Пребарување по активни огласи за продажба на недвижен имот

Untitled Document

Назад кон пребарување по активни огласи за продажба


Пребарување по недвижен имот

:

Пронајдени се : 104  резултати.

Бројна Оглас : 11345

Број на предмет: И.бр.2208/2023

Извршител :Весна Деловска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 3340м2 , со почетна цена : 0 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетната вредност на недвижноста запишана на Имотен лист бр.49 КО ДОЛНО СОЊЕ – ВОНГРАД , изнесува 66.795,00 евра во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ на денот на продажбатаПродажбата ќе се одржи на ден 30.11.2023 година во 11:00 часот во просториите на Извршителот

Бројна Оглас : 11347

Број на предмет: И.бр.918/2023

Извршител :Васко Блажевски линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 88м2 , со почетна цена : 0 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр.48028, КО Центар 1-почетна цена во вкупен износ од 320.000,00 евра во денарска противвредност сметано по среден курс на НБРСМ на денот на продажбата,Продажбата ќе се одржи на ден 04.12.2023 година во 12:00 часот во просториите на извршителот

Бројна Оглас : 11334

Број на предмет: И.бр.1456/2023

Извршител :Весна Јакимовска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Гостивар

Квадратура: 50м2 , со почетна цена : 1,267,372 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 14.11.2023 година во 09,00 часот во просториите на извршителот

Бројна Оглас : 11360

Број на предмет: И.бр.1480/2023

Извршител :Катерина Кокина линк...

Тип на недвижност :Куќа

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 77м2 , со почетна цена : 26,286,744 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Повеќе за огласот...

Забелешка: Заклучокза поправање на грешки во актите на извршителот(врз основа на член 10 став (1) од Законот за извршување и член 331 од Законот за парничната постапка) од 10.11.2023година Продажбата ќе се одржи на ден 15.11.2023 година во 14:00 часот во просториите на Извршителот

Бројна Оглас : 11354

Број на предмет: И.бр.567/2023

Извршител :Роза Родиќ линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 51м2 , со почетна цена : 3,266,757 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист број 12138 КО Карпош-Продажбата ќе се одржи на ден 21.11.2023 година во 12:00 часот во просториите на извршителот

Бројна Оглас : 11327

Број на предмет: И.бр.925/2022

Извршител :Каролина Таневска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Прилеп

Квадратура: 60м2 , со почетна цена : 1,974,894 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр. 34836 при АКН КО Прилеп Продажбата ќе се одржи на ден 22.11.2023 година во 11,00 часот во просториите на Извршителот

Бројна Оглас : 11330

Број на предмет: И.бр.1869/2022

Извршител :Весна Јакимовска линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Гостивар

Квадратура: 91м2 , со почетна цена : 4,005,434 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр. 99445 КО Гостивар 1 - Продажбата ќе се одржи на ден 22.11.2023 година во 14.00 часот во просториите на извршителот

Бројна Оглас : 11337

Број на предмет: И.бр.1703/2022

Извршител :Емилија Павловска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Штип

Квадратура: 9648м2 , со почетна цена : 33,479,397 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 22.11.2023 година во 12.00 часот во просториите на извршителот

Бројна Оглас : 11328

Број на предмет: И.бр.316/2023

Извршител :Зоран Димов линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 25м2 , со почетна цена : 861,984 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Повеќе за огласот...

Забелешка: ЗГРАДИ ВО ОСТАНАТО СТОПАНСТВО-имотен лист бр.8746 КО Гази Баба-Продажбата ќе се одржи на ден 23.11.2023 година во 09:00 часот во просториите на извршителот

Бројна Оглас : 11351

Број на предмет: И.бр.185/2023

Извршител :Зорица Симиќ линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 317м2 , со почетна цена : 0 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Повеќе за огласот...

Забелешка: Имотен лист бр.40024 за КО КИСЕЛА ВОДА 2, Почетната вредност изнесува 388.739,00 ЕУР во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ на денот на продажбата,Продажбата ќе се одржи на ден 23.11.2023 година во 11:00 часот во просториите на Извршителот

Бројна Оглас : 11353

Број на предмет: И.бр.249/2023

Извршител :Роза Родиќ линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 371м2 , со почетна цена : 2,283,468 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Повеќе за огласот...

Забелешка:  имотен лист број 1992 КО ВИЗБЕГОВО. -Продажбата ќе се одржи на ден 23.11.2023 година во 12:00 часот во просториите на извршителот

Бројна Оглас : 11325

Број на предмет: И.бр.310/2023

Извршител :Силвана Митевска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Штип

Квадратура: 79м2 , со почетна цена : 2,646,304 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр.165 при АКН на СМ – ОДД за катастар Штип за КО Штип 3-Продажбата ќе се одржи на ден 24.11.2023 година во 12:00 часот во просториите на извршителот

Бројна Оглас : 11331

Број на предмет: И.бр.1121/2011

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 58м2 , со почетна цена : 832,396 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 24.11.2023 година, во 12.00 часот, во просториите на Извршител

Бројна Оглас : 11333

Број на предмет: И.бр.742/2020

Извршител :Јадранка Јовановска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 515м2 , со почетна цена : 0 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетната вредност на недвижноста изнесува 1.109.200,00 Евра во денарска противредност по среден курс на НБРСМ на денот на продажбата-Продажбата ќе се одржи на ден 24.11.2023 година во 14,00 часот, во просториите на Извршител

Бројна Оглас : 11338

Број на предмет: И.бр.653/2016

Извршител :Премтим Ќерими линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 34м2 , со почетна цена : 162,259 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 24.11.2023 година во 10:00 часот во просториите на канцеларија на Извршителoт

Бројна Оглас : 11341

Број на предмет: И.бр.837/2022

Извршител :Павел Поп Иванов линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 258м2 , со почетна цена : 24,458,802 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 24.11.2023 година во 12.00 часот во просториите на Извршителот

Бројна Оглас : 11343

Број на предмет: И.бр.1087/2023

Извршител :Весна Јакимовска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Гостивар

Квадратура: 339м2 , со почетна цена : 194,684 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 24.11.2023 година во 10,00часот во просториите на Извршителот

Бројна Оглас : 11372

Број на предмет: И.бр.148/2023

Извршител :Зорица Симиќ линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 25м2 , со почетна цена : 0 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Повеќе за огласот...

