласот...

Забелешка: Имотен Лист бр 9288 за КО Куманово -Продажбата ќе се одржи на ден 08.11.2023 година во 12:00 часот во просториите на Извршителот

Број на Оглас : 11286

Број на предмет: И.бр.108/2023

Извршител :Горан Манојлов линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Берово

Квадратура: 16м2 , со почетна цена : 8,701,160 денари.

Дата на продажба :2023-11-06

Повеќе за огласот...

Забелешка: Имотен лист бр.2020 за КО Пехчево,Имотен лист 3124 за КО Зрновци-Продажбата ќе се одржи на ден 06.11.2023 година во 12:00 часот во просториите на Извршителот

Број на Оглас : 11284

Број на предмет: И.бр.1869/2022

Извршител :Весна Јакимовска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 57м2 , со почетна цена : 4,697,123 денари.

Дата на продажба :2023-11-10

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр. 76129 и имотен лист бр. 76129 КО КАРПОШ Продажбата ќе се одржи на ден 10.11.2023 година во 12.00 часот во канцеларија на Извршителот

Број на Оглас : 11283

Број на предмет: И.бр.1391/2023

Извршител :Весна Јакимовска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Гостивар

Квадратура: 77м2 , со почетна цена : 6,650,472 денари.

Дата на продажба :2023-11-08

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр.98875 КО Гостивар 1 Продажбата ќе се одржи на ден 08.11.2023 година во 12.00 часот во канцеларија на извршителот

Број на Оглас : 11282

Број на предмет: И.бр.422/2023

Извршител :Александра Заринска Дуровска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 66м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-11-09

Повеќе за огласот...

Забелешка: Имотен лист број 96799 за КО Ѓорче Петров 6- Имотен лист број 96887 за КО Ѓорче Петров6, Имотен лист број 95852 за КО Ѓорче Петров6, -Почетната вредност на недвижностаизнесува вкупно 72.170,00 евра во денарска противвредност по среден курс на НБ на РСМ на денот на плаќање-Продажбата ќе се одржи на ден 09.11.2023 година во 10,00 часот во просториите на извршител

Број на Оглас : 11281

Број на предмет: И.бр.192/2023

Извршител :Дејан Костовски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 300м2 , со почетна цена : 1,200,000 денари.

Дата на продажба :2023-11-10

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист број 634 КО Љубаништа.Продажбата ќе се одржи на ден 10.11.2023 година во 11:00 часот во просториите на извршителот

Број на Оглас : 11280

Број на предмет: И.бр.821/2023

Извршител :Орце Гоцевски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Делчево

Квадратура: 3195м2 , со почетна цена : 135,681 денари.

Дата на продажба :2023-11-03

Повеќе за огласот...

Забелешка:  имотниот лист бр. 11934 КО Делчево и имотниот лист бр. 3474 КО Град.Продажбата ќе се одржи на ден 03.11.2023 година во 10,00 часот во просториите на Извршител

Број на Оглас : 11279

Број на предмет: И.бр.100/2022

Извршител :Гордан Станковиќ линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Македонски Брод

Квадратура: 82м2 , со почетна цена : 5,745,614 денари.

Дата на продажба :2023-11-22

Повеќе за огласот...

Забелешка:  стамбено деловен објект-имотен лист 136 за КО СУВОДОЛ при АКН – ОКН Македонски брод ,Продажбата ќе се одржи на ден 22.11.2023 година во 11:00 часот во просториите на извршителот

Број на Оглас : 11278

Број на предмет: И.бр.1131/2022

Извршител :Данчо Диманчев линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Гевгелија

Квадратура: 1785м2 , со почетна цена : 48,975,200 денари.

Дата на продажба :2023-11-16

Повеќе за огласот...

Забелешка: Имотен лист бр.527 КО ПрдејциПродажбата ќе се одржи на ден 16. 11 2023 година во 10,00 часот во просториите на Извршителот

Број на Оглас : 11277

Број на предмет: И.бр.41/2022

Извршител :Николче Диневски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 6572м2 , со почетна цена : 3,149,738 денари.

Дата на продажба :2023-11-10

Повеќе за огласот...

Забелешка: Имотен лист бр. 11131 за КО ДИХОВО – ВОН Г.Р.,Продажбата ќе се одржи на ден 10.11.2023 година во 11:00 часот во просториите на извршител

Број на Оглас : 11276

Број на предмет: И.бр.13141/2023

Извршител :Андреја Буневски линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 318м2 , со почетна цена : 42,717,596 денари.

Дата на продажба :2023-11-07

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр.57607 за КО Центар 2имотен лист бр.16032 за КО Центар 2 ... Продажбата ќе се одржи на ден 07.11.2023 година во 12:00 часот во просториите на извршител

Број на Оглас : 11275

Број на предмет: И.бр.358/2022

Извршител :Дејан Костовски линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 234м2 , со почетна цена : 10,456,071 денари.

Дата на продажба :2023-11-03

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист број 1755 КО Охрид 1 Продажбата ќе се одржи на ден 03.11.2023 година во 10:00 часот во просториите на Извршителот

Број на Оглас : 11274

Број на предмет: И.бр.726/2011

Извршител :Лазар Петровски линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 194м2 , со почетна цена : 8,610,000 денари.

Дата на продажба :2023-11-10

Повеќе за огласот...

Забелешка: Имотен Лист 10124 за КО Куманово Продажбата ќе се одржи на ден 10.11.2023 година во 11:00 часот во просториите на Извршителот

Број на Оглас : 11273

Број на предмет: И.бр.202/2019

Извршител :Александра Заринска Дуровска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 122м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-11-02

Повеќе за огласот...

Забелешка: Имотен лист број 31662 за КО Кисела Вода 1 Почетната вредност на недвижноста изнесува 121.530,00 евра во денарска противвредност по среден курс на НБ на РСМ на денот на плаќањеПродажбата ќе се одржи на ден 02.11.2023 година во 10,00 часот во просториите на извршителот

Број на Оглас : 11272

Број на предмет: И.бр.1800/2022

Извршител :Методија Костадинов линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 77м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-11-03

Повеќе за огласот...

Забелешка: Имотен лист бр.105399 за КО ЦЕНТАР 1 ,Почетната вредност на недвижноста изнесува 55.000,00 Евра во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ на денот на продажбатаПродажбата ќе се одржи на ден 03.11.2023 година во 11:00 часот во просториите на извршителот

Број на Оглас : 11271

Број на предмет: И.бр.918/2023

Извршител :Васко Блажевски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 88м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-11-03

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр.48028, КО Центар 1,почетна цена за во вкупен износ од 320.000,00 евра во денарска противвредност сметано по среден курс на НБРСМ на денот на продажбатаПродажбата ќе се одржи на ден 03.11.2023 година во 12:00 часот во просториите на извршителот

Број на Оглас : 11270

Број на предмет: И.бр.515/2023

Извршител :Лазар Петровски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 5433м2 , со почетна цена : 1,673,364 денари.

Дата на продажба :2023-11-09

Повеќе за огласот...

Забелешка:  Имотен лист бр.8312 КО Куманово Продажбата ќе се одржи на ден 09.11.2023 година во 12:00 часот во просториите на Извршителот

Број на Оглас : 11269

Број на предмет: И.бр.462/2008

Извршител :Лазар Петровски линк...

Тип на недвижност :Куќа

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 44м2 , со почетна цена : 2,566,235 денари.

Дата на продажба :2023-11-07

Повеќе за огласот...

Забелешка: Имотен Лист 36927 за КО Куманово Имотен Лист 36927 за КО Куманово Продажбата ќе се одржи на ден 07.11.2023 година во 12:00 часот во просториите на Извршителот

Број на Оглас : 11268

Број на предмет: И.бр.1602/2023

Извршител :Весна Деловска линк...

Тип на недвижност :Куќа

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 87м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-11-02

Повеќе за огласот...

Забелешка: ИЛ бр.1965 КО Марино-Вонград ,Почетната вредност на недвижноста изнесува 81.734,00 евра во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ на денот на продажбата,Продажбата ќе се одржи на ден 02.11.2023 година во 11:00 часот во просториите на Извршителот

Број на Оглас : 11267

Број на предмет: И.бр.254/2022

Извршител :Љупчо Јованов линк...

Тип на недвижност :Куќа

Недвижноста се наоѓа во: Неготино

Квадратура: 77м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-10-31

Повеќе за огласот...

Забелешка: Имотен лист бр.5984 за КО Неготино ,Почетната вредност на недвижностаизнесува 40.500,00 евра во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ на денот на продажбата.Продажбата ќе се одржи на ден 31.10.2023 година во 11.00 часот во просториите на канцеларија на Извршителот

Број на Оглас : 11266

Број на предмет: И.бр.945/2021

Извршител :Билјана Николовска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 1636м2 , со почетна цена : 3,048,850 денари.

Дата на продажба :2023-10-31

Повеќе за огласот...

Забелешка: Имотен Лист бр.626 за КО Младо НагоричанеИмотен Лист бр.1670 за КО Младо Нагоричане Продажбата ќе се одржи на ден 31.10.2023 година во 11:00 часот во просториите на Извршителот

Број на Оглас : 11265

Број на предмет: И.бр.785/2021

Извршител :Билјана Николовска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 194м2 , со почетна цена : 4,003,270 денари.

Дата на продажба :2023-10-31

Повеќе за огласот...

Забелешка: во имотен лист бр. 6521 за КО Кумановоимотен лист бр. 75860 за КО Куманово Продажбата ќе се одржи на ден 31.10.2023 година во 12:00 часот во просториите на Извршителот

Број на Оглас : 11264

Број на предмет: И.бр.1043/2019

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Тип на недвижност :Куќа

Недвижноста се наоѓа во: Берово

Квадратура: 102м2 , со почетна цена : 481,442 денари.

Дата на продажба :2023-11-02

Повеќе за огласот...

Забелешка: Имотен лист бр.83, за КО МИТРАШИНЦИПродажбата ќе се одржи на ден 02.11.2023 година, во 12,00 часот, во просториите на Извршителот

Број на Оглас : 11263

Број на предмет: И.бр.978/2023

Извршител :Николче Диневски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 322м2 , со почетна цена : 1,153,522 денари.

Дата на продажба :2023-11-07

Повеќе за огласот...

Забелешка: Имотен лист бр. 1649 за КО ТРНОВО-ВОН Г.РЛист за предбележување на градба број 1713 за ТРНОВО-ВОН Г.РПродажбата ќе се одржи на ден 07.11.2023 година во 12:00 часот во просториите на извршителот

Број на Оглас : 11262

Број на предмет: И.бр.977/2023

Извршител :Николче Диневски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 681м2 , со почетна цена : 1,416,278 денари.

