Вести

Известување

Се известуваат граѓаните кои биле странки во предметите кои се водеа во канцеларијата на извршител Антончо Коштанов од Скопје дека предметите ги презема определниот  извршител Павел Томашевски со Решение на Министерство за правда бр. 09-1896/7 од 18.11.2022 година.

Известување

Се известуваат граѓаните кои биле странки во предметите кои се водеа во канцеларијата на извршител Душан Филиповиќ од Охрид дека предметите ги презема извршител Дејан Костовски, именуван со Решение на Министерство за правда бр. 09-1065/6 од 09.05.2022 година. Извршител Дејан Костовски започна со работа на ден 03.08.2022 година на адреса ул.Партизанска бр.1 локал 4,17 Охрид.  

Конкурс за именување на извршител

Конкурс за именување на извршител 

Известување

Комората на извршители на Република Северна Македонија, согласно член 74 став 2 од Законот за извршување извршување ( “Службен весник на РМ” бр.72/16, 142/16,  233/18 и 14/20) го објавува следното известување.

Се известуваат граѓаните кои биле странки во предметите кои се водеа во канцеларијата на извршител Златко Пејовски од Скопје дека предметите ги презема извршител Благоја Бакрачевски, именуван со Решение на Министерство за правда бр. 09-2449/1 од 25.08.2022 година. Извршител Благоја Бакрачевски започна со работа на ден 14.10.2022 година на адреса ул.Ленинова бр.17 згр.1/влез 1 кат 2 бр.4 Скопје.  

 

Известување


Се известуваат граѓаните кои биле странки во предметите кои се водеа во канцеларијата на извршител Снежана Маролова од Штип дека предметите ги презема извршител Марија Ваневска, именуван со Решение на Министерство за правда бр. 09-2448/1 од 25.08.2022 година. Извршител Марија Ваневска од Штип започна со работа на ден 03.10.2022 година на адреса ул.Јосиф Ковачев бр.3/1/2 кат1-1 Штип.

Известување

Се известуваат граѓаните кои биле странки во предметите кои се водеа во канцеларијата на извршител Јадранка Антовска од Скопје дека предметите ги презема извршител Соња Антовска, именуван со Решение на Министерство за правда бр. 09-2447/1 од 25.08.2022 година. Извршител Соња Антовска започна со работа на ден 10.10.2022 година на адреса ул.Железничка бр. 40А-3 Скопје

Тркалезна маса и обука за претставници на медиумите

Комората на извршители на Република Северна Македонија преку Комисијата за односи со јавност на Комората, во период од 16 до 18 септември во Битола организираше Тркалезна маса и обука за претставници на медиумите. повеќе...

Конкурс за именување на извршител

Конкурс за именување на извршител

Конкурс за именување на извршител

Конкурс за именувње на извршител

Повик за Обука за обучувачи за извршување за Комората на извршители на Северна Македонија

Проектот за зајакнување на извршувањето во Западен Балкан финансиран од холандското Министерство за надворешни работи ја продолжува својата соработка во соработка со Комората на извршители на Северна Македонија и го објавува овој повик за изразување интерес за обучувачи во програмата „Обука за обучувачи за извршување

 

Конкурс за именување на извршител

Конкурс за именување на извршител

Известување

Се известуваат граѓаните кои биле странки во предметите кои се водеа во канцеларијата на извршител Санида Јашар од Тетово дека предметите ги презема извршител Сашо Перовски од Тетово, именуван со Решение УП 1 бр. 09-336/2022  од 14.02.2022 година на Министер за правда на РСМ за подрачје на Основен суд Тетово, со седиште на ул. ЈНА бр. 5/2-12

Конкурс за именување на извршител

Конкурс за именување на извршител

Известување

Се известуваат граѓаните кои биле странки во предметите кои се водеа во канцеларијата на извршител Менка Мицеска од Прилеп дека предметите ги презема извршител Златко Трајаноски од Прилеп, именуван со Решение УП 1 бр. 09-335/2022  од 14.02.2022 година на Министер за правда на РСМ за подрачје на Основен суд Прилеп и Основен суд Крушево, со седиште на ул. Кресненско востание бр. 2 Прилеп.

Редовно Годишно Собрание и Семинар на извршители

На ден 25.02.2022 година во Хотел Гранит, Охрид се одржа Редовно годишно Собрание на Комората на извршители на Република Северна Македонија, на кое Собрание беше усвоен Годишниот извештај за работата на Комората во период од 01.01.2021-31.12.2021 година. повеќе...

Средба на министерот за правда, д-р Никола Тупанчески со Претседателот на Комората на извршители, Ванчо Марковски

Министерот за правда, д-р Никола Тупанчески, ја посети Комората на извршители на Република Северна Македонија и оствари работна средба со Претседателот Ванчо Марковски. повеќе...

Известување

Се известуваат граѓаните кои биле странки во предметите кои се водеа во канцеларијата на извршител Драган Алексиќ од Куманово, дека предметите ги презема извршител Лазар Петровски од Куманово, определен со Решение бр.09-134/3 од 21.02.2022 година на Министер за правда на РСМ за подрачје на Основен суд Куманово, Основен суд Кратово и Основен суд Крива Паланка, со седиште на ул. Тане Георгиевски бр. 6/1-5 Куманово.