Забелешка: почетна цена за продажба на недвижноста-вредноста на предметната недвижност се утврдува на износ од 2.726,00 ЕУР во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ на денот на продажбата,Продажбата ќе се одржи на ден 27.11.2023 година во 14:00 часот во просториите на Извршителот

Бројна Оглас : 11406

Број на предмет: И.бр.148/2023

Извршител :Зорица Симиќ линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 25м2 , со почетна цена : 0 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Повеќе за огласот...

Забелешка: Заклучок за поправање на грешки во актите на извршителот(врз основа на член 10 став (1) од Законот за извршување и член 331 од Законот за парничната постапка) и. број 148/2023 -почетна цена за продажба на недвижноста-вредноста на предметната недвижност се утврдува на износ од 2.726,00 ЕУР во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ на денот на продажбата,Продажбата ќе се одржи на ден 27.11.2023 година во 14:00 часот во просториите на Извршителот

Бројна Оглас : 11332

Број на предмет: И.бр.1542/2021

Извршител :Катерина Кокина линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 2650м2 , со почетна цена : 26,251,479 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 28.11.2023 година во 14:00 часот во просториите на Извршителот

Бројна Оглас : 11340

Број на предмет: И.бр.771/2021

Извршител :Весна Деловска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 59м2 , со почетна цена : 0 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетната вредност на недвижноста е утврдена со заклучок на извршителот и изнесува 115.100,00 евра во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ на денот на продажбата-Продажбата ќе се одржи на ден 28.11.2023 година во 12:00 часот во просториите на Извршителот

Бројна Оглас : 11342

Број на предмет: И.бр.770/2021

Извршител :Весна Деловска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 100м2 , со почетна цена : 0 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетната вредност на недвижноста изнесува 134.650,00 евра во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ на денот на продажбата Продажбата ќе се одржи на ден 28.11.2023 година во 11:00 часот во просториите на Извршителот

Бројна Оглас : 11344

Број на предмет: И.бр.1095/2019

Извршител :Зоран Петрески линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 78м2 , со почетна цена : 3,035,384 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 28.11.2023 година во 10 часот во просториите на Извршителот

Бројна Оглас : 11350

Број на предмет: И.бр.186/2023

Извршител :Зорица Симиќ линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 60м2 , со почетна цена : 0 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Повеќе за огласот...

Забелешка: згради во останато стопанство Имотен лист бр.41290 за КО Центар 1- Почетната вредност изнесува 117.088,00 ЕУР во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ на денот на продажбата, Продажбата ќе се одржи на ден 28.11.2023 година во 11:00 часот во просториите на Извршителот

Бројна Оглас : 11358

Број на предмет: И.бр.899/2022

Извршител :Горан Манојлов линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Виница

Квадратура: 131м2 , со почетна цена : 142,673,272 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Повеќе за огласот...

Забелешка: Имотен лист бр.7147 за КО Виница-Продажбата ќе се одржи на ден 28.11.2023 година во 11:00 часот во просториите на Извршителот

Бројна Оглас : 11335

Број на предмет: И.бр.1509/2023

Извршител :Љупчо Јованов линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Кавадарци

Квадратура: 239м2 , со почетна цена : 0 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетната вредност на недвижностаизнесува 208.975,00 евра во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ на денот на продажбата-Продажбата ќе се одржи на ден 29.11.2023 година во 11.00 часот во просториите на канцеларија

Бројна Оглас : 11356

Број на предмет: И.бр.214/2022

Извршител :Маријана Кацарска Могилевска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Кочани

Квадратура: 1889м2 , со почетна цена : 141,575 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Повеќе за огласот...

Забелешка: И.Л.бр.824 КО Горни Подлог-И.Л.бр.16543 КО Кочани Продажбата ќе се одржи на ден 29.11.2023 година во 11 часот во просториите на Извршителот

Бројна Оглас : 11371

Број на предмет: И.бр.202/2023

Извршител :Зорица Симиќ линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Гевгелија

Квадратура: 5112м2 , со почетна цена : 0 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Повеќе за огласот...

Забелешка:  Имотен лист бр.275 за КО СТАР ДОЈРАНПочетната вредност на недвижностаизнесува 980.426,60 ЕУР во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ на денот на продажбата Продажбата ќе се одржи на ден 29.11.2023 година во 11:00 часот во просториите на Извршителот

Бројна Оглас : 11346

Број на предмет: И.бр.2208/2023

Извршител :Весна Деловска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 3340м2 , со почетна цена : 0 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетната вредност на недвижноста запишана на Имотен лист бр.49 КО ДОЛНО СОЊЕ – ВОНГРАД изнесува 66.795,00 евра во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ на денот на продажбатаПродажбата ќе се одржи на ден 30.11.2023 година во 11:00 часот во просториите на Извршителот

Бројна Оглас : 11352

Број на предмет: И.бр.1241/2018

Извршител :Гордан Станковиќ линк...

Тип на недвижност :Гаража

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 13м2 , со почетна цена : 504,972 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр.108672 за КО Кисела Вода 2 Продажбата ќе се одржи на ден 30.11.2023 година во 11:00 часот во просториите на извршителот

Бројна Оглас : 11355

Број на предмет: И.бр.1277/2017

Извршител :Гордан Станковиќ линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 3м2 , со почетна цена : 92,243 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Повеќе за огласот...

Забелешка: Помошна просторија – подрум, имотен лист бр.43066 за КО Центар 1 -Продажбата ќе се одржи на ден 30.11.2023 година во 11:30 часот во просториите на извршител

Бројна Оглас : 11357

Број на предмет: И.бр.192/2023

Извршител :Дејан Костовски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 300м2 , со почетна цена : 1,200,000 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист број 634 КО Љубаништа-Продажбата ќе се одржи на ден 30.11.2023 година во 11:00 часот во просториите на извршителот

Бројна Оглас : 11359

Број на предмет: И.бр.547/2023

Извршител :Васко Еленов линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Неготино

Квадратура: 108м2 , со почетна цена : 4,275,000 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Повеќе за огласот...