Дата на продажба :2023-11-07

Повеќе за огласот...

Забелешка: Имотен лист бр.1648 за КО ТРНОВО-ВОН Г.РЛист за предбележување на градба бр. 1715 за КО ТРНОВО-ВОНГРАДПродажбата ќе се одржи на ден 07.11.2023 година во 11:00 часот во просториите на извршителот

Број на Оглас : 11261

Број на предмет: И.бр.686/2022

Извршител :Николче Диневски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 12097м2 , со почетна цена : 16,129,333 денари.

Дата на продажба :2023-10-31

Повеќе за огласот...

Забелешка: Имотен лист бр.70519 за КО Битола 5Продажбата ќе се одржи на ден 31.10.2023 година во 11:00 часот во просториите на Извршителот

Број на Оглас : 11260

Број на предмет: И.бр.1226/2023

Извршител :Игор Антевски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 44м2 , со почетна цена : 3,381,024 денари.

Дата на продажба :2023-11-08

Повеќе за огласот...

Забелешка: Имотен лист бр.19898 за КО Кисела Вода 2 Продажбата ќе се одржи на ден 08.11.2023 година во 11:00 часот во просториите на Извршител

Број на Оглас : 11258

Број на предмет: И.бр.1504/2018

Извршител :Гордан Станковиќ линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 106м2 , со почетна цена : 5,591,126 денари.

Дата на продажба :2023-11-01

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр.42155 за КО Чаир Продажбата ќе се одржи на ден 01.11.2023 година во 11:00 часот во просториите на извршителот

Број на Оглас : 11257

Број на предмет: И.бр.123/2019

Извршител :Николчо Саздов линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Свети Николе

Квадратура: 1029м2 , со почетна цена : 35,342,987 денари.

Дата на продажба :2023-10-31

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр.7 при АКН на РМ – ЦКН Свети Николе Продажбата ќе се одржи на ден година во 31.10.2023 година во 12 часот во просториите на извршителот

Број на Оглас : 11256

Број на предмет: И.бр.1121/2011

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Тип на недвижност :Куќа

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 58м2 , со почетна цена : 1,248,594 денари.

Дата на продажба :2023-10-30

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр.55765, КО СТРУМИЦА,во имотен лист бр.42, КО СТРУМИЦА Продажбата ќе се одржи на ден 30.10.2023 година, во 12.00 часот, во просториите на Извршителот

Број на Оглас : 11255

Број на предмет: И.бр.470/2022

Извршител :Станислав Тасески линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 112м2 , со почетна цена : 8,258,899 денари.

Дата на продажба :2023-10-25

Повеќе за огласот...

Забелешка: Имотен Лист бр. 157023 за КО Охрид 2Имотен лист бр. 8274 КО ОХРИД 2 Продажбата ќе се одржи на ден 25.10.2023 година во 12:00 часот, во просториите на извршителот

Број на Оглас : 11254

Број на предмет: И.бр.479/2023

Извршител :Данчо Диманчев линк...

Тип на недвижност :Куќа

Недвижноста се наоѓа во: Валандово

Квадратура: 103м2 , со почетна цена : 3,835,769 денари.

Дата на продажба :2023-10-26

Повеќе за огласот...

Забелешка: Имотен лист бр.10423 КО Валандово,Имотен лист бр.862 КО Валандово.Продажбата ќе се одржи на ден 26. 10. 2023 година во 10,00 часот во просториите на Извршителoт

Број на Оглас : 11253

Број на предмет: И.бр.658/2018

Извршител :Каролина Таневска линк...

Тип на недвижност :Куќа

Недвижноста се наоѓа во: Прилеп

Квадратура: 39м2 , со почетна цена : 1,701,364 денари.

Дата на продажба :2023-10-27

Повеќе за огласот...

Забелешка: Имотен лист број 3205 за КО-Прилеп,Продажбата ќе се одржи на ден 27.10.2023 година во 13,00 часот во просториите на Извршителот

Број на Оглас : 11252

Број на предмет: И.бр.310/2023

Извршител :Силвана Митевска линк...

Тип на недвижност :Куќа

Недвижноста се наоѓа во: Штип

Квадратура: 79м2 , со почетна цена : 3,969,456 денари.

Дата на продажба :2023-10-27

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр.165 за КО Штип 3 Продажбата ќе се одржи на ден 27.10.2023 година во 10:00 часот во просториите на извршителот .

Број на Оглас : 11251

Број на предмет: И.бр.2204/2018

Извршител :Андреја Буневски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 6573м2 , со почетна цена : 2,743,480 денари.

Дата на продажба :2023-10-31

Повеќе за огласот...

Забелешка: Имотен Лист бр.1101 за КО КАТЛАНОВО .Продажбата ќе се одржи на ден 31.10.2023 година во 12:00 часот во просториите на извршителот

Број на Оглас : 11250

Број на предмет: И.бр.141/2022

Извршител :Васко Еленов линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Неготино

Квадратура: 139м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-11-02

Повеќе за огласот...

Забелешка: ИМОТЕН ЛИСТ број 6163 за КО Неготино Згради во останато стопанствоИМОТЕН ЛИСТ број 6162 за КО НеготиноПочетната вредност на недвижноста, изнесува 32.300,00 ЕВРА во денарска противвредност по среден крус на Народна Банка на РСМ на денот на продажбатаПродажбата ќе се одржи на ден 02.11.2023 година во 11:00 часот во просториите на Извршител

Број на Оглас : 11249

Број на предмет: И.бр.547/2023

Извршител :Васко Еленов линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Неготино

Квадратура: 222м2 , со почетна цена : 6,411,798 денари.

Дата на продажба :2023-11-01

Повеќе за огласот...

Забелешка: ИМОТЕН ЛИСТ број. 1828 за КО НЕГОТИНОво ИМОТЕН ЛИСТ број. 666 за КО СОПОТ Продажбата ќе се одржи на ден 01.11.2023 година во 11:00 часот во просториите на Извршителот

Број на Оглас : 11248

Број на предмет: И.бр.135/2020

Извршител :Александар Кузмановски линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 25м2 , со почетна цена : 8,507,687 денари.

Дата на продажба :2023-11-01

Повеќе за огласот...

Забелешка: Имотен лист бр.110271 за КО Центар 1, Имотен лист бр.110275 за КО Центар 1,Продажбата ќе се одржи на ден 01.11.2023 година во 09 часот и 30 минути во просториите на Извршителот

Број на Оглас : 11247

Број на предмет: И.бр.68/2023

Извршител :Манолева Милена линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 62м2 , со почетна цена : 2,875,180 денари.

Дата на продажба :2023-10-27

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр. 56565 КО СТРУМИЦА Продажбата ќе се одржи на ден 27.10.2023 година во 12:00 часот во просториите на Извршителот

Број на Оглас : 11246

Број на предмет: И.бр.1500/2022

Извршител :Александар Кузмановски линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Македонски Брод

Квадратура: 99м2 , со почетна цена : 1,107,088 денари.

Дата на продажба :2023-11-01

Повеќе за огласот...

Забелешка: во Имотен лист бр.1821 за КО МАКЕДОНСКИ БРОД,Имотен лист бр.3129 за КО МАКЕДОНСКИ БРОД Продажбата ќе се одржи на 01.11.2023 година во 11.00 часот во просториите на Извршителот

Број на Оглас : 11245

Број на предмет: И.бр.426/2023

Извршител :Орце Гоцевски линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Делчево

Квадратура: 1045м2 , со почетна цена : 42,135,088 денари.

Дата на продажба :2023-10-24

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотниот лист бр.900 КО СтамерПродажбата ќе се одржи на ден 24.10.2023 година во 12,00 часот, во просториите на на Извршител

Број на Оглас : 11244

Број на предмет: И.бр.1869/2022

Извршител :Весна Јакимовска линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Гостивар

Квадратура: 91м2 , со почетна цена : 4,005,434 денари.

Дата на продажба :2023-11-01

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр. 99445 КО Гостивар 1 Продажбата ќе се одржи на ден 01.11.2023 година во 14.00 часот во просториите на извршителoт

Број на Оглас : 11243

Број на предмет: И.бр.269/2023

Извршител :Данче Попчотрова – Ѓеоргиева линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 99м2 , со почетна цена : 6,238,621 денари.

Дата на продажба :2023-10-25

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист број 4231 КО СтрумицаПродажбата ќе се одржи на ден 25.10.2023 година во 12:00 часот во просториите на Извршителот

Број на Оглас : 11242

Број на предмет: И.бр.362/2022

Извршител :Горан Манојлов линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Кочани

Квадратура: 11м2 , со почетна цена : 224,882 денари.

Дата на продажба :2023-10-24

Повеќе за огласот...

Забелешка: Имотен лист бр.13334 за КО Кочанизгради во останато стопанствоПродажбата ќе се одржи на ден 24.10.2023 година во 11:00 часот во просториите на Извршителот

Број на Оглас : 11241

Број на предмет: И.бр.644/2022

Извршител :Павел Томашевски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 2692м2 , со почетна цена : 109,200 денари.

Дата на продажба :2023-10-25

Повеќе за огласот...

Забелешка: Имотен лист број 412 за КО ДЕЉАДРОВЦИ ПРИ АКН НА РСМ ИЛИНДЕН Продажбата ќе се одржи на ден 25.10.2023 година во часот 12 часот во Канцеларија на извршителот

Број на Оглас : 11240

Број на предмет: И.бр.484/2019

Извршител :Александра Заринска Дуровска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 230м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-10-31

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист број 69469 за КО МаџариПродажбата ќе се одржи на ден 31.10.2023 година во 12:00 часот во просториите на Извршителот

Број на Оглас : 11238

Број на предмет: И.бр.1264/2023

Извршител :Игор Антевски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 27м2 , со почетна цена : 6,305,841 денари.

Дата на продажба :2023-10-26

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист 59146 за КО Центар 2 , имотен лист број 56684 за КО Центар 2Продажбата ќе се одржи на ден 26.10.2023 година во 11:00 часот во просториите на Извршителот

Број на Оглас : 11236

Број на предмет: И.бр.62/2021

Извршител :Гордана Џутеска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 91м2 , со почетна цена : 4,428,000 денари.

Дата на продажба :2023-10-25

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист 60582 за КО Охрид 3 имотен лист 60578 за КО Охрид 3 Продажбата ќе се одржи на ден 25.10.2023 година во 10:00 часот во просториите на Извршителот

Број на Оглас : 11235

Број на предмет: И.бр.438/2014

Извршител :Гордана Џутеска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 16694м2 , со почетна цена : 947,962 денари.

