Влез за корисници

lock_forum
lupa-6

Испит за извршители

ispit na izvrsiteli 2
bannerbg_main
usaid

Најчести прашања

prasalnik 2
26122011162156_g_komisija-za-zastita-na-prav

Анкета

Новиот дизајн е:

Резултати од гласањето

Loading ... Loading ...
January 2022
M T W T F S S
« Dec    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

ЛИТЕРАТУРА ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТ НА ИЗВРШИТЕЛИ

- Устав на Република Македонија (“Службен весник на РМ” бр. 52/91);

- Амандмани 1 и 2 на Уставот на Република Македонија (“Службен весник на РМ” бр. 1/92, 31/98

– Амандмани од IV – XVIII на Уставот на РМ (“Службен весник на РМ” бр. 91/2001);

-Амандмани од XX-XXX на Уставот на РМ (“Службен весник на РМ” бр.107/05)

- Уставен закон за спроведување на Уставот на РМ (“Службен весник на РМ” бр. 52/91);

- Деловник на Уставниот суд на Република Македонија (“Службен весник на РМ” бр. 70/92);

- Закон за организација и работа на органите на државната управа (“Службен весник на РМ” бр. 58/00 и 44/02);

- Закон за Владата на Република Македонија (“Службен весник на РМ” бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07 и 19/08 );

- Деловник за работа на Владата на Република Македонија (“Службен весник на РМ” бр. 58/06(пречистен текст), 5/07, 15/07, 26/07, 30/07, 58/07, 105/07, 116/07, 129/07,157/07 и 29/08)

Закон за организација и работа на органите на државната управа (“Службен весник на РМ” бр.58/00 и 44/02)

-Закон за општа управна постапка (“Службен весник на РМ” бр.38/05)

- Закон за управните спорови (“Службен весник на РМ” бр.62/06);

- Закон за адвокатурата (“Службен весник на РМ” бр. 59/02, 60/06, 29/07);

- Закон за судовите (“Службен весник на РМ” бр. 58/06, исправка 62/06, и 35/08);

- Закон за државното правобранителство (“Службен весник на РМ” бр. 87/07);

- Закон за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр. 5/02);

- Европска конвенција за заштита на човековите права и основни слободи и протоколите бр. 1, 4, 6, 7 и 11 (“Службен весник на РМ” бр. 11/97);

- Закон за парничната постапка (“Службен весник на РМ” бр. 79/05);

- Закон за извршување (“Службен весник на РМ” бр. 35/05, 50/06, 129/06, 8/08);

- Закон за вонпарнична постапка (“Службен весник на РМ” бр. 9/08);

- Закон за обезбедување на побарувањата (“Службен весник на РМ” бр.87/07)

-Закон за нотаријат (“Службен весник на РМ” бр. 55/07 и 25/98);

-Правилник за видот, содржината, формата и начинот на водењето на актите и книгите на нотарот, примањето и чувањето на исправите и предметите од вредност и нивно издавање и преземање, како и преземање на други формални дејствија (“Службен весник на РМ” бр. 52/97);

-Правилник за формата, начинот на пишување и одбележување на нотарските исправи (“Службен весник на РМ” бр. 52/97);

- Кривичен законик (“Службен весник на РМ” бр. 19/04 (пречистен текст),81/05, 60/06, 73/06, 7/08);

- Закон за прекршоците (“Службен весник на РМ” 62/06);

- Закон за извршување на санкциите (“Службен весник на РМ” бр. 2/06);

- Закон за облигационите односи (“Службен весник на РМ” бр. 18/01, 4/02);

- Закон за сопственост и други стварни права (“Службен весник на РМ” бр. 18/2001);

- Закон за наследување (“Службен весник на СРМ” бр. 47/96);

-Закон за семејството (“Службен весник на РМ” бр. 80/92, 9/96, 38/04, 33/06);

-Закон за катастар на недвижности (“Службен весник на РМ” бр. 40/08);

-Закон за приватизација и закуп на градежно земјиште во државна сопственост (“Службен весник на РМ” бр. 4/05, 13/07);

-Закон за градежно земјиште (“Службен весник на РМ” бр. 53/01, исправка 97/01)

- Закон за стопанисување со станбениот и деловниот простор на Република Македонија (“Службен весник на РМ” бр. 2/94);

- Закон за договорен залог (“Службен весник на РМ” бр. 5/03, 4/05, 87/07);

- Закон за супервизија на осигурување (“Службен весник на РМ” бр. 27/02, 84/02, 98/02 (исправка), 79/07);

- Закон за домување (“Службен весник на РМ” бр. 21/98, 48/00, 39/03, 96/04, 120/05, 13/07);

- Закон за хартии од вредност (“Службен весник на РМ” бр.95/05,25/07,7/08);

- Закон за висината на стапката на затезната камата (“Службен весник на РМ” бр. 65/92 и 70/93);

- Закон за земјоделското земјиште (“Службен весник на РМ” бр. 135/07);

- Закон за водите (“Службен весник на РМ” бр. 4/98, 19/00, 42/05,46/05,64/07);

- Закон за здруженија на граѓани и фондации (“Службен весник на РМ” бр. 31/98,29/07);

- Закон за денационализација (“Службен весник на РМ” бр. 43/2000,42/03,44/07);

- Закон за концесии (“Службен весник на РМ” бр. 25/03 и 24/03);

- Закон за стечај (“Службен весник на РМ” бр.34/06, 126/06 и 84/07).

- Закон за трговските друштва (“Службен весник на РМ” бр.28/04, 84/05 и 25/07).

-Закон за платен промет (“Службен весник на РМ” бр. 113/07 и 22/08).

-Закон за девизно работење (“Службен весник на РМ” бр.54/02 и 51/03).

-Закон за Централен регистар (“Службен весник на РМ” 50/01, 49/03, 109/05).

- Закон за хартии од вредност (“Службен весник на Република Македонија 95/05, 25/07, 7/08).

-Упатство за формата и содржината на платните инструменти за вршење на платниот промет во земјата (“Службен весник на РМ” бр.161/07)

-Одлука за начинот на вршење на платен промет со странство (“Службен весник на РМ”бр. 53/02)

 

Јавни објави

Logotype1111

Обука за обучувачи (ТоТ)

1111

Новости

 

Одлуки

Logotype1111

Дисциплинска комисија

12741923_223063811373098_4535535635364534759_n

Најди извршител

mapa_mk

Огласи за продажба

nedvizen imot

Ј О_abstract

discrimination
New Image
LogoHeader2014
aukciska_kukja

Академик

image001

Член на Деловен совет

uacs_logo

зсрм

header
QRCode