Влез за корисници

lock_forum
lupa-6

Меѓународна конференција

111

Испит за извршители

ispit na izvrsiteli 2
bannerbg_main
usaid

Најчести прашања

prasalnik 2
26122011162156_g_komisija-za-zastita-na-prav

Анкета

Новиот дизајн е:

Резултати од гласањето

Loading ... Loading ...
September 2019
M T W T F S S
« Jul    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  


📰 Јавни oбјави од извршители

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25


Предупредување: Овај начин на доставување се смета за уредна достава. Штетните последици кои можат да настанат ги сноси странката.

 

2019/256
Извршител: Силвана Митевска
Име/назив на странката: Рајна Ристова
Позната адреса: с.Долни Балван,општина Карбинци
Бр.на предмет: И.бр.579/16
Повикувањето е заради достава на: Налог за извршување заради испразнување и предавање на недвижност ( врз основа на чл.226 ст.2 од ЗИ) од 23.07.2019 год
Да се јави во: Канцеларијата на извршителот
Рок: од три дена од денот на објавата
Комплетниот текст на објавата: 2016_579_Јавна објава 19.09.2019.docx
Датум на објава: 20/09/2019

2019/252
Извршител: Катерина Кокина
Име/назив на странката: Јане Илиевски, Ирина Илиевска и Сања Ангелов
Позната адреса: -Јане Илиевски – должник од Скопје со живеалиште на ул.Студеничанска бр.25;
- Ирина Илиевска – должник од Скопје со живеалиште на ул.Никола Кирков Мајски бр.41/11;
- Сања Ангелов – должник од Скопје со живеалиште на ул.Париска комуна бр.19/2-11 и
- Ѓорѓи Арсовски – заложен должник од Скопје со живеалиште на ул.4 бр.75 Стајковци

Бр.на предмет: 525/19
Повикувањето е заради достава на: Записник за делба на износот постигнат со продажба на недвижност врз основа на чл.202 од ЗИ И.бр.525/19 од 03.09.2019 година, Налог за извршување заради испразнување и предавање на недвижност врз основа на чл.226 ст.2 од ЗИ И.бр.525/19 од 26.08.2019 година, Записник за испразнување и предавање на недвижност врз основа на чл.226 ст.1 и чл.189 ст.3 од ЗИ И.бр.525/19 од 11.09.2019 година, Заклучок за намирување врз основа на чл.203 од ЗИ И.бр.525/19 од 16.09.2019 година и Заклучок за утврдување на трошоци за извршување И.бр.525/19 од 19.09.2019 година
Да се јави во: Канцеларијата на извршителот
Рок: 1 (еден)
Комплетниот текст на објавата:
Датум на објава: 20/09/2019

2019/253
Извршител: Данчо Диманчев
Име/назив на странката: Милошевска Татјана од с.Николиќ
Позната адреса: ул.2 бб.,с.Николиќ
Бр.на предмет: И.бр.1024/16
Повикувањето е заради достава на: Налог за испразнување и предавање недвижност И.бр.1024/16 од 29. 08 2019 година
Да се јави во: Канцеларијата на извршителот
Рок: 1 ден сметано од денот на објавување на јавната објава
Комплетниот текст на објавата: јавна објава до КИРМ милошевска.doc
Датум на објава: 20/09/2019

2019/254
Извршител: Благоја Каламатиев
Име/назив на странката: Друштво за трговија транспорт и шпедиција Ривиел ДООЕЛ
Позната адреса: Бул.Методија Андонов Ченто бр.13 Скопје
Бр.на предмет: И.бр.1288/19
Повикувањето е заради достава на: доставување на НАЛОГ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ (врз основа на член 96 од Законот за извршување) од 12.07.2019 година
Да се јави во: Канцеларијата на извршителот
Рок: во рок од 3 дена
Комплетниот текст на објавата: 2019_1288_јавна објава.docx
Датум на објава: 20/09/2019

2019/255
Извршител: Весна Јакимовска
Име/назив на странката: ДТТПУ Г&M ЕУРО ГРОУП ДООЕЛ експорт-импорт Скопје и зал.должници Изет Амети и Ѓулнеар Амети од Гостивар
Позната адреса: ул.Партизански Одреди бр.1-5/с.Врапчиште /ул.Шуматоска
Бр.на предмет: 649/19
Повикувањето е заради достава на: -Записник за неуспешна продажба на недв.по чл.186 ст.4 одЗИ од 26.08.2019 год.
-Записник за продажба на недв.со второ усно јавно наддавање по чл.186 ст.4 одЗИ од 30.08.2019 год.
-Заклучок за втора усна јавна продажба по чл.179,181 и 182 од ЗИ од 06.09.2019 год.
-Записник за извршена продажба на недвижност врз основа на чл.186 ст.6 од ЗИ од 12.09.2019 год.