Забелешка: ИМОТЕН ЛИСТ број. 1828 за КО НЕГОТИНО-ИМОТЕН ЛИСТ број. 666 за КО СОПОТ-Продажбата ќе се одржи на ден 30.11.2023 година во 12:00 часот во просториите на Извршителот

Бројна Оглас : 11361

Број на предмет: И.бр.1602/2023

Извршител :Весна Деловска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 229м2 , со почетна цена : 0 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Повеќе за огласот...

Забелешка: ИЛ бр.1965 КО Марино-Вонград -Почетната вредност на недвижноста изнесува 81.734,00 евра во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ на денот на продажбата,Продажбата ќе се одржи на ден 01.12.2023 година во 11:00 часот во просториите на Извршителот

Бројна Оглас : 11364

Број на предмет: И.бр.2319/2022

Извршител :Андреја Буневски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 126м2 , со почетна цена : 9,135,680 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Повеќе за огласот...

Забелешка: Имотен Лист бр.100283 за КО Ѓорче Петров 4-Влае Продажбата ќе се одржи на ден 01.12.2023 година во 12:00 часот во просториите на извршителот

Бројна Оглас : 11336

Број на предмет: И.бр.6200/2022

Извршител :Лазар Петровски линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 32м2 , со почетна цена : 6,503,019 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Повеќе за огласот...

Забелешка:  Продажбата ќе се одржи на ден 04.12.2023 година во 12:00 часот во просториите на Извршителот

Бројна Оглас : 11349

Број на предмет: И.бр.918/2023

Извршител :Васко Блажевски линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 88м2 , со почетна цена : 0 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр.48028, КО Центар 1, со почетна вредност во вкупен износ од 320.000,00 евра во денарска противвредност сметано по среден курс на НБРСМ на денот на продажбата-Продажбата ќе се одржи на ден 04.12.2023 година во 12:00 часот во просториите на извршителот

Бројна Оглас : 11369

Број на предмет: И.бр.462/2008

Извршител :Лазар Петровски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 44м2 , со почетна цена : 1,710,823 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 05.12.2023 година во 12:00 часот во просториите на Извршителот

Бројна Оглас : 11363

Број на предмет: И.бр.146/2014

Извршител :Станислав Тасески линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 50м2 , со почетна цена : 7,626,868 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Повеќе за огласот...

Забелешка:  имотен лист бр. 4762 за КО Охрид 2 Продажбата ќе се одржи на ден 06.12.2023 година во 12,00 часот, во просториите на Извршителот

Бројна Оглас : 11365

Број на предмет: И.бр.977/2023

Извршител :Николче Диневски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 681м2 , со почетна цена : 1,416,278 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Повеќе за огласот...

Забелешка: Имотен лист бр.1648 за КО ТРНОВО-ВОН Г.Р-Лист за предбележување на градба бр. 1715 за КО ТРНОВО-ВОНГРАДПродажбата ќе се одржи на ден 06.12.2023 година во 12:00 часот во просториите на извршителoт

Бројна Оглас : 11366

Број на предмет: И.бр.978/2023

Извршител :Николче Диневски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 322м2 , со почетна цена : 1,153,522 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Повеќе за огласот...

Забелешка: Имотен лист бр. 1649 за КО ТРНОВО-ВОН Г.Р.-Лист за предбележување на градба број 1713 за ТРНОВО-ВОН Г.Р.Продажбата ќе се одржи на ден 06.12.2023 година во 11:00 часот во просториите на извршителот

Бројна Оглас : 11367

Број на предмет: И.бр.1852/2022

Извршител :Благој Бањански линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Кавадарци

Квадратура: 7219м2 , со почетна цена : 220,180 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 06.12.2023 година во 11:00 часот во просториите на извршителот

Бројна Оглас : 11368

Број на предмет: И.бр.182/2022

Извршител :Весна Јакимовска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Тетово

Квадратура: 499м2 , со почетна цена : 778,950 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 06.12.2023 година во 11:00 часот во просториите на извршителот

Бројна Оглас : 11381

Број на предмет: И.бр.1492/2019

Извршител :Васко Блажевски линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 234м2 , со почетна цена : 0 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр.49425 КО Центар 1 -почетна цена за првото усно јавно наддавање во износ од 584.005,00 евра, во денарска противвредност сметано по среден курс на НБРСМ на денот на продажбата,Продажбата ќе се одржи на ден 06.12.2023 година во 12:00 часот во просториите на извршителот

Бројна Оглас : 11383

Број на предмет: И.бр.1407/2023

Извршител :Лазар Петровски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 33м2 , со почетна цена : 1,414,500 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Повеќе за огласот...

Забелешка: Имотен Лист 9288 за КО Куманово -Продажбата ќе се одржи на ден 06.12.2023 година во 12:00 часот во просториите на Извршителот

Бројна Оглас : 11388

Број на предмет: И.бр.886/2021

Извршител :Николче Диневски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 34м2 , со почетна цена : 2,706,000 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Повеќе за огласот...

Забелешка: Имотен лист бр.37047 за КО Битола -Продажбата ќе се одржи на ден 06.12.2023 година во 13:00 часот во просториите на извршителот

Бројна Оглас : 11370

Број на предмет: И.бр.515/2023

Извршител :Лазар Петровски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 5433м2 , со почетна цена : 1,300,000 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Повеќе за огласот...

Забелешка: Имотен Лист 8312 за КО Куманово Продажбата ќе се одржи на ден 07.12.2023 година во 12:00 часот во просториите на Извршителот

Бројна Оглас : 11384

Број на предмет: И.бр.1869/2022

Извршител :Весна Јакимовска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 57м2 , со почетна цена : 4,697,123 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр. 76129КО Карпош Продажбата ќе се одржи на ден 07.12.2023 година во 12.00 часот во канцеларија на Извршител

Бројна Оглас : 11389

Број на предмет: И.бр.567/2022

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 147м2 , со почетна цена : 3,252,025 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр.916 КО Ангелци,имотен лист бр.13900 КО Струмица -Продажбата ќе се одржи на ден 07.12.2023 година, во 12.00 часот во просториите на Извршителот

Бројна Оглас : 11394

Број на предмет: И.бр.330/2011

Извршител :Лазар Петровски линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Крива Паланка

Квадратура: 1759м2 , со почетна цена : 6,587,387 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Повеќе за огласот...