Дата на продажба :2023-10-24

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист 2307 за КО Мислешево Вонград Продажбата ќе се одржи на ден 24.10.2023 година во 10.00 часот во просториите на Извршителот

Број на Оглас : 11234

Број на предмет: И.бр.1693/2022

Извршител :Гордана Џутеска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 3029м2 , со почетна цена : 31,048 денари.

Дата на продажба :2023-10-31

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист 17795имотен лист 17698 имотен лист 17629 имотен лист 17629 за КО ОЗДОЛЕНИ Продажбата ќе се одржи на ден 31.10.2023 во 10.00 часот во просториите на Извршителот

Број на Оглас : 11233

Број на предмет: И.бр.1602/2023

Извршител :Весна Деловска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 2293м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-10-25

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр.1345 КО Марино-вонград. Почетната вредност на недвижноста, изнесува 61.150,00 евра во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ на денот на продажбата.Продажбата ќе се одржи на ден 25.10.2023 година во 11:00 часот во просториите на Извршителот

Број на Оглас : 11232

Број на предмет: И.бр.551/2023

Извршител :Каролина Таневска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Прилеп

Квадратура: 4580м2 , со почетна цена : 3,943,380 денари.

Дата на продажба :2023-10-25

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр. 16975 при АКН КО Прилеп Продажбата ќе се одржи на ден 25.10.2023 година во 13,00 часот во просториите на Извршителотот

Број на Оглас : 11231

Број на предмет: И.бр.1819/2023

Извршител :Андреја Буневски линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 41м2 , со почетна цена : 3,300,000 денари.

Дата на продажба :2023-10-27

Повеќе за огласот...

Забелешка:  згради во останато стопанство игаражиИмотен лист бр.108093 за КО Центар 1Продажбата ќе се одржи на ден 27.10.2023 година во 12:00 часот во просториите на извршителот

Број на Оглас : 11230

Број на предмет: И.бр.723/2020

Извршител :Орце Гоцевски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Виница

Квадратура: 13104м2 , со почетна цена : 661,950 денари.

Дата на продажба :2023-10-24

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 24.10.2023 година во 10,00 часот во просториите на Извршител

Број на Оглас : 11229

Број на предмет: И.бр.99/2022

Извршител :Слободанка Колоска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 69м2 , со почетна цена : 3,877,575 денари.

Дата на продажба :2023-10-13

Повеќе за огласот...

Забелешка: двор, земјиште и стан ,нива и лозје во Имотен лист 283 за КО ОРОВНИК Продажбата ќе се одржи на ден 13.10.2023 год. во 11:00 часот во просториите на Извршителот

Број на Оглас : 11228

Број на предмет: И.бр.510/2023

Извршител :Маја Гркова Караколева линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Велес

Квадратура: 2690м2 , со почетна цена : 941,500 денари.

Дата на продажба :2023-10-19

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр.345 за КО Мартолци при АКН на ОКН Велес Продажбата ќе се одржи на ден 19.10.2023 година во 11:30 часот во просториите на извршителот

Број на Оглас : 11227

Број на предмет: И.бр.583/2014

Извршител :Слободанка Колоска линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 224м2 , со почетна цена : 51,001,466 денари.

Дата на продажба :2023-10-20

Повеќе за огласот...

Забелешка: стан, помошни простории помошни површнини земјиште и деловен простор запишани во Имотен лист 187 за КО Охрид 3 Продажбата ќе се одржи на ден 20.10.2023 година во 13:00 часот во просториите на Извршителот

Број на Оглас : 11226

Број на предмет: И.бр.1785/2023

Извршител :Андреја Буневски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Тетово

Квадратура: 62м2 , со почетна цена : 15,149,116 денари.

Дата на продажба :2023-10-25

Повеќе за огласот...

Забелешка: Имотен лист бр.38902 за КО Тетово 2, Земјиште Имотен лист бр.34518 за КО Тетово 2 Продажбата ќе се одржи на ден 25.10.2023 година во 12:00 часот во просториите на извршителот.

Број на Оглас : 11225

Број на предмет: И.бр.217/2023

Извршител :Зоран Димов линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 63м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-10-16

Повеќе за огласот...

Забелешка: Заклучок со непосредна спогодба -имотен лист бр.7766 КО Центар 2 за цена од 21.030,00 ЕУР во денарска противвредност според средниот курс на НБРСМ на денот на уплатата. Продажбата ќе се одржи на ден 16.10.2023 година во 10:00 часот во просториите на извршителот

Број на Оглас : 11224

Број на предмет: И.бр.433/2023

Извршител :Љупчо Јованов линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 1317м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-10-25

Повеќе за огласот...

Забелешка: Имотен лист бр.941 за КО Доброшане-вонград Имотен лист бр.706 за КО Доброшане-вонград Почетната вредност на недвижноста изнесува 162.408,00 евра во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ на денот на продажбатаПродажбата ќе се одржи на ден 25.10.2023 година во 11.00 часот во просториите на канцеларија на Извршителот

Број на Оглас : 11223

Број на предмет: И.бр.13406/2023

Извршител :Андреја Буневски линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 52м2 , со почетна цена : 125,465,955 денари.

Дата на продажба :2023-10-20

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр.47401 за КО Центар 1, земјиште Имотен лист бр.105799 за КО Центар 1- Продажбата ќе се одржи на ден 20.10.2023 година во 12:00 часот во просториите на извршителот

Број на Оглас : 11222

Број на предмет: И.бр.1306/2023

Извршител :Благој Бањански линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Валандово

Квадратура: 486м2 , со почетна цена : 18,868,355 денари.

Дата на продажба :2023-10-25

Повеќе за огласот...

Забелешка: ИМОТЕН ЛИСТ БРОЈ 656 КО РабровоИМОТЕН ЛИСТ БРОЈ 10641 КО Валандово,Продажбата ќе се одржи на ден 25.10.2023 година во 11:00 часот во просториите на извршителот

Број на Оглас : 11221

Број на предмет: И.бр.316/2023

Извршител :Зоран Димов линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 25м2 , со почетна цена : 1,292,976 денари.

Дата на продажба :2023-10-25

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр.8746 КО Гази Баба при АКН РСМ Скопје,Продажбата ќе се одржи на ден 25.10.2023 година во 10:00 часот во просториите на извршителот.

Број на Оглас : 11219

Број на предмет: И.бр.467/2017

Извршител :Горан Манојлов линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Кочани

Квадратура: 77м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-10-16

Повеќе за огласот...

Забелешка: Заклучок за продажба со непосредна спогодба И.Л бр. 1873 за КО Кочани.Цена од 35.000,оо Евра во денарска противредност според средниот курс на НБРСМ на денот на уплатата. Продажбата ќе се одржи на ден 16.10.2023 година во 11:00 часот во просториите на извршителот.

Број на Оглас : 11218

Број на предмет: И.бр.526/2022

Извршител :Николче Диневски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Демир Хисар

Квадратура: 7020м2 , со почетна цена : 234,027 денари.

Дата на продажба :2023-10-25

Повеќе за огласот...

Забелешка: Имотен лист бр.77 за КО Смилево при АКН на РСМ, Одделение за катастар Демир ХисарПродажбата ќе се одржи на ден 25.10.2023 година во 11:00 часот во просториите на извршителот.

Број на Оглас : 11217

Број на предмет: И.бр.1030/2021

Извршител :Славе Дончев линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Делчево

Квадратура: 3348м2 , со почетна цена : 52,900,000 денари.

Дата на продажба :2023-10-26

Повеќе за огласот...

Забелешка:  Имотен лист бр10501 КО ДелчевоПродажбата ќе се одржи на ден 26.10.2023 година во 13:00 часот во просториите на извршителот.

Број на Оглас : 11216

Број на предмет: И.бр.366/2023

Извршител :Ивана Нешовска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 49м2 , со почетна цена : 2,092,845 денари.

Дата на продажба :2023-10-16

Повеќе за огласот...

Забелешка: Лист за предбележување број 97766 за КО Ѓорче Петров 6-Ѓорче Петров Продажбата ќе се одржи на ден 16.10.2023 година во 11:00 часот во просториите на извршителот.

Број на Оглас : 11215

Број на предмет: И.бр.1401/2018

Извршител :Гордан Станковиќ линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Виница

Квадратура: 925м2 , со почетна цена : 23,054,370 денари.

Дата на продажба :2023-10-19

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр.8263 за КО Виница Продажбата ќе се одржи на ден 19.10.2023 година во 11:00 часот во просториите на извршителот.

Број на Оглас : 11213

Број на предмет: И.бр.727/2022

Извршител :Маја Гркова Караколева линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Велес

Квадратура: 101м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-10-16

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр.37286 за КО Велес, Почетна цена 28.707,2 евра во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ на денот на продажбата.Продажбата ќе се одржи на ден 16.10.2023 година во 11:30 часот во просториите на извршителот.

Број на Оглас : 11212

Број на предмет: И.бр.1087/2023

Извршител :Весна Јакимовска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Гостивар

Квадратура: 441м2 , со почетна цена : 194,648 денари.

Дата на продажба :2023-10-18

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр. 946 КО Арангел , имотен лист бр. 862 КО Арангел. Продажбата ќе се одржи на ден 18.10.2023 година во 12,00 часот во просториите на извршителот

Број на Оглас : 11211

Број на предмет: И.бр.723/2023

Извршител :Весна Јакимовска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Гостивар

Квадратура: 644м2 , со почетна цена : 336,519 денари.

Дата на продажба :2023-10-17

Повеќе за огласот...

Забелешка: 45/714 идеален дел имотен лист бр. 1205 КО Маврово Продажбата ќе се одржи на ден 17.10.2023 година во 09 :00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 11210

Број на предмет: И.бр.1556/2023

Извршител :Александар Чамовски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 51м2 , со почетна цена : 2,481,716 денари.

Дата на продажба :2023-10-17

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр.51821 КО СТРУМИЦА Продажбата ќе се одржи на ден 17.10.2023 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 11209

Број на предмет: И.бр.925/2022

Извршител :Васко Блажевски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 866м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-10-17

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена 36.372,00,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 17.10.2023 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 11208

Број на предмет: И.бр.931/2023

Извршител :Славе Дончев линк...

Тип на недвижност :Куќа

Недвижноста се наоѓа во: Берово

Квадратура: 66м2 , со почетна цена : 993,819 денари.

Дата на продажба :2023-10-26

Повеќе за огласот...