Конкурс

 Конкурс за именување на извршители

24-ти Меѓународен конгрес на Меѓународната унија на судски извршители

Во период од 22-ри до 25-ти ноември 2021 година во Дубаи се одржа 24-тиот Меѓународен конгрес на Меѓународната унија на судски извршители. Темата на конгресот беше Сајбер правда – нова можност за извршителите. Во рамките на конгресот се одржа и Постојан совет на Генералното собрание на Меѓународната унија на судски извршители за ратификација на нови членови на МУСИ, ратификација на изменетите статути на МУСИ како и избор на нови членови во раководните тела на МУСИ.

Вонредно собрание и семинар на извршители

На ден 16.10.2021 година во Хотел Сириус, Струмица се одржа седница на Вонредно собрание на Комората на извршители на РСМ, на кое беше усвоен изменет Годишен извештај за работата на Комората на извршители на РСМ од 01 јануари до 31 декември 2020 година. повеќе...

EВРОПСКИ ДЕН НА ПРАВДАТА: Комората на извршители на РСМ на 25 октомври организира онлајн отворен ден за граѓаните

25-ти октомври е Европски ден на правдата што секоја година се одбележува во сите држави во Европа. Целта за негово одбележување е правдата да се доближи до граѓаните и тие да бидат запознаени со нејзиното спроведување. Со тоа се обезбедува широк пристап до правдата за граѓаните и пошироката јавност. повеќе...

Преводот на содржините е целосно автоматизиран

Преводот на содржините е целосно автоматизиран

Партнерства и соработка

Јавни објави за достава

Logotype1111

2024/2298
Извршител: Златко Трајаноски
Име/назив на странката: Борис Солевски
Позната адреса: ул.„Коста Абрашевиќ“ бр.45
Бр.на предмет: 285/23
Рок: еден ден

2024/2297
Извршител: Премтим Ќерими
Име/назив на странката: сосопстевници на ИЛ бр. 72419 за КО Куманово и заедничари на ИЛ бр. 72488 за Куманово, ИЛ бр. 72420 за КО Куманово и ИЛ бр. 72750 за КО Куманово
Позната адреса: укл. О.Револуција бр.2А, Куманово , Р.С.Македонија
Бр.на предмет: И.бр.653/16
Рок: 1 (еден) ден

2024/2296
Извршител: Премтим Ќерими
Име/назив на странката: ДГИ МЕГА ГРАДБА ИНЖЕНЕРИНГ ДОО Скопје
Позната адреса: ул. Ѓорѓи Капчев бр. 27/2, Скопје , Р.С.Македонија
Бр.на предмет: И.бр.653/16
Рок: 1 (еден) ден

2024/2295
Извршител: Дејан Костовски
Име/назив на странката: Друштво за производство, транспорт и услуги ГРЕЕНГО 2018 ДОО увоз-извоз Струга
Позната адреса: ул.„Плоштад на револуцијата“ бр.2 во Струга
Бр.на предмет: И.бр.311/2023
Рок: 1 (еден) ден

2024/2294
Извршител: Каролина Таневска
Име/назив на странката: Трговско друштво за производство, трговија и услуги ГОЛД ТЕКС увоз-извоз ДОО Крушево со седиште ул."Македонија" бр.11-а Скопје-Центар
Позната адреса: канцеларијата на Извршителот КаролинаТаневска од Прилеп бул. ,,Гоце Делчев" бр.44 Прилеп
Бр.на предмет: 2812/2023
Рок: три дена

Продажба на имот

 

НЕДВИЖЕН ИМОТ


  1291/2022
Тип недвижност: Земјиште
Извршител: Весна Деловска
Датум продажба: 2024-05-15
 ИЛ бр.528 КО Берово-Вонград -Почетната вредност на недвижноста изнесува 13.904,00 евра во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ на денот на продажбата-Продажбата ќе се одржи на ден 15.05.2024 година во 12:00 часот во просториите на Извршителот .
Почетна цена: 0
Квадратура: 23394
Град: Берово


  1290/2022
Тип недвижност: Куќа
Извршител: Весна Деловска
Датум продажба: 2024-05-15
 ИЛ 58420 КО Берово -ИЛ 775 КО Берово- Почетната вредност на недвижностите изнесува 142.234,00 евра во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ на денот на продажбата-Продажбата ќе се одржи на ден 15.05.2024 година во 11:00 часот во просториите на Извршителот.
Почетна цена: 0
Квадратура: 56
Град: Берово


  1657/2019
Тип недвижност: Деловен простор
Извршител: Гордан Станковиќ
Датум продажба: 2024-05-14
 -Деловен простор, запишан во имотен лист бр.19084 за КО Гевгелија- Продажбата ќе се одржи на ден 14.05.2024 година во 11:00 часот во просториите на извршителот .
Почетна цена: 562,843
Квадратура: 8
Град: Гевгелија


  737/2023
Тип недвижност: Стан
Извршител: Фросина Петровиќ Стојмановска
Датум продажба: 2024-05-07
 Имотен лист бр 22942 КО Куманово-Продажбата ќе се одржи на ден 07.05.2024 година во 12:00 часот во просториите на Извршителот .