Забелешка: Имотен Лист 2724 за КО Крива Паланка -Продажбата ќе се одржи на ден 07.12.2023 година во 15:00 часот во просториите на Извршителот

Бројна Оглас : 11395

Број на предмет: И.бр.330/2011

Извршител :Лазар Петровски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Крива Паланка

Квадратура: 326м2 , со почетна цена : 1,337,279 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Повеќе за огласот...

Забелешка: Имотен Лист 2724 за КО Крива Паланка-Продажбата ќе се одржи на ден 07.12.2023 година во 15:30 часот во просториите на Извршителот

Бројна Оглас : 11396

Број на предмет: И.бр.1071/2023

Извршител :Ивана Нешовска линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 92м2 , со почетна цена : 24,648,131 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр.106507 за КО Центар 1 -Продажбата ќе се одржи на ден 08.12.2023 година во 12:00 часот во просториите на извршителот

Бројна Оглас : 11407

Број на предмет: И.бр.1047/2023

Извршител :Љупчо Јованов линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Кавадарци

Квадратура: 398м2 , со почетна цена : 0 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Повеќе за огласот...

Забелешка: Имотен лист бр.366 за КО Кавадарци-ВОНГРАД Имотен лист бр.673 за КО РожденИмотен лист бр.674 за КО Рожден Имотен лист бр.413 за КО РесаваИмотен лист број 673 за КО ВозарциИмотен лист број 634 за КО Шивец Почетната вредност на недвижноста и заедно со вредност на подвижните предмети изнесува 37.897.993,00 евра во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ на денот на продажбатаПродажбата ќе се одржи на ден 11.12.2023 година во 11.00 часот во просториите на канцеларија на Извршителот

Бројна Оглас : 11408

Број на предмет: И.бр.1071/2023

Извршител :Ивана Нешовска линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 92м2 , со почетна цена : 24,648,131 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Повеќе за огласот...

Забелешка: Заклучок за поправање на грешки во актите на извршителот(врз основа на член 10 став (1) од Законот за извршување и член 331 од Законот за парничната постапка) Продажбата ќе се одржи на ден 11.12.2023 година во 12:00 часот во просториите на извршителот

Бројна Оглас : 11326

Број на предмет: И.бр.615/2019

Извршител :Мики Лазаров линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Велес

Квадратура: 115м2 , со почетна цена : 9,121,680 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 12.12.2023 година во 13:00 часот во просториите на Извршителот

Бројна Оглас : 11362

Број на предмет: И.бр.39/2015

Извршител :Христо Јованов линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 38м2 , со почетна цена : 0 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетната вредност на недвижноста изнесува 64.530,00 евра во денарска противвредност по средниот курс на НБРСМ на денот на продажбата,Продажбата ќе се одржи на ден 12.12.2023 година во 10.00 часот во просториите на извршителот

Бројна Оглас : 11382

Број на предмет: И.бр.615/2023

Извршител :Гордан Станковиќ линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 70м2 , со почетна цена : 5,130,213 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Повеќе за огласот...

Забелешка: Имотен лист 4722 за КО Центар2-Имотен лист 1986 за КО Центар2- Продажбата ќе се одржи на ден 12.12.2023 година во 11:00 часот во просториите на извршителот

Бројна Оглас : 11387

Број на предмет: И.бр.277/2023

Извршител :Александра Заринска Дуровска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 44м2 , со почетна цена : 0 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Повеќе за огласот...

Забелешка: Имотен Лист бр. 95852 за КО Ѓорче Петров 6,Почетната вредност на недвижностаизнесува 43.832,00 евра во денарска противвредност по среден курс на НБ на РСМ на ден на плаќање-Продажбата ќе се одржи на ден 12.12.2023 година во 10,00 часот во просториите на извршител

Бројна Оглас : 11399

Број на предмет: И.бр.1803/2023

Извршител :Весна Деловска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 59м2 , со почетна цена : 0 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр.106353 КО Кисела Вода 2 Почетната вредност на недвижностаизнесува 40.395,00 евра во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ на денот на продажбата,Продажбата ќе се одржи на ден 12.12.2023 година во 11:00 часот во просториите на Извршителот

Бројна Оглас : 11400

Број на предмет: И.бр.414/2023

Извршител :Премтим Ќерими линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 103м2 , со почетна цена : 16,531,971 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр. 1091 за КО Старо Нагоричане- Продажбата ќе се одржи на ден 12.12.2023 година во 10:00 часот во просториите на канцеларија на Извршителот

Бројна Оглас : 11412

Број на предмет: И.бр.185/2023

Извршител :Зорица Симиќ линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 317м2 , со почетна цена : 0 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетната вредност на недвижностаизнесува 259.159,33 ЕУР во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ на денот на продажбата-Продажбата ќе се одржи на ден 12.12.2023 година во 10:00 часот во просториите на Извршителот

Бројна Оглас : 11413

Број на предмет: И.бр.236/2023

Извршител :Зорица Симиќ линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 122м2 , со почетна цена : 0 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Повеќе за огласот...

Забелешка: Имотен лист бр.89495 за КО Карпош Почетната вредност на недвижноста, изнесува 180.979,00 ЕУР во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ на денот на продажбата Продажбата ќе се одржи на ден 12.12.2023 година во 12:00 часот во просториите на Извршителот

Бројна Оглас : 11374

Број на предмет: И.бр.1051/2022

Извршител :Весна Јакимовска линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Македонски Брод

Квадратура: 39м2 , со почетна цена : 2,649,605 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Повеќе за огласот...