Забелешка:  Продажбата ќе се одржи на ден 26.10.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 11207

Број на предмет: И.бр.1278/2022

Извршител :Чедомир Личковски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Гостивар

Квадратура: 68м2 , со почетна цена : 1,818,790 денари.

Дата на продажба :2023-10-16

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 16.10.2023 година во 7:30 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 11206

Број на предмет: И.бр.1273/14

Извршител :Јадранка Јовановска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 2498м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-09-28

Повеќе за огласот...

Забелешка: -Заклучок за исправка на грешки во актите на извршителот од 20.09.2023 година. Тип на недвижнина: стан, земјиште и друго. Почетна цена 146.100,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 28.09.2023 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 11205

Број на предмет: И.бр.1001/2022

Извршител :Билјана Николовска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 63м2 , со почетна цена : 3,423,796 денари.

Дата на продажба :2023-10-17

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр.21571 при АКН на СМ – ЦКН Куманово Продажбата ќе се одржи на ден 17.10.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот

Број на Оглас : 11204

Број на предмет: И.бр.718/2021

Извршител :Ангел Костадиновски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Кавадарци

Квадратура: 52м2 , со почетна цена : 471,872 денари.

Дата на продажба :2023-10-16

Повеќе за огласот...

Забелешка: Имотен Лист 1574 КО МАРЕНА Имотен Лист 620 КО СОПОТ,Имотен Лист 851 КО МАРЕНАПродажбата ќе се одржи на ден 16.10.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот

Број на Оглас : 11203

Број на предмет: И.бр.1564/2022

Извршител :Орце Гоцевски линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Делчево

Квадратура: 64м2 , со почетна цена : 465,822 денари.

Дата на продажба :2023-10-12

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр. 10321 КО Делчево,Продажбата ќе се одржи на ден 12.10.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот

Број на Оглас : 11202

Број на предмет: И.бр.952/2022

Извршител :Каролина Таневска линк...

Тип на недвижност :Куќа

Недвижноста се наоѓа во: Прилеп

Квадратура: 60м2 , со почетна цена : 1,974,894 денари.

Дата на продажба :2023-10-18

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр. 34836 при АКН КО Прилеп Продажбата ќе се одржи на ден 18.10.2023 година во 13:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 11201

Број на предмет: И.бр.468/2023

Извршител :Александра Заринска Дуровска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 59м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-10-05

Повеќе за огласот...

Забелешка: заклучок за продажба со непосредна спогодба член187 од ЗИ по цена од 64.000,00 евра во денарска противвредност по среден курс на НБРМ на денот на плаќањето Продажбата ќе се одржи на ден 05.10.2023 година во 10:30 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 11200

Број на предмет: И.бр.434/2022

Извршител :Александра Заринска Дуровска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 52м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-10-05

Повеќе за огласот...

Забелешка: заклучок за продажба со непосредна спогодба член187 од ЗИ по цена од 75.500,00 евра во денарска противвредност по среден курс на НБРМ на денот на плаќањето Продажбата ќе се одржи на ден 05.10.2023 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 11199

Број на предмет: И.бр.576/2021

Извршител :Орце Гоцевски линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Делчево

Квадратура: 7м2 , со почетна цена : 74,543 денари.

Дата на продажба :2023-10-12

Повеќе за огласот...

Забелешка: 1/6 идеален дел -деловна просторија имот.лист бр. 12585 КО Делчево.Продажбата ќе се одржи на ден 12.10.2023 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 11198

Број на предмет: И.бр.617/2023

Извршител :Никола Богатинов линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 3473м2 , со почетна цена : 4,624,817 денари.

Дата на продажба :2023-10-24

Повеќе за огласот...

Забелешка: Недвижноста запишана имотен лист бр. 44579КО ЦЕНТАР 1 и земјиште во КО КУЧЕВИШТЕ - ВОНГРАД, Продажбата ќе се одржи на ден 24.10.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 11197

Број на предмет: И.бр.642/2023

Извршител :Премтим Ќерими линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 600м2 , со почетна цена : 30,131,765 денари.

Дата на продажба :2023-10-13

Повеќе за огласот...

Забелешка:  деловна зграда вон стопанство и земјиште Продажбата ќе се одржи на ден 13.10.2023 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 11196

Број на предмет: И.бр.457/22

Извршител :Гордан Станковиќ линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 58м2 , со почетна цена : 3,136,500 денари.

Дата на продажба :2023-10-25

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 25.10.2023 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 11195

Број на предмет: И.бр.631/22

Извршител :Данче Попчотрова – Ѓеоргиева линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 18495м2 , со почетна цена : 369,900 денари.

Дата на продажба :2023-10-18

Повеќе за огласот...

Забелешка:  Продажбата ќе се одржи на ден 18.10.2023 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 11194

Број на предмет: И.бр.439/22

Извршител :Александра Заринска Дуровска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 51м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-10-20

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена 45.943,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 20.10.2023 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 11193

Број на предмет: И.бр.422/213

Извршител :Александра Заринска Дуровска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 66м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-10-10

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена 72.170,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 10.10.2023 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 11192

Број на предмет: И.бр.725/12

Извршител :Анѓелка Ефкоска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 57м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-10-17

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена 135.437,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 17.10.2023 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 11191

Број на предмет: И.бр.996/21

Извршител :Данче Попчотрова – Ѓеоргиева линк...

Тип на недвижност :Гаража

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 20м2 , со почетна цена : 172,414 денари.

Дата на продажба :2023-10-17

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 17.10.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот

Број на Оглас : 11190

Број на предмет: И.бр.880/2021

Извршител :Гордан Станковиќ линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 76м2 , со почетна цена : 3,479,212 денари.

Дата на продажба :2023-10-18

Повеќе за огласот...

Забелешка: стан во идна градба запишан во ЛПГ 96739 КО Ѓорче Петров 6 ,Продажбата ќе се одржи на ден 18.10.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот

Број на Оглас : 11189

Број на предмет: И.бр.1009/2023

Извршител :Жанета Пријевиќ линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 50м2 , со почетна цена : 1,311,509 денари.

Дата на продажба :2023-09-23

Повеќе за огласот...

Забелешка: закажаната продажба на недвижен имот на должникот Нури Адемовски и Селда Адемовска на ден 22.09.2023 годинаво 11:00час, нема да се одржи поради тоа што должникот го намири долгот кон доверителот.

Број на Оглас : 11188

Број на предмет: И.бр.945/2021

Извршител :Билјана Николовска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 56м2 , со почетна цена : 3,048,850 денари.

Дата на продажба :2023-10-09

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 09.10.2023 година во 11:30 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 11187

Број на предмет: И.бр.627/2023

Извршител :Слободанка Колоска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 1855м2 , со почетна цена : 321,645 денари.

Дата на продажба :2023-10-09

Повеќе за огласот...

Забелешка: Имотен лист бр. 1005 за КО Арбиново Продажбата ќе се одржи на ден 09.10.2023 година во 10:)) часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 11186

Број на предмет: И.бр.494/2023

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 52м2 , со почетна цена : 1,660,230 денари.

Дата на продажба :2023-10-05

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 05.10.2023 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 11185

Број на предмет: И.бр.146/2014

Извршител :Станислав Тасески линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 95м2 , со почетна цена : 8,431,343 денари.

Дата на продажба :2023-10-18

Повеќе за огласот...

Забелешка: - стан, ДП и земјиште. Продажбата ќе се одржи на ден 18.10.2023 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 11184

Број на предмет: И.бр.2142/2014

Извршител :Благоја Бакрачевски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 969м2 , со почетна цена : 32,000,000 денари.

Дата на продажба :2023-09-29

Повеќе за огласот...

Забелешка: - стан и земјиште. Продажбата ќе се одржи на ден 29.09.2023 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 11183

Број на предмет: И.бр.425/2023

Извршител :Љупчо Јованов линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Неготино

Квадратура: 8651м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-10-18

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена 95.761,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 18.10.2023 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 11182

Број на предмет: И.бр.1712/22

Извршител :Васко Блажевски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Гевгелија

Квадратура: 700м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-10-09

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена 15.058,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 09.10.2023 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 11181

Број на предмет: И.бр.1602/23

Извршител :Весна Деловска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 87м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-10-10

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена 122.600,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 10.10.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 11180

Број на предмет: И.бр.3008/22

Извршител :Каролина Таневска линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Прилеп

Квадратура: 295м2 , со почетна цена : 2,806,632 денари.

Дата на продажба :2023-10-03

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 03.10.2023 година во 13:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 11179

Број на предмет: И.бр.32/22

Извршител :Гордана Џутеска линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 782м2 , со почетна цена : 27,310,000 денари.

Дата на продажба :2023-09-29

Повеќе за огласот...

Забелешка: -Заклучок за поправање на грешки во актите на извршителот на Заклучокот за усна јавна продажба од 29.08.2023 година.Продажбата ќе се одржи на ден 29.09.2023 година во 13:30 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 11178

Број на предмет: И.бр.1693/22

Извршител :Гордана Џутеска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 6460м2 , со почетна цена : 397,290 денари.

Дата на продажба :2023-10-02

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 02.10.2023 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 11176

Број на предмет: И.бр.358/2022

Извршител :Дејан Костовски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 346м2 , со почетна цена : 15,286,966 денари.

Дата на продажба :2023-10-04

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 04.10.2023 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 11175

Број на предмет: И.бр.804/2023

Извршител :Ивана Нешовска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 83м2 , со почетна цена : 8,003,437 денари.

Дата на продажба :2023-10-02

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 02.10.2023 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 11174

Број на предмет: И.бр.299/2022

Извршител :Александар Чамовски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 86м2 , со почетна цена : 3,806,146 денари.

Дата на продажба :2023-10-10

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 10.10.2023 година во 13 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 11173

Број на предмет: И.бр.950/2023

Извршител :Игор Антевски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 27м2 , со почетна цена : 837,820 денари.

Дата на продажба :2023-10-02

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 02.10.2023 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 11172

Број на предмет: И.бр.39/2015

Извршител :Христо Јованов линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 34м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-10-06

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена 64.530,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 06.10.2023 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 11171

Број на предмет: И.бр.2/2015

Извршител :Христо Јованов линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Штип

Квадратура: 59м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-10-13

Повеќе за огласот...

Забелешка:  - ДП од 21 м2, стан од 48 м2 и стан од 59 м2. Почетна цена 62.040,00 евра// 41.652,00 евра// 51.031,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 13.10.2023 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 11170

Број на предмет: И.бр.918/23

Извршител :Васко Блажевски линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 88м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-10-06

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена 375.310,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 06.10.2023 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 11169

Број на предмет: И.бр.1314/2023

Извршител :Весна Деловска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 85м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-10-05

Повеќе за огласот...