Почетна цена: 1,821,347
Квадратура: 37
Град: Куманово


  408/2024
Тип недвижност: Стан
Извршител: Весна Деловска
Датум продажба: 2024-04-30
 имотен лист бр.78894 КО Карпош -Почетната вредност на недвижноста, изнесува 131.300,00 евра во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ на денот на продажба-Продажбата ќе се одржи на ден 30.04.2024 година во 10:00 часот во просториите на Извршителот .
Почетна цена: 0
Квадратура: 68
Град: Скопје


ПОДВИЖЕН ИМОТ


 320/2024
Движнина: Друго
Извршител: Никола Богатинов
Датум на продажба: 2024-05-10
  удел сопственост на должникот Друштво за производство трговија и услуги АГРО-СОЛАР ДООЕЛ Скопје од Скопје со ЕДБ 4073010500194 и ЕМБС 6613152 и седиште на ул. ХАШКА 1-9 кој преставува 1 % од основната главнина на трговското друштво Друштво за производство и промет со електрична енергија ХИДРО ДОШНИЦА ДОО Скопје од Скопје со ЕДБ 4011019516870 и ЕМБС 7360940 и седиште на Ул.Борис Трајковски бр.198А-Продажбата ќе се одржи на ден 10.05.2024 година во 12:00 часот во просториите на извршителот.
Почетна цена: 11,762
Град: Скопје


 25/2024
Движнина: Друго
Извршител: Данчо Диманчев
Датум на продажба: 2024-04-18
  ОПРЕМА ЗА НЕСИЛКИ ВО ГОРНА ФАРМА-ВАЛАНДОВООПРЕМА ЗА ОДГЛЕДУВАЊЕ НА КОКОШКИ-НЕСИЛКИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЈАЈЦА СМЕСТЕНИ ВО 4 ОБЈЕКТИ СО ВКУПЕН КАПАЦИТЕТ ОД 36.480,количина 36480 несилки комплет производител Salmet-Germanija;тип 24 реда x 76 кафези=1824 кафези x 5 кокошки=9120 кокошки x 4 објекти=36.480 несилкисо сета пратечка опрeма i drugi podvi\ni predmeti Продажбата ќе се одржи на ден 18. 04 2024 година во 10,00 часот во просториите на Извршителoт.
Почетна цена: 757,700
Град: Гевгелија


 371/2021
Движнина: Друго
Извршител: Ангел Костадиновски
Датум на продажба: 2024-04-25
  1. ЛАДИЛНА КОМОРА (испаривач , компресор тип GXJQ15MBGY, фабрички број GF00484)-производител: Горењско ДООЕЛ Скопје, тип: 11.75x9.3x4, и други подвижни предмети-Продажбата ќе се одржи на ден 25.04.2024 г. во 11:00 часот во просториите на Извршителот.
Почетна цена: 1,036,891
Град: Кавадарци


 551/2023
Движнина: Друго
Извршител: Павел Томашевски
Датум на продажба: 2024-04-16
  предметниот удел во сопственост на должникот Друштво за инженеринг,производство и промет КГМ ИНЖЕНЕРИНГ ДОО Скопје,ао ЕДБ 4030990119555 и ЕМБС 4144503, со седиште бул.Јане Сандански бр.113, Скопје, во висина од 20,03 % во основната главнина на Друштво за производство, сервис и промет РАДЕ КОНЧАР ЗАВАРУВАЊЕ И СЕРВИС ДОО Скопје од Скопје со ЕМБС 6706649, ЕДБ 4032011513801-Продажбата ќе се одржи на ден 16.04.2024 година во 12.00 часот во просториите на Извршителот.
Почетна цена: 907,898
Град: Скопје


 301/2023
Движнина: Друго
Извршител: Јадранка Јовановска
Датум на продажба: 2024-04-16
  Товарно моторно возило, Марка: MERCEDES BENZ, тип SPRINTERсо вредност 7.000,00 Евра во денарска противредност сметана по среден курс на НБ на РСМ на денот на продажбата и други подвижни предмети-Продажбата ќе се одржи на ден 16.04.2024 година во 13,00 часот во просториите на Извршителот.
Почетна цена: 0
Град: Куманово

Обука за обучувачи (ТоТ)

1111

Одлуки

Logotype1111

Дисциплинска комисија

Најди извршител

mapa_mk

Огласи за продажба

nedvizen imot
New Image
LogoHeader2014
aukciska_kukja

Академик

image001

Член на Деловен совет

uacs_logo

зсрм

header

Browse Вести

Featuring Top 10/239 of Вести

Subscribe

Read more

QRCode
lupa-6

Испит за извршители

ispit na izvrsiteli 2

bannerbg_main

usaid

Најчести прашања

prasalnik 2

26122011162156_g_komisija-za-zastita-na-prav

usaid

Анкета

Новиот дизајн е:

Резултати од гласањето

Loading ... Loading ...
April 2024
M T W T F S S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930