Забелешка: ИМОТЕН ЛИСТ бр.1821 за КО Мак.брод -ИЛ бр.3129 за КО Македонски Брод -Продажбата ќе се одржи на ден 13.12.2023 година во 12.00 часот во просториите на Извршителот

Бројна Оглас : 11375

Број на предмет: И.бр.1047/2022

Извршител :Весна Јакимовска линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Македонски Брод

Квадратура: 42м2 , со почетна цена : 2,635,398 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Повеќе за огласот...

Забелешка: Имотен лист бр.1821 за КО Македонски Брод -Имотен лист бр.3129 за КО Македонски Брод-Продажбата ќе се одржи на ден 13.12.2023 година во 13.00 часот во просториите на извршител

Бројна Оглас : 11377

Број на предмет: И.бр.1050/2022

Извршител :Весна Јакимовска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Кичево

Квадратура: 1000м2 , со почетна цена : 2,367,597 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр.1289 за КО ДРУГОВО -Продажбата ќе се одржи на ден 13.12.2023 година во 12.30 часот во просториите на извршителот

Бројна Оглас : 11378

Број на предмет: И.бр.1132/2022

Извршител :Весна Јакимовска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Кичево

Квадратура: 1149м2 , со почетна цена : 2,720,369 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр.27 за КО Другово -имотен лист бр.1821 за КО Мак.Брод- Имотен лист бр.3129 за КО Македонски Брод -Продажбата ќе се одржи на ден 13.12.2023 година во 11.30 часот во просториите на Извршителот

Бројна Оглас : 11379

Број на предмет: И.бр.1134/2022

Извршител :Весна Јакимовска линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Македонски Брод

Квадратура: 140м2 , со почетна цена : 6,136,931 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр.1821 за КО Македонски Брод Имотен лист бр.3129 за КО Македонски Бродимотен лист бр.91637 за КО Битола имотен лист бр.915 за КО ДРУГОВО имотен лист бр.1307 за КО ДРУГОВО имотен лист бр.1338 имотен лист бр.1292 за КО ДРУГОВОПродажбата ќе се одржи на ден 13.12.2023 година во 11.00 часот во просториите на Извршителот

Бројна Оглас : 11391

Број на предмет: И.бр.1800/2022

Извршител :Методија Костадинов линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 77м2 , со почетна цена : 0 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Повеќе за огласот...

Забелешка: Имотен лист бр.105399 за КО ЦЕНТАР 1 Почетната вредност на недвижностаизнесува 55.000,00 Евра во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ на денот на продажбата-Продажбата ќе се одржи на ден 13.12.2023 година во 11:00 часот во просториите на извршителот

Бројна Оглас : 11397

Број на предмет: И.бр.1785/2023

Извршител :Андреја Буневски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Тетово

Квадратура: 62м2 , со почетна цена : 11,500,000 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Повеќе за огласот...

Забелешка: Имотен лист бр.38902 за КО Тетово 2 -Имотен лист бр.34518 за КО Тетово 2 -Продажбата ќе се одржи на ден 13.12.2023 година во 12:00 часот во просториите на извршителот

Бројна Оглас : 11402

Број на предмет: И.бр.337/2023

Извршител :Премтим Ќерими линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 320м2 , со почетна цена : 7,200,000 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр.1590 за КО Романовце – Вонград- Продажбата ќе се одржи на ден 13.12.2023 година во 14:00 часот во просториите на канцеларија на Извршителот

Бројна Оглас : 11403

Број на предмет: И.бр.648/2021

Извршител :Манолева Милена линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 57м2 , со почетна цена : 3,123,983 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр. 735 при АКН Струмица за КО Ангелци-Продажбата ќе се одржи на ден 13.12.2023 година во 12:00 часот во просториите на просториите на Извршителот

Бројна Оглас : 11404

Број на предмет: И.бр.1480/2023

Извршител :Катерина Кокина линк...

Тип на недвижност :Куќа

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 78м2 , со почетна цена : 18,663,588 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Повеќе за огласот...

Забелешка: Имотен лист број 464 КО Карпош- Имотен лист 21889 КО Карпош-Продажбата ќе се одржи на ден 14.12.2023 година во 14:00 часот во просториите на Извршител

Бројна Оглас : 11409

Број на предмет: И.бр.1602/2023

Извршител :Весна Деловска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 2293м2 , со почетна цена : 0 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр.1345 КО Марино-вонград Почетната вредност на недвижностаизнесува 61.150,00 евра во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ на денот на продажбата-Продажбата ќе се одржи на ден 14.12.2023 година во 11:00 часот во просториите на Извршителот

Бројна Оглас : 11415

Број на предмет: И.бр.668/2010

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Тип на недвижност :Куќа

Недвижноста се наоѓа во: Радовиш

Квадратура: 75м2 , со почетна цена : 3,200,000 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Повеќе за огласот...

Забелешка: Имотен лист бр.83357КО Радовиш Имотен лист бр.8982 КО Радовиш-Продажбата ќе се одржи на ден 14.12.2023 година, во 12.00 часот, во просториите на Извршителот

Бројна Оглас : 11373

Број на предмет: И.бр.807/2022

Извршител :Љупчо Јованов линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Богданци

Квадратура: 1268м2 , со почетна цена : 0 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Повеќе за огласот...

Забелешка: Имотен лист 11938 за КО БОГДАНЦИ Почетната вредност на недвижностаизнесува 236.037,00 евра во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ на денот на продажбата,Продажбата ќе се одржи на ден 15.12.2023 година во 11.00 часот во просториите на канцеларија на Извршителот

Бројна Оглас : 11385

Број на предмет: И.бр.78/2021

Извршител :Александра Заринска Дуровска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 41м2 , со почетна цена : 0 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Повеќе за огласот...

Забелешка: почетна вредност износ од 22.018,00 евра, во денарска противвредност по среден курс на НБ на РСМ на ден на плаќање-Продажбата ќе се одржи на ден 15.12.2023година во 10,00часот во просториите на Извршителот

Бројна Оглас : 11386

Број на предмет: И.бр.489/2023

Извршител :Слободанка Колоска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Струга

Квадратура: 124м2 , со почетна цена : 38,130 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Повеќе за огласот...