Забелешка: - стан од 70 м2 и стан од 85м2. Почетна цена 125.694,00 евра// 156.687,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 05.10.2023 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 11168

Број на предмет: И.бр.983/2022

Извршител :Александра Заринска Дуровска линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 33м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-10-02

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена 41.668,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 02.10.2023 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 11166

Број на предмет: И.бр.878/20

Извршител :Весна Јакимовска линк...

Тип на недвижност :Куќа

Недвижноста се наоѓа во: Гостивар

Квадратура: 279м2 , со почетна цена : 601,630 денари.

Дата на продажба :2023-09-26

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 26.09.2023 година во 13 часот и 30 минути во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 11165

Број на предмет: И.бр.882/14

Извршител :Весна Јакимовска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Гостивар

Квадратура: 362м2 , со почетна цена : 445,260 денари.

Дата на продажба :2023-09-27

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 27.09.2023 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 11164

Број на предмет: И.бр.1800/22

Извршител :Методија Костадинов линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 77м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-10-05

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена 68.051,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 05.10.2023 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 11163

Број на предмет: И.бр.631/20

Извршител :Жанета Пријевиќ линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Ресен

Квадратура: 379м2 , со почетна цена : 2,714,950 денари.

Дата на продажба :2023-10-03

Повеќе за огласот...

Забелешка: -стан, земјиште. Продажбата ќе се одржи на ден 03.10.2023 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 11162

Број на предмет: И.бр.166/2022

Извршител :Никола Богатинов линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 213м2 , со почетна цена : 6,868,300 денари.

Дата на продажба :2023-10-12

Повеќе за огласот...

Забелешка: -стан, земјиште. Продажбата ќе се одржи на ден 12.10.2023 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 11161

Број на предмет: И.бр.2425/2022

Извршител :Катерина Кокина линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 37м2 , со почетна цена : 1,410,800 денари.

Дата на продажба :2023-09-29

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 29.09.2023 година во 14 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 11160

Број на предмет: И.бр.859/2022

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 1641м2 , со почетна цена : 25,327,115 денари.

Дата на продажба :2023-09-28

Повеќе за огласот...

Забелешка: -куќа, ДП, земјиште. Продажбата ќе се одржи на ден 28.09.2023 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 11159

Број на предмет: И.бр.2144/2018

Извршител :Емилија Павловска линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Свети Николе

Квадратура: 1980м2 , со почетна цена : 76,416,210 денари.

Дата на продажба :2023-09-27

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 27.09.2023 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 11158

Број на предмет: И.бр.207/2009

Извршител :Андреја Буневски линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Тетово

Квадратура: 171м2 , со почетна цена : 33,544,189 денари.

Дата на продажба :2023-09-29

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 29.09.2023 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 11157

Број на предмет: И.бр.1504/2018

Извршител :Гордан Станковиќ линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 106м2 , со почетна цена : 5,591,126 денари.

Дата на продажба :2023-10-04

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 04.10.2023 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 11156

Број на предмет: И.бр.576/2021

Извршител :Орце Гоцевски линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Делчево

Квадратура: 7м2 , со почетна цена : 111,814 денари.

Дата на продажба :2023-09-25

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 25.09.2023 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 11155

Број на предмет: И.бр.221/2023

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 2500м2 , со почетна цена : 9,364,456 денари.

Дата на продажба :2023-09-27

Повеќе за огласот...

Забелешка: - ДП и друго. Продажбата ќе се одржи на ден 27.09.2023 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 11154

Број на предмет: И.бр.32/2022

Извршител :Гордана Џутеска линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Струга

Квадратура: 782м2 , со почетна цена : 27,310,000 денари.

Дата на продажба :2023-09-29

Повеќе за огласот...

Забелешка: - ДП и друго. Продажбата ќе се одржи на ден 29.09.2023 година во 13 часот и 30 минути во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 11153

Број на предмет: И.бр.1853/21

Извршител :Снежана Андреевска линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 317м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-09-19

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена 388.739,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 19.09.2023 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 11152

Број на предмет: И.бр.611/2016

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Тип на недвижност :Куќа

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 91м2 , со почетна цена : 1,068,538 денари.

Дата на продажба :2023-09-22

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 22.09.2023 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 11151

Број на предмет: И.бр.668/2010

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Тип на недвижност :Куќа

Недвижноста се наоѓа во: Радовиш

Квадратура: 103м2 , со почетна цена : 4,602,491 денари.

Дата на продажба :2023-09-27

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 27.09.2023 година во 13 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 11150

Број на предмет: И.бр.438/2014

Извршител :Гордана Џутеска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Струга

Квадратура: 16694м2 , со почетна цена : 1,421,942 денари.

Дата на продажба :2023-09-26

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 26.09.2023 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 11149

Број на предмет: И.бр.1063/2022

Извршител :Гордана Џутеска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 54м2 , со почетна цена : 3,354,825 денари.

Дата на продажба :2023-09-25

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 25.09.2023 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 11148

Број на предмет: И.бр.1194/2012

Извршител :Васко Еленов линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Кавадарци

Квадратура: 197м2 , со почетна цена : 4,880,825 денари.

Дата на продажба :2023-09-12

Повеќе за огласот...

Забелешка: - Заклучок за одлагање на извршување И.бр.1194/2012 од 05.09.2023 година на извршител Васко Еленов.

Број на Оглас : 11147

Број на предмет: И.бр.1273/14

Извршител :Јадранка Јовановска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 2498м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-09-28

Повеќе за огласот...

Забелешка: - стан, земјиште и друго. Почетна цена 146.100,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 28.09.2023 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 11146

Број на предмет: И.бр.217/23

Извршител :Зоран Димов линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 63м2 , со почетна цена : 3,255,960 денари.

Дата на продажба :2023-09-22

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 22.09.2023 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 11145

Број на предмет: И.бр.272/2012

Извршител :Славица Ацовска линк...

Тип на недвижност :Куќа

Недвижноста се наоѓа во: Тетово

Квадратура: 476м2 , со почетна цена : 12,381,726 денари.

Дата на продажба :2023-09-26

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 26.09.2023 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 11144

Број на предмет: И.бр.41/18

Извршител :Методија Костадинов линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 304м2 , со почетна цена : 1,050,000 денари.

Дата на продажба :2023-09-28

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 28.09.2023 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 11143

Број на предмет: И.бр.1602/2023

Извршител :Весна Деловска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 2295м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-09-25

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена 91.720,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 25.09.2023 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 11142

Број на предмет: И.бр.315/2023

Извршител :Дејан Костовски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 62м2 , со почетна цена : 3,460,594 денари.

Дата на продажба :2023-09-20

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 20.09.2023 година во 9 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 11141

Број на предмет: И.бр.165/2023

Извршител :Каролина Таневска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Прилеп

Квадратура: 9200м2 , со почетна цена : 905,362 денари.

Дата на продажба :2023-09-27

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 27.09.2023 година во 13 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 11140

Број на предмет: И.бр.948/18

Извршител :Каролина Таневска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Прилеп

Квадратура: 505м2 , со почетна цена : 4,354,503 денари.

Дата на продажба :2023-09-21

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 21.09.2023 година во 13 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 11139

Број на предмет: И.бр.63/19

Извршител :Слободанка Колоска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 494м2 , со почетна цена : 1,033,200 денари.

Дата на продажба :2023-09-13

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 13.09.2023 година во 10 часот и 30 минути во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 11138

Број на предмет: И.бр.983/2022

Извршител :Александра Заринска Дуровска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 954м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-09-22

Повеќе за огласот...

Забелешка: - лозја. Почетна цена 138.330,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 22.09.2023 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 11137

Број на предмет: И.бр.468/2023

Извршител :Александра Заринска Дуровска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 59м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-09-21

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена 77.300,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 21.09.2023 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 11136

Број на предмет: И.бр.785/2022

Извршител :Славица Ацовска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Тетово

Квадратура: 89м2 , со почетна цена : 2,036,798 денари.

Дата на продажба :2023-09-26

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 26.09.2023 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 11135

Број на предмет: И.бр.434/2022

Извршител :Александра Заринска Дуровска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 52м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-09-21

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена 80.400,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 21.09.2023 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 11134

Број на предмет: И.бр.346/2022

Извршител :Николина Иванова линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Ресен

Квадратура: 78м2 , со почетна цена : 1,425,338 денари.

Дата на продажба :2023-09-25

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 25.09.2023 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 11133

Број на предмет: И.бр.346/2022

Извршител :Николина Иванова линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Ресен

Квадратура: 78м2 , со почетна цена : 1,425,338 денари.

Дата на продажба :2023-09-25

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 25.09.2023 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 11132

Број на предмет: И.бр.99/22

Извршител :Слободанка Колоска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 82м2 , со почетна цена : 5,816,362 денари.

Дата на продажба :2023-09-15

Повеќе за огласот...

Забелешка: -Заклучок за поправање на грешки во работата на извршителот И.бр.99/22 од 22.08.2023 година.Продажбата ќе се одржи на ден 15.09.2023 година во 11:00 часот во просториите на канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 11131

Број на предмет: И.бр.1009/23

Извршител :Жанета Пријевиќ линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 50м2 , со почетна цена : 1,311,509 денари.

Дата на продажба :2023-09-22

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 22.09.2023 година во 11:00 часот во просториите на канцеларија на извршителот.

Број на Оглас : 11130

Број на предмет: И.бр.284/2017

Извршител :Николче Диневски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 58м2 , со почетна цена : 799,486 денари.

Дата на продажба :2023-09-20

Повеќе за огласот...

Забелешка: ИМОТЕН ЛИСТ бр. 15334 КО Битола 5 и ИМОТЕН ЛИСТ бр.50600 КО Битола 5 Продажбата ќе се одржи на ден 20.09.2023 година во 11:00 часот во просториите на канцеларија на Извршителот

Број на Оглас : 11129

Број на предмет: И.бр.439/2022

Извршител :Александра Заринска Дуровска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 51м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-09-21

Повеќе за огласот...

Забелешка: Лист за предбележување на градба бр. 96739 за КО Ѓорче Петров 6 Почетна цена 51.048,00 евра во денарска противвредност-Продажбата ќе се одржи на ден 21.09.2023 година во 10:00 часот во просториите на канцеларија на Извршителот

Број на Оглас : 11128

Број на предмет: И.бр.1278/2022

Извршител :Чедомир Личковски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Гостивар

Квадратура: 68м2 , со почетна цена : 2,728,185 денари.