Да се јави во: Канцеларијата на извршителот
Рок: 17.09.2019
Комплетниот текст на објавата: јавна објава Н.Мак._17.09.2019_5238.doc
Датум на објава: 20/09/2019

2019/251
Извршител: Методија Костадинов
Име/назив на странката: Јане Бачев
Позната адреса: ул.”1511” бр.10/6 Скопје
Бр.на предмет: И.бр.230/19
Повикувањето е заради достава на: Решение ГЖ-3058/19 од 09.07.2019 год.на Апелациониот суд Скопје
Да се јави во: Канцеларијата на извршителот
Рок: во рок од 1(еден )ден
Комплетниот текст на објавата: Ј.објава И.бр.230-19.doc
Датум на објава: 19/09/2019

2019/248
Извршител: Александар Кузмановски
Име/назив на странката: Џезми Емро
Позната адреса: с. Лакавица Гостивар
Бр.на предмет: И.бр.1680/2018
Повикувањето е заради достава на: -Заклучок за определување на вешто лице кое ќе врши идентификација на недвижен имот од 27.12.2018г.
-Геодетски Елаборат за Геодетски работи за посебни намени теренска идентификација со премерување бр.0803-37 од 10.01.2019 г. на Друштво за геодестки работи и проектирање ГЕОДЕТ М&В Гостивар
-Заклучок за определување на вешто лице кое ќе врши идентификација на недвижен имот од 02.07.2019 г.
-Заклучок за определување на проценител кој ќе врши процена на недвижност од 02.07.2019 г.
-Записник за попис на предметна недвижност од 04.07.2019 г.
-Процена на вредност на недвижен имот на ТП Захариески консалтинг ТП Тања Љупче Захариеска Тетово бр.0302-24/2019 од 10.07.2019г.
-Заклучок за утврдување на вредност на недвижност чл.177 од ЗИ од 29.08.2019 г.
-Заклучок за усна јавна продажба чл.179 став (1),и 182 став (1) од ЗИ од 29.08.2019 г.

Да се јави во: Канцеларијата на извршителот
Рок: во рок од 1 (еден) ден сметано од денот на ова јавно објавување на ова јавно повикување во јавното гласило
Комплетниот текст на објавата: objava i.br.16802018.docx
Датум на објава: 18/09/2019

2019/249
Извршител: Александар Кузмановски
Име/назив на странката: Фатиме Емро
Позната адреса: с.Лакавица Гостивар
Бр.на предмет: И.бр.1680/2018
Повикувањето е заради достава на: -Заклучок за определување на вешто лице кое ќе врши идентификација на недвижен имот од 27.12.2018г.
-Геодетски Елаборат за Геодетски работи за посебни намени теренска идентификација со премерување бр.0803-37 од 10.01.2019 г. на Друштво за геодестки работи и проектирање ГЕОДЕТ М&В Гостивар
-Заклучок за определување на вешто лице кое ќе врши идентификација на недвижен имот од 02.07.2019 г.
-Заклучок за определување на проценител кој ќе врши процена на недвижност од 02.07.2019 г.
-Записник за попис на предметна недвижност од 04.07.2019 г.
-Процена на вредност на недвижен имот на ТП Захариески консалтинг ТП Тања Љупче Захариеска Тетово бр.0302-24/2019 од 10.07.2019г.
-Заклучок за утврдување на вредност на недвижност чл.177 од ЗИ од 29.08.2019 г.
-Заклучок за усна јавна продажба чл.179 став (1),и 182 став (1) од ЗИ од 29.08.2019 г.

Да се јави во: Канцеларијата на извршителот
Рок: во рок од 1 (еден) ден сметано од денот на ова јавно објавување на ова јавно повикување во јавното гласило
Комплетниот текст на објавата: objava i.br.16802018.docx
Датум на објава: 18/09/2019

2019/250
Извршител: Саветка Георгиева
Име/назив на странката: Мариче и Јовица Димовски, двајцата од Скопје-Бутел
Позната адреса: ул.2 бр.75 Визбегово-Скопје
Бр.на предмет: 895/2019
Повикувањето е заради достава на: -2 Налози за извршување врз побарување по сметка кај банка на физичко лице (врз основа на чл.149 ст.1 од ЗИ) И.бр.895/2019 од 12.07.2019 година,
-Налог за извршување кај пристапување кон извршување (врз основа на чл.169 од ЗИ) И.бр.895/2019 од 19.07.2019 година,
-Налог за извршување (врз основа на чл.96 од ЗИ) И.бр.895/2019 од 14.08.2019 година,

Да се јави во: Канцеларијата на извршителот
Рок: во рок од 3 (три) дена од објавување на огласот
Комплетниот текст на објавата:
Датум на објава: 18/09/2019

2019/247
Извршител: Гордан Станковиќ
Име/назив на странката: Љубиша Огњеновиќ и Саша Огњеновиќ
Позната адреса: ул.Његошева бр.7, Скопје
Бр.на предмет: И.бр.6907/13
Повикувањето е заради достава на: Проценка на недвижност, Заклучок за определување на вредност на недвижност по чл.177 од ЗИ од 26.08..2019 година и Заклучок за прва продажба по чл.179, 181 и 182 од ЗИ од 26.08.2019 година
Да се јави во: Канцеларијата на извршителот
Рок: 18/09/2019 до 19/09/2019
Комплетниот текст на објавата: 2013_6079_јавна објава.docx
Датум на објава: 17/09/2019

Јавни објави

Logotype1111

Новости

 

12741923_223063811373098_4535535635364534759_n

Најди извршител

mapa_mk

Огласи за продажба

nedvizen imot

Ј О_abstract

discrimination
New Image
LogoHeader2014
aukciska_kukja

Академик

image001

Член на Деловен совет

uacs_logo

зсрм

header
QRCode