Забелешка: Имотен лист бр. 100005 за КО Бороец,Имотен лист бр. 100008 за КО Бороец ,Имотен лист бр. 4903 за КО Стругаимотен лист 1238 за КО Бороец,имотен лист 1344 за КО Бороец-Вонград - Продажбата ќе се одржи на ден 15.12.2023го.во 13:00часот во просториите на Извршителот

Бројна Оглас : 11401

Број на предмет: И.бр.397/2021

Извршител :Љопче Ефинска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 78м2 , со почетна цена : 3,504,411 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр.2203 во КО Струмица Продажбата ќе се одржи на ден 15.12.2023 година во 10,00 часот во просториите на Извршителот

Бројна Оглас : 11405

Број на предмет: И.бр.1131/2022

Извршител :Данчо Диманчев линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Гевгелија

Квадратура: 1785м2 , со почетна цена : 32,650,140 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Повеќе за огласот...

Забелешка: оранжерии и други објекти на земјоделско земјиште-Имотен лист бр.527 КО Прдејци-Продажбата ќе се одржи на ден 15. 12 2023 година во 10,00 часот во просториите на Извршителoт

Бројна Оглас : 11410

Број на предмет: И.бр.365/2023

Извршител :Ивана Нешовска линк...

Тип на недвижност :Гаража

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 13м2 , со почетна цена : 223,860 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр.94554 за КО Ѓорче Петров 6-Продажбата ќе се одржи на ден 15.12.2023 година во 12:00 часот во просториите на Извршителот

Бројна Оглас : 11418

Број на предмет: И.бр.710/2023

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Гевгелија

Квадратура: 80м2 , со почетна цена : 1,112,108 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр.146, КО СТОЈАКОВО при АКН-Гевгелија-Продажбата ќе се одржи на ден 15.12.2023 година, во 12.00 часот, во просториите на Извршителот

Бројна Оглас : 11392

Број на предмет: И.бр.196/2022

Извршител :Љупчо Јованов линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Кавадарци

Квадратура: 1363м2 , со почетна цена : 0 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Повеќе за огласот...

Забелешка: Имотен лист бр.574 за КО ГлишиќИмотен лист бр.1735 за КО Глишиќ -Почетната вредност на недвижностаизнесува 548.126,00 евра во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ на денот на продажбатаПродажбата ќе се одржи на ден 11.12.2023 година во 12.00 часот во просториите на канцеларија на Извршител

Бројна Оглас : 11421

Број на предмет: И.бр.1552/2023

Извршител :Чедомир Личковски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Гостивар

Квадратура: 146м2 , со почетна цена : 189,800 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр.463 КО Зубовце при АКН Гостивар - Продажбата ќе се одржи на ден 18.12.2023 година во 07:30 часот во просториите на Извршителот.

Бројна Оглас : 11422

Број на предмет: И.бр.95/2023

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 4209м2 , со почетна цена : 252,540 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр.91, КО ЕДНОКУЌЕВО-имотен лист бр.147, КО МУРТИНО-ВОНГРАД-Продажбата ќе се одржи на ден 18.12.2023 година во 12.00 часот во просториите на Извршител

Бројна Оглас : 11425

Број на предмет: И.бр.1084/2023

Извршител :Премтим Ќерими линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 11175м2 , со почетна цена : 15,426,180 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр.79403 за КО Куманово -Продажбата ќе се одржи на ден 18.12.2023 година во 10:00 часот во просториите на канцеларија на Извршителот

Бројна Оглас : 11428

Број на предмет: И.бр.186/2023

Извршител :Зорица Симиќ линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 60м2 , со почетна цена : 0 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Повеќе за огласот...

Забелешка: згради во останато стопанство Имотен лист бр.41290 за КО Центар 1 Продажбата ќе се одржи на ден 18.12.2023 година во 11:00 часот во просториите на Извршителот

Бројна Оглас : 11390

Број на предмет: И.бр.1261/2021

Извршител :Весна Јакимовска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Гостивар

Квадратура: 63м2 , со почетна цена : 4,578,017 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр.189КО МАЛО ТУРЧАНЕ при АКН Гостивар -Продажбата ќе се одржи на ден 19.12.2023 година во 11.00 часот во просториите на извршителот

Бројна Оглас : 11393

Број на предмет: И.бр.166/2022

Извршител :Никола Богатинов линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 72м2 , со почетна цена : 6,868,300 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр.8368 за КО Ѓорче Петров 4 – ВЛАЕ Продажбата ќе се одржи на ден 20.12.2023 година во 12,00 часот во просториите на Извршителoт

Бројна Оглас : 11398

Број на предмет: И.бр.1971/2022

Извршител :Методија Костадинов линк...

Тип на недвижност :Куќа

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 44м2 , со почетна цена : 0 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Повеќе за огласот...

Забелешка: Имотен лист бр.94875 за КО Ѓорче Петров 3 – Дексион- Почетната вредност на недвижностаизнесува 96.328,00 Евра во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ на денот на продажбата-Продажбата ќе се одржи на ден 20.12.2023 година во 11:00 часот во просториите на извршителот

Бројна Оглас : 11411

Број на предмет: И.бр.2026/2023

Извршител :Лазар Петровски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 117м2 , со почетна цена : 11,895,593 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Повеќе за огласот...

Забелешка: Имотен Лист бр. 84407 за КО КАРПОШ Имотен Лист бр. 88491 за КО- KAРПОШ -Продажбата ќе се одржи на ден 20.12.2023 година во 12:00 часот во просториите на Извршителот

Бројна Оглас : 11416

Број на предмет: И.бр.315/2023

Извршител :Дејан Костовски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 62м2 , со почетна цена : 3,460,594 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист број 15523 КО Охрид 2 Продажбата ќе се одржи на ден 20.12.2023 година во 09:00 часот во просториите на извршителот

Бројна Оглас : 11423

Број на предмет: И.бр.311/2009

Извршител :Гордана Џутеска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 207м2 , со почетна цена : 11,622,393 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист 1611 за КО Велешта -Продажбата ќе се одржи на ден 20.12.2023 година во 13.30 часот во просториите на Извршителот

Бројна Оглас : 11424

Број на предмет: И.бр.2034/2022

Извршител :Гордана Џутеска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 575м2 , со почетна цена : 10,542,608 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист 200 за КО ЛЕСКОЕЦ Продажбата ќе се одржи на ден 20.12.2023 година во 10.00 часот во просториите на Извршителот

Бројна Оглас : 11414

Број на предмет: И.бр.1273/2014

Извршител :Јадранка Јовановска линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 501м2 , со почетна цена : 0 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетната вредност на недвижноста-износ од 146.100,00 Евра-Продажбата ќе се одржи на ден 21.12.2023 година во 14,00 часот, во просториите на Извршителoт

Бројна Оглас : 11427

Број на предмет: И.бр.254/2022

Извршител :Љупчо Јованов линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Неготино

Квадратура: 79м2 , со почетна цена : 0 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Повеќе за огласот...

Забелешка: Имотен лист бр.5984 за КО Неготино -Почетната вредност на недвижноста,изнесува 40.500,00 евра во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ на денот на продажбата Продажбата ќе се одржи на ден 21.12.2023 година во 11.00 часот во просториите на канцеларија на Извршителот

Бројна Оглас : 11419

Број на предмет: И.бр.595/2018

Извршител :Христо Јованов линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 88м2 , со почетна цена : 0 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр. 107362 за КО Кисела Вода 2 -Почетната вредност на недвижностаизнесува 144.750,00 евра во денарска противвредност по средниот курс на НБРСМ на денот на продажбата-Продажбата ќе се одржи на ден 22.12.2023 година во 10.00 часот во просториите на извршителот

Бројна Оглас : 11429

Број на предмет: И.бр.653/2016

Извршител :Премтим Ќерими линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 1703м2 , со почетна цена : 2,662,453 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Повеќе за огласот...

Забелешка: ИЛ бр. 72419 за КО КумановоИЛ бр. 72488 за КО КумановоИЛ бр. 72420 за КО Куманово ИЛ бр. 72750 за КО Куманово Продажбата ќе се одржи на ден 22.12.2023 година во 10:00 часот во просториите на канцеларија на Извршител

Бројна Оглас : 11430

Број на предмет: И.бр.307/2017

Извршител :Благој Бањански линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Неготино

Квадратура: 67м2 , со почетна цена : 0 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Повеќе за огласот...

Забелешка: Имотен лист бр.4426 за КО Неготино ,Имотен лист бр.1291 за КО Неготино-почетната вредност на недвижноста ќе изнесува 21.347,оо ЕВРА во денарска противвредност на денот на уплатата-Продажбата ќе се одржи на ден 22.12.2023 година во 11:00 часот во просториите на извршителот

Бројна Оглас : 11420

Број на предмет: И.бр.145/2021

Извршител :Игор Ромевски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 108м2 , со почетна цена : 6,112,485 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Повеќе за огласот...

Забелешка: ИЛ 76608 за КО Карпош -Продажбата ќе се одржи на ден 26.12.2023 година во 12.00 часот во просториите на Извршителот

Бројна Оглас : 11431

Број на предмет: И.бр.1241/2018

Извршител :Гордан Станковиќ линк...

Тип на недвижност :Гаража

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 13м2 , со почетна цена : 336,648 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр.108672 за КО Кисела Вода 2 -Продажбата ќе се одржи на ден 26.12.2023 година во 11:00 часот во просториите на извршителот

Бројна Оглас : 11432

Број на предмет: И.бр.771/2021

Извршител :Весна Деловска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 59м2 , со почетна цена : 0 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Повеќе за огласот...

Забелешка: ИЛ бр.85570 КО Карпош -Почетната вредност на недвижноста изнесува 105.000,00 евра во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ на денот на продажбата-Продажбата ќе се одржи на ден 26.12.2023 година во 12:00 часот во просториите на Извршителот

Бројна Оглас : 11433

Број на предмет: И.бр.770/2021

Извршител :Весна Деловска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 100м2 , со почетна цена : 0 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Повеќе за огласот...

Забелешка: ИЛ бр.96001 КО Ѓорче Петров 6-Ѓорче -Почетната вредност на недвижностаизнесува 120.000,00 евра во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ на денот на продажбата-Продажбата ќе се одржи на ден 26.12.2023 година во 11:00 часот во просториите на Извршителот

Бројна Оглас : 11434

Број на предмет: И.бр.301/2017

Извршител :Крум Коцарев линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 56м2 , со почетна цена : 4,379,353 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Повеќе за огласот...

Забелешка: Имотен лист бр.75363 Катастарска општина Карпош -Продажбата ќе се одржи на ден 26.12.2023 година во 12:00 часот во просториите на Извршител

Бројна Оглас : 11417

Број на предмет: И.бр.755/07

Извршител :Весна Јакимовска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Гостивар

Квадратура: 6315м2 , со почетна цена : 776,745 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Повеќе за огласот...

Забелешка: имотен лист бр.475 за КО Хаме Кривци Продажбата ќе се одржи на ден 27.12.2023 година во 11.00 часот во просториите на Извршителот

Преводот на содржините е целосно автоматизиран

Преводот на содржините е целосно автоматизиран

Партнерства и соработка

Јавни објави за достава

Logotype1111

2023/2090
Извршител: Весна Јакимовска
Име/назив на странката: Eлизабета Ѓорѓиевска и Вецко Ѓорѓиевски
Позната адреса: ул.1596 бр.28 вл.1 025 Г.Петров Скопје
Бр.на предмет: 1134/22
Рок: 05.12.2023

2023/2089
Извршител: Весна Јакимовска
Име/назив на странката: Беќири Абдулади
Позната адреса: с.М.Турчане
Бр.на предмет: 1261/21
Рок: 05.12.2023

2023/2088
Извршител: Премтим Ќерими
Име/назив на странката: ДПТГМУ ХАНЗА ДОО Куманово
Позната адреса: ул. Иво Лола Рибар бр.85, Куманово , Р.С.Македонија
Бр.на предмет: И.бр.414/2023
Рок: 1 (еден) ден