Дата на продажба :2023-09-18

Повеќе за огласот...

Забелешка:  Продажбата ќе се одржи на ден 18.09.2023 година во 7:30 часот во просториите на канцеларија на Извршителот

Број на Оглас : 11127

Број на предмет: И.бр.433/2023

Извршител :Благој Бањански линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Гевгелија

Квадратура: 735м2 , со почетна цена : 27,872,034 денари.

Дата на продажба :2023-09-28

Повеќе за огласот...

Забелешка: ЛИСТ ЗА ПРЕДБЕЛЕЖУВАЊЕ бр.2654 КО Стар Дојран при АКН Гевгелија. Продажбата ќе се одржи на ден 28.09.2023 година во 11:00 часот во просториите на канцеларија на Извршителот

Број на Оглас : 11126

Број на предмет: И.бр.408/2022

Извршител :Васко Еленов линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Демир Капија

Квадратура: 45м2 , со почетна цена : 612,749 денари.

Дата на продажба :2023-09-20

Повеќе за огласот...

Забелешка: ИМОТЕН ЛИСТ број 977 за КО Демир Капија Продажбата ќе се одржи на ден 20.09.2023 година во 10:00 часот во просториите на канцеларија на Извршителот

Број на Оглас : 11125

Број на предмет: И.бр.100/2022

Извршител :Гордан Станковиќ линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Македонски Брод

Квадратура: 259м2 , со почетна цена : 5,745,614 денари.

Дата на продажба :2023-09-26

Повеќе за огласот...

Забелешка: стамбено-деловена зграда -Продажбата ќе се одржи на ден 26.09.2023 година во 11:00 часот во просториите на канцеларија на Извршителот

Број на Оглас : 11124

Број на предмет: И.бр.425/2023

Извршител :Љупчо Јованов линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Неготино

Квадратура: 4345м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-09-28

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена 95.761,00 евра во денарска противвредност-Продажбата ќе се одржи на ден 28.09.2023 година во 11:00 часот во просториите на канцеларија на Извршителот

Број на Оглас : 11123

Број на предмет: И.бр.727/2022

Извршител :Маја Гркова Караколева линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Велес

Квадратура: 101м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-09-18

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена 43.060,08 евра во денарска противвредност- Продажбата ќе се одржи на ден 18.09.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот

Број на Оглас : 11121

Број на предмет: И.бр.254/2022

Извршител :Љупчо Јованов линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Неготино

Квадратура: 77м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-09-27

Повеќе за огласот...

Забелешка:  Почетна цена 40.500,00 евра во денарска противвредност- Продажбата ќе се одржи на ден 27.09.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот

Број на Оглас : 11120

Број на предмет: И.бр.147/2013

Извршител :Анѓелка Ефкоска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 296м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-09-18

Повеќе за огласот...

Забелешка: згради во останато стопанство Почетна цена 288.361,00 евра во денарска противвредност- Продажбата ќе се одржи на ден 18.09.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот

Број на Оглас : 11119

Број на предмет: И.бр.303/2022

Извршител :Христо Јованов линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 74м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-09-21

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена 59.529,00 евра во денарска противвредност Продажбата ќе се одржи на ден 21.09.2023 година во 10:00 часот во просториите на Извршителот

Број на Оглас : 11118

Број на предмет: И.бр.284/2023

Извршител :Александра Заринска Дуровска линк...

Тип на недвижност :Гаража

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 13м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-09-14

Повеќе за огласот...

Забелешка:  гаражни места во затворен простор. Почетна цена 5.030,00 евра во денарска противвредност Продажбата ќе се одржи на ден 14.09.2023 година во 10:00 часот во просториите на Извршителот

Број на Оглас : 11117

Број на предмет: И.бр.1119/2022

Извршител :Дашмир Саити линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Тетово

Квадратура: 22м2 , со почетна цена : 922,500 денари.

Дата на продажба :2023-09-19

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 19.09.2023 година во 12:00 часот во просториите на Извршителот.

Број на Оглас : 11116

Број на предмет: И.бр.73/2023

Извршител :Ванчо Марковски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Тетово

Квадратура: 9703м2 , со почетна цена : 1,940,571 денари.

Дата на продажба :2023-09-06

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 06.09.2023 година во 12:00 часот во просториите на Извршителот.

Број на Оглас : 11115

Број на предмет: И.бр.4663/2021

Извршител :Андреја Буневски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 69м2 , со почетна цена : 5,230,061 денари.

Дата на продажба :2023-09-21

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 21.09.2023 година во 12:00 часот во просториите на Извршителот.

Број на Оглас : 11114

Број на предмет: И.бр.642/2023

Извршител :Премтим Ќерими линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 1477м2 , со почетна цена : 54,182,312 денари.

Дата на продажба :2023-09-15

Повеќе за огласот...

Забелешка: деловна зграда вон стопанство,Продажбата ќе се одржи на ден 15.09.2023 година во 10:00 часот во просториите на Извршителот.

Број на Оглас : 11113

Број на предмет: И.бр.62/2021

Извршител :Гордана Џутеска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 19м2 , со почетна цена : 4,428,000 денари.

Дата на продажба :2023-09-11

Повеќе за огласот...

Забелешка: Заклучок за поправање на грешки во актите на извршителот член 10ст 1од ЗИ и чл 331 од ЗПП продажбата ќе се одржи на ден 11.09.2023 година во 10:00 часот во просториите на Извршителот.

Број на Оглас : 11112

Број на предмет: И.бр.62/2021

Извршител :Гордана Џутеска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 19м2 , со почетна цена : 4,428,000 денари.

Дата на продажба :2023-08-31

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 31.08.2023 година во 10:00 часот во просториите на Извршителот

Број на Оглас : 11111

Број на предмет: И.бр.1684/2022

Извршител :Каролина Таневска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Прилеп

Квадратура: 67м2 , со почетна цена : 1,462,669 денари.

Дата на продажба :2023-08-23

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр. 58951 при АКН КО Прилеп .Продажбата ќе се одржи на ден 23.08.2023 година во 13,00 часот во просториите на Извршителот

Број на Оглас : 11110

Број на предмет: И.бр.627/2023

Извршител :Слободанка Колоска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 1855м2 , со почетна цена : 482,468 денари.

Дата на продажба :2023-09-15

Повеќе за огласот...

Забелешка: Имотен лист бр. 1005 за КО Арбиново Продажбата ќе се одржи на ден 15.09.2023 год. год, во 13:00 часот во просториите на Извршителот

Број на Оглас : 11109

Број на предмет: И.бр.165/2023

Извршител :Каролина Таневска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 9200м2 , со почетна цена : 1,358,043 денари.

Дата на продажба :2023-08-30

Повеќе за огласот...

Забелешка: 1/2 идеален дел од имотен лист бр. 421 при АКН КО Миладиновци-Вонград Продажбата ќе се одржи на ден30.08.2023 година во 13:00 часот во канцеларијата на извршителот

Број на Оглас : 11108

Број на предмет: И.бр.1401/2018

Извршител :Гордан Станковиќ линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Виница

Квадратура: 925м2 , со почетна цена : 28,817,962 денари.

Дата на продажба :2023-09-21

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр.8263 за КО Виница Продажбата ќе се одржи на ден 21.09.2023 година во 11:00 часот во просториите на извршителот

Број на Оглас : 11107

Број на предмет: И.бр.718/2021

Извршител :Ангел Костадиновски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Кавадарци

Квадратура: 52м2 , со почетна цена : 707,807 денари.

Дата на продажба :2023-09-19

Повеќе за огласот...

Забелешка: земјиште И.Л1574 КО МАРЕНАИ.Л 851 КО МАРЕНА,И.Л. 620 КО СОПОТ. Продажбата ќе се одржи на ден 19.09.2023 година во 12:00 часот во просториите на Извршителот

Број на Оглас : 11106

Број на предмет: И.бр.1411/2017

Извршител :Крум Коцарев линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 114м2 , со почетна цена : 4,800,998 денари.

Дата на продажба :2023-09-19

Повеќе за огласот...

Забелешка: дел од недвижноста 1/2 од имотен лист бр. 43499 КО КАРПОШ . Продажбата ќе се одржи на ден 19.09.2023 година во 11:00 часот во просториите на Извршителот

Број на Оглас : 11105

Број на предмет: И.бр.99/2022

Извршител :Слободанка Колоска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 82м2 , со почетна цена : 5,816,362 денари.

Дата на продажба :2023-09-15

Повеќе за огласот...

Забелешка: двор, земјиште и стан Имотен лист 283 за КО ОРОВНИК, нива и лозјеИмотен лист 283 за КО ОРОВНИК Продажбата ќе се одржи на ден 15.09.2023 год. во 11:00 часот во просториите на Извршителот

Број на Оглас : 11104

Број на предмет: И.бр.216/2022

Извршител :Никола Богатинов линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 17м2 , со почетна цена : 456,846 денари.

Дата на продажба :2023-09-11

Повеќе за огласот...

Забелешка: 1/2 од недвижноста СТАН на КП 869/1, на адреса ПАТЕРИЦА и помошни површини . Продажбата ќе се одржи на ден 11.09.2023 година во 12:00 часот во просториите на извршителот.

Број на Оглас : 11103

Број на предмет: И.бр.583/2014

Извршител :Слободанка Колоска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 211м2 , со почетна цена : 51,008,200 денари.

Дата на продажба :2023-09-07

Повеќе за огласот...

Забелешка: Земјиште, деловен простор Имотен лист 187 за КО Охрид 3,Продажбата ќе се одржи на ден 07.09.2023 година во 13:00 часот во просториите на Извршителот

Број на Оглас : 11099

Број на предмет: И.бр.1194/2012

Извршител :Васко Еленов линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Кавадарци

Квадратура: 197м2 , со почетна цена : 4,880,825 денари.

Дата на продажба :2023-09-12

Повеќе за огласот...

Забелешка: зфгради во останато стопанство имотен лист со број 72 за КО КАВАДАРЦИ Продажбата ќе се одржи на ден 12.09.2023 година во 10:00 часот, во просториите на извршителот

Број на Оглас : 11098

Број на предмет: И.бр.386/2013

Извршител :Станислав Тасески линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 57м2 , со почетна цена : 2,783,398 денари.

Дата на продажба :2023-09-12

Повеќе за огласот...

Забелешка: Имотен Лист бр. 132 за КО Охрид 3Продажбата ќе се одржи на ден 12.09.2023 година во 12,00 часот, во просториите на Извршителот

Број на Оглас : 11097

Број на предмет: И.бр.470/2022

Извршител :Станислав Тасески линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 112м2 , со почетна цена : 8,258,889 денари.

Дата на продажба :2023-09-15

Повеќе за огласот...

Забелешка: ИМОТЕН ЛИСТ број : 157023 за КО ОХРИД 2 Имотен Лист број: 8274, за КО Охрид 2 Продажбата ќе се одржи на ден 15.09.2023 година во 12:00 часот, во просториите на извршителот

Број на Оглас : 11096

Број на предмет: И.бр.1043/2019

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 2578м2 , со почетна цена : 1,439,557 денари.

Дата на продажба :2023-09-15

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр.14453, КО СТРУМИЦА,имотен лист бр.59355, КО СТРУМИЦАПродажбата ќе се одржи на ден 15.09.2023 година, во 12,00 часот, во просториите на Извршителот

Број на Оглас : 11095

Број на предмет: И.бр.1424/2022

Извршител :Жанета Пријевиќ линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 108м2 , со почетна цена : 2,767,275 денари.

Дата на продажба :2023-09-06

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр. 92794 за КО Битола 4, имотен лист бр. 43680 за КО Битола 4. Продажбата ќе се одржи на ден 06.09.2023 година, во 11:00 часот, во просториите на Извршителот.

Број на Оглас : 11094

Број на предмет: И.бр.494/2023

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 52м2 , со почетна цена : 2,206,962 денари.

Дата на продажба :2023-09-06

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр.10293, за КО СтрумицаПродажбата ќе се одржи на ден 06.09.2023 година, во 14:00 часот, во просториите на Извршителот.

Број на Оглас : 11093

Број на предмет: И.бр.668/2010

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Тип на недвижност :Куќа

Недвижноста се наоѓа во: Радовиш

Квадратура: 75м2 , со почетна цена : 4,602,491 денари.

Дата на продажба :2023-09-06

Повеќе за огласот...

Забелешка: Имотен лист бр.83357 за КО Радовиш, Имотен лист бр.8982, за КО Радовиш.Продажбата ќе се одржи на ден 06.09.2023 година, во 12.00 часот, во просториите на Извршителот.

Број на Оглас : 11092

Број на предмет: И.бр.1389/2018

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Радовиш

Квадратура: 8210м2 , со почетна цена : 131,360 денари.

Дата на продажба :2023-09-06

Повеќе за огласот...

Забелешка: Имотен лист бр.205, за КО ДАМЈАН при АКН-Радовиш, Продажбата ќе се одржи на ден 06.09.2023 година во 13:00 часот во просториите на Извршителот

Број на Оглас : 11091

Број на предмет: И.бр.530/2021

Извршител :Жанета Пријевиќ линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Прилеп

Квадратура: 24680м2 , со почетна цена : 40,394,430 денари.

Дата на продажба :2023-09-04

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен л.бр. 213 за КО Веселчани,имотен л. бр. 674 за КО Тополчани, лист за предбележување на градба со број 240 за КО Веселчани Продажбата ќе се одржи на ден 04.09.2023 година во 11:00 часот во просториите на Извршителот

Број на Оглас : 11090

Број на предмет: И.бр.2142/2014

Извршител :Благоја Бакрачевски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 1196м2 , со почетна цена : 42,814,552 денари.

Дата на продажба :2023-09-01

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр. 18137 КО ЦЕНТАР 2,имотен лист бр. 56223 КО ЦЕНТАР 2, Продажбата ќе се одржи на ден 01.09.2023 година во 10:00 часот во просториите на Извршителот.

Број на Оглас : 11089

Број на предмет: И.бр.949/2014

Извршител :Лазар Петровски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 63м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-09-14

Повеќе за огласот...

Забелешка: земјиште Ил.бр 43639,Ил.бр7836 КО Куманово Почетна цена 41.116,00 евра во денарска противвредност- Продажбата ќе се одржи на ден 14.09.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот

Број на Оглас : 11088

Број на предмет: И.бр.1809/2018

Извршител :Васко Блажевски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 2379м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-09-15

Повеќе за огласот...

Забелешка:  имотен лист број 401 КО Д.Коњари Почетна цена 6555,00 евра во денарска противвредност- Продажбата ќе се одржи на ден 15.09.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот

Број на Оглас : 11087

Број на предмет: И.бр.495/2021

Извршител :Јадранка Јовановска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Крива Паланка

Квадратура: 271м2 , со почетна цена : 198,414 денари.

Дата на продажба :2023-09-12

Повеќе за огласот...

Забелешка: Имотен лист бр.153 за КО БС,Имотен лист бр.146 за КО БС Продажбата ќе се одржи на ден 12.09.2023 година во 12,00 часот, во просториите на Извршителот

Број на Оглас : 11086

Број на предмет: И.бр.1261/2021

Извршител :Весна Јакимовска линк...

Тип на недвижност :Куќа

Недвижноста се наоѓа во: Гостивар

Квадратура: 63м2 , со почетна цена : 4,578,017 денари.

Дата на продажба :2023-09-11

Повеќе за огласот...

Забелешка: продажбата ќе се одржи на ден 11.09.2023 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот

Број на Оглас : 11085

Број на предмет: И.бр.170/2023

Извршител :Орце Гоцевски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Делчево

Квадратура: 2372м2 , со почетна цена : 14,265 денари.

Дата на продажба :2023-09-01

Повеќе за огласот...

Забелешка: лист бр. 689 КО Црник Продажбата ќе се одржи на ден 01.09.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот

Број на Оглас : 11084

Број на предмет: И.бр.1712/2022

Извршител :Васко Блажевски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Гевгелија

Квадратура: 700м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-09-14

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр.100460 КО Нов Дојран Почетна цена 15.058,00 евра во денарска противвредност- Продажбата ќе се одржи на ден 14.09.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот

Број на Оглас : 11083

Број на предмет: И.бр.475/2022

Извршител :Гордана Џутеска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Струга

Квадратура: 4207м2 , со почетна цена : 114,990 денари.

Дата на продажба :2023-09-05

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист 337 за КО Мороишта. Продажбата ќе се одржи на ден 05.09.2023 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот

Број на Оглас : 11082

Број на предмет: И.бр.1817/2022

Извршител :Гордана Џутеска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 110м2 , со почетна цена : 18,757,500 денари.

Дата на продажба :2023-09-04

Повеќе за огласот...

Забелешка: земјиште имотен лист 341, имотен лист 356имотен лист 1126КО ЕЛШАНИ Продажбата ќе се одржи на ден 04.09.2023 година во 09:00 часот во канцеларијата на извршителот

Број на Оглас : 11081

Број на предмет: И.бр.804/2023

Извршител :Ивана Нешовска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 83м2 , со почетна цена : 8,892,707 денари.

Дата на продажба :2023-09-04

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр.56184 за КО Центар 2 Продажбата ќе се одржи на ден 04.09.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот

Број на Оглас : 11080

Број на предмет: И.бр.3008/2022

Извршител :Каролина Таневска линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Прилеп

Квадратура: 295м2 , со почетна цена : 2,806,632 денари.

Дата на продажба :2023-08-31

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр.66660 при АКН КО Прилеп.Продажбата ќе се одржи на ден 31.08.2023 година во 13:00 часот во канцеларијата на извршителот

Број на Оглас : 11079

Број на предмет: И.бр.948/18

Извршител :Каролина Таневска линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Прилеп

Квадратура: 318м2 , со почетна цена : 9,542,080 денари.

Дата на продажба :2023-08-24

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 24.08.2023 година во 13:00 часот во канцеларијата на извршителот

Број на Оглас : 11076

Број на предмет: И.бр.486/2023

Извршител :Благоја Каламатиев линк...

Тип на недвижност :Гаража

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 16м2 , со почетна цена : 610,588 денари.

Дата на продажба :2023-09-05

Повеќе за огласот...

Забелешка: ИЛ 104547 за КО Кисела Вода Продажбата ќе се одржи на ден 05.09.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот

Број на Оглас : 11075

Број на предмет: И.бр.398/2023

Извршител :Благоја Каламатиев линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 39м2 , со почетна цена : 2,213,640 денари.

Дата на продажба :2023-09-07

Повеќе за огласот...

Забелешка: гаражно местоПродажбата ќе се одржи на ден 07.09.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот

Број на Оглас : 11074

Број на предмет: И.бр.349/2023

Извршител :Билјана Николовска линк...

Тип на недвижност :Куќа

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 90м2 , со почетна цена : 5,900,000 денари.

Дата на продажба :2023-08-29

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр.38422 за КО Куманово Продажбата ќе се одржи на ден 29.08.2023 година во 11:30 часот во канцеларијата на извршителот

Број на Оглас : 11073

Број на предмет: И.бр.349/2023

Извршител :Билјана Николовска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 747м2 , со почетна цена : 1,800,000 денари.

Дата на продажба :2023-08-29

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр.29027 за КО Куманово Продажбата ќе се одржи на ден 29.08.2023 година во 12:30 часот во канцеларијата на извршителот

Број на Оглас : 11072

Број на предмет: И.бр.349/2023

Извршител :Билјана Николовска линк...

Тип на недвижност :Куќа

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 75м2 , со почетна цена : 3,900,000 денари.

Дата на продажба :2023-08-29

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр.74610 за КО Куманово Продажбата ќе се одржи на ден 29.08.2023 година во 10:30 часот во канцеларијата на извршителот

Број на Оглас : 11071

Број на предмет: И.бр.7987/2022

Извршител :Весна Деловска линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 175м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-08-31

Повеќе за огласот...

Забелешка: ИЛ бр.112453 КО Центар 1, ИЛ бр.54850 КО Центар 1 Почетна цена 1.003.000,00 евра во денарска противвредност- Продажбата ќе се одржи на ден 31.08.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот

Број на Оглас : 11070

Број на предмет: И.бр.217/2023

Извршител :Зоран Димов линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 63м2 , со почетна цена : 4,884,392 денари.

Дата на продажба :2023-09-04

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр.7766 КО Центар 2 Продажбата ќе се одржи на ден 04.09.2023 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот

Број на Оглас : 11069

Број на предмет: И.бр.149/2023

Извршител :Николчо Саздов линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Штип

Квадратура: 184826м2 , со почетна цена : 6,674,780 денари.

Дата на продажба :2023-08-30

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист 355 за К.О Таринци, Продажбата ќе се одржи на ден 30.08.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот

Број на Оглас : 11068

Број на предмет: И.бр.950/2023

Извршител :Игор Антевски линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 27м2 , со почетна цена : 1,256,726 денари.