2023/2087
Извршител: Премтим Ќерими
Име/назив на странката: Горан Дамјановски
Позната адреса: с.старо Нагоричане - маала Бели Грамаде , Куманово , Р.С.Македонија
Бр.на предмет: И.бр.414/2023
Рок: 1 (еден) ден

2023/2086
Извршител: Премтим Ќерими
Име/назив на странката: трето лице Валентина Дамјановска ( лице со право на плодоуживање прибележано во ИЛ бр. 1091 за КО Старо Нагоричане )
Позната адреса: с.Старо Нагоричане - маала Бели Грамаде , Куманово , Р.С.Македонија
Бр.на предмет: И.бр.414/2023
Рок: 1 (еден) ден

Продажба на имот

 

НЕДВИЖЕН ИМОТ


  301/2017
Тип недвижност: Стан
Извршител: Крум Коцарев
Датум продажба: 2023-12-26
 Имотен лист бр.75363 Катастарска општина Карпош -Продажбата ќе се одржи на ден 26.12.2023 година во 12:00 часот во просториите на Извршител
Почетна цена: 4,379,353
Квадратура: 56
Град: Скопје


  770/2021
Тип недвижност: Стан
Извршител: Весна Деловска
Датум продажба: 2023-12-26
 ИЛ бр.96001 КО Ѓорче Петров 6-Ѓорче -Почетната вредност на недвижностаизнесува 120.000,00 евра во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ на денот на продажбата-Продажбата ќе се одржи на ден 26.12.2023 година во 11:00 часот во просториите на Извршителот
Почетна цена: 0
Квадратура: 100
Град: Скопје


  771/2021
Тип недвижност: Стан
Извршител: Весна Деловска
Датум продажба: 2023-12-26
 ИЛ бр.85570 КО Карпош -Почетната вредност на недвижноста изнесува 105.000,00 евра во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ на денот на продажбата-Продажбата ќе се одржи на ден 26.12.2023 година во 12:00 часот во просториите на Извршителот
Почетна цена: 0
Квадратура: 59
Град: Скопје


  1241/2018
Тип недвижност: Гаража
Извршител: Гордан Станковиќ
Датум продажба: 2023-12-26
 имотен лист бр.108672 за КО Кисела Вода 2 -Продажбата ќе се одржи на ден 26.12.2023 година во 11:00 часот во просториите на извршителот
Почетна цена: 336,648
Квадратура: 13
Град: Скопје


  307/2017
Тип недвижност: Стан
Извршител: Благој Бањански
Датум продажба: 2023-12-22
 Имотен лист бр.4426 за КО Неготино ,Имотен лист бр.1291 за КО Неготино-почетната вредност на недвижноста ќе изнесува 21.347,оо ЕВРА во денарска противвредност на денот на уплатата-Продажбата ќе се одржи на ден 22.12.2023 година во 11:00 часот во просториите на извршителот
Почетна цена: 0
Квадратура: 67
Град: Неготино


ПОДВИЖЕН ИМОТ


 1957/2023
Движнина: Машини
Извршител: Весна Деловска
Датум на продажба: 2023-12-15
  Ровокопач HYUNDAI EXCAVATOR тип/модел ROBEX 450 LC-7A,со вредност од 25.000,00 Евра во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ на денот на продажбата, и други подвижни предмети-Продажбата ќе се одржи на ден 15.12.2023 година во 11:00 часот во просториите на Извршителот
Почетна цена: 0
Град: Скопје


 1660/2022
Движнина: Автомобил
Извршител: Васко Блажевски
Датум на продажба: 2023-12-12
  Патничко моторно возило марка SKODA Kodiaq Ambition 2.0TDI 150Ks MT6 4x4со вредност од 18.000,00 евра, во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ, на денот на продажбата-Патничко моторно возило марка SKODA Kodiaq Ambition 2.0TDI 150Ks MT6 4x4со вредност од 18.000,00 евра, во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ, на денот на продажбатаПродажбата ќе се одржи на ден 12.12.2023 година (вторник) во 12:00 часот во просториите на Извршителот
Почетна цена: 0
Град: Скопје


 1474/2021
Движнина: Машини
Извршител: Гордана Џутеска
Датум на продажба: 2023-12-11
  Работна машина подвижна дробилка со гасеници производител METSO LOCOTRAC, модел LT 1213 и други подвижни предметиПродажбата ќе се одржи на ден 11.12.2023 година во 10.00 часот во просториите на Извршителот
Почетна цена: 5,674,407
Град: Охрид


 237/2023
Движнина: Машини
Извршител: Зорица Симиќ
Датум на продажба: 2023-12-01
  -5 пиштоли за перење под висок притисок,производител Germany, тип ST-1500 идруги подвижни предмети со вкупна проценета вредност од 54.340,00 ЕУР во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ на денот на продажбатаПродажбата ќе се одржи на ден 01.12.2023 година во 12.00 часот во просториите на Извршителот
Почетна цена: 0
Град: Скопје


 237/2023
Движнина: Машини
Извршител: Зорица Симиќ
Датум на продажба: 2023-12-01
  1 машина за издавање на жетони,производител TECON/UNIVERSAL Hopper,тип МК4,1 пумпа за восок, производител EMEC, тип PUMP KAPLUS 085.5FP и други подвижни предмети,со вкупна проценета вредност од 48.370,00 ЕУР во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ на денот на продажбатаПродажбата ќе се одржи на ден 01.12.2023 година во 11.30 часот во просториите на Извршителот
Почетна цена: 0
Град: Скопје

Обука за обучувачи (ТоТ)

1111

Одлуки

Logotype1111

Дисциплинска комисија

Најди извршител

mapa_mk

Огласи за продажба

nedvizen imot
New Image
LogoHeader2014
aukciska_kukja

Академик

image001

Член на Деловен совет

uacs_logo

зсрм

header
QRCode
lupa-6

Испит за извршители

ispit na izvrsiteli 2

bannerbg_main

usaid

Најчести прашања

prasalnik 2

26122011162156_g_komisija-za-zastita-na-prav

usaid

Анкета

Новиот дизајн е:

Резултати од гласањето

Loading ... Loading ...
December 2023
M T W T F S S
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031