Дата на продажба :2023-09-04

Повеќе за огласот...

Забелешка: Имотен лист бр.25896 за КО Центар 1, згради во останато стопанство,Продажбата ќе се одржи на ден 04.09.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот

Број на Оглас : 11067

Број на предмет: И.бр.117/2021

Извршител :Игор Антевски линк...

Тип на недвижност :Куќа

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 115м2 , со почетна цена : 9,198,123 денари.

Дата на продажба :2023-09-01

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр.48022 КО БардовциПродажбата ќе се одржи на ден 01.09.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот

Број на Оглас : 11066

Број на предмет: И.бр.39/2015

Извршител :Христо Јованов линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 34м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-09-07

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист број 43727 за КО Кисела Вода 2 Почетна цена 71.700,00 евра во денарска противвредност- Продажбата ќе се одржи на ден 07.09.2023 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот

Број на Оглас : 11065

Број на предмет: И.бр.479/2023

Извршител :Данчо Диманчев линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Валандово

Квадратура: 103м2 , со почетна цена : 3,835,769 денари.

Дата на продажба :2023-09-06

Повеќе за огласот...

Забелешка: земјиште Имотен лист бр.10423 Имотен лист бр.862заКО Валандово, Имотен лист бр.832 КО Пирава ВонградПродажбата ќе се одржи на ден06.09.2023 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот

Број на Оглас : 11063

Број на предмет: И.бр.1030/2021

Извршител :Славе Дончев линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Делчево

Квадратура: 549м2 , со почетна цена : 6,531,300 денари.

Дата на продажба :2023-08-30

Повеќе за огласот...

Забелешка: намена на зграда П,ИЛ 10501 КО Делчево,Продажбата ќе се одржи на ден30.08.2023 година во 13:00 часот во канцеларијата на извршителот

Број на Оглас : 11060

Број на предмет: И.бр.1819/2023

Извршител :Андреја Буневски линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Струга

Квадратура: 41м2 , со почетна цена : 4,120,734 денари.

Дата на продажба :2023-08-30

Повеќе за огласот...

Забелешка: Имотен лист бр.48733 Имотен лист бр.108093 за КО Центар 1 згр. во останато стопанство и гаражиПродажбата ќе се одржи на ден30.08.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот

Број на Оглас : 11058

Број на предмет: И.бр.611/2016

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Тип на недвижност :Куќа

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 57м2 , со почетна цена : 1,602,806 денари.

Дата на продажба :2023-08-25

Повеќе за огласот...

Забелешка: Имотен лист бр.5487, за КО СТРУМИЦАПродажбата ќе се одржи на ден25.08.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот

Број на Оглас : 11057

Број на предмет: И.бр.1749/2022

Извршител :Каролина Таневска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Прилеп

Квадратура: 687м2 , со почетна цена : 167,526 денари.

Дата на продажба :2023-08-24

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист број 140 за КО Ропотово Продажбата ќе се одржи на ден24.08.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот

Број на Оглас : 11055

Број на предмет: И.бр.63/2019

Извршител :Слободанка Колоска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 494м2 , со почетна цена : 1,549,800 денари.

Дата на продажба :2023-08-25

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр.20845 за КО Охрид 4 Продажбата ќе се одржи на ден 25.08.2023 година во 10:30 часот во канцеларијата на извршителот

Број на Оглас : 11054

Број на предмет: И.бр.878/2020

Извршител :Весна Јакимовска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Гостивар

Квадратура: 279м2 , со почетна цена : 902,446 денари.

Дата на продажба :2023-08-28

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр. 968 при АКН Гостивар Продажбата ќе се одржи на ден 28.08.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот

Број на Оглас : 11053

Број на предмет: И.бр.207/2019

Извршител :Андреја Буневски линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Тетово

Квадратура: 171м2 , со почетна цена : 33,544,189 денари.

Дата на продажба :2023-08-31

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр.110320 за КО Тетово 1 Продажбата ќе се одржи на ден 31.08.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот

Број на Оглас : 11052

Број на предмет: И.бр.129/2022

Извршител :Љупчо Јованов линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Кавадарци

Квадратура: 158м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-08-25

Повеќе за огласот...

Забелешка: Ил.бр2557,И.л.бр2242,Ил.бр1689,Илбр2327КОРосоман згради во останато стопанство и земјиште Почетна цена 41.064,00 евра во денарска противвредност- Продажбата ќе се одржи на ден 25.08.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот

Број на Оглас : 11051

Број на предмет: И.бр.267/2017

Извршител :Драган Кочовски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 105м2 , со почетна цена : 258,151 денари.

Дата на продажба :2023-08-24

Повеќе за огласот...

Забелешка: 4/84 идеален дел од И.Л40223 КО Куманово и земјиште,Продажбата ќе се одржи на ден 24.08.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот

Број на Оглас : 11050

Број на предмет: И.бр.1684/2022

Извршител :Каролина Таневска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Прилеп

Квадратура: 67м2 , со почетна цена : 1,462,669 денари.

Дата на продажба :2023-08-23

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр. 58951 при АКН КО Прилеп Продажбата ќе се одржи на ден -23.08.2023 година во 13:00 часот во канцеларијата на извршителот

Број на Оглас : 11049

Број на предмет: И.бр.2425/2022

Извршител :Катерина Кокина линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 37м2 , со почетна цена : 2,116,115 денари.

Дата на продажба :2023-08-31

Повеќе за огласот...

Забелешка: Имотен лист бр.5844 КО Чаир Продажбата ќе се одржи на ден 31.08.2023 година во 14:00 часот во канцеларијата на извршителот

Број на Оглас : 11048

Број на предмет: И.бр.351/2023

Извршител :Кети Арсова линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 76м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-08-23

Повеќе за огласот...

Забелешка:  имотен лист бр. 109573 за КО ЦЕНТАР 1 Почетна цена 85.097,00 евра во денарска противвредност- Продажбата ќе се одржи на ден 23.08.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот

Број на Оглас : 11047

Број на предмет: И.бр.535/2018

Извршител :Роза Родиќ линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 78м2 , со почетна цена : 3,813,000 денари.

Дата на продажба :2023-08-23

Повеќе за огласот...

Забелешка: Имотен лист број 94923 за КО ЧАИР Продажбата ќе се одржи на ден 23.08.2023 година во 11:30 часот во канцеларијата на извршителот

Број на Оглас : 11044

Број на предмет: И.бр.585/2012

Извршител :Николина Иванова линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 280м2 , со почетна цена : 8,477,511 денари.

Дата на продажба :2023-08-22

Повеќе за огласот...

Забелешка: згр.во останато стопанство Имотен лист бр.52788 за КО Битола 5,Продажбата ќе се одржи на ден 22.08.2023 година во 8:30 часот во канцеларијата на извршителот

Број на Оглас : 11043

Број на предмет: И.бр.535/2018

Извршител :Роза Родиќ линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 80м2 , со почетна цена : 3,936,000 денари.

Дата на продажба :2023-08-22

Повеќе за огласот...

Забелешка: Имотен лист број 3860 за КО ЧАИР Продажбата ќе се одржи на ден 22.08.2023 година во 11:30 часот во канцеларијата на извршителот

Број на Оглас : 11042

Број на предмет: И.бр.859/2022

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Тип на недвижност :Куќа

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 217м2 , со почетна цена : 25,327,115 денари.

Дата на продажба :2023-08-24

Повеќе за огласот...

Забелешка: СЕМЕЈНА КУЌА И ДЕЛОВЕН ПРОСТОР-производна халаИ.л.бр12266 за КО СТРУМИЦА И.Л бр.831 за КО КУКЛИШ,Ил бр.16552 И.л. бр.16443 за КО Куклиш- ВОН ГРАД Продажбата ќе се одржи на ден 24.08.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот

Број на Оглас : 11041

Број на предмет: И.бр.1978/2022

Извршител :Благој Бањански линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Велес

Квадратура: 2364м2 , со почетна цена : 959,564 денари.

Дата на продажба :2023-08-24

Повеќе за огласот...

Забелешка: Имотен лист бр.615 за КО ОТОВИЦА-ВОНГРАД при АКН ВелесПродажбата ќе се одржи на ден 24.08.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот

Број на Оглас : 11040

Број на предмет: И.бр.1327/2023

Извршител :Весна Деловска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 62м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-08-24

Повеќе за огласот...

Забелешка: ИЛ бр.93928 за КО Ѓорче Петров 6,Почетна цена 71.367,00 евра во денарска противвредност- -Продажбата ќе се одржи на ден 24.08.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот

Број на Оглас : 11039

Број на предмет: И.бр.735/2023

Извршител :Весна Деловска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 65м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-08-25

Повеќе за огласот...

Забелешка: ИЛ бр.97224 КО Ѓорче Петров 6 - Почетна цена 46.000,00 евра во денарска противвредност- -Продажбата ќе се одржи на ден 25.08.2023 година во 09:00 часот во канцеларијата на извршителот

Број на Оглас : 11038

Број на предмет: И.бр.457/2023

Извршител :Гордана Џутеска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 64м2 , со почетна цена : 3,115,160 денари.

Дата на продажба :2023-08-18

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист 91165 за КО Охрид 4 -Продажбата ќе се одржи на ден 18.08.2023 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот

Број на Оглас : 11037

Број на предмет: И.бр.221/2023

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 145м2 , со почетна цена : 10,404,951 денари.

Дата на продажба :2023-08-29

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр.629, за КО ТУРНОВО-Продажбата ќе се одржи на ден 29.08.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот

Број на Оглас : 11036

Број на предмет: И.бр.284/2023

Извршител :Александра Заринска Дуровска линк...

Тип на недвижност :Гаража

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 13м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-08-24

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист број 112996 за КО Кисела Вода 2 Почетна цена 7.545,00 евра во денарска противвредност- -Продажбата ќе се одржи на ден 23.08.2023 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот

Број на Оглас : 11035

Број на предмет: И.бр.78/2021

Извршител :Александра Заринска Дуровска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 41м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-08-24

Повеќе за огласот...

Забелешка: Лист за предбележување на градба бр. 91955 за КО Ѓорче Петров 1- Ново Село земјиште Имотен лист број 91887 за КО Ѓорче Петров 1- Ново СелоПочетна цена 22.018,00 евра во денарска противвредност- -Продажбата ќе се одржи на ден 24.08.2023 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот

Број на Оглас : 11034

Број на предмет: И.бр.942/2023

Извршител :Васко Блажевски линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 37м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-08-16

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетн